Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner."

Transkript

1 Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap

2 Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller för ersättning från anslag 2:4 Krisberedskap som betalas ut som bidrag till myndigheter. 1.1 Giltiga kostnader Myndigheten förbinder sig att inte rekvirera medel för verksamhet som faller utanför beslutade projekt. Endast direkta merkostnader kopplade till projekten är tillåtna (en direkt merkostnad är den typ av kostnad som uppkommer p g a den specifika verksamheten och en indirekt kostnad är kostnader för gemensamma funktioner, administration m m.). Kostnaden ska kunna verifieras med ett underlag som styrker faktiska volymer och kostnader utan några interna påslag. Det är därmed inte tillåtet med generella påslag för OH-kostnader, schablonberäknade kostnader eller kostnader som bygger på interna kostnadsfördelningar. I det fall myndigheten rekvirerar medel avseende kostnader för uttag ur eget lager ska materialets kostnader kunna verifieras. För att de direkta kostnaderna ska vara giltiga ska de ha uppstått det år som överenskommelsen avser. I MSB:s regleringsbrev finns 1 ett undantag från kapitalförsörjningsförordningen som medför att anläggningstillgångar kan finansieras med anslag 2:4. Förutsatt att detta undantag även finns med i MSB:s regleringsbrev det år överenskommelsen avser, kan myndigheter som eventuellt anskaffar anläggningstillgångar tillämpa detta undantag. I det fall lönekostnader ingår i projektet ska kostnaden motsvara arbetsgivarens totala kostnad för den anställdes lön, dvs. lön, lagstadgade arbetsgivaravgifter och kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga området. De lönekostnader projektet medför ska kunna kopplas till en attesterad specificerad tidredovisning. Myndigheten ansvarar själv för eventuell finansiering av lönekostnader efter det att ersättningen från anslaget upphör. I vissa fall kan en myndighet anses vara konsult i ett projekt istället för att ingå som samverkanspartner i projektet. För att kunna redovisa kostnader som konsult i ett projekt ska följande beskrivning av konsult och samverkanspartner beaktas: års regleringsbrev

3 Konsult: En myndighet anlitas som en konsult i ett projekt för sin expertkompetens. Som konsult förväntas man inte ta del av projektets resultat och därmed inte heller implementera resultatet i myndighetens arbete. Samverkanspartner: Den medverkande myndigheten planerar att ta del av projektets resultat och implementera detta i sin verksamhet. Den medverkande myndigheten kommer använda projektets resultat i sitt fortsatta arbete Redovisning av kostnader Redovisningen måste vara gjord på ett sådant sätt att man kan spåra alla kostnader till aktuellt projekt och aktuell tidsperiod. Det ska tydligt framgå i ekonomisystemet vilka kostnader som är hänförliga till anslaget 2:4 Krisberedskap, fördelat per projekt. De krav som gäller för redovisning av kostnader gäller även för den del som mottagen transfererar vidare till tredje part. MSB utgår i övrigt från att myndigheten har en betryggande intern styrning och kontroll i enlighet med de förordningar som gäller för myndigheten Omfördelning Det totala belopp som anges i överenskommelsen får inte överskridas. Däremot är de ekonomiska ramarna som anges per projekt inte låsta utan ska ses som riktvärden. Omfördelningar mellan projekt kan ske upp till +/- 50 procent av respektive projekts totalsumma, dock maximalt kr. I annat fall ska kontakt tas med MSB för godkännande. 1.2 Rekvisition av medel Rekvisition av medel sker vid två (i vissa fall tre) tillfällen: den 1 mars det år överenskommelsen avser den 1 december det år överenskommelsen avser ev. den 31 mars året efter det år överenskommelsen avser Den 1 mars rekvirerar myndigheten hälften av de medel som beviljats enligt överenskommelsen. Resterande medel rekvireras den 1 december och baseras på förbrukade medel och en prognos för myndighetens totala utfall för den återstående delen av året. Om ekonomisk slutredovisning visar på att myndigheten rekvirerat ett lägre belopp än slutligt utfall, men utfall ryms inom ramen för överenskommet belopp får myndigheten rekvirera mellanskillnaden senast den 31 mars året efter.

4 Myndigheten ska använda den rekvisitionsmall som MSB tillhandahåller. Rekvisitionsblanketten ska skickas i original per post till MSB:s faktureringsadress i Strömsund och vara underskriven av behörig person på myndigheten. Utbetalningen sker ca tre veckor efter det att rekvisitionsblanketten har inkommit till MSB. 1.3 Prognoser För att anslaget ska kunna utnyttjas så effektivt som möjligt är det mycket viktigt att myndigheten så snart den får kännedom om att tilldelade medel inte kommer att användas, meddelar detta till MSB, så att pengarna kan omfördelas till annan verksamhet. Eventuella konsekvenser för den planerade verksamheten/projekten ska kommenteras. Myndigheten ska lämna prognoser över medelsbehovet vid fyra tillfällen under det år som överenskommelsen avser: den 15 mars den 15 juni den 7 september den 1 december I de fall prognostillfällena infaller på en helg ska prognosen lämnas nästkommande vardag. I mars och juni ska en total prognos för myndigheten lämnas och i september ska prognosen lämnas angivet per beviljat projekt samt totalt för myndigheten. Prognosen i december lämnas i samband med att rekvirering av medel sker. 1.4 Uppföljning MSB ansvarar för att genomföra uppföljning och utvärdering av pågående och genomförda beredskapsåtgärder som finansieras med medel från anslaget. Syftet med den uppföljning och utvärdering som MSB genomför är främst att skapa ny kunskap för att ytterligare stärka och utveckla samhällets krisberedskap. Samtliga myndigheter som erhåller medel från anslaget 2:4 Krisberedskap ska bistå MSB i arbetet med att utvärdera och följa upp beredskapsåtgärder genom att lämna de uppgifter eller underlag som efterfrågas. Myndigheten ska senast den 1 december det år överenskommelsen avser redovisa en slutrapport för varje beviljat projekt i enlighet med MSB:s instruktioner. Myndigheten ska senast den 15 februari året efter det år överenskommelsen avser inkomma med en ekonomisk slutredovisning för faktiskt förbrukade medel angivet per beviljat projekt. Slutredovisningen ska ha samma

5 uppställningsform som den budget som ligger till grund för överenskommelsen och ska kompletteras med en skriftlig avvikelseanalys. I de fall myndigheten har transfererat medel vidare är det den myndighet som har undertecknat överenskommelse med MSB som är ansvarig för återrapportering och det är upp till ansvarig myndighet att säkerställa att kostnader och redovisning är förenliga med överenskommelse. MSB genomför årligen en revision av ett antal myndigheter för att kontrollera att de utbetalade pengarna har använts för rätt ändamål och att bokföringen är korrekt. Revisionen kan särskilt komma granska projekt där stora omfördelningar mellan och inom projekten har skett. 1.5 Återbetalning I den ekonomiska slutredovisningen, som lämnas den 15 februari, ska uppgift om oförbrukade medel finnas. Oförbrukade medel ska slutregleras och återbetalas genom att MSB skickar en Rekvisition/Begäran om återbetalning till myndigheten. Återbetalning av oförbrukade medel ska ske senast den 31 mars året efter det verksamhetsår som avses. Den myndighet som får bidrag ur anslaget ansvarar för att pengarna finansierar de projekt som man fått ersättning för. I den händelse mottagande myndighet använt pengarna till annan verksamhet än vad som överenskommits eller till kostnader som strider mot gällande finansieringsprinciper och allmänna villkor kan MSB besluta att bidragsmedlen ska återbetalas. Detsamma gäller om bidraget beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift från mottagande myndighet. Den myndighet som mottagit bidraget är även ansvarig för att kontrollera och följa upp sådan verksamhet som de finansierar utanför den egna myndigheten. Myndighetens ansvar upphör därmed inte i och med att de förmedlar pengarna vidare. Vid misstanke om otillåten hantering av bidragsmedel har MSB rätt att genomföra en fördjupad ekonomisk granskning som kan komma att genomföras av en extern revisionsfirma. Vid en revisionsgranskning baserad på misstanke om otillåten hantering av bidragsmedel ska den bidragsmottagande myndigheten betala kostnaden för revisionen. 1.6 Policy och riktlinjer Bidragsmottagande myndighets policy, riktlinjer och motsvarande dokument som exempelvis kan reglera miljö, jämställdhet, tjänsteresor och representation ska gälla även vid verksamhet som finansieras av medel från anslag 2:4 Krisberedskap.

6 1.7 Upphandling I de fall myndigheter anskaffar varor och tjänster i projektet ska Lag (2007:1091) om offentlig upphandling tillämpas och myndigheten bör om möjligt miljöanpassa sina upphandlingar. 1.8 Publikationer Det ska framgå att rapporter och liknande, som är ett resultat av beviljade projekt, har tagits fram med stöd av MSB.

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik 2011/241-5 Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik MISSIV DATUM DIARIENR 2011-12-16 2011/241-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-09-08 UF2011/51607 /UD/SP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012 Vejledning til partnere Version 18. februar 2010 1 Indhold 1. PARTNERSKABET ROLLER OG ANSVAR -----------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Förstudie Investeringsprocessen

Förstudie Investeringsprocessen Revisionsrapport Förstudie Investeringsprocessen Johan Sverker Anna Gröndahl Stadsrevisionen i Örebro kommun 30 april 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfrågor... 1 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Revisionsrapport Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Datum Dnr 2012-06-19 32-2011-0743 Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet en granskningsrapport från riksrevisionen Valuta för bistånds pengarna? tionella valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet rir 2014:19 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? RiR 2005:7 Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning ISBN 91 7086 040 8 RiR 2005:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2005-04-21

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer