Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen"

Transkript

1 Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle , Utbildningsstyrelsen

2 Statsunderstödslagen (688/2001) Statsunderstödslagen är en allmän lag med bestämmelser om de grunder och förfaranden som följs vid ansökan, beviljande och användning av statsunderstöd samt vid uppföljningen, övervakningen och utvärderingen av statsunderstödsverksamheten. Lagen tillämpas på statsunderstödet för undervisningsväsendets personalutbildning.

3 Utbildningsstyrelsens ansvarsområden som statsbidragsmyndighet Beslutsfattande Processansvar Övervakningsansvar Utvärdering av effekter

4 Statsunderstödstagarens ansvar Att använda statsunderstödet för verksamhet enligt beslutet Att ordna med uppföljning i bokföringen (Audit trail) OBS! Kom ihåg att ge beslutsuppgifterna vidare till ekonomiförvaltningen så, att understödet kan hänföras till rätt uppföljningsobjekt! Att återbetala understöd som blivit oanvänt Att rapportera och utvärdera

5 Utbildningsstyrelsens allmänna anvisning för ansökan och användning av statsunderstöd Om ansökan och användning av statsunderstöd finns en kort anvisning på UBS:s webbplats i punkten Finansiering /statsunderstöd derstöd

6 Ansökan om understöd Ansökan ska göras i sökandeorganisationens namn och undertecknaren ska ha namnteckningsrätt. Ansökan görs på en elektronisk blankett. Ansökan ska lämnas in till Utbildningsstyrelsen inom utsatt tid. Den undertecknade ansökningsblanketten skickas till Utbildningsstyrelsens registratur.

7

8 Projektplan och kostnader Beskrivningen av projektets innehåll och kostnadsförslaget ska motsvara varandra. De är delar som stöder varandra.

9 Kostnadsförslag / finansiering i ansökan

10 Kostnadsförslag / finansiering i ansökan I punkten Övriga utgifter kan föreslås t. ex. telefon-, ADB- eller motsvarande kostnader, som kan presenteras som omedelbara kostnader och som inte hör till de övriga utgiftsgrupperna. Individualiseras i punkten Vilka?

11 Godtagbara kostnader Specialunderstöd får användas för utgifter för statsunderstödstagaren som förorsakas av föremålet för understödet och som ansluter sig till det. De ska gå att påvisa i bokföringen. Kostnaderna ska vara behövliga och skäliga. Skäligheten bedöms t.ex. genom att begära anbud när man skaffar produkter eller tjänster även om anskaffningen stannar under gränsvärdena i upphandlingslagen.

12 Godtagbara kostnader Skäliga lönekostnader är löner i enlighet med arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtalen. Allmänna kostnader kan godtas till den del som de presenteras som nödvändiga för projektet. T.ex. hyror för verksamhetslokaler, ekonomiförvaltningens löner, telefonkostnader MOMS är en godtagbar kostnad när kostnaden blir en slutlig kostnad för statsunderstödstagaren. Då innefattas den i kostnadsförslaget.

13 Kostnadsförslag/finansiering i ansökan I punkten Ytterligare information antecknas vid behov s.k. de minimis -utredning.

14 S.k. de minimis -utredning SL (688/2001) 7 1 mom. 4 punkten. Offentligt stöd som de minimis stöd kan ges högst euro per företag under innevarande och två föregående skatteår. Understödstagaren ansvarar för att det sammanlagda beloppet av de minimis stöd som olika aktörer har betalat inte överskrider detta belopp. Stöd enligt ovan nämnda regel som fåtts under detta och två föregående skatteår specificeras i punkten för ytterligare information.

15 S.k. de minimis -utredning Definitionen på ett företag enligt Europeiska unionens rättspraxis är vid. Med företag avses alla enheter som utövar ekonomisk verksamhet, oberoende av deras rättsliga form. Det avgörande är om organisationen utövar ekonomisk verksamhet, där det är fråga om att erbjuda varor eller tjänster på en bestämd marknad Ytterligare information:

16 Utbetalning av understöd Understödet betalas i två rater. Den första raten betalas ungefär en månad efter att beslutet om finansiering har godkänts. De följande raterna enligt villkoren i ansökningsmeddelandet/beslutet.

17 BOKFÖRING, UPPHANDLING, ÄNDRINGSANSÖKAN

18 Ordnande av projektets bokföring Meddela ekonomiförvaltningen om understödet. Begär att de öppnar ett eget kostnadsställe för projektet i bokföringen. Kontera godtagbara projektkostnader på kostnadsstället. OBS! Även lönekostnader! Upplys bokföringen om att projektutgifterna behandlas prestationsbaserat (inte betalningsbaserat).

19 Ordnande av projektets bokföring Meddela vad för kostnader som kan hänföras till projektet och vad inte. Projektkostnaderna kan hela tiden följas i en bokföringsrapport, eftersom projektet har ett eget kostnadsställe i bokföringen. Rapporten behövs också i projektets slutrapportering. Ge en kopia av beslutet och av Utbildningsstyrelsens allmänna anvisning för ansökan och användning av statsunderstöd till ekonomiförvaltningen.

20 Köp av tjänster Lagen om offentlig upphandling (348/2007) tillämpas också på upphandling som görs av privata sammanslutningar, när det understöd som fåtts för upphandlingen överstiger hälften av upphandlingens värde. Också vid upphandlingar som underskrider lagens gränsvärden är det skäl att göra prisförfrågningar (utgiften ska vara skälig). Beakta också eventuella organisationsspecifika upphandlingsregler!

21 Ändring av ändamålet och villkoren Utbildningsstyrelsen kan på statsunderstödstagarens ansökan, av särskild orsak, ändra ändamålet och villkoren för understödet. Ansökan om ändring ska göras så att beslutet om ändringen kan fattas innan understödet används. Vid granskning av projektet används alltid ett skriftligt beslut! Muntliga avtal gäller inte.

22 SAMPROJEKT

23 Utbildningsstyrelsen Projektansökan, beslut Uppföljning, rapportering Huvudsökande (koordinator) Samarbetsavtal, uppföljning, rapportering osv. Samarbets partner Samarbetspartner Samarbetspartner HANKE

24

25 Samprojekt I ett samprojekt är en av sökandena koordinator. Koordinatorn skickar en ansökan med kostnadsförslag för samprojektet. Av den gemensamt planerade ansökan ska framgå varje aktörs roll vid planeringen, genomförandet och uppföljningen av projektet.

26 Samprojekt Statsunderstödet beviljas sökanden Statsunderstödstagaren (=koordinatorn) ingår avtal med samarbetspartnerna och skickar kopior av avtalen till Utbildningsstyrelsen. En gemensamt uppgjord mellan- och slutrapport. Statsunderstödstagaren ansvarar för projektet också för samarbetspartnernas del.

27 Samprojekt Enligt 7 2 momentet i statsunderstödslagen (688/2001) ska statsunderstödstagaren: ingå ett avtal om statsunderstödets användning övervakningen av dess användning och villkoren för dessa med den som genomför verksamheten eller projektet.

28 ÅTERBETALNING, ÅTERKRAV, GRANSKNING

29 Återbetalning av statsunderstöd Enligt 20 i statsunderstödslagen (688/2001) ska statsunderstödstagaren utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Dessutom ska statsunderstödstagaren utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det, om understödet inte har använts inom den tidsfrist som anges i statsunderstödsbeslutet, såvida inte Utbildningsstyrelsen har beviljat förlängd användningstid för understödet på ansökan.

30 Återbetalning av statsunderstöd Enligt 24 i statsunderstödslagen (688/2001) ska statsunderstödstagaren på det belopp som återbetalas eller återkrävs räknat från den dag då statsunderstödet betalades ut betala en årlig ränta enligt 3 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter. Om det belopp som ska återbetalas är högst 10 euro, behöver det inte betalas tillbaka.

31 Återkrav av statsunderstöd Utbildningsstyrelsen är skyldig att återkräva ett statsunderstöd som redan har betalats ut, om statsunderstödstagaren inte har återbetalat en del av understödet som blivit oanvänt eller har använt statsunderstödet för ett väsentligen annat ändamål än vad det har beviljats för eller till Utbildningsstyrelsen har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter om någon omständighet som hade inverkat på erhållandet av understödet eller i övrigt väsentligen har brutit mot bestämmelserna eller villkoren

32 Granskningsrätt I samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning har Utbildningsstyrelsen rätt att utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet. Utbildningsstyrelsen kan bemyndiga en annan myndighet eller en utomstående revisor att utföra ovan nämnda granskningar. En utomstående sakkunnig kan bistå vid granskningen.

33 WEBBLANKETTER

34 Allmänt om webblanketterna Webblanketten består av flera mellanblad, flikarna till mellanbladen finns i övre kanten av blanketten. Uppgifterna kan matas in på blanketten i vilken ordning som helst. Knappar för hantering av blanketten finns till höger på blanketten. Använd bara blankettens egna hanteringsknappar t.ex. när du lagrar uppgifter.

35 Modellbild av blanketten

36 Hanteringsknappar Knapparna för hantering av blanketten finns i högra kanten av blanketten Visa/dölj hjälpfönster Granska blanketten Lagra i fil Ladda ner från fil Visa/Skriv ut PDF Visa/Skriv ut tom PDF Sänd uppgifterna

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Bilaga 1 till N2111P01_10032011

Bilaga 1 till N2111P01_10032011 Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??ÅR 2015 Dnr N21/00/1/3 Innehållsförteckning

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd Guide om de minimis-stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll Inledning... 3 1 EU:s statsstödsregler och förfarandena i samband med dem... 4 1.1 Definition av de minimis-stöd och checklista för den som

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

22.2.2012. kring. som anges i denna. internationellt samarbete CIMO publicerar en CIMO. Tiina. Karro

22.2.2012. kring. som anges i denna. internationellt samarbete CIMO publicerar en CIMO. Tiina. Karro 22.2.2012 Insatsen lärarfortbildning i anslutning till Europatemat inom programmet Skolan i Europa Europa i skolan Management Partnership (GCI-PG-A-FI-DG COMM-No01) FÖRSLAGSINFORDRAN Centret för internationell

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

ABC. till dig som söker projektbidrag

ABC. till dig som söker projektbidrag ABC till dig som söker projektbidrag KOLOFON Nordiska kulturfonden 2010 Texten får användas fritt så länge som källan anges tydligt och det handlar om icke-kommersiellt bruk. Design och produktion: Mar

Läs mer

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande 2010 www.fpa.fi Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR 2011 Dnr N21/00/1/3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer