Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR"

Transkript

1 Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR ANVISNINGAR FÖR STÖD TILL KULTUREXPORT Fastställd av filmstiftelsens styrelse Ändringar i förhållande till tidigare stödanvisningar i avsnitt 2.1, 2.2 och 2.4 Bilaga: LAGEN OM FRÄMJANDE AV FILMKONSTEN 1

2 ANVISNINGAR FÖR STÖD FÖR KULTUREXPORT 1 ALLMÄNT Finlands filmstiftelse svarar för kulturexporten av finsk film. Verksamheten syftar till att göra finsk filmkonst känd och befrämja distributionen av finska filmer till utlandet. Beviljandet av stöd grundar sig på lagen om främjande av filmkonsten (28/2000). Stöd kan beviljas året runt. Ansökan ska göras med ett formulär som har utformats för ändamålet. Det beviljas stöd för kulturexport som regel för filmer vilka beviljats produktionsstöd av filmstiftelsen. Färdigställda filmer eller sådana som håller på att färdigställas omfattas av stödet. 2. STÖDFORMER 2.1. PROJEKTSTÖD FÖR KULTUREXPORT Projektstöd för kulturexport kan beviljas produktionsbolag, (ett i Finland registrerat samfund) innehavaren av den internationella distributionsrätten till filmen (ett i Finland registrerat samfund), upphovsmannen eller gruppen av upphovsmän av projekt som befrämjar en finsk film. Stöd kan beviljas för högst 50 % av projektets totalkostnader. Stödets maximibelopp kan i fråga om kulturellt anmärkningsvärda projekt av motiverad anledning uppgå till högst 70 %. Projektstödet och annat offentligt stöd kan sammanlagt högst utgöra 50/70 % av totalkostnaderna. Färdigställda filmer eller sådana som håller på att färdigställas omfattas av stödet. Den som ansöker om stöd ska inlämna till stiftelsen som bilagor till ansökan - en helhetsplan för projektet - ett kostnadsförslag - en finansieringsplan Då ett registrerat samfund erhåller stöd förutsätter ett beslut om stöd att den, som anhåller om stöd, har lämnat till stiftelsen det bokslut, som blivit senast färdigt och som godkänts av en revisor, ett utdrag ur handelsregistret, vilket är i kraft och vilket är högst 6 månader gammalt. Därtill ska den som erhåller stöd lämna till stiftelsen ett intyg, som är högst 3 månader gammalt över skatteskulder och ett intyg över erlagda pensionsförsäkringsavgifter. Ett företag som verkar i bolagsform ska lämna till stiftelsen en tidsenlig förteckning över aktieägarna (Aktiebolagslagen 3 kap.). Om det sker ändringar i ovannämnda handlingar ska detta meddelas stiftelsen. Stiftelsen kan för att fatta beslut inbegära av den som ansöker om stöd sådana tilläggsutredningar som den anser nödvändiga. Att den som ansöker om stöd har iakttagit eventuella tidigare avtal om stöd och lämnat till stiftelsen sådana slutrapporter om tidigare lämnat stöd, vilka förfallit, utgör en förutsättning för ett positivt beslut om stöd Avtal om stöd 2

3 Ett avtal om ett projektstöd för kulturexport ska undertecknas inom tre (3) månader efter det att ett positivt beslut om reservering av anslag för stöd fattats. I avtalet om stöd fastställs projektplanen, kostnadsberäkningen och finansieringsplanen för det projekt som erhåller stödet. Man kan avvika från den fastställda kostnadsberäkningen och stödets inriktning endast med skriftligt medgivande av stiftelsen. Den som erhållit stöd ansvarar för att projektet förverkligas på i stödavtalet avsett sätt och med avtalad tidtabell Utbetalning av stöd Stödet utbetalas i två eller flera rater, första raten efter det att stödavtalet undertecknats och sista raten efter det att slutrapporten blivit godkänd av stiftelsen. Stiftelsen har rätt att kvitta sådana fordringar som stiftelsen har på den som fått stöd med det stöd som ska betalas åt den som erhållit stöd. Stiftelsen har rätt att avbryta utbetalningen av stödet tillsvidare, om den som fått stöd har underlåtit att iakttaga ifrågavarande avtal eller annat avtal med stiftelsen Utredning om stöd Den som erhållit stöd ska före utgången av det datum som avtalats i stödavtalet eller senast inom sex månader efter det att stödavtalet undertecknats, lämna en skriftlig slutrapport till stiftelsen. Slutrapporten om projektstöd för kulturexport ska innehålla en skriftlig rapport om projektets genomföring jämfört med planerna, en utredning om uppkomna omkostnader och uppgifterna om den faktiska finansieringen. Kostnader som godkänns i stödutredningen är upptagna i företagets bokföring, betalade omkostnader till nettobelopp eller utan mervärdesskatt, vilka föranleds av projektet. Omkostnaderna kan godkännas inklusive mervärdesskatt, ifall den som erhåller stöd bevisligen inte har rätt att dra av mervärdesskatten. Kostnadsutredningen som lämnats i stödutredningen ska vara detaljerat specificerad, grunda sig på bokföringen och på faktiska lagstadgade lönebikostnader om vilket en bokförare intygar riktigheten. Ifall det har beviljats minst euro för projektet ska kostnadsutredningen kontrasigneras av en auktoriserad revisor. Den som emottar stöd är skyldig att till sin bokförare och revisor lämna Finlands filmstiftelses stödanvisningar för kännedom. Den som erhåller stöd är även skyldig att lämna till sin bokförare och revisor det stödavtal som är föremål för stödet, kostnadsberäkningen och övriga bilagor till stödavtalet. Filmstiftelsen har rätt att lämna ifrågavarande handlingar åt den bokförare och revisor, som utsetts i stödavtalet om den som erhållit stöd underlåter denna sin skyldighet. Stiftelsen kan för att godkänna slutrapporten begära sådana tilläggsutredningar den anser behövliga. Stiftelsen har rätt att utföra en granskning av slututredningen om produktionen. Den som erhållit stöd ska dra försorg om att stiftelsen har tillräckliga förutsättningar att utföra granskningen. 3

4 Stiftelsen godkänner de slutliga kostnaderna för projektet på basis av stödutredningen och en eventuell granskning. I den situationen att projektets slutliga kostnader enligt vilka maximibeloppet för stödet från stiftelsen är mindre än det stöd som beviljats, ska den som erhållit stöd returnera skillnaden till stiftelsen inom sju (7) dagar efter att stiftelsen begärt det. Ifall den som erhållit stöd underlåter att lämna en erforderlig stödutredning inom utsatt tid beaktas de stödrater, som inte ännu utbetalats som återkallade och den som erhållit stöd är tvungen att lämna tillbaka till stiftelsen de stödandelar som redan betalats STÖD FÖR ATT FRAMSTÄLLA KOPIA FÖR KULTUREXPORT, PRESENTATIONSMATERIAL OCH INFORMATION Stöd för att framställa en kopia för kulturexport kan beviljas åt en producent av en inhemsk film, för kostnader för framställning av en presentationskopia och för att framställa material som presenterar filmen. Stöd kan erhållas för framställning av en digital presentationskopia (dcp) ifall: - filmen inbjudits till en anmärkningsvärd internationell filmfestival och man visar endast digitala filmkopior vid festivalen eller - en digital kopia eller annat material för presentation befrämjar märkbart filmens distribution till utlandet Då filmens inbjudits till en anmärkningsvärd internationell filmfestival kan producenten få stöd även för sådan informationsverksamhet utomlands som är anmärkningsvärd med tanke på kulturexport. Den som ansöker om stöd ska tillställa filmstiftelsen som bilaga till ansökan om stöd - en plan för hur stödet används - en utredning om kostnaderna för framställning av kopian och presentationsmaterialet Stiftelsen kan inbegära för att fatta beslut sådana tilläggsutredningar som den anser behövliga av den som ansöker om stöd. En förutsättning för ett positivt beslut om stöd är bl.a. att den som ansöker om stöd har iakttagit eventuella tidigare stödavtal och lämnat till stiftelsen de slututredningar som förfallit i fråga om tidigare stöd. Stödet utbetalas som en rat mot att en stödutredning inlämnas efter det att ett positivt beslut om stöd fattats. Kostnader som godkänns i slututredningen är i företagets bokföring upptagna betalade omkostnader till nettobelopp eller utan mervärdesskatt, vilka föranleds av projektet. Omkostnaderna kan godkännas inklusive mervärdesskatt, ifall den som erhållit stöd bevisligen inte har rätt att dra av mervärdesskatten. 4

5 I budgeten för produktion av en film tas med kostnaderna för översättning av filmen till engelska och ifråga om kort- och dokumentfilmer kostnaderna för framställning och textning av en DigiBeta masterkopia för kulturexport RESEBIDRAG Resebidrag kan beviljas en filmproducent eller ett produktionsbolag för resekostnader till en internationell filmhändelse under vilken producentens eller produktionsbolagets film förevisas i tävlingsklassen eller i samband med annat program. Stöd kan även fås för resekostnader (inte för dagpenning). Utgångspunkten är att den festival som framfört inbjudan erbjuder inkvartering under besöket. Den som ansöker om stöd ska som bilagor till ansökan lämna till stiftelsen - en reseplan eller rapport - en inbjudan till filmevenemanget - en utredning om resekostnader och en utredning om stödet som baserar sig på de verkliga kostnaderna. Stiftelsen kan inbegära av den som ansöker om stöd för att fatta beslutet sådana tilläggsutredningar som den anser nödvändiga. En förutsättning för ett positivt beslut om stöd är bl.a. att den som ansöker om stöd har iakttagit eventuella tidigare stödavtal och lämnat slutrapporter som förfallit till stiftelsen om tidigare stöd. Stödet utbetalas emot stödutredningar i en rat efter det att ett positivt beslut om stöd har fattats. Kostnader som godkänns i stödutredningen är i företagets bokföring upptagna betalade kostnader till nettobelopp eller utan mervärdesskatt, vilka föranleds av projektet. Omkostnaderna kan godkännas inklusive mervärdesskatt, ifall den som erhållit stöd bevisligen inte har rätt att dra av mervärdesskatten ANNAT STÖD FÖR KULTUREXPORT Stöd för kulturexport kan av grundad anledning beviljas även för andra än de ändamål som nämns i punkterna 2.1, 2.2 och 2.3 förutsatt att de på ett anmärkningsvärt sätt förnyar det sätt på vilket finsk filmkonst görs internationellt känd. Av samma anledning kan Finlands filmstiftelse även stöda sina utländska samarbetsparter, om deras planer att göra finsk film känd är mycket välmotiverade och professionella. Stiftelsen kan för att fatta beslut inbegära sådan tilläggsutredning bl.a. om ansökarens av stöd ekonomiska ställning eller om projektet om det anses vara behövligt. En förutsättning för ett positivt beslut om stöd är bl.a. att den som ansöker om stöd har iakttagit eventuella tidigare stödavtal och lämnat slutrapporter om tidigare stöd vilka förfallit till stiftelsen. 5

6 Stödavtal Ett avtal om annat stöd för kulturexport ska undertecknas inom tre (3) månader efter att ett positivt beslut om att reservera stöd fattats. I stödavtalet fastställs planen, kostnadsförslaget och finansieringsplanen för det projekt som är föremål för stödet. Man kan avvika från det fastställda kostnadsförslaget och anvisningen om anslag endast med skriftligt samtycke ifrån stiftelsen. Den som får stöd ansvarar för att projektet förverkligas på det sätt och med den tidtabell som avtalats i stödavtalet Utbetalning av stöd Stödet utbetalas i två eller flera rater, första raten efter det att stödavtalet undertecknats och sista raten efter det att slutrapporten blivit godkänd av stiftelsen. Stiftelsen har rätt att kvitta sådana fordringar, som stiftelsen har på den som fått stöd, med det stöd som ska betalas åt den som erhållit stöd. Stiftelsen har rätt att avbryta utbetalningen av stödet tillsvidare, om den som fått stöd har underlåtit att iakttaga ifrågavarande avtal eller annat avtal med stiftelsen Utredning om stöd Den som erhållit stöd ska före utgången av det datum som avtalats i stödavtalet eller senast inom sex månader efter det att stödavtalet undertecknats, lämna en skriftlig slutrapport till stiftelsen. Slutrapporten om projektstöd för kulturexport ska innehålla en skriftlig rapport om projektets genomförande jämfört med planerna, en utredning om uppkomna omkostnader och uppgifterna om den faktiska finansieringen. Kostnader som godkänns i stödutredningen är upptagna i företagets bokföring, betalade omkostnader till nettobelopp eller utan mervärdesskatt, vilka föranleds av projektet. Omkostnaderna kan godkännas inklusive mervärdesskatt, ifall den som erhåller stöd bevisligen inte har rätt att dra av mervärdesskatten. Kostnadsutredningen som lämnats i stödutredningen ska vara detaljerat specificerad, grunda sig på bokföringen och på faktiska lagstadgade lönebikostnader vilket en bokförare intygar riktigheten av. Ifall det har beviljats minst euro för projektet ska kostnadsutredningen kontrasigneras av en auktoriserad revisor. Den som emottar stöd är skyldig att till sin bokförare och revisor lämna Finlands filmstiftelses stödanvisningar för kännedom. Den som erhåller stöd är även skyldig att lämna till sin bokförare och revisor det stödavtal som är föremål för stödet, kostnadsberäkningen och övriga bilagor till stödavtalet. Filmstiftelsen har rätt att lämna ifrågavarande handlingar åt den bokförare och revisor, som utsetts i stödavtalet om den som erhållit stöd underlåter denna sin skyldighet. Stiftelsen kan för att godkänna slutrapporten begära sådana tilläggsutredningar den anser behövliga. Stiftelsen har rätt att utföra en granskning av slututredningen om 6

7 produktionen. Den som erhållit stöd ska dra försorg om att stiftelsen har tillräckliga förutsättningar att utföra granskningen. Stiftelsen godkänner de slutliga kostnaderna för projektet på basis av stödutredningen och en eventuell granskning. I den situationen att projektets slutliga kostnader, enligt vilka maximibeloppet för stödet från stiftelsen är mindre än det stöd som beviljats, ska den som erhållit stöd returnera skillnaden till stiftelsen inom sju (7) dagar efter att stiftelsen begärt det. Ifall den som erhållit stöd underlåter att lämna en erforderlig stödutredning inom utsatt tid, beaktas de stödrater som inte ännu utbetalats som återkallade och den som erhållit stöd är tvungen att lämna tillbaka till stiftelsen de stödandelar som redan betalats. 7

8 Given i Helsingfors den 21 januari 2000 Lag om främjande av filmkonsten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 För kostnader för framställning och distribution av filmer och andra bildprogram samt för annat främjande av filmkulturen kan understöd beviljas av medel som upptagits i statsbudgeten. 2 Undervisningsministeriet kan anvisa Finlands filmstiftelse statliga medel för stöd för framställning och distribution av filmer och andra bildprogram samt för annat främjande av filmkulturen. Den som producerar, framställer och sprider filmer och andra bildprogram kan beviljas produktionsstöd. Dessutom kan den som driver en biografteater eller arrangerar en filmfestival samt vid behov andra grupper och personer beviljas annat stöd. Produktionsstöd kan inte beviljas statliga inrättningar, kommuner, samkommuner eller församlingar, inte heller bolag med statlig majoritet eller sammanslutningar eller inrättningar som är jämförbara med dessa. 3 Filmstiftelsen skall, om så krävs för att understöd skall kunna beviljas, ingå avtal med stödtagaren. Filmstiftelsen skall också utöva tillsyn över hur understödet används. 4 När filmstiftelsen beviljar understöd som avses i 2 skall den iaktta lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966), lagen om översändande av handlingar (74/1954) och språklagen (148/1922). 5 Om den som ansöker om understöd är missnöjd med ett beslut som avses i 2, har sökanden rätt att skriftligen yrka rättelse hos filmstiftelsen. Ett rättelseyrkande skall göras inom 30 dagar räknat från den dag beslutet delgavs. Ett beslut skall åtföljas av anvisningar om rättelseyrkande. Ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande enligt 1 mom. kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. Om ändringsökande gäller i övrigt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 6 8

9 Den som behandlar ett ärende som gäller understöd som avses i 2 betraktas som en sådan tjänsteman som avses i 2 kap. 12 strafflagen (39/1889). 7 Understöd som avses i denna lag skall i första hand betalas med vinstmedel av tippning och penninglotteri. 8 Närmare bestämmelser om hur stödverksamheten skall ordnas samt om grunderna för beviljande av understöd och om tillsynen kan utfärdas genom förordning. Närmare anvisningar om grunderna för beviljande av understöd utfärdas vid behov av undervisningsministeriet. 9 Denna lag träder i kraft den 1 mars Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. RP 120/1999 KuUB 10/1999 RSv 125/1999 Given i Helsingfors den 12 juli 2002 Lag om ändring av 6 lagen om främjande av filmkonsten I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 21 januari 2000 om främjande av filmkonsten (28/2000) 6 som följer: 6 På den som behandlar ett ärende som gäller understöd som avses i 2 tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Denna lag träder i kraft den 1 oktober RP 77/2001 LaUB 10/2002 RSv 85/2002 Given i Helsingfors den 9 augusti 2002 Lag om ändring av 4 och 8 lagen om främjande av filmkonsten 9

10 I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 21 januari 2000 om främjande av filmkonsten (28/2000) 4 samt fogas till 8 ett nytt 3 mom. som följer: 4 När filmstiftelsen beviljar understöd som avses i 2 skall den i ärenden som gäller understöd tillämpa statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat följer av denna lag. Filmstiftelsen skall också tillämpa lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966), lagen om översändande av handlingar (74/1954), arkivlagen (831/1994), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (148/1922) och lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/1991), om inte något annat bestäms i statsunderstödslagen. 8 För beviljande av understöd skall Finlands filmstiftelse ha understödsanvisningar som godkänts av stiftelsens styrelse. Denna lag träder i kraft den 1 september I fråga om användning och granskning av användningen, återbetalning och återkrav av statsunderstöd som beviljats innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som var i kraft när statsunderstödet beviljades. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. RP 21/2002 KuUB 3/2002 RSv 81/2002 Given i Helsingfors den 13 september 2007 Statsrådets förordning om främjande av filmkonsten I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 1 mom. i lagen av den 21 januari 2000 om främjande av filmkonsten (28/2000): 1 Grunder för beviljande av stöd Stöd enligt 2 i lagen om främjande av filmkonsten (28/2000) kan beviljas för framställning och distribution av sådana filmer eller andra bildprogram som betraktas som kulturprodukter. Som en kulturprodukt som kan få stöd betraktas en film eller ett bildprogram av annat slag när 10

11 1) filmen eller bildprogrammet bildar en konstnärlig helhet, 2) dess innehåll baserar sig på kulturvärden som har sitt ursprung i kulturidentiteten, och 3) skapande upphovsmän och utövande konstnärer har gjort en betydande insats i produktionen, och när de löner och arvoden som betalas dem utgör en betydande del av produktionskostnaderna. 2 Kvalitetsstöd Den som producerar filmer och andra bildprogram kan som produktionsstöd beviljas kvalitetsstöd. Kvalitetsstöd delas ut av statens filmkonstkommission. 3 Understödsanvisningar Finlands filmstiftelses understödsanvisningar skall innehålla anvisningar åtminstone om de olika formerna av stöd, ansökan om och grunderna för beviljande av stöd, ingående och upphävande av avtal om stöd, utbetalning av stöd, avgivande av redovisning, återkrav av stöd och övervakning av stöden. Filmstiftelsen skall avgiftsfritt ha understödsanvisningarna tillgängliga för allmänheten på sitt verksamhetsställe och på datanätet. 4 Berättelse och redovisning Finlands filmstiftelse skall årligen lämna undervisningsministeriet en berättelse om sin verksamhet när det gäller beviljandet av stöd och en redogörelse för användningen av de statliga medel som stiftelsen har anvisats. Berättelsen och redogörelsen skall lämnas inom fyra månader efter utgången av kalenderåret. 5 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 1 oktober Genom denna förordning upphävs förordningen av den 4 februari 2000 om främjande av filmkonsten (121/2000). Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft. Helsingfors den 13 september

12 Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin Direktör Jukka Liedes 12

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt 1.1.2015 1 (9) Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning av kostnader... 2 3 Godtagbara

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag ALLMÄNNA FINANSIERINGSVILLKOR 1.1.2015 1 (10) Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag 1.1.2015 1 (8) Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag Innehåll 1... 2 1.1 Lagar som tillämpas på finansieringen... 2 1.2 Finansieringens offentlighet och utbyte av information...

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

8.7.2008 Bilaga 12. Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning

8.7.2008 Bilaga 12. Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning 8.7.2008 Bilaga 12 ANVISNING OM SAMPROJEKT Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning Åtgärdsprogrammen förverkligas i form av projekt. Enligt strukturfondslagen

Läs mer

www.mol.fi Arbetslivets regler Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft

www.mol.fi Arbetslivets regler Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Arbetslivets regler www.mol.fi Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Beställaransvar

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer