Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013"

Transkript

1 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better

2 Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Stadens resultat och balansr~kning...2 Resultatrykning och prognos... 2 Balansr~kningen... 3 Slutsats rorande resultat och st~llning...4 Kommentarer rorande uppfyllande av mål...5 1

3 Øu~ldinq a Øtter Sammanfattning Vi har oversiktligt granskat Sundbybergs stads delårsrapport per 30 juni De v~sentligaste slutsatserna i granskningen sammanfattas enligt foljande: Delårsrapporten ger en, i allt v~sentligt, r~ttvisande bild av stadens ekonomiska resultat och st~llning per delårsbokslutet den 30 juni Staden prognostiserar att balanskravet finte kommer att klaras for helåret Detta bedoms vara allvarligt. Delårsrapporten ger en overvegande god och oversiktlig redovisning av styreisens/n~mndernas resultat vad gåiler verksamhet och ekonomi. Återrapporteringen auseende mål som fastst~llts i budget bedoms vara tillr~cklig. Dock bor staden overvåga att tydligare kommentere och utvårdera de kommunovergripande urålen. Det år v~sentligt att staden vidtar åtg~rder for att hentere de underskott som n~mnderna prognostiserer for helåret. Inledning Vi har av Sundbybergs stads revisorer erhållit uppdraget att genomfora en oversiktlig granskning av stedens delårsrapport per den 30 juni Granskningen av delårsrapporten genomfors som en oversiktlig granskning. Det innebår att granskningen år begrånsad i omfattning, inriktad på overgripande analys och finte på detaljer i redovisningen. Den finansielle granskningen genomfors enligt Standard for oversiktlig granskning samt med beaktande av best~mmelserna i kommunallegen och den kommunale redovisningslagen. Stedens resultat och balansr~kning Vi har oversiktligt granskat utfall per den 30 juni 2013 och analyserat storre budgetavvikelser samt forandringar mot foregående år i delårsrapporten. Vi har åven tagit del av uppråttad prognos auseende årsbokslutet Med utgångspunkt från vår v~sentlighets- och riskanalys har vi granskat delårsrapportens resultat och balansr~kning. Nedan ges kommentarer till v~sentliga resultat- och balansposter for vilka vi gjort iakttagelser. Resu/tatr~kning och prognos Sundbybergs stad redovisar ett positivt resultat uppgående till 14,5 mkr (28 mkr) vilket kan j~mforas med budgeterat resultat om 9 mkr. N~mnderna redovisar ett resultat om 25,5 mkr, vilket kan jåmforas med ett budgeterat resultat om 15,5 mkr. De storsta overskotten mot budget redovisar stadsbyggnads-, miljo-, och forskolen~mnderna. Det storsta underskottet redovisas inom individ och omsorgsn~mnden. På årsbasis prognostiseres ett underskott for n~mnderna uppgående till - 2

4 Budding a better 23 mkr varav -19 mkr år h~nforligt till individ- och omsorgsn~mnden. Det kan noteras att stadens prognos finte tar hånsyn till återbetalning av arbetsmarknadsfors~kringar (AFAmedel) vilka beslutades av AFA Forsåknings styrelse den 3 september. Den exakta storleken var finte kind for staden vid uppr~ttandet av delårsbokslutet. delårsrapportens forvaltningsber~ttelse finns ett avsnitt for varje nemnd med analyser av utfall mot budget samt prognos. Det positiva resultatet forklaras på en overgripande nivå av hogre skatteintåkter och lågre verksamhetskostnader vfid j~mforelse mot budget. Vid vår granskning har vi analytiskt granskat huvudbokens intåkts- och kostnadskonton mot budget. Det kan noteras att exploateringsverksamheten fortsatt prognostiseras att utgora en betydande del av stadens redovisade resultat. Verksamhetens intåkter har okat med 26 mnkr j~mfort med samma period foregående år, varav 50 mnkr avser exploateringsverksamheten. Justerat for exploateringsverksamheten år int~kterna 24 mnkr I~gre ån foregående år. Balansr~kningen Materiella anlåggningstillgångar Redovisade investeringar per 30 juni 2013 uppgår till 145 mkr. På helårsbasis uppgår investeringsbudgeten till 799,3 mkr. Uppr~ttad prognos visar att staden bedomer att 70 procent av investeringsbudgeten, med ett utfall på 565,8 mkr per helåret 2013, kommer att nås. Den absoluta storsta delen av avvikelsen ~r i likhet med foregående år h~nforlig till stadsbyggnads- och miljon~mnden. Avvikelserna forklares av for~ndrad kostnadsfordelning mellan åren, senarelåggning av projekten på grund av externs parter samt att genomforandekoder for vissa projekt saknes. Vi har for aysikt att i samband med vår granskning av stedens struktur for administrativ intern kontroll ytterligere kartl~gga stedens rutiner kring prosessen for pågående projekt och investeringar. Granskning har skett av att redovisade verden i hovudboken overensstemmer med anl~ggningsregistret. Avskrivningskostnader har overslagsm~ssigt kontrollber~knats. Granskningen har finte foranlett några anmårkningar. Periodens anskaffningar har stickprovsvis granskats mot fakturaunderlag utan anm~rkningar. Finansiel/a anl~ggningstillgångar Stedens finansielle placeringar forvaltes av DNB Asset Management. Vi har genomfort ayst~mningar mellan stedens ekonomisystem och kontobesked från den externs kapitalforvalteren. Finansielle placeringar uppgår till 155 mkr och har okat med 4,7 mkr jåmfort med delåret foregående år. Kommunen redovisar placeringarna till anskaffningsv~rde då detta ~r I~gre ~n marknadsvårde, i enlighet med god redovisningssed. Marknadsvårde per 30 juni overstiger anskaffningsv~rde med cirka 10 mkr. Finansielle fordringar h~nforliga till exploateringsprojekt har oversiktligt granskats. Staden redovisar i delårsbokslutet ett vårde på aktier i dotterbolig, oppgående till 267 mkr, vilket ~r ofor~ndrat i j~mforelse med foregående årsbokslut. Revisjonen har en kontinuerlig oversyn auseende stedens vurdering av dessa innehav samt de risker som kan vara forknippade med dessa verksamheter. [~3

5 Building a better Ovriga korlfristiga fordringar Storre ingående poster utgors av kundfordringar, statsbidragsfordringar, interimsfordringar samt ovriga kortfristiga fordringar. Underlag for v~sentliga poster har oversiktligt granskats med auseende på existens, vurdering samt periodiseringar. Inga våsentliga periodiseringsfel har uppt~ckts. Ovriga kortfristiga fordringar har urinskat med cirka 34 mkr sedan årsbokslutet vilket forklaras av I~gre skattefordran från staten. Kundfordringarna har urinskat från 35 mkr i årsbokslutet 2012 till 25 mkr i delårsbokslutet Detta forklaras av for~ndrad faktureringsfrekvens. Kassa och bank Vi har stmt av saldot på posten mellan stadens ekonomisystem och kontoutdrag från banker. Granskningen har finte foranlett några anm~rkningar. Avsåttningar Avs~ttningar uppgår till 287 mkr (261 mkr). Av dessa utgors 159 mkr (138 mkr) av ays~ttningar h~nforliga till stadens pensionsåtaganden. Vi har stmt av redovisade belopp mot berekningsunderlag från KPA. Vidare har vi s~kerstållt att det i ays~ttningarna ingår toneskatt om 24,26 procent. Granskningen har finte foranlett några anm~rkningar. Ovriga aysåttningar år ayståmda mot stadens beråkningsunderlag. Långfristiga skulder Inga nya lån har upptagits under året och posten år oforåndrad sedan årsbokslutet. Kortfristiga skulder Storre poster auseende kortfristiga skulder utgors av leverantorsskulder, checkkredit, ovriga kortfristiga skulder samt interimsskulder inklusive semesterloneskuld. Kortfristiga skulder har okat med 75 mkr och uppgår per 30 juni till 591 mkr. Okningen forklaras till stor del av hogre checkr~kningskredit for skulder hos individ- och omsorgsforvaltningen jåmfort med årsbokslutet 2012, en okning som går i linje med forventningar och forklaras av okade vårdfakturor och kostnader for ekonomiskt bistånd. Vi har utfort ayst~mningar mellan huvudboken och underlag. Vidare har vi oversiktligt granskat underlag auseende den redovisade semesterloneskulden. Granskningen har finte påvisat några våsentliga felaktigheter. I samband med vår granskning av ledningsnyra kostnader som redovisas i avrapporteringen av intern kontroll har vi given stickprovsvis granskat fakturor och attester. Slutsats rorande resultat och st~llning Vår uppfattning ~r att redovisade resultat- och balansråkningar ger en i allt våsentligt r~ttvisande bild av stadens ekonomiska resultat och st~llning per den 30 juni Det ~r v~sentligt att Sundbybergs stad fortsåtter att på ett strukturerat sått kontinuerligt bevaka och fotjo upp finansiella risker som direkt eller indirekt kan komma att påverka stadens finansieringsformåga och kostnadsutveckling negativt over tiden. Detta gyller såvel n~mndernas verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i dotterboligen.

6 Øuridinq a Øtter Kommentarer rorande uppfyllande av mål budget 2013 anges overgripande målområden (paket) med prioriterade mål. Vi bedomer det som positivt att staden med dessa må~paket fokuserer på ett ental områden och styr mot åtg~rder och återrapportering av de politiskt prioriterade frågorna. Till de overgripande urålen finns en rad specifika åtaganden for respektive nåmnd. I delårsrapporten redogor nåmnderna dels for utfallet rorande de kommunovergripande urålen dels for de specifika urålen. hven uppfoljning av vidtegna åtgårder redovisas overgripande. Vår bedomning ~r att delårsrapporten ger en tiliråcklig bild av stedens arbete med att nå uppsatta mål. Det bor dock noteras att vissa mål finte forv~ntas uppnås under året samt att vissa mål endast foljs upp i samband med årsbokslut. Vidare ~r det vår bedomning att de kommunovergripande urålen, i mojligaste mån bor kommenteres och utv~rderas given i delårsrapporten. Det ~r positivt att det i delårsbokslutet finns resonemang och uppfoljning kring mål for god ekonomisk hushållning. Dock ~r det orov~ckande att staden finte forv~ntas uppnå en god ekonomisk hushålining samt att fem nemnder prognostiserer underskott, varav individ- och omsorgsn~mnden prognostiserer ett betydande underskott. delårsrapporten redovisas en avstemning av det lagstadgade balanskravet, vilket visar att staden uppnår lagstadgade krav om en ekonomi i balans. Dock noteras att staden enligt prognosen for årsbokslutet finte forvåntas klara att uppfylla balanskravet. God ekonomisk hushållning kommenteres kortfattet i delårsrapporten och staden forv~ntas finte uppnå målet om god ekonomisk hushållning for Revisjonen har for aysikt att genomfora uppfoljning av stedens bedomning och utvårdering av god ekonomisk hushållning i samband med granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen. Det noteras att delårsrapporten omfattar ett avsnitt dir kommunstyrelsens bedomning av stedens specifika riskområden redovisas. Dessa risker bor kommenteres och foljas upp på ett tydligt och strukturerat sitt given i årsredovisningen auseende år delårsrapporten finns en redogorelse per nemnd angående de våsentliga håndelserna under perioden och en uppfoljning av de nåmndspecifika åtagandena, verksamhetsvolymer, ekonomiskt utfall, vidtegna åtg~rder och investeringar. Dock noteras att den med Solna stad gemensamma familjeråttsn~mnden finte kommenteres och analyseras, på samme sitt som ovriga nemnder. Detta bor beaktas i kommande del- och årsredovisningar. Också verksamheterna i dotterbolagen kommenteres kortfattet i delårsrapporten. Vi bedomer overgripande att den enhetlige strukturen på delårsrapporten ~r tillfredsst~llande, om ~n mycket omfattande. Stockholm den 25 september 2013,1 i, Johan Perofs Certifierad kommunal revisor 5

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen. Timrå kommun Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen Timrå kommun November 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 4 3. Analys och kommentarer 11 Bilaga 1 12 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-10-07 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik 2011/241-5 Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik MISSIV DATUM DIARIENR 2011-12-16 2011/241-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-09-08 UF2011/51607 /UD/SP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Revisionsrapport Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Datum Dnr 2012-06-19 32-2011-0743 Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen

Läs mer