Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning."

Transkript

1 Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30. Tömningen görs med de procentsatser som institutionen beräknat med hjälp av fullkostnadskalkylen. Dessa procentsatser ska återspegla fördelningen av indirekta kostnader mellan stöd för utbildning och stöd för forskning. Efter tömningen (görs på aktivitet kst Lokalkostnader och aktivitet kst Indirekta kostnader) blir saldot på v-gren 91 noll. De indirekta kostnaderna har överförts till v-grenarna 10 och 30 och redovisas som ett debetsaldo på dessa v-grenar (lokalkostnaderna på aktivitet kst och indirekta kostnader på aktivitet kst ). Påläggsbokföring/finansiering av indirekta kostnader Orfi beräknar summan av direkta löne- och driftskostnader för varje aktivitet på alla v-grenar utom 91, 10 och 30. Denna summa multipliceras med de påläggsprocentsatser för indirekta kostnader som beräknats för institutionen i fullkostnadskalkylen (som finns på sektionen Ekonomis hemsida). Med automatik bokförs en vidarefördelning (genom påläggsbokföringen) av de indirekta kostnaderna från v-grenarna 10 och 30 till aktiviteter på övriga v-grenar. Bokföring görs i debet på aktiviteten/alla v-grenar och i kredit på v-grenarna 10 och 30. Samma konto används för debet och kredittransaktionen: Indirekta kostn univ gem Indirekta kostn omr gem Indirekta kostn inst gem Indirekta kostn avd gem Lokaler inst Detta kan också uttryckas som att debettransaktionen är pålägg eller uttag för indirekta kostnader och kredittransaktionen är finansiering av indirekta kostnader. Bokföring på v-grenarna 10 och 30 På v-grenarna 10 och 30 redovisas nu på debetsidan de verkliga indirekta kostnaderna under perioden och på kreditsidan en vidarefördelning av dessa kostnader enligt de %-satser som beräknats enligt den nya modellen (motkonteringen till de indirekta kostnaderna som bokförts på aktiviteten med hjälp av påläggsprocentsatsen). Differenser på v-grenarna 10 och 30 Om saldot på v-grenarna 10 och 30 var för sig är nära noll betyder det att de indirekta kostnaderna fördelats till kärnverksamheten med belopp som är tillräckliga för att uppnå full kostnadstäckning. Har v-grenarna ett debetsaldo (debetsidan är större än kreditsidan) har de verkliga indirekta kostnaderna inte fullt ut fördelats vidare, %-satsen för pålägg har varit för Lunds universitet Sida 1

2 låg. Har v-grenarna ett kreditsaldo (kreditsidan är större än debetsidan) råder motsatt förhållande, %-satsen för pålägg har varit för hög. Uppgår differensen/saldot till mindre belopp finns ingen anledning till åtgärd. Ny avstämning görs nästa månad osv. Uppgår differensen/saldot däremot till ett väsentligt belopp måste anledningen till differensen analyseras. Vad som är väsentligt belopp beror på storleken på verksamheten. Differenser som är > 10 % av den totala kostnadsmassan under perioden kan vara ett riktmärke i början på året. Efterhand som året går bör differensen minska för att i slutet på året vara nära 0. Orsaken till differensen analyseras på två sätt - budgeterade gemensamma kostnader jämförs med verkliga gemensamma kostnader - beräknad fördelningsbas jämförs med verklig fördelningsbas Analys budgeterade gemensamma kostnader Budgeterade gemensamma kostnader finns i kalkylen under institutionsgemensamma kostnader. Differens kan inte uppstå avseende universitetsgemensamma kostnader eller fakultetsgemensamma kostnader (och ev institutionsgemensamma kostnader vid fyra nivåer) eftersom dessa debiteras via finansieringsbidraget med fasta belopp som inte ändras under året. De verkliga gemensamma kostnaderna finns i bokföringen på v-gren 91. Utfallet på v- gren 91 ska jämföras med månad /12 av budgeterat belopp enligt fullkostnadskalkylen (per juni - månad = 6, per september - månad = 9). Om vissa gemensamma kostnader faktureras t ex kvartalsvis och ännu inte kommit in i redovisningen ger detta upphov till differens mellan budget och utfall men sådana differenser ska inte korrigeras för, kostnaderna kommer ju i en senare period. Likadant är det om vissa kostnader bokförts som avser en längre period än den som uppföljningen avser. En annan anledning till differens kan vara att vissa kostnader budgeterats som gemensamma men bokföring av kostnaden gjorts på annan v- gren än v-gren 91. Då måste bokföringen justeras. Analys fördelningsbas Beräknad fördelningsbas hittar man i bilagan till fullkostnadskalkylen. Periodens verkliga fördelningsbas utläses i rapporten INST RR BR/vgren INST fr om Jämförelse görs mellan mån /12 av beräknad fördelningsbas och utfallet i redovisningen per mån-år. Även här kan differenser bero på att kostnaderna (direkta) inte uppkommer jämnt över året. Fördelningsbasen kan antingen vara baserad på historiska eller budgeterade siffror, i enlighet med institutionens bedömning. Om fördelningsbasen avviker påverkar detta även universitetsgemensamma indirekta kostnader och områdesgemensamma indirekta kostnader eftersom dessa kostnader (fast belopp som fördelas med %) fördelas på aktiviteter i förhållande till fördelningsbasen. Om det vid analysen kan konstateras att varken budgeterade gemensamma kostnader eller beräknad fördelningsbas verkar vara fel så finns ingen anledning till åtgärder även om saldot på v-grenarna 10 eller 30 uppgår till väsentliga belopp. Differensen kommer ju att utjämnas längre fram under räkenskapsåret. Konstateras däremot att omfattningen av verksamheten ökat eller minskat väsentligt i förhållande till fördelningsbasen så finns anledning att överväga att justera fördelningsbasen och därmed justera %-satsen för automatisk bokföring av pålägg för indirekta kostnader. Lunds universitet Sida 2

3 En begäran om ändring av fördelningsbasen lämnas in till ekonomisektionen på särskild blankett. Vid osäkerhet om fördelningsbasen behöver ändras kan det vara lämpligt att vänta ytterligare någon eller några månader för att se utfallet i påföljande avstämningar. En diskussion med områdeskansliet eller ekonomisektionen kan också ge vägledning. Det är bra om %-satserna för indirekta kostnader inte ändras alltför ofta. Hantering av saldo på verksamhetsgren 10 och 30 Budget- och kalkyldifferenser skapar saldon på verksamhetsgrenarna 10 och 30. Sannolikt blir dessa differenser mindre när vi tillämpat den nya modellen något år och fått erfarenhet av att budgetera kostnader för stödverksamhet och fördelningsbaser. Idag beräknar vi fördelningsbas på historiska siffror, med möjlighet för institutionen att ändra om de historiska siffrorna inte ger en rättvisande bild av verksamheten under det kommande året. Tanken är att när vi infört ett gemensamt budgeteringsverktyg vid LU ska vi övergå till budgeterad fördelningsbas. Erfarenheter från andra lärosäten som tidigare gått över till att bokföra indirekta kostnader genom påslag på kostnadsbas istället för omkostnadsuttag pekar på att kalkyl- och budgetdifferenserna är störst de första åren. Verksamhetsgren 10 och 30 ska alltid resultatavräknas (både vid över- och underskott), de får inte periodiseras vid boksluten. Saldot på verksamhetsgrenen visar skillnaden mellan de verkliga indirekta kostnaderna för utbildning respektive forskning (från verksamhetsgren 91) och de kostnader som fördelats ut till övriga verksamhetsgrenar med procentuell fördelning. Lunds universitet Sida 3

4 Konton för bokföring av indirekta kostnader ( univgem kostn, omrgem kostn, lokalkostn och instgem kostn, och ev avdgem kostn) får inte användas för manuell bokföring. Manuell bokföring på verksamhetsgren 10 och 30 måste alltid ske med andra konton enligt anvisning nedan. Verksamhetsgren 10 och 30 resultatavräknas alltid Konton för bokföring av indirekta kostnader får inte användas för manuell bokföring (993000, ,995000,996000, ) Blanda inte över- resp underskott på gamla aktivitet med v-gren 10 och 30 Saldon på verksamhetsgren 10 eller 30 hanteras enligt nedan, åtgärderna kan med fördel kombineras. Rådgör med områdeskansliet i dessa frågor. Positivt saldo på verksamhetsgren 10 eller 30 = för högt %-påslag (kreditsidan är större än debetsidan): - sänk påläggsprocenten under året antingen till ny korrekt beräknad procentsats elleren genomsnittsprocent* för att få påslag under hela året att stämma mot ny korrekt påläggsprocent. I kalkyler ska den nya korrekta procentsatsen användas. Det innebär att om man väljer att i bokföringen lägga genomsnittsprocent så överensstämmer inte denna med procentsatsen i kalkylen. Men utfallet i redovisningen för projekt som pågår hela året stämmer med procentsatsen i kalkylen. Lunds universitet Sida 4

5 - använd överskottet till medfinansiering. Bokförs med konto Medfinansiering anslagsmedel. - spara överskottet till kommande år för att avräkna mot budget- och kalkyldifferens. Saldot resultatavräknas då vid bokslut och kan användas för att täcka kommande års differenser. Denna metod ska bara användas om saldot är ett mindre belopp (<7% av fördelningsbasen). Negativt saldo på verksamhetsgren 10 eller 30 = för lågt %-påslag (debetsidan är större än kreditsidan): - höj påläggsprocenten under året antingen till ny korrekt beräknad procentsats eller en genomsnittsprocent* för att få påslag under hela året att stämma mot ny korrekt påläggsprocent. I kalkyler ska den nya korrekta procentsatsen användas. Det innebär att om man väljer att i bokföringen lägga genomsnittsprocent så överensstämmer inte denna med procentsatsen i kalkylen. Men utfallet i redovisningen för projekt som pågår hela året stämmer med procentsatsen i kalkylen. - spara till kommande år för att avräkna mot budget- och kalkyldifferens. Saldot resultatavräknas då vid bokslut och kan avräknas mot kommande års differenser. Denna metod ska bara användas om saldot är ett mindre belopp (<7% av fördelningsbasen). Överskott på v-gren 10 och/eller 30 Sänk %-satsen Använd överskottet till medfinansiering Spara överskottet till kommande år (mindre belopp) Underskott på v-gren 10 och/eller 30 Höj %-satsen Spara underskottet till kommande år (mindre belopp) Bokför inte manuellt uttag för indirekta kostnader för att täcka negativt saldo eller återföra positivt saldo till projekten. Denna bokföring tillhörde den gamla modellen och det försvårar uppföljningen och analysen om man blandar metoderna. Verktygen i nya modellen är ändrad påläggsprocent eller medfinansiering. Verksamhetsgrenarna 10 och 30 ska visa skillnaden mellan de verkliga indirekta kostnaderna för utbildning respektive forskning (från verksamhetsgren 91) och de kostnader som fördelats ut till övriga verksamhetsgrenar med procentuell fördelning. Det är därför olämpligt att blanda in gamla över- eller underskott från aktivitet på dessa verksamhetsgrenar. Vill man inte ha kvar gamla saldon på aktivitet på verksamhetsgrenarna kan de flyttas (kapitalflytt) till någon annan aktivitet på verksamhetsgrenen, men inte till verksamhetsgren 10 och 30. Hantering av saldon på aktivitet Gamla saldon på aktivitet (från bokslutet 2008) hanteras enligt nedan. Verksamhetsgrenarna ses sammantaget, aktiviteter på verksamhetsgren 11 ses sammantaget och den avgiftsfinansierade verksamheten (verksamhetsgren 54, 58 och 55+56) hanteras separat. Målet är att tömma/avsluta aktivitet på alla verksamhetsgrenar på några års sikt. Lunds universitet Sida 5

6 Positivt saldo på (resultatavräknat 2008, finns i kapitalet): - använda till medfinansiering av andra aktiviteter under 2009 eller senare, använd särskilt konto vid bokföring, Medfinansiering anslagsmedel - spara som reserv mot budget- och kalkyldifferenser på verksamhetsgren 10 och 30. Detta kan vara lämpligt om saldot uppgår till ett mindre belopp. Bokföring mellan aktivitet 99996/verksamhetsgren och verksamhetsgren 10 eller 30 görs då som kapitalflytt året efter räkenskapsåret. OBS! Kapital får inte flyttas mellan utbildning och forskning. Positivt saldo på på t ex verksamhetsgren 35 får inte täcka underskott på verksamhetsgren 10 (går bra på verksamhetsgren 30). Flytta vad som behövs för att nollställa verksamhetsgren 10 eller 30 och låt ev resterande saldo ligga kvar på aktivitet flytta till annan aktivitet (fungerar på t ex verksamhetsgren 11) Negativt saldo på (resultatavräknat 2008, finns i kapitalet): - negativt saldo ska täckas. Efter godkännande från området får täckningen göras under flera år. - täcka på sätt som överensstämmer med områdets resursfördelningsmodell. Diskutera med området! * Beräkning av genomsnittsprocentsats För att beräkna genomsnittsprocentsatsen behöver man: - den nya bilagan till fullkostnadskalkylen - pålägg som är bokfört - det verkliga utfallet av fördelningsbasen Anvisningar finns ekonomisektionens hemsida Beräkning av genomsnittsprocent. I följande exempel har man ändrat lokalhyra i budgeten samt ändrat fördelningsbas. Lunds universitet Sida 6

7 Verkligt utfall t o m april Beräknat utfall med genomsnittsprocent Verkligt utfall av fördelningsbas finns på INST-RR/BR-rapporter Skillnaden mellan ny fördelningsbas och verkligt utfall av fördelningsbas Kolumnen januari-april visar det verkliga utfallet t o m april. Kolumnen maj-december visar skillnaden mellan de budgeterade indirekta kostnaderna (kolumnen Summa) minus det verkliga utfallet för januari-april. Genomsnittprocent beräknas så här: Universitetsgem: ( )/9 748=18,16% Områdesgem: ( )/9 748=39,02% Institutionsgem: ( )/9 748=15,80% Lokaler: ( )/9 748=12,67% Exempel genomsnittsprocent universitetsgemensamma: (Budgeterade indirekta kostnader för hela året minus bokfört pålägg)/beräknad fördelningsbas för resten av året Lunds universitet Sida 7

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Revisionsrapport Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Datum Dnr 2012-06-19 32-2011-0743 Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Avgifter hos FI APRIL 2015

Avgifter hos FI APRIL 2015 Avgifter hos FI APRIL 2015 INNEHÅLL april 2015 Dnr 15-3551 Sammanfattning 3 1. Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 enomförande 4 1.3 Läsanvisningar 5 2. Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer