Mål 1 Södra skoglänsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål 1 Södra skoglänsregionen"

Transkript

1 Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat finns vid länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas, Gävleborgs, och Värmlands län samt för insatsområde 5, samisk utveckling, vid Sametinget. Strukturfondsdelegationen för Mål 1 Södra Skogslänsregionen, eller Sametinget för insatsområde 5, har beviljat stöd från «Fond»fonden för det projekt som anges i beslutet. Allmänna villkor för stöd från EG:s strukturfonder 1. Förbindelse - bekräftelse För att beslutet om stöd ska gälla ska stödmottagaren förbinda sig att följa de regler och villkor som gäller för beslutet om stöd. Detta görs genom att behörig firmatecknare undertecknar den till dessa villkor bifogade förbindelsebekräftelse och att den är beredningssekretariatet tillhanda senast två månader efter beslutsdatum. I annat fall förfaller beslutet om stöd automatiskt. 2. Start Projektet ska påbörjas senast två månader efter det datum som i beslutet angivits som startdatum. 3. Redovisning Stödmottagaren ska i räkenskaperna redovisa projektet separat så att projektets intäkter och kostnader direkt kan utläsas i redovisningen oavsett om annan verksamhet pågår samtidigt. 4. Mervärdesskatt Stödet täcker mervärdesskatt endast där denna uppkommer som verklig kostnad. Mervärdesskatten ska i sådant fall rymmas inom projektets budget och det beviljade stödet. Det åligger stödmottagaren att med skattemyndigheten kontrollera vilken momsstatus den bedrivna projektverksamheten har. 5. Rekvisition av beviljat stöd Stödmottagaren ska vid rekvisition av stöd använda anvisad rekvisitionsblankett med bilagor. Rekvisitionsblanketten ska vara undertecknad av stödmottagarens firmatecknare eller motsvarande. Rekvisitionen ska skickas till det beredningssekretariat som handlagt ansökan om stöd. Den första rekvisitionen ska vara beredningssekretariatet tillhanda senast sex månader efter det datum som i beslutet angivits som startdatum. För det fall att startdatumet ligger före beslutsdatumet ska den första rekvisitionen vara beredningssekretariatet tillhanda senast två månader efter beslutsdatumet. Endast kostnader avseende aktiviteter som har genomförts samt betalats mellan de start- och slutdatum som angivits i beslutet får tas med i rekvisitionen. Rekvisitionen kan omfatta en period på högst sex månader och minst en månad. Rekvisitionen med tillhörande handlingar ska vara beredningssekretariatet tillhanda senast tre månader efter rekvisitionsperiodens slut. En rekvisitionsperiod per år ska sluta den sista december och således vara beredningssekretariatet tillhanda senast den sista mars påföljande år. Alla verifikat avseende faktiska kostnader som redovisas i rekvisitionen ska vara adresserade till stödmottagaren. De i respektive rekvisition redovisade kostnaderna, verifikationerna och andra underlag får inte ha legat eller komma att ligga till grund för andra offentliga stöd, inklusive annat EG-stöd, än de som framgår av beslutet om strukturfondsstöd. Beträffande projekt där det sammanlagda EG-stödet beräknats uppgå till en miljon kronor eller mer ska det till rekvisitionen per sista december bifogas ett revisorsintyg, utfärdat av godkänd eller auktoriserad revisor. Intyget ska 1 (3)

2 omfatta alla hittills redovisade kostnader som inte omfattas av tidigare utfärdade revisorsintyg. Kravet på inlämnande av revisorsintyg år ett gäller inte projekt med startdatum senare än sista augusti år ett. Slutrekvisitionen ska vara beredningssekretariatet tillhanda senast det datum som i beslutet angivits som slutdatum. Till slutrekvisitionen ska det, för alla projekt där det sammanlagda EG-stödet beräknas uppgå till en miljon kronor eller mer, bifogas ett revisorsintyg. Intyget ska vara utfärdat av godkänd eller auktoriserad revisor och omfatta alla hittills redovisade kostnader som inte omfattas av tidigare utfärdade revisorsintyg. 6. Utbetalning av stöd Utbetalning sker mot rekvisition i efterskott för redovisade och godkända kostnader vilka betalats under den period för vilken medel rekvireras. En förutsättning för utbetalning är att den svenska offentliga andelen som svarar mot de rekvirerade medlen är inbetald till stödmottagaren eller vid offentlig direktfinansiering, att prestationen utförts och verifierats. Det faktiskt utbetalda stödet från strukturfonden kan således inte överstiga den i beslutet angivna stödandelen av offentlig finansiering. Stödet kan inte heller vara större än de faktiska bokförda kostnaderna hos stödmottagaren. Utbetalning av de sista 20 procenten av stödet sker när slutrekvisition, slutrapport och eventuella revisorsintyg blivit godkända av beredningssekretariat, förvaltnings- och utbetalande myndighet. 7. Rapporteringsskyldighet och dokumentation Stödmottagaren ska löpande dokumentera aktiviteter och händelser i projektet. En skriftlig lägesrapport 1 ska bifogas varje delrekvisition. Lägesrapporten ska vara utformad efter den mall Rapporter som bifogats beslutet. Den kan också rekvireras från förvaltningsmyndigheten. Rapporten ska varje gång kortfattat beskriva vilka mål projektet har och hur projektet utvecklats i förhållande till dessa och den beslutade projektplanen. Därutöver ska rapporten beskriva kopplingen mellan bedriven verksamhet i projektet och nedlagda kostnader. En skriftlig slutrapport 1 ska lämnas tillsammans med slutrekvisitionen. Slutrapporten ska vara utformad efter den mall som bifogats beslutet. Den kan också rekvireras från förvaltningsmyndigheten. I slutrapporten ska det framgå vilka faktiska resultat och effekter som uppnåtts som en följd av projektet. Vidare ska utfallet på de i beslutet om stöd angivna indikatorerna särskilt redovisas. Därutöver ska anledningar till skillnader som kan föreligga mellan förväntat och faktiskt resultat redovisas. Vidare ska det särskilt framgå vilka effekter projektet haft på miljö, jämställdhet, skapade arbetstillfällen, internationalisering och IT. Slutrapporten ska vara beredningssekretariatet tillhanda senast det datum som i beslutet angivits som slutdatum för projektet. Till slutrapporten ska slutrekvisition biläggas. Ovan nämnda rapporter ska om möjligt även tillhandahållas förvaltningsmyndigheten elektroniskt via e-post i samband med avrapportering. E-postadress: 8. Förändringar av projektets genomförande Stödmottagaren ska skriftligen rapportera till beredningssekretariatet om projektet avbryts, försenas eller om annan väsentlig förändring inträffar. Förändringar av teknisk eller formell karaktär såsom stödmottagare, projektnamn, adress m.m. ska också anmälas skriftligen till beredningssekretariatet. Anmälda förändringar ska för att gälla godkännas av beredningssekretariatet. 9. Ramprogram I beslut om stöd till ett ramprogram delegeras både beslutsrätten om stöd och ansvaret för genomförandet av stöden till ramprogramägaren. För all verksamhet och för de beslut om stöd som fattas inom ramprogrammet gäller EG:s 1 Uppdaterad rapportmall kan hämtas under rubriken EU s strukturfonder på 2 (3)

3 regelverk för strukturfonderna. Ramprogramägaren har det fulla ansvaret för att gällande regelverk följs även i de underliggande projekten. En separat projektlista ska alltid upprättas och biläggas alla läges- och slutrapporter. Av projektlistan ska framgå stödmottagare inkl organisationsnr, projektnamn, kontaktperson, beslutsdatum, stödperiod, beviljat stödbelopp samt hittills utbetalt stödbelopp. 10. Information och publicitetskrav. Det åligger stödmottagaren att i projektets alla ingående verksamheter tillhandahålla information och skyltning om att projektet finansieras av den för projektet aktuella strukturfonden. Projektägaren ska säkerställa att allmänhet, projektdeltagare och andra får kännedom om att projektet finansieras med EG-stöd. Denna verksamhet ska särskilt redovisas i läges- och slutrapport. Ytterligare anvisningar om information och publicitet samt dekaler erhålls från beredningssekretariaten. Därutöver kan ytterligare information hämtas i Kommissionens förordning nr 1159/2000 om informations- och offentlighetsåtgärder. 11. Upphävande av beslut Förvaltningsmyndigheten eller Sametinget, för beslut inom insatsområde 5, kan komma att ompröva eller upphäva beslutet om stöd helt eller delvis om: beslutet fattats i strid med gemenskapsreglerna eller programdokumentet beslutet fattats på grund av oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden stödmottagaren inte följt de villkor, regler och förutsättningar som gäller för stödet stödmottagaren använder stödet till något annat ändamål än det blivit beviljat för eller något annat förhållande inträffar som föranleder att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet inte bör få behålla det utbetalande myndighet funnit att en utbetalning skulle strida mot beslutet om stöd eller mot gemenskapsreglerna eller inte stämmer överens med det programdokument på vilket stödbeslutet grundas det inom 5 år från beslutet, eller inom en i beslutet särskilt angiven längre tidsperiod, skett en förändring av det som avsågs med stödet: - som påverkar stödets karaktär eller villkoren för dess genomförande eller att stödet innebär att ett företag eller ett offentligt organ får otillbörlig förmån, och som följer av en förändring i ägandeförhållandena för en infrastruktur eller upphörande eller förändring av lokaliseringen för en produktionsverksamhet. 12. Återbetalningsskyldighet Om ett beslut om stöd omprövas eller upphävs är stödmottagaren återbetalningsskyldig för belopp som tagits emot i strid med beslutet om stöd, gemenskapsreglerna eller programdokumentet. Om det är oskäligt att återkräva hela beloppet, får förvaltningsmyndigheten reducera beloppet. Återbetalning ska krävas inom tio år från det att beloppet betalades ut. Stödmottagaren ska återbetala stödet helt eller delvis jämte ränta enligt räntelagen (1975:635). 13. Granskningsrätt Representanter för övervakningskommittén, förvaltningsmyndigheten, beredningssekretariaten samt strukturfondsdelegationen och sametinget har rätt att hos stödmottagaren följa arbetet och ta del av alla handlingar, inkl redovisning och bokföring, vilka kan ge upplysningar om projektet. Samma rätt tillkommer bemyndigade personer från Europeiska gemenskapen och andra bemyndigade nationella organ. Rätten att ta del av handlingar, redovisning och bokföring föreligger intill tio år efter att den sista utbetalningen av stödet gjordes. 14. Särskilda villkor Om beslutet är förenat med särskilda villkor finns dessa angivna i beslutet. 3 (3)

4 A. Förbindelse-bekräftelse Undertecknad stödmottagare, som för ovan angivet projekt har beviljats stöd från «Fond»fonden förbinder sig härmed att följa projektplanen för projektet, punkterna 1-13 i de till beslutet bifogade allmänna villkoren för erhållande av stöd från EG:s strukturfonder och eventuella särskilda villkor enligt punkt 14 som gäller för beslutet om stöd. Vidare bekräftas att undertecknad stödmottagare är medveten om vad som anges under punkt 11 och 12 (upphävande av beslut och återbetalningsskyldighet) i ovan nämnda allmänna villkor. Organisations-/personnummer Stödmottagare: «orgnr» Ort och datum Underskrift av behörig firmatecknare eller motsvarande Namnförtydligande 1(1)

5 Personuppgifter För det fall där projektledare/kontaktperson inte är densamme som undertecknat ansökan om stöd skall nedanstående medgivande lämnas. Observera att det åligger projektägaren skyldighet att inhämta medgivande om behandling av personuppgifter från alla personer vilkas personuppgifter omnämns i information som skickas in till myndigheten. B. Medgivande enligt personuppgiftslagen Undertecknad medger, enligt 10 och 34 Personuppgiftslagen (1998:204), att de personuppgifter som lämnats om mig i ansökan om stöd till ovan angivet projekt eller som lämnas nedan får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är nödvändig för Förvaltningsmyndighetens hantering av ärendet (registrering i diarium och liknande) samt att de publiceras på Internet när information om projektet lämnas. Datum Underskrift Namnförtydligande: Gatuadress: Postnummer: Postadress: Telefon: Fax: Mobiltelefon: E-post: 1(1)

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) Allmänna villkor (omfattande 1-22) för bidrag till samarbeten gällande forskning, utveckling och demonstrationsprojekt (fastställda genom VINNOVA-beslut nr 130-2007) 1

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Beslutsdatum 2014-03-28. Grönovation II - Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar

Beslutsdatum 2014-03-28. Grönovation II - Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar 1 (6) 214-3-28 214-872 BESLUTSMEDDELANDE VINNOVA har behandlat Er ansökan om bidrag och beslutat bevilja ansökan enligt nedan. : Projekttitel: Koordinator: 214-872 Grönovation II - Nya koncept för att

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden 1 BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM... 5 1. ALLMÄNT... 5 1.1. Uppgifterna lämnas in av... 5 1.2. Uppgifterna beskriver situationen

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF):

Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF): Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF): Fastställda: 2014-10-23. Villkoren gäller i den utsträckning inte annat anges under Särskilda villkor i kontraktet. 1. Allmänt

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Europaprogrammen, en ny del av Nutek

Europaprogrammen, en ny del av Nutek Välkommen till information om redovisnings- och informationskrav Regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland Europaprogrammen, en ny del av Nutek En gemensam grund i Lissabonstrategin A. Att göra

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

HANDLEDNING FÖR ANSÖKAN AV FONDERADE BYGDEMEDEL

HANDLEDNING FÖR ANSÖKAN AV FONDERADE BYGDEMEDEL HANDLEDNING FÖR ANSÖKAN AV FONDERADE BYGDEMEDEL 1 1 INLEDNING Syftet med denna skrift Handledning för ansökan av fonderade Bygdemedel är att underlätta för projektägaren att administrera sitt projekt.

Läs mer