pwc Granskningsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pwc Granskningsrapport"

Transkript

1 pwc Granskningsrapport

2 Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser 3. Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 3.3 Resultatanalys 3.4 God ekonomisk hushållning 4 November 014 Haparanda Stad

3 i Sammanfattande bedömning har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat Haparanda stads delårsrapport för perioden oi4-o oi4-o8-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 014. Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfullmäktige isamband med att delårsrapporten behandlas. Det redovisade resultatet för perioden är i5,8 mnkr (1, mnkr), vilket är 14,3 mnkr högre än för motsvarande period föregående år om man undantar jämförelsestörandepnster. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om i^,9 mnkr (g,6 mnkr) vilket är 5,4 mnkr högre än oi3 om man undantar jämförelsestörandeposter och 1,9 mnkr högre än budget. Vi bedömer att delårsutfallet och helårsprognosen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv och att kommunen efterlever balanskravet. Utfallen för 6 av 15 verksamhetsmål redovisas som uppnådda, fem som delvis uppnådda och fyra som ej uppnådda. Bedömningen måste dock anses som osäker eftersom någon mätning ej gjorts av utfallen för fem mål. Kommunstyrelsen gör heller ingen samlad bedömning av om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Vi anser att såväl mål för god ekonomisk hushållning som utvärderingen av dem måste utvecklas. I dag låter sig inte en revisionell bedömning göras av om utfallen i delårsrapporten ärförenliga med fullmäktiges mål. I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är behäftad med fel som innebär väsentliga avvikelser från lagens krav eller god redovisningssed. Vi har dock noterat en del brister som bör beaktas: Det förekommer fortfarande sk. "enbenta transaktioner" i redovisning, vilket bedöms utgöra en risk avseende räkenskapernas riktighet. Det saknas en rutin som säkerställer att alla fakturor som inkommit innan 1 september blir bokförda som leverantörsskulder i delårsbokslutet Haparanda Stad 1 av 6

4 Inledning.1 Bakgrund Kommuner är enligt den kommunala redo^^isningslagen (KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. KL9kapga Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 0 a skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skr^liga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet. Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet.. S'^e, revisionsfrågor och avgränsning Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor. Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma..3 Revisionskriterier Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 lcap 0 a KL ska behandlas av kommunfullmäktige. Granskningen av delårsrapporten innebär enbedömning av om rapporten följer: Kommunallagen och lag om kommunal redo^^isning Rådet för kommunal redovisnings rekommendation samt god redovisningssed iövrigt Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning Haparanda Stad av 6

5 .4 Metod Granskningen har utförts genom: Intervjuer med berörda tjänstemän Analys av relevanta dokument Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per oi4- o8-3i samt av resultatprognosen för året Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än på substansgranskning. Haparanda Stad 3 av 6

6 3 Granskningsresultat 3.1 Allmänna iakttagelser Delårsrapportenbestår av en förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar med tilläggsinformation, kassaflödesanalys samt verksamhetsberättelser för nämnderna och ett VA-bokslut. Från 014 gäller Rådet för kommunal redovisnings rekommendation Delårsrapport. Rekommendationen fastställer vad som är miniminivån för delårsrapportens innehåll. Tex ställs inget krav på kassaflödesrapport. Haparandas delårsrapports innehåller en sammanställd redovisning vilket bara är ett krav om företagens samlade omsättning eller balansomslutning uppgår 30 % eller mer av koncernens. I oi3 år bokslut uppgick företagen balansomslutning ti115 % av kommunkoncernens. Kommentar: Delårsrapportens innehåll överträffar rekommendationens krav på innehåll och skulle kunna minskas i omfattning eftersom sammanställd redo^risning, kassaflödesrapport och VA-bokslut inte är ett krav. 3. Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed Vi granskningen av årsredovisning oi3 noterades att redovisningen innehöll differenser som innebar osäkerhet om räkenskapernas riktighet. Debet/kreditdifferenserna hade uppkommit genom sk. "enbenta" transaktioner. Denna typ av differenser förekommer fortfarande i Haparandas redovisning. Vi har granskat ett urval poster, bl.a. avseende periodiseringarsnm är gjorda i samband med delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt. Fakturor inkomna före 1 sep motsvaranade 5,^ mnkr är inte bokförda som leverantörskulder i delårsbokslutet och ärbara upptagna som kostnader i de fall de tagits upp bland interima skulder. Kommentar: Kommande år bör det skapas en rutin för att slutkontera huvuddelen av de fakturor som är ankomstregistrerade islutat av delårsperioden. Vidare bör ekonomisystemet anpassas så att sk. "enbenta transaktioner" inte kan bokföras. Bedömning I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är behäftad med fel som innebär väsentliga av^^ikelser från lagens krav eller god redovisningssed. HaparandaStad 4 av 6

7 3.3 Resultatanalys Det redovisade resultatet för perioden är 15,8 mnkr (1, mnkr), vilket är 14,3 mnkr högre än för motsvarande period föregående år om man undantar jämförelsestörande poster. Resultaträkning 014, mkr Jan -aug Jan -aug Delår Verksamhetens intäkter 115,6 119,3 Verksamhetens kostnader -446, -437,4 Avskrivningar -17,4-16,1 Verksamhetens nettokostnader -348,0-334, Skatteintäkter 44,1 37,5 Generella statsbidrag och utjämning 15,5 115,0 Finansiella intäkter 4,8 4,3 Finansiella kostnader -10,6-10,4 Resultat 15,8 1, Resultat, exkljfr-störande poster 15,8 1,5 Awikelse fg år -3,7-8,8-1,3-13,8 6,6 10,5 0,5-0, 3,6 14,3 Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 1_^,g mnkr (9,6 mnkr) vilket är 54 mnkr högre än 01.3 om man undantar jämförelsestörande poster och 1,g mnkr högre än budget. Resultaträkning 014, mkr Prognos Budget Utfall Helår Verksamhetens intäkter 163,5 139,0 185,9 Verksamhetens kostnader -665,9-638,6-670, Avskrivningar -6,1-3,9-4, Verksamhetens nettokostnader -58,5 53,5-508,5 Skatteintäkter 366,4 364,8 355,1 Generella statsbidrag och utjämning 188,4 185,4 17,8 Finansiella intäkter 6,0 1,5 6,8 Finansiella kostnader -14,4-1, -16,6 Resultat 17,9 16,0 9,6 Resultat, exkl jfr-störande poster 17,9 16,0-7,5 Awikelse Awikelse budget 013 4,5 -,4-7,3 4,3 -, -1,9-5,0-0,0 1,6 11,3 3,0 15,6 4,5-0,8 -,, 1,9 8,3 1,9 5,4 Kommentarer: Resultatutfallet och resultatprognosen innebär en kraftig resultatökning jämnfört med förra året vilken främst kan förklaras med ökade skatteintäkter och statsbidrag. I resultatprognosen har inte en planerad tomtförsäljning beaktats. I fall den genomförs innan årsskiftet beräknas resultatet bli ytterliga 0 mnkr högre. Från 013 har det i kommunallagen och lag om kommunal redovisning införts nya regler som bl a ska beaktas vid balanskravsavstämningen. Dessa rör: Riktlinjer för god ekonomisle hushållning Resultatutjämningsreserv Balanskravsjusteringar Haparanda Stad 5 av 6

8 Utvärdering av ekonomisk ställning En utvärdering av den ekonomiska ställningen sker inte i förvaltningsberättelsen, vilket kan bero på att Haparanda saknar mål för den ekonomiska ställningen. Kommentar: Angående den ekonomiska ställningen är det värt att uppmärksamma att om prognosen håller så kommer Haparanda för första gången under överskådlig tid få ett positi^^t eget kapital ^^i årssluftet! 3.4 God ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen utvärderar i sin delårsrapport en mängd övergripande mål för staden. Vår uppfattning är dock att verksamhetsmålen inte ger uttryck för av god ekonomisk hushållning eftersom de saknar samband mellan resursåtgång, prestationer och effekter. Även de finansiella målen har brister eftersom det saknas mål för ekonomisk ställning, rislrtagande och leontroll. Utfallen för 6 av 15 verksamhetsmål redovisas som uppnådda, fem som delvis uppnådda och fyra som ej uppnådda. Bedömningen måste dock anses som osäker eftersom någon mätning ej gjorts av utfallen för fem mål. Kommunstyrelsen gör heller ingen samlad bedömning av om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Bedömning Vi anser att såväl mål för god ekonomisk hushållning som utvärderingen av dem måste utvecklas. I dag låter sig inte en revisionen bedömning göras av om utfallen i delårsrapporten är förenliga med fullmäktiges mål. oi4-u-off PerÅke Brunström PerÅke Brunström Uppdragsledare Haparanda Stad 6 av 6

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Valda revisorer Datum 2014-10-16 Kommunfullmaktige Utlatande avseende delarsrapport 2014-08-31 Revisorerna skall bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal for den ekonomiska forvaltningen

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Håkan Olsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Gunvor Johansson Granskning av årsredovisning 2014 Mars 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-10 Annika Hansson, certifierad kommunal revisor Henrik Karlsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer