FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR"

Transkript

1 1 (5) ANVISNING VM139:00/ FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför en riksomfattande kommunreform som syftar till en livskraftig kommunstruktur i starka primärkommuner. I enlighet med regeringens riktlinjer från startas ett förändringsstödprogram i anknytning till kommunreformen. Förändringsstödets åtgärder och projekt syftar till att stödja kommunorganisationerna i genomförandet av kommunstrukturförändringar. Stödet är främst avsett för sådana sammanslagningsprocesser som avses i den kommande kommunstrukturlagen. Kommunerna får stöd i alla skeden av kommunsammanslagningen vid utrednings-, berednings- och genomförandeskedet. Ett program för ICT-förändringsstöd inrättades i februari 2014 som en del av förändringsstödet till kommunerna. Programmets mål är att säkerställa att kommunorganisationernas ICTverksamhet kan fortgå utan avbrott trots sammanslagningen eller strukturförändringen. Avsikten är att skapa förutsättningar för kommunerna att utveckla ICT-verksamheten och -ledningen till ett ännu bättre verksamhetsstöd. Förändringsstödet består av verksamhetsmodeller och verktyg samt sakkunnigstöd som stöder användningen av dem. Denna anvisning ger en närmare beskrivning av ansökan om statsunderstöd för genomförande av förändringsstöd och av användningsvillkoren för finansieringen. Finansiering av sakkunnigstöd i ICT-förändringsstödet Kommunerna kan få finansiering för sakkunnigstöd i ICT-stödet vid en kommun- och servicestrukturförändring genom ett specialunderstöd som beviljas av finansministeriet (1 statsunderstödslagen). Understödet kan användas för att åstadkomma resultat som avtalats i utredningsområdeskommunernas och finansministeriets samplanering av ICT-stödbehoven. I en gemensam plan specificeras de deltagande kommunernas och finansministeriets finansieringsoch arbetstidsandelar i genomförandet av förändringsstödet. Resultaten som ska åstadkommas och resurstilldelningen för genomförandet (deltagande kommuner/finansministeriet) anges i en genomförandeplan (Bilaga 2: ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar, mall för genomförandeplan). Understödsprocessen vid genomförande av ICT-förändringsstöd: 1. Ansökan om understöd; sökanden gör en skriftlig ansökan till finansministeriet om understöd för genomförande av ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringarna enligt planen Finansministeriet Tfn (växel) Snellmansgatan 1 A, Helsingfors Fax PB 28, Statsrådet FO-nummer

2 2 (5) 2. Beviljande av understöd; finansministeriet beviljar understöd för anskaffning av sakkunnigresurser till ICT-stödet 3. Användning av understödet; kommunen skaffar behövliga sakkunnigresurser till genomförandet av förändringsstödet, vidtar åtgärder för att åstadkomma de resultat som anges i understödsbeslutet och övervakar genomförandet åtminstone enligt villkoren i denna anvisning 4. Ansökan om utbetalning;stödmottagaren gör en ansökan till finansministeriet om utbetalning av understödet och bifogar en specifikation av de resultat som åstadkommits samt arbetstiden och kostnaderna för genomförandet 5. Beslut om utbetalning; finansministeriet godkänner genomförandet och ger stödmottagaren ett beslut om utbetalning av understödet 6. Fakturering av understödet; stödmottagaren fakturerar finansministeriet med det beviljade understödsbeloppet enligt beslutet om utbetalning Stycke 2 (Statsunderstödsprocessen) beskriver mera detaljerat understödsprocessen med länkar till ansökningsblanketter för respektive steg och närmare anvisningar. Stödobjekt och utbetalning Statsunderstödet för anskaffning av sakkunnigresurser till ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar riktar sig till utredningsområden/kommuner i sådana sammanslagningar som avses i kommunstrukturlagen. Understödet kan användas för genomförandet av de avtalade ICT-stödåtgärderna. Huvudsakliga stödobjekt i olika skeden av en kommunreform: utredningsskedet: nulägesanalys av kommunernas ICT-miljö och datasystem, framtagning av en målbild som stöder serviceverksamheten, bedömning av olika genomförandealternativ och förändringens genomförandeplan genomförandeskedet: planering av genomförandet av kommunreformen, stöd för ledning och styrning, anskaffning av datasystem och tjänster, överföring av kontrakt, integration av datasystem och dataöverföringar. utvärderingsskedet: utvärdering av genomförandet av kommunreformen och genomförande av en utvecklingsplan för utveckling av kommunens serviceverksamhet Statsunderstödets användningsändamål beskrivs i genomförandeplanen för ICT-stödet. I regel betalas statsunderstödet ut enligt realiserade kostnader efter att stödmottagaren i sin ansökan om utbetalning gett finansministeriet en godtagbar utredning om användningen av understödet. Understödets användningsvillkor Statsunderstödet för anskaffning av sakkunnigresurser till ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar har följande användningsvillkor: Bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001) och villkoren i detta beslut ska tilllämpas vid övervakning, kontroll och återkrav av understödet.

3 3 (5) Lagen om offentlig upphandling (348/2007) ska tillämpas vid alla anskaffningar där understödet används. Understödet får användas för objekt som anges i detta beslut. Om det sker förändringar som gäller projektfinansieringen, sökanden, genomförandetiden, användningsändamålen eller andra omständigheter i någon del som godkänts för användning i projektet ska finansministeriet omedelbart underrättas om detta för eventuell ändring av beslutet. Den understödda verksamheten ska följas upp i tillräcklig grad genom bokföringen sett till övervakningsbehoven. Finansministeriet eller granskare som ministeriet bemyndigat har rätt att granska stödmottagarens ekonomi och verksamhet när detta behövs för utbetalning och övervakning av statsunderstödet. Bokföringen för det understödda projektet samt alla dokument relaterade till genomförandet av projektet ska bevaras för eventuell granskning av hur medlen använts och vara lättillgängliga. Före utbetalning av understöd ska stödmottagaren lämna en utredning till finansministeriet om användningen av understödet. Utredningen ska beskriva genomförandet av de utvecklingsobjekt som anges i detta beslut samt specificera utvecklingskostnaderna och resursanvändningen. Stödmottagaren ska omgående återbetala hela understödet eller en del, om utbetalningen är felaktig, beloppet för stort eller stödet uppenbart ogrundat. Återbetalning ska även ske, om statsunderstödet eller en del av det inte kan användas på det sätt som anges i statsunderstödsbeslutet. 2. Statsunderstödsprocessen Understödets belopp och ersatta kostnader Storleken på statsunderstödet för anskaffning av sakkunnigresurser till ICT-stöd i kommunoch servicestrukturförändringar bestäms enligt utredningsområdeskommunernas/sammanslagningskommunens och finansministeriets gemensamma genomförandeplan för ICT-stödet. Beloppet påverkas även av antalet kommuner, befintliga utredningar, t.ex. nulägesanalyser, och förändringsmålen. Understödets maximibelopp är euro/utredningsområde (utredningar utanför de 12 största stadsregionerna). Kalkyl för beräkning av understödsbeloppet: nulägesanalys /utredningskommun, t.ex. för fem kommuner: 5 * = Innehållet i nulägesanalysen och genomförandemodellen beskrivs i en bilaga (Bilaga 5, Tillämpning av totalarkitekturmetoden). För bedömning av genomförandealternativ i utredningsskedet och för genomförande av övergångsplaner kan dessutom /utredningsområde beviljas som understöd. Statsunderstödets maximibelopp är 75 % av totalkostnaden för genomförandet av ICTstödåtgärderna (0 % moms). I sökandens självkostnadsandel kan man räkna in arbetskostnaderna (exklusive lönebikostnader) i utredningsområdeskommunerna/sammanslagningskommunen för genomförandet av ICT-stödet. Kostnaderna som berättigar till statsunderstöd för anskaffning av sakkunnigresurser till ICTstöd i kommun- och servicestrukturförändringar ska gälla anskaffning av sakkunnigresurser eller -tjänster för genomförandet av ICT-stödet. 1) Ansökan om statsunderstöd

4 4 (5) Statsunderstöd för anskaffning av sakkunnigresurser till ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar ska sökas skriftligt hos finansministeriet (Bilaga 4: Ansökan om utbetalning av beviljat statsunderstöd för ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar). Sökanden ska till ansökan foga en genomförandeplan för ICT-förändringsstödet (se mallen) samt en närmare specifikation av de planerade kostnaderna fördelade på år, kostnadsobjekt och finansieringsandelar (Bilaga 3: Kostnadskalkyl för ICT-förändringsstöd). 2) Beviljande av statsunderstöd Efter ansökan kan finansministeriet bevilja specialunderstöd för genomförande av ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar. En part som är missnöjd med finansministeriets understödsbeslut kan söka rättelse inom 30 dagar efter att parten fick del av beslutet. Rättelseyrkandet ställs till finansministeriet. 3) Användning av statsunderstöd Med understödet skaffar stödmottagaren behövliga sakkunnigresurser eller -tjänster för genomförande av ICT-stödet. Mottagaren ska tillämpa lagen om offentlig upphandling (348/2007) när resurserna och tjänsterna skaffas. Mottagaren ska styra de anskaffade resurserna och tjänsterna enligt genomförandeplanen för ICT-stödet och följa upp resursanvändningen i behövlig grad. Om det sker förändringar i resursanvändningen som påverkar det beviljade understödet ska mottagaren omedelbart underrätta finansministeriet om detta för eventuell ändring av understödsbeslutet. 4) Ansökan om utbetalning av statsunderstöd Efter genomförandet av de planerade ICT-stödåtgärderna ska mottagaren göra en skriftlig ansökan till finansministeriet om utbetalning av understödet (se blanketten för utbetalning av statsunderstöd vid genomförande av kommun- och servicestrukturförändringar). Till ansökan ska stödmottagaren foga en beskrivning av resultaten som åstadkommits med understödet och en specifikation av de realiserade kostnaderna för genomförandet fördelat på år, kostnadsobjekt och finansieringsandelar (se tabellen med en kostnadskalkyl för genomförande av ICT-förändringsstöd). 5) Beslut om utbetalning av statsunderstöd Efter ansökan kan finansministeriet bevilja utbetalning av statsunderstöd vid genomförande av ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar. En part som är missnöjd med finansministeriets utbetalningsbeslut kan söka rättelse inom 30 dagar efter att parten fick del av beslutet. Rättelseyrkandet ställs till finansministeriet. 6) Fakturering av statsunderstöd Stödmottagaren fakturerar finansministeriet med beloppet som anges i utbetalningsbeslutet. Fakturan ska skickas till följande adress: Nätfakturaadress/OVT-kod Itella Information Oy:s förmedlarkod FO-nummer

5 5 (5) Ytterligare information: Momsnummer FI Ange följande som referens: ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar ( ) programchef Ossi Korhonen, finansministeriet, tfn projektchef Hanna Majurinen, finansministeriet, tfn Bilagor Bilaga 1: Ansökan om statsunderstöd för ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Bilaga 2: Genomförandeplan för ICT-stöd Bilaga 3: Kostnadskalkyl för ICT-stöd Bilaga 4: Ansökan om utbetalning av beviljat statsunderstöd för ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Bilaga 5: Tillämpning av totalarkitekturmetoden, Databeskrivning i utredningsskedet

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete ANSÖKNINGS-, ANVÄNDNINGS- OCH REDOVISNINGSANVISNINGAR FÖR ALLMÄNT

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016 Organisationer som främjar idrott 8.7.2015 317/625/2015 Referens: Idrottslag (390/2015) Statsrädets förordning om främjande av idrott (550/2015), Statunderstödslag (688/2001) Gäller tillsvidare Upphäver:

Läs mer

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN 12 1 INNEHÅLL 1. Allmänt... 2 2. Ansökningsblanketter och ansökningstider...

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt 1.1.2015 1 (9) Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning av kostnader... 2 3 Godtagbara

Läs mer

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR ANVISNINGAR FÖR STÖD TILL KULTUREXPORT Fastställd av filmstiftelsens styrelse 10.5.2012 Ändringar i förhållande till tidigare stödanvisningar i avsnitt 2.1, 2.2 och

Läs mer

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014 Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014 21.1.2014 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH IKRAFTTRÄDANDE Vid beviljandet av reparationsunderstöd år 2014 tillämpas lagen om understöd för reparation av bostäder,

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

8.7.2008 Bilaga 12. Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning

8.7.2008 Bilaga 12. Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning 8.7.2008 Bilaga 12 ANVISNING OM SAMPROJEKT Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning Åtgärdsprogrammen förverkligas i form av projekt. Enligt strukturfondslagen

Läs mer

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015 UTKAST 1 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 2015 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

Läs mer

PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) 2009 2014

PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) 2009 2014 PM 1 (19) 16.6.2009 Ärende PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) 2009 2014 1. BAKGRUND OCH MÅL FÖR PROGRAMMET SAMT ORGANISERING Förvaltnings-

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Från och med 1.1.2014 HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Byrån för samhällsaktivitet bland unga Postadress: PB 5000, 00099 Helsingfors stad Telefon: 09 310 8900 (växel) E-postadress:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 mars 2015 240/2015 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2015 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag 1.1.2015 1 (8) Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag Innehåll 1... 2 1.1 Lagar som tillämpas på finansieringen... 2 1.2 Finansieringens offentlighet och utbyte av information...

Läs mer

REVISIONSANVISNING OCH MODELL FÖR REVISIONS- UTLÅTANDE FÖR FÖRETAGSPARTNERSKAPSSTÖD

REVISIONSANVISNING OCH MODELL FÖR REVISIONS- UTLÅTANDE FÖR FÖRETAGSPARTNERSKAPSSTÖD REVISIONSANVISNING OCH MODELL FÖR REVISIONS- UTLÅTANDE FÖR FÖRETAGSPARTNERSKAPSSTÖD Revisorn för ett företag som erhållit företagspartnerskapsstöd är skyldig att utföra revisionen av projektet i enlighet

Läs mer

ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN

ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN 2007 Utbildningsstyrelsen Duplikat 5/2007 Layout: Innocorp Oy Elektronisk version: Innocorp Oy ISBN: 978-952-13-3132-9 (häft.)

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag ALLMÄNNA FINANSIERINGSVILLKOR 1.1.2015 1 (10) Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 251/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med skrotningspremie för fordon I denna proposition föreslås det att det stiftas en temporär lag om försök med skrotningspremie

Läs mer

Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING

Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING 1 (18) ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING AV PENNINGAUTOMATUNDERSTÖD 1 ALLMÄNT... 1 2 UNDERSTÖD SOM SKALL REDOVISAS... 2 3 BOKSLUTSHANDLINGAR... 3 3.1 Understödstagare...

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer