Innehållsförteckning 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning 1"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni Intäkter/kostnader i rätt period Periodiseringar 2 - Förutbetalda kostnader Upplupna (förväntade) kostnader Upplupna/ oförbrukade bidragsintäkter: Bidragsfinansierade projekt. 4 - Upplupna/förutbetalda intäkter: Uppdragsfinansierade projekt Ändrad status på externfinansierade projekt Hålltider Rapporter

2 20 Bokslutsinformation Delår/År 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015 Det är nu åter dags att upprätta delårsbokslut och lämna delårsrapport till regeringen. Grundförutsättningen för att rapporten ska ge en rättvisande bild av universitetets intäkter, kostnader och ekonomiska ställning är att alla institutioner/enheter har kontrollerat och stämt av sin bokföring samt gjort nödvändiga rättelser. För institutioner/enheter ger delårsbokslutet ett tillfälle att följa upp verksamhetens intäkter och kostnader Intäkter/kostnader i rätt period Den grundläggande principen för delårsbokslutet är att alla ekonomiska händelser som hänför sig till tiden t.o.m. den 30 juni och enbart dessa ska finnas bokförda t.o.m. period 06. Avgörande för om intäkter eller kostnader hör till perioden är om varan har levererats/mottagits eller om tjänsten har utförts före den 1 juli. I Raindance väljs period genom att registrera ett verifikationsdatum som ligger inom perioden, d.v.s. verifikationsdatum t.o.m ger en intäkt/kostnad i period 06 och verifikationsdatum fr.o.m ger en intäkt/ kostnad i period Periodiseringar Förutbetalda kostnader Förutbetalda kostnader som har bokförts under året (t.o.m. period 06) men som avser andra halvåret 2015 (fr.o.m. period 07) periodiseras av institutionen. Samtliga fakturor med verifikationsdatum (= fakturadatum) i juni som inkommer t o m 3 juli ska konteras med det ordinarie kostnadskontot och betalattesteras/signeras i juni (period 06). I de fall fakturan avser andra halvåret 2015 ska kostnaden periodiseras. Verifikationsdatum får inte ändras till datum i juli. Alla statliga fakturor samt övriga med belopp > kr ska periodiseras. Det är enbart kostnaden som ska periodiseras, d v s belopp exklusive moms. Motpart ska vara samma som leverantörens motpartskod och konto enligt nedan. Periodisering sker i bokföringsportalen med datum och konton enligt nedan. Balanskontot debiteras och resultatkontot krediteras i period 06, d.v.s. med verifikationsdatum t.o.m Balanskontot krediteras och resultatkontot debiteras i period 07, d.v.s. med verifikationsdatum fr.o.m Förutbetalda lokalkostnader, statliga Balans- konto 1611 Periodiserade hyreskostnader o lokalkostnader, statliga Periodisering student- o gästforskar bostäder, statliga Periodisering lokalk exkl hyra o rep, statliga Periodisering reparationer, statliga Resultat- Konto Förutbetalda lokalkostnader, 1612 Periodiserade hyreskostnader, Periodisering student- o gästforskar bostäder, Periodiseringskonto lokalkostnader exkl hyra o rep, Periodisering lokaltillbehör, Periodisering städning, Periodiseringskonto reparationer, 5089 Övriga förutbetalda kostnader, 1618 Periodiserade kostnader varor, statliga 5628 statliga Periodiserade kostnader främmande tjänster, statliga 5798 Periodiserade kostnader resor/hotell, statliga 5529 Periodiserade kostnader representation, statliga 5549 Periodiserade kostnader annonsering och reklam, statliga Periodiserade riskkostnader, statliga

3 Övriga förutbetalda kostnader, Balanskonto Resultat- Konto 1619 Periodiserade kostnader hyror/leasing anläggningstillgångar, 5769 Periodiserade kostnader varor, 5629 Periodiserade kostnader korttidsinventarier, 5619 Periodiserade kostnader rep o underhåll, 5239 Periodiserade kostnader främmande tjänster, 5799 Periodiserade kostnader telefon- o datakommunikation, 5759 Periodiseringskonto frakter, 5779 Periodiserade kostnader resor, 5519 Periodiserade kostnader annonsering, reklam, 5559 Periodiserade kostnader representation, 5539 Periodiserade riskkostnader, 5469 Periodiserade diverse kostnader, 5499 Periodiserade kostnader för studerande mm, 5479 Periodiseringar ska aldrig göras för interna transaktioner. Upplupna (förväntade) kostnader Upplupna (förväntade) kostnader, som avser bokföringsåret (t.o.m. period 06), men där leverantörsfakturan har ett verifikationsdatum (= fakturadatum) i juli bokförs av institution/enhet på period 07 och periodiseras. Verifikationsdatum får inte ändras till datum i juni. I de fall fakturan ännu inte har hunnit komma kan bokföring ske med ledning av leveranssedel eller motsvarande. Om fakturan inkommer dagarna närmast efter den 3 juli bokförs fakturan i period 07. Om fakturabeloppet är högt ska kontakt tas med som beslutar om eventuell åtgärd. Alla statliga fakturor samt övriga med belopp > kr ska periodiseras. Observera att leverantörsfakturan ska bokföras med det ordinarie kostnadskontot och med verifikationsdatum samma som fakturadatum (om perioden är öppen). Det är enbart kostnaden som ska periodiseras, d v s belopp exklusive moms. Motpart ska vara samma som leverantörens motpartskod. Själva periodiseringen sker i bokföringsportalen med datum och konton enligt nedan. Balanskontot krediteras och resultatkontot debiteras i period 06, d.v.s. med verifikationsdatum t.o.m Balanskontot debiteras och resultatkontot krediteras i period 07, d.v.s. med verifikationsdatum fr.o.m Övr upplupna kostnader, statliga Övr upplupna kostnader, ej statliga Balans- konto 2718 Samma som förutbetalda kostnader, se tabell ovan 2719 Samma som förutbetalda kostnader, se tabell ovan Resultat- Konto Periodiseringar ska aldrig göras för interna transaktioner. Upplupna kostnader för arvoden som avser arbete utfört 1 januari 2015 t.o.m. 30 juni 2015, men som utbetalas i juli 2015, bokförs vid för universitetet totalt. Upplupna semesterlöner för outtagen semester per den 30 juni bokförs vid totalt per fakultet och verksamhet. 3

4 Upplupna/oförbrukade bidragsintäkter: Bidragsfinansierade projekt Vid varje periodskifte bokför ekonomienheten en intäktsavräkning för pågående projekt inom bidragsfinansierad verksamhet (12 eller 22). Det innebär att ett överskottssaldo (erhållna bidrag har ej använts) periodiseras som skuld och ett underskottssaldo (kostnaderna överstiger erhållna bidrag) som fordran på finansiären. (Se också Ekonomihandboken kap 4). En förutsättning för att det ska ske är att projektets status är P (=pågående). Om projektet inte är pågående ska det ha status R (=resultat), varvid saldot förs mot årets kapitalförändring i balansräkningen (endast vid årsskifte). Ett projekt som en gång bokförts som R kan därefter inte få status P. Status R används när hela det beviljade beloppet har kommit och dispositionstiden är slut. Underskottsaldon som periodiseras som fordringar måste kunna styrkas genom ett giltigt kontrakt/avtal eller motsvarande, som avser Det ska finnas beviljade medel för perioden som inte har bokförts, annars finns ingen fordran. Dispositionstiden får inte ha gått ut. Om giltigt kontrakt/avtal saknas för ett projekt med underskottssaldo ska saldot täckas in senast den 30 juni. Upplupna/förutbetalda intäkter: Uppdragsfinansierade projekt bokför även en intäktsavräkning för ett fåtal pågående projekt i uppdragsfinansierad verksamhet (13,14 eller 23). Det gäller enbart de uppdrag som är märkta med status P (=pågående). Det innebär att ett överskottssaldo (erhållna uppdragsmedel som inte använts) periodiseras som skuld och ett underskottssaldo (kostnaderna överstiger erhållna medel) som fordran på finansiären. (Se också Ekonomihandboken kap 4). Om projektet inte är pågående ska det ha status R (=resultat), varvid saldot förs mot årets kapitalförändring i balansräkningen (endast vid årsskifte). Majoriteten av universitetets uppdragsprojekt har status R. Ett projekt som en gång bokförts som R kan därefter inte få status P. Observera att det inte går att ändra datum på kundfakturor i kundfakturaportalen utan attesteringsdatum styr datum på fakturan. Fakturor som avser första halvåret 2014 måste därför slutattesteras senast Kundfakturor som skapas i försystem berörs dock inte av detta. Kundfakturor som avser tjänster som utförts t o m den 30 juni ska vara registrerade och attesterade med fakturadatum i juni. Om någon kundfaktura med belopp på kr eller mer, hamnar på fel halvår, bör en periodisering göras. Periodisering av intäkter utförs av ekonomienheten. Kontakta därför ekonomienheten snarast möjligt om det blir aktuellt, dock senast Ändrad status på externfinansierade projekt I Raindance projektmodul går det att meddela ekonomienheten om ändrad status på bidragsprojekt från Pågående till Resultat. Det gör man via visningsbild R28. Statusändring kan med fördel göras löpande under året. Inför bokslutet rekommenderas dock registrering i R28 senast den 12 juni

5 Hålltider Tid då aktivitet Aktivitet ska vara slutförd 12 juni Status Institution/enhet ska ha registrerat eventuella ändringar av status på bidrags- och uppdragsfinansierade projekt i Projektportalen. 12 juni Bidrag Bidrag som hör till första halvåret 2015 ska vara rekvirerade så att inbetalningen kan bokföras på period 06. Skriv gärna att inbetalning önskas senast 29/6. 18 juni Internfakturor (säljaren) Rekommenderat sista datum för att sända internfakturor. Vissa institutioner/enheter som använder externa försystem fakturerar senare. Rekvisitioner Inkomna rekvisitioner (leverantörsfakturor) gällande första halvåret 2015 ska vara betalattesterade/signerade. Förfallodatum senast juni Kundfakturor Fakturor som avser varor som levererats och/eller tjänster som utförts t o m 30 juni ska vara registrerade och attesterade med fakturadatum i juni. Observera att det inte går att ändra datum på kundfakturor utan att attesteringsdatum styr datum på fakturan. Kundfakturor till statliga myndigheter Kundfakturor till statliga myndigheter måste vara avsända och dem tillhanda senast 2 juli, som är den formella brytdagen inom staten. 2 juli Handkassor Inventeringsdokument för handkassor ska vara tillhanda. Ej bokförda redovisningar ska bokföras med verifikationsdatum i juni. Redovisningar som innehåller moms ska vara tillhanda senast den 1 juli för att de ska hinna registreras innan inventeringsdokumentet tas ut. Inventeringsdokumentet ska användas som specifikation i bokslutet. 3 juli kl Leverantörsfakturor Fakturor i fakturaportalen från svenska och utländska leverantörer med faktura- och verifikationsdatum i juni ska vara betalattesterade/signerade. Konto 5000, preliminära kostnader, har ett saldo om det finns fakturor som inte är klara. Om fakturor med stora belopp kommer in de närmaste dagarna efter den 3 juli ska kontaktas. Leverantörsfakturor som inkommit till skanningsföretaget senast den 2 juli kommer att läsas in i Raindance på förmiddagen den 3 juli. Medfinansiering Eventuell medfinansiering ska vara bokförd. 5

6 Tid då aktivitet Aktivitet ska vara slutförd 3 juli Anläggningstillgångar kl Anläggningstillgångar och stöldbegärliga förbrukningsinventarier ska vara behandlade och definitivsatta med verifikationsdatum i juni. Konto 1200, preliminär anläggningstillgång, ska vara noll. Internfakturor Internfakturor i fakturaportalen med verifikationsdatum i juni ska vara betalattesterade/signerade. Mottagna, ej betalda, internfakturor kommer att flyttas till juli månad. Flyttningen utförs vid. 3 juli kl Ombokningar Ombokningar i bokföringsportalen ska vara godkända och signerade i period 06. Ej godkända ombokningar flyttas till juli månad. Flyttningen utförs vid. Underskottssaldon Underskottssaldon i externfinansierade projekt (v-het 12, 13, 14, 22 och 23) där giltigt kontrakt inte finns ska täckas in (nollställas). 3 juli kl juli kl Raindance stängt Raindance är stängt för alla utom för personalen vid. 8 juli Rapporter Rapporter för delårsbokslutet kan tas ut under förutsättning att allt går enligt planerna. 6

7 Rapporter I Raindanceportalen (Budget & Prognos och/eller uppföljningsfliken) finns följande rapporter som kan vara lämpliga att ta fram i samband med arbetet med delårsbokslutet: V82 Nolla visar konton som ska nollställas. V10 visar ackumulerat utfall och budget per budgetkod för innevarande och föregående år. Kassasaldo projekt visar reseförskott/handkassa, saldo föregående år, erhållna medel, utbetalda utgifter, oavskrivna anläggningstillgångar. Urval kan göras på projekt, projektledare, verksamhet och finansiär. R10 visar institutionens resultaträkning innevarande år och 2 år bakåt. R11 visar intäkter och kostnader per verksamhetsgren och verksamhet. I övrigt hänvisas till den handledning för uppföljningsansvariga som finns på webben: https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/fordjupningar/fordjupningsomrade/fordjupningekonomi/ekonomisystemet-raindance/anvandarhandbocker/ Kom dock ihåg att rapporterna ovan inte är helt rättvisande förrän periodskiftesrutinerna körts i samband med att juni stängs. I dessa rutiner fördelas avskrivningar, räntor, universitets-, fakultets- och institutionsgemensamma kostnader, nollställning av transfereringar och intäktsavräkning. Syftet med att ta ut rapporterna före bokslutet är att i tid upptäcka ev. felaktigheter som måste rättas innan perioden stänger. Syftet med att ta ut rapporterna efter periodskiftesfördelningarna gjorts är givetvis att visa det korrekta utfallet för året. 7

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2010. 1. Tidplan

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (24) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar.3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. 7 Kontanta medel... 3

Innehållsförteckning. 1. 7 Kontanta medel... 3 Sid 1 (14) Innehållsförteckning. 1 7 Kontanta medel.... 3 7.1 Inledning 3 7.2 Kontanta medel, in- och utbetalning.. 3 7.3 Gemensamma regler för kontantkassa och handkassa. 3 7.3.1 Ansvarsfrågor 3 7.3.2

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (21) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar 3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05 Ekonomihandboken Uppdaterad 2011-12-05 Uppdatering från tidigare version 2011-10-03 har skett av följande kapitel Förbättringsutgift på annans fastighet Kapitel, sida 1.1.3.1 Maskiner, inventarier, installationer,

Läs mer

1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET...5 2 LAGAR OCH REGLER...6 3 CHECKLISTA ÅRSAVSLUT...7

1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET...5 2 LAGAR OCH REGLER...6 3 CHECKLISTA ÅRSAVSLUT...7 INNEHÅLL INNEHÅLL Förenklade årsavslut med Norstedts Redovisning/Affärssystem 1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET...5 2 LAGAR OCH REGLER...6 2.1 Lagar 6 2.2 Bokslutspärm... 6 2.3 Verifiera bokslutsposter... 6 3 CHECKLISTA

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Redovisning av hjälpmedel i SESAM

Redovisning av hjälpmedel i SESAM Redovisning av hjälpmedel i SESAM Dnr: Rev 31-2012 Genomförd av: PwC Behandlad av Revisorskollegiet den 23 januari 2013 Västra Götalandsregionen Servicenämnden (Hjälpmedelscentralen, HMC) utredning kring

Läs mer

Ekonomiadministration av lokalprojekt

Ekonomiadministration av lokalprojekt O Om du ska skriva ut på framsida med förtryckt logotyp dubbelklicka på logotypen och tryck delete Glöm inte att skriv in dnr Ekonomiadministration av lokalprojekt, version 5, 2010-05 Denna revidering

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer