Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar"

Transkript

1 Dnr V 2017/517 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utf 2016 Utf 2017 Bud 2017 bud-utfall Prognos 1 budgetprognos Utbildning utfall Forskning utfall Totalt utfall Naturvetenskapliga fakultetens utfall per 31 mars 2017 är positivt om 6,9 mkr, med fördelningen -1,2 mkr inom verksamhetsområde utbildning och 8,1 mkr inom verksamhetsområde forskning. Fakultetens budgeterade utfall för 2017 har justerats i prognos 1 till 7,4 mkr med fördelning -4,1 mkr inom utbildningen och 11,5 mkr inom forskningen. Endast en mindre avvikelse uppvisas totalt sett inom utbildning per Ny prognos för helåret 2017 innebär att utbildning beräknas redovisa ett något mindre underskott (-4,1 mkr) än lagd budget och beror främst på något lägre och driftskostnader än planerat. rna inom forskningen (+9,6 mkr) beror på något högre intäkter och väsentligt lägre driftskostnader per Ny prognos för 2017 innebär att forskningen beräknas redovisa ett överskott om 11,5 mkr och beror bl. a på att nya obudgeterade anslag tillkommit som inte till sin helhet blir förbrukade Den externfinansierade verksamheten ökar jämfört med budget och innebär att finansieringen av de gemensamma kostnaderna ökar och påverkar resultatet positivt. Postadress Box 117, Lund Besöksadress Paradisgatan 5C Telefon växel Fax Webbadress Organisationsnummer

2 2 1. Utbildning. Kostnadsställe: 15 NAT Verksamhet: Utbildning Utfall Jan- Mar bud-utfall Prognos 1 budgetprognos Resultaträkning Utf 2016 Årets inkomst statsanslag Årets inkomst bidrag Årets inkomst uppdr, avg, övr Nettoperiodisering Finansiella intäkter Summa Intäkter Personalkostnader & stipendier Löpande semesterkostnader Lokalkostnader Driftkostnader Avskrivningskostnader Ind kostn ovanliggande nivåer Finansiella kostnader Summa Kostnader Utfall a. Utbildning budget jämfört med utfall Utbildningen redovisar ett negativt utfall om -1,2 mkr per På intäktssidan redovisas avvikelser som helt är hänförbara till inkomster för vårens avgiftsstudenter. Dessa avgifter erhålls först i maj/juni från centrala förvaltningen. På kostnadssidan redovisas främst en avvikelse avseende driftskostnader och beror på att förbrukningen på institutionsnivå generellt är lägre under våren jämfört med hösten. På en av institutionerna har korrigering gjorts mellan utbildning och forskning p.g.a. felaktig fördelning 2016 (0,5 mkr) vilket också påverkar avvikelsen positivt b. Utbildning budget jämfört med prognos 1 erat underskott har justerats något och enligt prognos 1 beräknas verksamheten redovisa ett underskott om -4,1 mkr istället för budgeterat -5,4 mkr. Det något bättre resultatet beror främst på lägre - och driftskostnader än planerat. Justering av driftskostnaderna är hänförbara till felaktig bokföring 2016 som korrigerats 2017 (se notering i avsnitt 1a). Justeringarna i prognos 1 har främst skett på institutionsnivå. Fakultetens utbildningsuppdrag består av att generera en intäkt på ca 122 mkr för Omräknat till helårsstudenter (HÅS) innebär detta ett uppdrag om att utbilda ca HÅS. Fakulteten utbildar fler studenter än det utbildningsuppdrag som finns men fakulteten arbetar aktivt med frågan. Åtgärder har vidtagits och ytterligare åtgärder ska göras under och 2016 har en nerdragning skett med 300 HÅS. Riktvärdet för 2017 är att gå ner ytterligare 150 HÅS till 1 500

3 helårsstudenter. Målet för fakulteten är att vid utgången av 2019 inte ha en högre överproduktion än 5 % (f.n. ca HÅS) Forskning. Kostnadsställe: 15 NAT Verksamhet: Forskning Utfall Jan- Mar bud-utfall Prognos helår budgetprognos Resultaträkning Utf 2016 Årets inkomst statsanslag Årets inkomst bidrag Årets inkomst uppdr, avg, övr Nettoperiodisering Finansiella intäkter Summa Intäkter Personalkostnader & stipendier Löpande semesterkostnader Lokalkostnader Driftkostnader Avskrivningskostnader Ind kostn ovanliggande nivåer Finansiella kostnader Summa Kostnader Utfall a. Forskning budget jämfört med utfall Forskningen redovisar ett positivt utfall om 8,1 mkr per 0331 och innebär en större avvikelse mot budget om 9,5 mkr. På intäktssidan finns en större positiv avvikelser avseende externa bidrag. Det beror på engångsutbetalningar från EU (ERC), Nordiska forskningsrådet, KAW, SSF mm och på att medel från t.ex. VR och Formas som ska vidareförmedlas till annat universitet ännu inte är utbetalda. n påverkas också av att nya bidrag tillkommit som inte var kända vid budgettillfället. Utfallet för kvartal 1 på ca 105 mkr (kv : 100 mkr) visar att VR är den enskilt största finansiären (46,6 mkr), KAW (17 mkr), Formas (10 mkr) och EU-medel (7 mkr). Den negativa avvikelsen för posten nettoperiodisering per 0331 innebär bl. a att inflödet av externa inkomster inte förbrukas direkt utan sparas till kommande kvartal /nästkommande år. Nya ej budgeterade anslag från rektor (infrastrukturbidrag, medfinansiering) och från andra fakulteter (projektbidrag mm) påverkar avvikelsen positivt per 0331 för posten statsanslag. Flera av dessa anslag är engångsutbetalningar. På kostnadssidan är det driftskostnader som redovisar en större budgetavvikelse per Detta beror framförallt på att förbrukningen på institutionsnivå generellt är lägre under vårens första månader jämfört med resten av året. Även kostnaderna redovisar en positiv avvikelse och beror främst på att dessa kostnader kommer att vara högre på hösten än våren då nyanställningar planeras. Den negativa avvikelsen avseende löpande semesterkostnader beror på att denna inte budgeteras. Det positiva utfallet per 0331 återfinns inom den anslagsfinansierade verksamheten (vg 21). Högre anslagsinkomster samt lägre och driftskostnader jämfört

4 4 med budget gör att denna verksamhet uppvisar ett positivt utfall och avvikelse mot budget per b. Forskning budget jämfört med prognos 1 erat överskott har justerats och enligt prognos 1 beräknas verksamheten redovisa ett överskott på ca 11,5 mkr 2017 istället för budgeterat 8,0 mkr. På intäktssidan har posten anslag justerats då nya ej budgeterade medel från rektor och andra fakulteter tillkommit. Flera nya bidrag har beviljats sedan budgeten fastställdes. Total sett har bidragsinkomsterna ökats med ca 11 mkr varav institutionerna lagt till 21 mkr i denna prognos medan fakultetens tidigare budgetjustering om 10 mkr tagits bort. Den negativa avvikelsen på posten nettoperiodiseringar visar att inte alla nya medel förbrukas direkt utan förbrukas kommande år. På kostnadssidan ökar kostnaderna mot lagd budget och beror på inflödet av nya externa projekt. Nyanställningar planeras/håller på att tillsättas. Omfattningen av den externfinansierade verksamheten enligt prognos 1 ligger ungefär på samma nivå som 2016 men omfattningen ökar mot lagd budget. Det positiva utfallet enligt prognos 1 finns främst inom den anslagsfinansierade verksamheten (vg 21). Nya ej budgeterade anslag påverkar resultatet till den del de inte förbrukas under året. Då den externfinansierade verksamheten ökar innebär det att mindre andel av de gemensamma kostnaderna fördelas till den anslagsfinansierade verksamheten med positivt resultat som följd. Kostnaderna för medfinansiering ökar dock på vg 21 då inflödet av nya medel ökar och påverkar utfallet negativt i denna prognos. Utfallet på den externfinansierade verksamheten redovisar ett underskott och beror på förbrukning av myndighetskapital. Även denna verksamhet påverkas positivt av den ökade externfinansierade verksamheten då finansieringen av gemensamma kostnader ökar och genererar ett överskott. Total sett redovisar denna verksamhet dock ett underskott pga. förbrukningen av myndighetskapital. Justering i prognos 1 har främst skett på institutionsnivå men viss ändring har även skett på fakultetsnivå.

5 tkr 3. Bidrag och myndighetskapital 5 3 a. Inkomster, intäkter och oförbrukade bidrag Oförbrukade bidrag mar-15 mar-16 mar-17 Oförbrukade bidrag, tkr Bidragsinkomster, tkr Bidragsintäkter, tkr Oförbrukade bidrag, tkr Bidragsinkomster, tkr Bidragsintäkter, tkr mar mar mar Oförbrukade bidrag ökar jämfört med samma period 2015 och 2016 och beror på att fakulteten återigen varit framgångsrik att få flera stora beviljade bidrag inför Detta återspeglas i posten oförbrukade bidrag per Prognosen för 2017 visar att inflödet av bidragsinkomster är fortsatt högt men att inkomsterna inte kommer att överstiger 2016 års utfall. Samtidigt beräknas den externfinansierade verksamheten 2017 ha samma volym som Detta kommer främst att synas under senare delen av 2017 då nyanställda finns på plats. Oförbrukade bidrag beräknas av den anledningen minska något b. Myndighetskapital Myndighetskapital Nat Fak Totalt Utb Fo

6 6 Fakultetens myndighetskapital (MK) uppgår till 281 mkr inför budgetåret Lämnad prognos för 2017 innebär att myndighetskapitalet kommer att öka ytterligare. Universitetsstyrelse beslöt 2013 att sätta målet att MK inte får överstiga 15 % av de totala kostnaderna Beslutet gällde för LU totalt och inte per fakultet uppgick fakultetens MK till 26 % av de totala kostnaderna. Eftersom LU totalt inte kommer att ha ett MK som ligger kring 15 % förväntas det beslutas om krav att målet även ska gälla per fakultet. Fakulteten håller därför på att diskutera åtgärder med institutionerna för att på bästa sätt göra satsningar som gynnar verksamheten samtidigt som myndighetskapitalet minskar. Beslut om gemensamma åtgärder ska tas på kommande fakultetsstyrelse i juni. Beslutet kan innebära att även innevarande års verksamhet påverkas. Prognos 1 inkluderar dock inte dessa eventuella förändringar. 4. Personal Fakultetens anställda per 0331 uppgår till 851 helårsekvivalenter. December 2016 var motsvarande siffra 848. Total sett ingen större förändring men per befattningskategori finns det skillnader. Antalet doktorander har minskat med -10 medan annan undervisande (främst forskare) har ökar med +8 och administrativ med 4 efter tre månader. Nedan visas utvecklingen per befattningskategori i genomsnitt för åren samt genomsnittet för jan-mars Trenden fortsätter med minskat antal doktorander. Antalet doktorander ökade 2013 då utbildningsbidragen togs bort och alla blev anställda. Därefter har antagningen minskat något, med all sannolikhet beroende på utökad kostnad vid anställning istället för utbildningsbidrag. Under åren minskade antalet meriteringsanställda beroende på att universitetet under den perioden inte kunde (avtalslösa) anställa biträdande lektorer och de som fanns befordrades till lektorer. Detta hänger ihop med ökningen av lektorsanställningar. Numera kan fakulteten anställa biträdande lektorer igen men gör det med viss restriktivitet beroende på behovet i verksamheten. Befattningskategorin annan undervisande ökar något varje år och hör ihop med tillströmningen av externa medel då det avser främst forskare.

7 Pofessor Lektor Antal heltidsekvivalenter Nat fak Meritering sanställda Adjunkt Annan undervis o forsk Doktorand Administr ativ 7 Biblioteks Teknisk Bedömning av den ekonomiska situationen En bedömning av den ekonomiska situationen ska lämnas, se bilaga 1. Bedömningen görs utifrån de tre alternativ som är angivna på bilagan. 6. Institutionerna Rapportering av institutionernas ekonomiska ställning, se bilaga 2. Fakulteten följer noga institutionernas ekonomiska ställning. Under 2016 har två institutioner följts särskilt pga. ekonomiska problem. För 2017 är det endast en av institutionerna, Matematik NF, som fakulteten fortsätter att följa upp särskilt. Lund som ovan Monika Bengtsson Bilaga 1 Bilaga 2 Ekonomisk bedömning Institutionernas ekonomiska ställning

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/ 1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Kostnadsställe: 15 NAT Bud 2016 helår. Avvikelser budgetprognos Utf Utf 2016 Jan- Mar. Bud 2016 Jan- Mar

Kostnadsställe: 15 NAT Bud 2016 helår. Avvikelser budgetprognos Utf Utf 2016 Jan- Mar. Bud 2016 Jan- Mar 1 2016-05-02 Dnr V 2016/462 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-03-31 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Bud 2016 helår Prog 1 2016 helår Avvikelser budgetprognos

Läs mer

Ekonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten 1 2018-01-29 Dnr V 2017/2025 Kansli N Monika Bengtsson Ekonomichef Ekonomisk rapportering per 2017-12-31, Naturvetenskapliga fakulteten 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utfall 2016 Utfall 2017

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012 -10-24 N /162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut -09-30 samt ekonomisk prognos Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos V 2015/442 2015-07-23 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2015-06-30 och prognos 2 2015 Sammanfattning Resultat per 30 juni 2015 är negativt om 15,9 Mkr, med fördelningen

Läs mer

Kommentarer till helårsbokslut

Kommentarer till helårsbokslut Dnr V 2014/2204 2015-01-30 Kansli N Ekonomi Kommentarer till helårsbokslut 2014-12-31 Naturvetenskapliga fakultetens resultat per 31 december 2014 är negativt om 11 Mkr, med fördelningen +5,9 Mkr inom

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslut och prognos

Kommentarer till kvartalsbokslut och prognos V 2015/442 2015-04-24 Kansli N Ekonomi Kommentarer till kvartalsbokslut 2015-03-31 och prognos 1 2015 Sammanfattning Resultat per 31 mars 2015 är negativt om 12,5 Mkr, med fördelningen -2,1 Mkr inom verksamhetsområde

Läs mer

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos STYR 2014/618 2014-10-21 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2014-09-30 och prognos 3 2014 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september2014 Naturvetenskapliga

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013 213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den

Läs mer

Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna 1 2019-01-25 Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna Chefens sammanfattning Resultaträkning Utfall 2017

Läs mer

Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden

Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden 1 2014-04-24 Sektion Ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden 2014-03-31 Naturvenskapliga fakultetens resultat per 2014-03-31 uppgår till sammanlagt -10,8 Mkr. Justerat

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER OCH PROGNOS 2, 2016 för

DELÅRSBOKSLUT PER OCH PROGNOS 2, 2016 för 1(5) 2016-08-12 Medie- och kommunikationsvetenskap Mia-Marie Hammarlin, prefekt Tobias Olsson, biträdande prefekt Beatrice Petersson, ekonom DELÅRSBOKSLUT PER 2016-06-30 OCH PROGNOS 2, 2016 för Medie-

Läs mer

Tertialrapport per den 30 april 2019 samt prognos för verksamhetsåret 2019 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Tertialrapport per den 30 april 2019 samt prognos för verksamhetsåret 2019 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna 1-05-23 Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Tertialrapport per den 30 april samt prognos för verksamhetsåret avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna Chefens sammanfattning Resultaträkning

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010 2010-07-30 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 2010-06-30 samt ekonomisk prognos 2010 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30

Läs mer

Kommentarer till helårsbokslut

Kommentarer till helårsbokslut 213-1-29 N 212/162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till helårsbokslut 212-12-31 Analys av det ekonomiska utfallet per den 31 december 212 Naturvetenskapliga

Läs mer

BESLUT. myndighetskapital.

BESLUT. myndighetskapital. BESLUT 2013-02-15 1(5) Dnr EK 2012/63 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2013 Budgeterat underskott 2013 uppgår till 304 miljoner kronor fördelat på ett underskott inom utbildningen på 142 miljoner

Läs mer

Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna 1 2014-07-22 Dnr STYR 2014/621 Sektionen Ekonomi Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska

Läs mer

Avdelning: , Institution: Laboratoriemedicin i Lund. 1.RESULTATRÄKNING Per verksamhet

Avdelning: , Institution: Laboratoriemedicin i Lund. 1.RESULTATRÄKNING Per verksamhet 1 Avdelning: 314200 314299, 314400-314425 Institution: Laboratoriemedicin i Lund 1.RESULTATRÄKNING Per verksamhet 2. RESULTATRÄKNING Jämfört med budget & prognos 2 3. UTBILDNING Jämförelse utfall och budget

Läs mer

Halvårsbokslut 2016 Energivetenskaper

Halvårsbokslut 2016 Energivetenskaper Halvårsbokslut 2016 Energivetenskaper Statsanslag utfall 2016 16000,0 14000,0 Statsanslag 12000,0 10000,0 "Budget" Föregående år 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bidrag utfall

Läs mer

T Rapportperiod: Organisation: i Laboratoriemedicin, Lund

T Rapportperiod: Organisation: i Laboratoriemedicin, Lund 1 T1 2019 Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Chefens sammanfattning År: 2019 Period: April Kostnadsställe: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Resultaträkning

Läs mer

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS 1.3.2-412-19 1. Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Bokslutet 2018 för presenteras nedan. I kapitel 2 beskrivs resultaträkningen för år 2018. I kapitel 3 presenteras resultat

Läs mer

Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar.

Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar. 2015-12-09 Lena Svensson, ekonomichef Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2016 1 Inledning Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna ska redovisa en totalbudget så att styrelsen vid sitt

Läs mer

Utbildning 2016 Kemiska institutionen Nat Fak Bilaga 1

Utbildning 2016 Kemiska institutionen Nat Fak Bilaga 1 Utbildning Utbildning 2016 Kemiska institutionen Nat Fak Bilaga 1 Gör så här: 1. Logga in i EOS Resultaträkning Utf 2015 Utf 2016 Jan- Dec Bud 2016 Jan- Dec Avvikelse BU-utf BU 2016 P3 2016 Avvikelse BU-P3

Läs mer

Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar.

Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar. -11-27 Lena Svensson, ekonomichef Totalbudget 2015 1 Inledning Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna ska redovisa en totalbudget så att styrelsen vid sitt februarisammanträde kan besluta

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2016

Totalbudget för Lunds universitet 2016 BESLUT 1(6) 2016-02-12 Dnr V 2015/1531 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2016 Budgeterat resultat för 2016 är ett underskott på 23 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 63 miljoner

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2017

Totalbudget för Lunds universitet 2017 FÖRSLAG 2017-02-03 Dnr V 2016/1457 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2017 Budgeterat resultat för 2017 är ett överskott på 4 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 30 mnkr och ett

Läs mer

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2017

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2017 -12-06 Monika Bengtsson Ekonomichef Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2017 1 Inledning Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna ska redovisa en totalbudget så att styrelsen vid sitt

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 Bilaga p 9 BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 FS 1.3.2-325-17 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 1 598 tkr. Det budgeterade resultatet var - 6 373tkr. Differensen mellan

Läs mer

Utfall, Prognos, Budget (tkr)

Utfall, Prognos, Budget (tkr) ,, (tkr) Årets inkomst statsanslag 21 469 21 478-9 21 478-9 5 418 5 415 3 5 415 3 26 887 26 893-6 26 893-6 Årets inkomst bidrag 525 0 525 0 525 10 995 10 971 25 10 271 724 11 520 10 971 550 10 271 1 249

Läs mer

LTHs organisation och styrelsens beslutanderätt LTHs styrelse (SLTH) SLTH är en fakultetsstyrelse och fakultetens högsta beslutande organ. SLTH har ett samlat ansvar för verksamheten vid fakulteten. Beslutanderätten

Läs mer

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012 PM 2011-12-05 N 2011/712 Sektion ekonomi Elisabeth Pupp Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012 Enligt universitetsstyrelsebeslut ska en totalbudget för fakulteten

Läs mer

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2018

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2018 -12-20 Monika Bengtsson Ekonomichef Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2018 1 Inledning Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna ska redovisa en totalbudget så att styrelsen vid sitt

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2011 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2011 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen Ledningskansliet 2011-10-25 Dnr SLU ua FE.2011.1.4-1330 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2011 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen SLU redovisar ett underskott på -66 mnkr

Läs mer

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 1(5) Dnr SLU ua Fe.2012.1.4-12 Ledningskansliet Lasse Thorell PROMEMORIA 2012-04-17 Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 1 2012 SLU redovisar efter första kvartalet 2012 ett underskott på -72

Läs mer

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS , Delårsrapport 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS 1.3.5-1141-14, 2014-09-03 DELÅRSRAPPORT Ekonomiskt utfall per 2014-06-30 Resultat (se sida 3) Det ekonomiska resultatet

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Resultat per institution och verksamhet (tkr) Budget enligt EOS

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Resultat per institution och verksamhet (tkr) Budget enligt EOS Resultat per institution och verksamhet -12-31 (tkr) Budget enligt EOS GRUNDUTBILDNING FORSKNING Statbudg Uppdrag Indir kost Resultat Budget Statsbudg Bidrag Uppdrag Indr kost Resultat Budget Resultat

Läs mer

Ledningskansliet Dnr SLU ua /10 Styrelsen för SLU

Ledningskansliet Dnr SLU ua /10 Styrelsen för SLU Ledningskansliet 2010-04-21 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2010 Universitetets ekonomi är fortfarande stark och SLU redovisar efter första kvartalet

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010 Ledningskansliet 2010-10-25 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010 SLU redovisar ett överskott på 36 mnkr och prognosen för 2010 är ett överskott på 44 mnkr,

Läs mer

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul Humanistiska fakulteten Dekan Beslut 2015-02-23 Dnr 212-1143-13 Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resultat för humanistiska fakulteten är -6,0 mnkr. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2009

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2009 Ledningskansliet 2009-10-28 Dnr SLU ua Controllerenheten 14-502/09 Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2009 Prognosen för 2009 efter tredje kvartalet visar ett underskott på

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2017 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2018-02-15 FS 1.3.2-302-18 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 346tkr. Det budgeterade resultatet

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2011

Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2011 Ledningskansliet 2011-04-27 Dnr SLU ua FE.2011.1.4-1330 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2011 Universitetets ekonomi är fortfarande stark och SLU redovisar efter första kvartalet

Läs mer

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.2-511-19 Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet Bokslutet 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet: Kapitel 1: Resultaträkningen

Läs mer

Ledningskansliet Dnr SLU ua Controllerenheten

Ledningskansliet Dnr SLU ua Controllerenheten Ledningskansliet 2009-04-21 Dnr SLU ua Controllerenheten XXXXXX Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2009 SLU:s ekonomi är fortsatt god trots att bokslutet för 2008 visade på

Läs mer

Dnr V KS-kod 1.2. Delårsrapport för januari juni 2017

Dnr V KS-kod 1.2. Delårsrapport för januari juni 2017 Delårsrapport för januari juni 2017 Innehåll Ekonomiskt resultat och prognos... 2 Intäkter... 3 Kostnader... 4 Vissa balansposter och ev. ansvarsförbindelser... 4 Upplupna bidragsintäkter... 4 Oförbrukade

Läs mer

Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar.

Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar. 2013-12-02 Lena Svensson, ekonomiansvarig Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2014 1 Inledning Universitetsstyrelsen har gett fakulteterna i uppdrag att redovisa en totalbudget så att styrelsen

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2013

Delårsrapport för januari juni 2013 Stockholm, 2013-08-15 Delårsrapport för januari juni 2013 Ekonomiskt resultat och prognos De senaste åren har KTH uppvisat stora positiva resultat. Detta har varit en följd av att intäkter, bland annat

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Resultat per institution och verksamhet (tkr)

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Resultat per institution och verksamhet (tkr) Resultat per institution och verksamhet 2014-12-31 (tkr) Grundutbildning Forskning Totalt NatFak Statbudg Uppdrag Indir kost Resultat Budget Statsbudg Bidrag Uppdrag indr kost Resultat Budget Resultat

Läs mer

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal Planeringsavdelningen [Ev. kompletterande text, t.ex. beslutsfattare] PROMEMORIA SLU ID: SLU.ua 2015.1.1.1-3466 2015-11-03 Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 3 2015 Sammanfattning SLU gör

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2017

Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2017 DELÅRSRAPPORT 1 (11) 2017-08-14 Dnr V 2017/948 Regeringen Utbildningsdepartementet Styrelsen Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2017 Lunds universitet redovisar här delårsrapport för perioden

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Ekonomiskt resultat och prognos I samband med delårsrapporten 2016 uppvisar KTH ett resultat på -46,8 mnkr, samma period 2015 var resultatet -25,6 mnkr. I budgetunderlaget

Läs mer

Skolan för industriell teknik och management. (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för industriell teknik och management. (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: -2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten tema

Läs mer

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2131-2136 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2012

Delårsrapport för januari - juni 2012 2012-08-15 Dnr V-2012-0001 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2012 Inledning KTH har sedan höstterminen 2011 för första gången tagit ut studieavgifter för tredjelandsstudenter enligt förordningen

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2010

Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2010 Ledningskansliet 2010-09-21 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2010 Resultatet efter andra kvartalet 2010 visar ett överskott på 30 mnkr. I prognosen för 2010 räknar

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) 171 17 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår

Läs mer

Institutionsbudget 2018 för socialhögskolan (PRELIMINÄR!!!)

Institutionsbudget 2018 för socialhögskolan (PRELIMINÄR!!!) Bilaga 4 1 Datum -12-11 Socialhögskolan Camilla Rapp/Ekonom Staffan Blomberg/Prefekt Samhällsvetenskapliga fakultetens kansli Fakultetsekonom: Irina Cojocaru Institutionsbudget 2018 för socialhögskolan

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Period: 2161-2168 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2011

Delårsrapport för januari - juni 2011 2011-08-15 Dnr V-2011-0002 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2011 Sammanfattning KTH har ett gott ekonomiskt resultat. Den förväntade resultatnedgången jämfört med föregående år är en effekt av

Läs mer

Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna

Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna FÖREDRAGNINGSLISTA 2010-09-13 2010/04 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: Dora Jacobsohn D15 Tidpunkt: Tis 21/9 14:30-16:30 Dagordning

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2171 2178 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet

Läs mer

Skolan för teknik och hälsa (STH)

Skolan för teknik och hälsa (STH) Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 3-36 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET

Läs mer

Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017

Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017 2017-08-09 DNR LIU-2017-01829 BESLUT 1(8) Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag senast

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Dnr: SU 113-1684-07 Doknr: 1 DELÅRSRAPPORT 2007-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Innehållsförteckning sid. Resultatanalys 1 Kommentarer till prognos 2 Resultaträkning 3 Resultaträkning per

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Fördjupad KTH-rapport 21922 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 16/1 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ett KTH i en global värld 4/12 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport

Läs mer

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Skolan för teknikvetenskap (SCI) Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2148 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE

Läs mer

Skolan för industriell teknik och management. (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för industriell teknik och management. (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten

Läs mer

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Skolan för teknikvetenskap (SCI) Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2131-2136 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET

Läs mer

Ärende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018

Ärende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018 Ärende p 7 Bokslut Lärarhögskolan 2018 Bilaga p 7 Missiv Bokslut 2018 Lärarhögskolan 2018-02-19 Sid 1 (1) Bokslut 2018 Lärarhögskolan Sammanfattning Årets resultat är -15 980 tkr. Totalt sett är detta

Läs mer

Bilaga till 2015 års versksamhetsuppdrag Budget 2015 tkr BIO-skolan UTBILDNING FORSKNING TOTALT VH 1, 2, 21, 91 VH 3, 4, 93 GRU-anslag 17 100 17 100 FoFu-anslag 128 323 128 323 Bidrag fr externa finansiärer

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 2171 2176 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2161 2168 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet

Läs mer

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Skolan för teknikvetenskap (SCI) Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2131-2138 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 3-36 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten

Läs mer

Bokslut Lärarhögskolan 2014

Bokslut Lärarhögskolan 2014 Bokslut Lärarhögskolan 2014 FS 1.3.2-218-15 I jämförelse med utfallet 2013 ligger den synbart största förändringen i att verksamheten som berör Lärarlyftet har minskat. I resultaträkningen (se näst sista

Läs mer

Skolan för informations- och kommunikationsteknik. (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för informations- och kommunikationsteknik. (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2131-2138 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten

Läs mer

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016

Läs mer

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr Bokslut 2012 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr 212-354-13 Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 13 Intäkter, kostnader,

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknik och hälsa (STH) 161 166 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget

Läs mer

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema

Läs mer

Institutionsstyrelsen vid institutionen för Livsmedelsteknik kallas till sammanträde

Institutionsstyrelsen vid institutionen för Livsmedelsteknik kallas till sammanträde KALLELSE 1 2014-01-16 Ledamöter inst. styr. Livsmedelsteknik Institutionen för livsmedelsteknik Ingrid Ristilammi Institutionsstyrelsen vid institutionen för Livsmedelsteknik kallas till manträde Tid:

Läs mer

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2-22 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår,

Läs mer

Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi

Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi INSTITUTIONEN FÖR KEMI Kommentarer till bokslut tertial 1 2010 Institutionen för Kemi Allmänt Tabell 1 visar utfallet för tertial 1och även en jämförelse med föregående år. Överskottet på 1,4 mkr innehåller

Läs mer

Långsiktig budgetering med nyckeltal Luleå tekniska universitet

Långsiktig budgetering med nyckeltal Luleå tekniska universitet Långsiktig budgetering med nyckeltal Luleå tekniska universitet 24 april 2017 Catrine Lindfors, Controller Elin Andersson, Ekonom Luleå tekniska universitet Grundat 1971, 5:e tekniska Omsättning 1,6 miljarder

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för industriell teknik och management (ITM) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April

Läs mer

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Skolan för teknikvetenskap (SCI) Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET-

Läs mer

Skolan för teknik och hälsa (STH)

Skolan för teknik och hälsa (STH) Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: - Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår, tema genomströmning

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter kvartal

Ekonomisk uppföljning efter kvartal Planeringsavdelningen Lasse Thorell PROMEMORIA SLU ID: SLU.ua 2019.1.1.1-1661 2019-04-16 Ekonomisk uppföljning efter kvartal 1 2019 Sammanfattning SLU:s resultat efter första kvartalet 2019 är -25 mnkr,

Läs mer

Långsiktig budgetering med nyckeltal vid Luleå tekniska universitet

Långsiktig budgetering med nyckeltal vid Luleå tekniska universitet Långsiktig budgetering med nyckeltal vid Luleå tekniska universitet 10 oktober 2016 Rose-Marie Kero, Ekonomichef Catrine Lindfors, Controller Luleå tekniska universitet Grundat 1971, 5:e tekniska Omsättning

Läs mer