Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014"

Transkript

1 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning Inledning Syftet med granskningen Granskningens omfattning Kommunens ekonomiska resultat och ställning Årsredovisning Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelser för nämnder och förvaltningar Verksamhetsberättelser för kommunens företag Resultaträkningen Balansräkning Kassaflödesanalys Kommunens sammanställda redovisning Noterade avvikelser Kommunens bokslutsprocess... 15

3 1 Sammanfattning I denna rapport redogör vi för våra iakttagelser och synpunkter från granskningen av Örnsköldsviks kommuns bokslut och årsredovisning för I granskningen har vi beaktat att god redovisningssed har efterföljts. Vid granskningen har inga väsentliga felaktigheter eller avvikelser från gällande lagstiftning eller från god redovisningssed noterats. Dock bör det noteras att komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar ska tillämpas av kommuner från och med Örnsköldsviks kommun har initierat ett projekt i syfte att uppfylla även detta krav och räknar med att vara klara med införande Med undantag för ovanstående är det vår bedömning att årsredovisningen är, i allt väsentligt, upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed, så som den definieras av bland annat Rådet för kommunal redovisning. De mest väsentliga slutsatserna i 2014 års granskning sammanfattas enligt följande: Årsredovisningen i dess helhet ger läsaren en detaljerad och tydlig bild av Örnsköldsviks kommuns verksamhet och ekonomi. Årsredovisningen ger en utförlig beskrivning av kommunens måluppfyllelse, både på en övergripande nivå och för respektive nämnd. Måluppfyllelsen bedöms vara god. Förvaltningsberättelsen ger en god bild av kommunens utveckling, utmaningar, ekonomi och finansiella situation. Kommunens analys och utvärdering av kriterier för god ekonomisk hushållning bedömer vi vara redovisat på ett tillfredsställande sätt i årsredovisningen. Det lagstadgade balanskravet uppnås. Risker kopplat till kommunens bolagskoncern inger fortsatt anledning till vaksamhet. Detta trots att bolagskoncernen redovisar ett positivt resultat för år 2014 och att ett stort arbete kring omstrukturering och amortering av lån genomförts. Strategisk styrning med fokus på minimering av risker är fortsatt nödvändig. Kostnadsökningar i nämndernas verksamhet under 2014 och kommande års budgeterade ökning av verksamhetens nettokostnader, gör att det fortsatt är viktigt med en aktiv ekonomistyrning. Årsredovisningen bedöms uppfylla kravet på rättvisande räkenskaper. I likhet med de flesta andra kommuner pågår ett arbete kring komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar i Örnsköldsviks Medlem i Ernst & Young Global Limited

4 kommun. Det är viktigt att kommunen även fortsatt prioriterar implementering av komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar fullt ut. 2 Inledning Vi har på uppdrag av revisorerna i Örnsköldsviks kommun granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret Vår rapport innehåller iakttagelser från bokslutsgranskningen med avseende på väsentliga poster, och för övriga poster endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av gjorda noteringar, i samband med granskningsarbetet. Alla belopp är angivna i miljoner kronor (mkr) om inte annat anges. 3 Syftet med granskningen Granskningens syfte är att pröva om årsredovisningen är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ställning samt att beskrivningen av verksamhetens resultat/måluppfyllelse är tillfyllest. Med rättvisande bild avses bland annat: att tillgångar och skulder existerar och avser kommunen, att tillgångar och skulder värderats och klassificerats rätt, att Örnsköldsviks kommuns samtliga tillgångar och skulder medtagits, att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt, d.v.s. avser verksamhetsåret. 4 Granskningens omfattning Revisionen har utförts i enlighet med kommunallag, kommunala redovisningslagen, god revisionssed för kommunal verksamhet, samt kommunens regler och anvisningar avseende upprättande av bokslut. Vår granskning av årsredovisningen omfattar: Förvaltningsberättelse (inkl nämndernas verksamhetsberättelser) Årsbokslut o Resultaträkning o Balansräkning o Tilläggsupplysningar presenterade i notform o Kassaflödesanalys o Sammanställd redovisning (koncernredovisning) Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 Sidan 3 av 15

5 Granskningen av årsredovisningen har inriktats mot väsentliga poster och avvikelser samt omfattar även bedömning av kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Vi har även granskat att kommunen beaktat ny lagstiftning och nya redovisningsprinciper i förekommande fall. Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning av verifierande underlag. Nyckeltal 5 Kommunens ekonomiska resultat och ställning Nedan redovisas ett antal nyckeltal för Örnsköldsviks kommun Årets resultat, mkr Eget kapital, mkr Verksamhetens nettokostnader (inkl exploateringsintäkter) i procent av skatteintäkter/statsbidrag samt utjämning 98,2 97,1 100,3 99,2 98,4 Investeringar, mkr 97,6 324,6 162,3 126,9 153,8 Skattesats, (procent) 22,44 22,14 21,79 21,79 21,79 Soliditet 1.) (procent) 34,9 31,4 29,2 64,9 72,2 Soliditet 2.), (procent) 5,4 2,2 2,5 5,5 18,0 Soliditet 3.) (procent) 57,2 56,7 55,7 64,9 72,2 Soliditet 1: exklusive ansvarsförbindelser för pensioner Soliditet 2: inklusive totalt pensionsåtagande. Soliditet 3: exklusive vidareutlåning Örnsköldsviks kommun redovisar ett positivt resultat uppgående till 83 mkr (f å 75 mkr) för år Årets positiva resultat förklaras till viss del av jämförelsestörande poster med en nettopåverkan uppgående till +44 mkr i årsbokslutet (f.å 29 mkr). Exempelvis utgörs dessa poster av reavinster +33 mkr, utdelning Rodretkoncernen +28 mkr, bidrag föreningar nybyggnad/upprustning -15 mkr. Vid analys av årets resultat bör jämförelsestörande poster tas i beaktande. En viktig förklaring till att resultatet överstiger det budgeterade resultatet (42 mkr) är att utfallet för finansiella intäkter är 26 mkr högre än budgeterat och att skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger budget med 12 mkr. Nämnderna redovisar ett resultat som uppgår till 27,3 mkr (f å 9,7 mkr), vilket ligger 16,2 mkr över budget på totalnivå för nämnderna. Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse på 40,6 mkr, främst hänförligt till reavinster vid försäljning av fastigheter (33 mkr). Samtidigt redovisar Omsorgsnämnden ett negativ budgetavvikelse med -18,5 mkr och Kultur- och Fritidsnämnden en negativ budgetavvikelse på -2,6 mkr (utfall -4,4 mkr). Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 Sidan 4 av 15

6 Det positiva redovisade resultatet om 83 mkr innebär 2,8 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket betyder att kommunfullmäktiges delmål om ett resultat som uppgår till 1-2 procent uppnås för år Fullmäktiges delmål är att skattefinansierade investeringar inte ska överstiga 500 mkr under mandatperioden. I årsredovisningen jämförs årets utfall på 84 mkr med riktpunkten 125 mkr per år och enligt årsredovisningen uppnås målet för mandatperioden Den totala bedömningen är att kommunen uppnår målet om en ekonomi i balans med utfallet godkänt och att en mindre försämring skett jämfört med föregående år. I sin avstämning av det lagstadgade balanskravet justerar kommunen årets redovisade resultat för realisationsvinster om 33 mkr hänförliga till försäljning av tillgångar. Kommunens resultat vid avstämning av balanskravet uppgår därmed till + 50 mkr. Kommunen har inga underskott att återställa från tidigare år. Kommunens finansnetto uppgår till 30 mkr och har därmed förbättrats med 37 mkr i jämförelse med föregående år. Detta hänförs främst till utdelning från Rodretkoncernen. Ett vanligt nyckeltal för att bedöma det ekonomiska läget i kommuner är verksamhetens nettokostnader i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag. Om måttet överstiger 100 procent måste den löpande verksamheten finansieras på annat sätt än genom skatter och verksamhetsintäkter, t.ex. genom ett finansiellt nettoöverskott eller försäljning av tillgångar. För Örnsköldsviks kommun uppgår detta nyckeltal år 2014 till 98,2% (f å 97,1 procent). Detta innebär att skatteintäkter och statsbidrag år 2014 klarar av att finansiera den löpande driften i kommunens olika verksamheter. Nämndernas sammantagna resultat för 2014 uppgår till +27,3 mkr (f å +9,7 mkr), vilket utgör en förbättring mot budget om 16,2 mkr. Två nämnder redovisar finansiella underskott vid utgången av året. Inför 2014 erhöll nämnderna utöver löne- och prisökningar ökade skattemedel med 27 mkr (f å 23 mkr). Utöver detta lades effektiviseringar på 14 mkr ut på nämnderna. Resultatmålet justerades av fullmäktige i mars Därefter har skattemedelstillskott under året erhållits med totalt 35 mkr (f å 20 mkr) för kostnadsökningar gällande trafikkostnader, nytt avtal med Evenemangsarenan AB och engångsbidrag till olika föreningar avseende allaktivitetshall, aktivitetshus samt upprustning. Tilläggsanslag förklarar en nettokostnadsökning med 1,3 procent. Kommunens investeringar uppgår för år 2014 till ca 98 mkr (f å 325 mkr). De största enskilda investeringsprojekten som slutförts under 2014 utgörs av om- Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 Sidan 5 av 15

7 byggnationer av fastigheten Kronan, investeringar i gator och vägar, Skärgård i Världsklass etapp 2, investeringar inom mark och planering samt investeringar i fastigheten som inrymmer Paradiset. Investeringsbudgeten för 2014 uppgick till 176 mkr, vilket för året innebär en budgetavvikelse med 78 mkr (f å 66 Mkr). Den huvudsakliga orsaken till avvikelsen gentemot budget är förseningar av olika slag inom ett antal större projekt. I ett analysperspektiv bör det noteras att betydande investeringar även sker i kommunens dotterbolag. Enligt uppgift arbetar kommunen med att investeringsbudgetar framöver ska vara med realistiska, detta då budgetavvikelserna avseende investeringar varit betydande under de senaste åren. Örnsköldviks kommuns soliditet har ökat med 3,5 procentenheter i jämförelse med tidigare år. Då hänsyn tas till pensionsförpliktelser, vilket torde vara naturligt då dessa pensionsåtaganden i praktiken utgör en skuld för kommunen, uppgår soliditeten endast till 5,4 procent vilket dock är en förbättring med 3,2 procentenheter jämfört med fjolåret. Förbättringen hänför sig främst till den amortering av lån som kommunen genomfört under året. Kommunen redovisar även ett mått på soliditet exklusive de lån som internbanken hanterar kopplat till kommunkoncernen. Detta mått är ligger på 57 procent, vilket är i paritet med de två senaste åren. Vår bedömning Flera av de finansiella nyckeltalen visar på en mer positiv utveckling för 2014 jämfört med Under senare år har det inom bolagskoncernen genomförts ett stort arbete kring omstrukturering och amortering av lån. Detta ser revisionen positivt på, men fortfarande finns risker kopplat till bolagskoncernen kvar. Det finns således anledning att även framgent noga följa den fortsatta utvecklingen i kommunen samt dess bolagskoncern. I styrelsens årsredovisning beskrivs en kostnadsökning i nämndernas verksamhet jämfört med tidigare år. En ökning av verksamhetens kostnader har skett med 4,5% (148 mkr) och förklaringar till densamma lämnas i årsredovisningen. Det är dock viktigt med en aktiv ekonomistyrning mot bakgrund av kommande års budgeterade ökning av verksamhetens nettokostnader. 6 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen (kap 4) ge en samlad bild över kommunens utveckling under året samt framtida utveckling. Vidare ska förvaltningsberättelsen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för verksamheten samt ange på vilket sätt ett eventuellt underskott ska regleras. Örnsköldsviks kommuns förvaltningsberättelse och dess olika delar kommenteras kortfattat i följande avsnitt. Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 Sidan 6 av 15

8 Styrmodell och uppföljning av kommunfullmäktiges mål I likhet med tidigare år inleds årsredovisningen med en beskrivning av kommunens styrmodell, det så kallade styrkortet, eller GPS. Samtliga kommunövergripande mål beskrivs samt utvärderas i fem olika perspektiv, med tillhörande framgångsfaktorer (mål). Varje framgångsfaktor utvärderas med utgångspunkt från en femgradig skala där färgsättning hjälper till att illustrera utfall rörande varje enskild framgångsfaktor. För varje KF-mål finns ett särskilt avsnitt där måluppfyllelsen analyseras med utgångspunkt från olika framgångsfaktorer. Av årsredovisningen framkommer att den övergripande måluppfyllelsen är god. De två framgångsfaktorer som anses ha ett något svagare resultat rör friska medarbetare i en bra arbetsmiljö och strategiska investeringar. För dessa framgångsfaktorer uppnår kommunen ett något svagare resultat för år Finansiell analys Det omfattande avsnittet rörande finansiell analys sker med utgångspunkt från begreppen resultat, kapacitet, risk samt kontroll. För varje sådant perspektiv finns en utförlig beskrivning och analys av verksamheten som bedrivits under året med olika nyckeltal, statistik etc. Avsnittet inleds med en analys av det makroekonomiska läget samt hur detta påverkat och påverkar kommunen. Avsnittet omfattar även en redogörelse för kommunens pensions- och borgensåtagande. Vidare redovisas en övergripande finansiell jämförelse med andra kommuner i riket, och en känslighetsanalys samt vilka hot och möjligheter som kommunen bedömer behöver hanteras. Med utgångspunkt från analys och uppföljning av gällande mål bedömer kommunen att god ekonomisk hushållning uppnås för verksamhetsåret 2014 Vidare klarar kommunen att uppfylla det så kallade balanskravet, vilket är lagstadgat. Kommunfullmäktige har antagit anvisningar om god ekonomisk hushållning innefattande att införa en resultatutjämningsreserv (RUR) i kommunen samt har antagit riktlinjer för hanteringen av denna. Vid behandling av årsredovisningen för 2013 beslutade fullmäktige att sätta av till resultatutjämningsreserv med 16 mkr. Inget anspråktagande av RUR har gjorts i år. Årets redovisade resultat i kommunen möjliggör ingen ytterligare reservering till RUR med avseende på år 2014, utifrån kommunens lokala riktlinjer. Det noteras att de lokala riktlinjerna är strängare än vad lagen anger. Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 Sidan 7 av 15

9 Årsredovisningen omfattar en övergripande analys avseende de enskilda nämnderas finansiella utfall, vilket presenteras i nedanstående tabell. Nämndernas avvikelse mot budget (mkr) Verksamhet Kommunstyrelsen 45,6 15,5 Samhällsbyggnadsnämnden 1,7-0,2 Kultur- och fritidsnämnden -4,4 0,1 Bildningsnämnden 1,6 8,0 Omsorgsnämnden -18,5-9,2 Humanistiska nämnden 1,3-4,5 Totalt 27,3 9,7 Både positiva och negativa budgetavvikelser förklaras och analyseras på ett tillräckligt sätt i årsredovisningens finansiella analys. Vår bedömning - Det sätt som kommunen valt att presentera måluppfyllelsen på underlättar förståelsen rörande årets utfall. De beskrivningar och analyser som presenteras ger läsaren en god och utförlig bild av verksamheten som bedrivits under Känslighetsanalysen visar på ett tydligt sätt vilka finansiella konsekvenser som olika handlingsalternativ innebär i finansiella termer. Vidare är det positivt att prognossäkerheten redovisas. Förvaltningsberättelsen bedöms vidare uppfylla de krav som ställs enligt lagstiftning samt god redovisningssed för kommuner. Efterföljande avsnitt I de efterföljande avsnitten till förvaltningsberättelsen redogörs det för en mängd olika områden, exempelvis resultat- och balansräkningar, budgetjämförelser, investeringsredovisning, koncernöversikt, redovisningsprinciper, ord och begrepp, personalberättelse, miljöberättelse etc. För varje delavsnitt redovisas årets verksamhet samt kommunledningens analyser, kommentarer och slutsatser. Vår bedömning De analyser och beskrivningar som lämnas för de olika delavsnitten är omfattande informationsrika och bedöms ge en tillfredsställande bild av den verksamhet som bedrivits inom kommunen under år Verksamhetsberättelser för nämnder och förvaltningar Kommunens årsredovisning omfattar verksamhetsberättelser för varje enskild nämnd. En genomgång görs av respektive nämnds måluppfyllelse inom ramen för styrkortet samt att en kortare finansiell analys redovisas. I varje Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 Sidan 8 av 15

10 nämnds styrkort redovisas målen med utgångspunkt från de kommunövergripande perspektiven. Vår bedömning Verksamhetsberättelserna ger fortsatt en god bild av den verksamhet som bedrivits under året inom nämnderna. Det finns en tillfredsställande redovisning med utgångspunkt från kommunens övergripande mål vilka bryts ner och analyseras på nämndsnivå. 6.3 Verksamhetsberättelser för kommunens företag I årsredovisningens avslutande avsnitt finns ett avsnitt som behandlar årets resultat och ställning för de företag där kommunen har ett väsentligt inflytande, och därmed ingår i den sammanställda redovisningen. Redogörelser ges för företagens verksamhet som bedrivits under år 2014 samt utsikterna för framtiden. För vår granskning av den sammanställda redovisningen se avsnitt 7 nedan. Vår bedömning - Redogörelsen för kommunens dotter- och intresseföretag bedöms ge en ändamålsenlig bild av resultat och ställning med avseende på årsboksluten för I avsnittet finns beskrivningar och redogörelser för de omständigheter och faktorer som förklarar det positiva resultat som Rodretkoncernen redovisar totalt. 6.4 Resultaträkningen Örnsköldsviks kommuns resultaträkning år 2014 Resultaträkning (mkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Årets resultat Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 Sidan 9 av 15

11 Verksamhetens intäkter Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 4,9 procent och övriga intäkter har minskat med ca 3,1 procent i jämförelse med föregående år. Minskningen härleds framför allt till fjolårets engångsintäkt i och med återbetalning av AFA-premier som erlagts tidigare år. Om denna räknas bort, har intäkterna ökat beroende på större reavinster, högre taxor och avgifter samt högre statsbidrag för flyktingverksamhet och förstelärare. Bidrag från försäkringskassan och arbetsförmedling har minskat, vilket förklaras främst av en striktare bedömning av myndigheterna vilket medfört färre beviljade timmar respektive att färre personer varit anställda i någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Verksamhetens kostnader Årets verksamhetskostnader, inklusive avskrivningar har ökat med ca 4,5 procent vid jämförelse med föregående år. Kostnader för avskrivningar uppgår till 102 mkr jämfört med 99 mkr år Personalkostnadsökningar uppgår till ca 4,1 procent för året. Lönekostnadsökningar på 2,9 procent i snitt medför ökade kostnader för löner och sociala avgifter om ca 85 mkr. Under året har kommunens lokalkostnader legat i paritet med föregående år. Vi har i samband med granskningen av årsbokslutet genomfört en periodiseringskontroll av leverantörsfakturor som inkommit efter balansdagen. Granskningen syftar till att ge en bild av i vilken omfattning redovisningen speglar verkligheten genom en korrekt periodisering av kostnader. Vår periodiseringskontroll har inte medfört några noteringar om periodiseringsfel avseende redovisade kostnader. Vår bedömning Efter genomförda granskningsåtgärder kopplade till både intäkter och kostnader är det vår bedömning att kommunens resultaträkning ger en rättvisande bild av kommunens intäkter och kostnader i allt väsentligt. 6.5 Balansräkning Balansräkningen har granskats utifrån följsamhet till Lagen om kommunal redovisning, givna rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt i enlighet med god redovisningssed för kommunal verksamhet. Vidare har på sedvanligt sätt respektive balanspost avstämts mot bokslutsdokumentation och underbilagor. Genom stickprov samt avstämning mot sidoordnade system har kontroll skett att posterna värderats och periodiserats på ett korrekt sätt. Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 Sidan 10 av 15

12 Örnsköldsviks kommuns balansräkning år 2014 TILLGÅNGAR (mkr) Anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar samt aktier Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar - - Kassa och bank 78 - Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Örnsköldsviks kommuns balansräkning år 2014 EGET KAPITAL OCH SKULDER (mkr) Eget kapital varav årets resultat Varav RUR 16 - Avsättningar och liknande förpliktelser Långfristiga skulder Lån Periodiserade investeringsbidrag Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder inkl. exploateringsverksamheten Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Nedan redogörs för våra noteringar i samband med granskningen av kommunens balansräkning. Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 Sidan 11 av 15

13 Materiella anläggningstillgångar och pågående projekt Årets investeringsvolym uppgår till 98 mkr, vilket understiger budget med 78 mkr (f å 66 mkr). De största enskilda investeringsprojekten som slutförts under 2014 utgörs av ombyggnationer av fastigheten Kronan, investeringar i gator och vägar, Skärgård i Världsklass etapp 2, investeringar inom mark och planering samt investeringar i fastigheten som inrymmer Paradiset. Att investeringsvolymen understiger budget beror i huvudsak på en förskjutning i tidsplaner. Avskrivningar är stickprovsvis kontrollberäknade utan några noteringar. Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, ska kommuner från och med 2014 tillämpa komponentavskrivningar. I likhet med de flesta andra kommuner pågår ett arbete i Örnsköldsviks kommun med att implementera komponentavskrivningar och i årsredovisningen beskrivs bland annat att detta arbete bedöms vara färdigställt så att komponentavskrivningar kan tillämpas från och med Kommunen tillämpar således inte rekommendationen fullt ut, vilket är en avvikelse från god sed. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar har netto minskat under året med 449 mkr (f å 238). Detta förklaras främst av lägre fordran på dotterbolag, då amortering har gjorts under året. Vi vill understyrka vikten av marknadsmässiga villkor när det gäller finansiella transaktioner mellan kommunen och dess bolag. Skatteverkets bedömning avseende skattemässig avdragsrätt rörande koncerninterna räntekostnader, på bolagsnivå, är inte helt klarlagd. I den mån detta utgör en risk är den inte specifik för Örnsköldsviks kommunkoncern. Det är viktigt att fortsatt följa utvecklingen i denna fråga. Kortfristiga fordringar Förändringen i posten består främst av en ökning av interimsfordringar med 55 mkr. Posten har verifierats mot externa besked utan noteringar. Vår granskning av kortfristiga fordringar har inte föranlett några noteringar. Eget kapital Årets förändring av eget kapital (83 mkr) är hänförligt till årets resultat. Avsättningar Avsättning för pensioner sker i enlighet med Lagen om kommunal redovisning, vilket innebär att i kommunens balansräkning redovisas endast pensionsrätt intjänad efter Utgående saldon har stämts av mot specifikation från KPA Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 Sidan 12 av 15

14 utan anmärkning. Övriga pensionsåtaganden redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet med kommunallagen. Örnsköldsviks kommuns totala pensionsåtagande (avsättningar för pensioner, ansvarsförbindelser samt löneskatt) uppgår till mkr (1 805 mkr). Det är viktigt ur risksynpunkt att beakta även den del av pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse då finansiering av denna ska ske i framtiden. Aktualiseringsgraden i kommunens pensionsberäkningar uppgår till 87 procent (föregående år 85 procent). Aktualiseringsgraden innebär att 87 procent av de uppgifter som ligger till grund för beräkningen av kommunens pensionsåtagande är uppdaterade fullt ut. En låg aktualiseringsgrad kan innebära en viss risk då inte all information ingår i beräkningarna. 87 procent är att bedöma som ändamålsenligt utifrån kommunens storlek. Övriga avsättningar har granskats mot verifierande underlag utan anmärkningar. Långfristiga skulder Långfristiga skulder utgörs av lån i banker och kreditinstitut (2 594 mkr) samt periodiserade investeringsbidrag (63 mkr). Under året har lån i banker minskat med 496 mkr, varav 226 mkr som redovisas som långfristig skuld och 270 mkr som redovisas som kortfristig skuld. Minskningen avser amorteringar av lån, se även kommentarer under finansiella anläggningstillgångar ovan. Årets amorteringar uppgår för hela kommunkoncernen till 630 mkr (f å 202 mkr). Lån i banker och kreditinstitut har avstämts mot verifierande underlag utan anmärkningar. Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, personalrelaterade skulder, skuld till banker samt interimsskulder. Av de kortfristiga skulderna utgörs 50 mkr (f å 270 mkr) av de lån som beräknas amorteras under det närmaste året. Större poster har granskats mot verifierande underlag. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. Vår bedömning - balansräkningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning per Kassaflödesanalys Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 Sidan 13 av 15

15 Vår bedömning - Kommunens kassaflödesanalys är upprättad i enlighet med övriga delar av årsredovisningen och ger en korrekt bild av likviditetsflöden under året. 7 Kommunens sammanställda redovisning Örnsköldsviks kommun upprättar en sammanställd redovisning (koncernredovisning) för företag där kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande. I koncernredovisningen ingår således hel- eller delägda företag där ägarandelen uppgår till minst 20 procent av röster och kapital, vilket är i överensstämmelse med god sed för kommunal redovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt en beskrivning av de i koncernen ingående bolagen. Noter redovisas till väsentliga poster. Vi har granskat gjorda koncernjusteringar samt analyserat förändringen mellan ingående och utgående eget kapital. Då kommunens innehav av aktier och andelar i dotterbolag finns i moderbolaget Rodret i Örnsköldsviks AB är det således Rodrets koncernredovisning som konsolideras med kommunen. Årets resultat, efter finansiella poster, i kommunkoncernen uppgår till 160 mkr, vilket är 12 mkr bättre än föregående års resultat. Det noteras att Övik Energi AB, med underkoncern, även i år redovisar ett positivt resultat. Detta är viktigt ur flera aspekter då kommunens finansiella åtagande mot bolaget är betydande. Det är fortsatt av största vikt att kommunen har en kontinuerlig uppföljning rörande utvecklingen i Rodretkoncernen avseende arbetet med att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv resultatutveckling inom Övik Energi och dess underkoncern, på lång sikt. Detta då kommunens finansiella exponering mot denna koncern är betydande. Även utvecklingen inom övriga dotterbolag är viktig att nogsamt följa och tidigt identifiera risker. Detta kan exempelvis gälla risker kopplat till eftersatt underhåll av anläggningstillgångar. Våra bedömningar Den sammanställda redovisningen bedöms ge en rättvisande bild av verksamheten och den ekonomiska ställningen för Örnsköldsviks kommun och dess koncern per den 31 december Det noteras att kommunens dotterbolag, inom Rodretkoncernen, totalt redovisar ett positivt resultat för verksamhetsåret 2014 om 139,1 mkr (f å 108,1 mkr omräknat till redovisningsregelverket K3), vilket är positivt. Det är dock revisionens bedömning att det är av största vikt att kommunen fortsatt nogsamt följer utvecklingen i dotterbolagen i syfte att minimera risker kopplat till kommunens åtaganden gentemot bolagen. Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 Sidan 14 av 15

16 8 Noterade avvikelser Vår bedömning är att det inte föreligger fel i kommunens årsbokslut av väsentlig karaktär. 8.1 Kommunens bokslutsprocess Vår samlade bedömning efter utförd granskning är att kommunen bedöms ha en ändamålsenlig och väl fungerande bokslutsprocess. Dokumentationen och kvaliteten i bokslutet bedöms vara av tillfredsställande kvalitet. Umeå den 31 mars 2015 Johan Perols Certifierad kommunal revisor Malin Westerberg Blom Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 Sidan 15 av 15

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Människors lika värde

Människors lika värde Människors lika värde en grund för trygg utveckling I tider av oro och lågkonjunktur är det viktigt att kunna blicka framåt. Efter regn kommer sol! Vi i Örnsköldsvik valde att börja det nya året 2009 med

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Inledning Höörs Kommun årsredovisning 2012 Omslagsfoto: Staffan Olofsson. Övriga fotografer: Anna-Karin Olsson samt Jan Gayen. 2 Höörs

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer