Kina-programmet, utlysning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kina-programmet, utlysning 2014"

Transkript

1 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland, för närvarande med Kina. Målländerna kan variera från år till år. År 2014 beviljas bidrag för finländska högskolors eller deras enheters/institutioners samarbete med kinesiska högskolor. Programbudgeten för 2014 uppgår till sammanlagt euro. Inom ramen för denna ansökningsomgång kan uppskattningsvis 10 två-åriga projekt finansieras. 2. Vad finansieras Programmet stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i Kina som syftar till att internationalisera utbildningen. Programmet finansierar projekt som omfattar en eller flera av följande samarbetsformer: Gemensamma studieperioder/kurser Läroplanssamarbete Gemensamma/dubbla examina Arbetslivssamarbete Mobilitetsinitiativ (lärar-, personal-, student- och/eller praktikantmobilitet) Kina-programmets ansökningsomgång 2014 är öppen för alla ämnen. Projektet kan handla om utbildningssamarbete på en eller flera olika examensnivåer (lägre högskoleexamen, högre högskoleexamen och/eller doktorandutbildning). CIMOs bidrag är avsett som en startpeng för att kunna inleda lovande eller nya typer av initiativ mellan högskolorna. Finansieringen kan också användas för att bredda befintligt samarbete mellan högskolorna till att omfatta nya ämnen eller verksamhetsformer. Programmet är alltså inte primärt avsett för att upprätthålla redan etablerad verksamhet eller för mycket preliminära samarbetssonderingar, som förberedande projektbesök eller allmänna delegationer. Programmet kan inte heller fungera som grundläggande finansiering för bilaterala utbytesavtal mellan högskolor, utan projekten ska skapa nya typer av initiativ eller verksamhetsmodeller för samarbetet mellan länderna. Till ansökan bifogas en projektplan som presenterar projektets mål och planerade resultat. 1/5

2 2.1. Bidragsbelopp och allmänna användningsvillkor Projektet samordnas av en finländsk högskola. Ett enskilt projekt kan beviljas högst euro i bidrag. CIMO kan också bevilja mindre bidrag än det ansökta beloppet. Finländska högskolor uppmuntras till ett tätare nationellt Kina-samarbete och vid denna ansökningsomgång beviljas det högsta möjliga bidraget enbart till projekt mellan flera finländska högskolor. Projektet ska ha 20 % egenfinansiering, som räknas av projektets totala budget. Till exempel, om den sökta finansiering av CIMO är , måste egenfinansieringen vara minst på , och då projektets totala budget är I ansökan specificeras vad projektets egenfinansiering består av. Det räknas som en fördel för projektet om också partnerhögskolorna i Kina bidrar med egen finansiering av verksamheten. Av projektets totala kostnader ska minst 80 % bestå av utgifter för resor mellan Finland och Kina (resekostnader/individuella stipendier). Högst 20 % kan användas till att täcka övriga organisationskostnader. Projektets kostnader kan inte omfatta lönekostnader eller representationskostnader. (Närmare anvisningar för bidragsberättigade kostnader finns nedan, se 2.2. och 2.3.) Projektets kostnader (inkl. egenfinansieringen) ska framgå i högskolans bokföring. Undantag kan dock göras för kostnader som den kinesiska partnerhögskolan täcker med sin egenfinansiering; dessa kan styrkas på något annat sätt som avtalas i förväg Mobilitetskostnader Minst 80 % av projektets hela budget ska bestå av kostnader för resor och uppehälle (resekostnader/stipendier). Dessa kostnader kan orsakas av högskolornas studerandes, forskarstuderandes (doktoranders) och/eller undervisnings- eller övriga personalens resor/utbyten mellan Finland och mållandet. Projektet kan omfatta en eller flera av dessa grupper, beroende på projektets mål. På ansökningsblanketten ska anges det uppskattade antalet resor inom ramen för projektet och de beräknade kostnaderna. I projektplanen beskrivs vad reseutgifterna består av och hur de ersätts åt deltagarna (faktiska kostnader/reseräkning eller stipendium). Resorna/mobiliteten ska vara motiverade och kostnadseffektiva. Bidragsberättigade reseutgifter är extra kostnader som resan orsakar (bl.a. resor, logi, resebyråkostnader, visum, försäkring och eventuellt dagtraktamente dock inte lönen under resan). 2/5

3 2.3. Övriga kostnader I budgeten kan också ingå övriga organisationskostnader. Dessa kan uppgå till högst 20 % av hela budgeten (inkl. såväl CIMOs bidrag som egenfinansieringen). Kostnaderna ska orsakas av genomförande av kärnverksamhet i direkt anslutning till projektet, såsom utgifter för att arrangera kurser, utbildningar eller seminarier (till exempel deltagarnas måltider, material och separata lokalhyror). Bidrag kan inte användas för administrativa kostnader, representationskostnader eller lönekostnader av högskolor. Kostnaderna ska uppskattas och motiveras i budgeten (inkl. belopp och kostnadstyp) som ingår i projektplanen. Även dessa kostnader ska synas i högskolans bokföring. 3. Bidragsansökan 3.1. Ansökningsdokumenten Ansökningsdokumenten finns på adressen: Ansökningsdokumenten finns och ansökan (inkl. projektplanen) kan skrivas på finska, svenska eller engelska. a) Ansökningsblankett På ansökningsblanketten anges grundläggande uppgifter om projektet och dess mål, partner som deltar i genomförandet samt budgeten. Ansökningsblanketten kan laddas ned på programmets sida på CIMOs webbplats: Om projektet beviljas finansiering, kan CIMO använda uppgifterna på ansökningsblanketten i sin information om programmet, bland annat på CIMOs webbplats. Det går att röra sig på blanketten t.ex. med tabulatortangenten. Alternativen kryssas för med musen eller mellanslagstangenten. I textrutorna skriver man i det gråa fältet. Spara blanketten på din dator innan du fyller i den! Ansökan undertecknas av en juridisk representant med namnteckningsrätt för den finländska högskolan som ansöker om finansiering. b) Projektplan Projektplanen är en skriftlig del av ansökan, där man kort och koncist beskriver bland annat samarbetets bakgrund och mål, praktiska arrangemang och förväntade resultat/produkter under projektperioden. Planen skrivs på en färdig blankett som finns på CIMOs ovan nämnda webbsida. Det rekommenderas att planen är högst tio sidor. 3/5

4 Projektplanen består av tre delar: 1) Behovsanalys och partnernas roller 2) Genomförande (inkl. budget) 3) Resultat och kontinuitet Närmare information om projektplanens innehåll och aspekter som påverkar bedömningen finns på blanketten för projektplanen (se också ). c) Bilagor som inlämnas senare Deltagarbrev från samarbetspartnerna Partnernas deltagarbrev (s.k. Letter of Endorsement) behöver inte lämnas in till CIMO som bilaga till ansökan. Om projektet godkänns, ska projektets samordnare skicka deltagarbreven tillsammans med det underskrifta avtalet till CIMO. Deltagarbrevet ska innehålla (enligt ansökan) kontaktuppgifter för högskolans kontaktperson, projektets namn, förbindelse att delta i nätverkets verksamhet samt respektive partners egen insats/eventuell egenfinansiering, och det ska vara korrekt underskrivet av partnerhögskolans representant Kriterier för behörighet och bedömning Behörighetskriterier Behöriga att ansöka bidrag är projekt som består av minst en högskola från Finland och en högskola från ett bidragsberättigat målland (2014 Kina). En projektplan ska bifogas till ansökningsblanketten. Den underskrivna ansökan ska lämnas in inom utsatt tid (se 5. Inlämning av ansökan). Om de ovan nämnda villkoren inte uppfylls, är ansökan inte behörig och går alltså inte vidare till bedömning Bedömningskriterier Det primära urvalskriteriet för ansökningarna är ansökans kvalitet. Alla ansökningar som godkänts i behörighetskontrollen genomgår en kvalitetsbedömning, där man evaluerar projektplanens tre delområden (se också 3.1.b.). Närmare information om planens innehåll och bedömningskriterierna finns på blanketten för projektplan. Vid urvalet prioriteras projekt mellan flera högskolor eller andra aktörer från Finland. 4. Urvalets tidtabell och avtal Avsikten är att besluten inom Kina-programmet meddelas i november Beslutet undertecknas av CIMOs direktör. Beslutet skickas till kontaktpersonen vars uppgifter anges på ansökningsblanketten. 4/5

5 4.1. Finansieringsavtal och utbetalning av bidraget Samordnaren ska skicka finansieringsavtalet undertecknat av högskolans juridiska representant till CIMO. Samtidigt meddelas den samordnande högskolans kontouppgifter för utbetalning av bidraget. Bidraget betalas till den samordnande högskolans bankkonto efter samordnande högskola och CIMO har undertecknat finansieringsavtalet Projektperiod och rapportering Det beviljade anslaget kan användas under perioden En mellanrapport ska skickas till CIMO senast den och slutrapport senast den Rapporterna består av en skriftlig rapport, en mobilitetsrapport och en ekonomisk rapport. Högskolan ska också skicka in ett utdrag ur sin bokföring där projektets kostnader (inkl. den använda egenfinansieringen) framgår. Kostnader som täckts av eventuell egenfinansieringen från högskolorna i partnerlandet kan också dokumenteras på något annat sätt som avtalats med CIMO i förväg. 5. Inlämning av ansökan Ansökningstiden utgår måndagen den Försenade ansökningar beaktas inte. Projektet samordnas och ansökan inlämnas av en högskola i Finland. Ansökan undertecknas av en person med namnteckningsrätt vid den samordnande finländska högskolan. Ansökan och projektplanen kan skrivas på finska, svenska eller engelska. Ansökan med bilagor skickas i pappersversion senast på måndagen den (poststämpelns datum) på adressen: CIMO/Kina-programmet PB Helsingfors Därtill bes sökande skicka in en kopia av ansökningsblanketten och projektplanen senast den per e-post: Filerna som skickas elektroniskt ska helst vara normalt sparad word/pdf-blanketter (textfil, alltså inte en skannad kopia). 6. Kontaktuppgifter vid CIMO CIMO/Kina-programmet PB Helsingfors E-post: aasia[at]cimo.fi eller: fornamn.tillnamn[at]cimo.fi Sofia Lähdeniemi, programkoordinator, telefon Heli Tiilikainen, programkoordinator, telefon /5

22.2.2012. kring. som anges i denna. internationellt samarbete CIMO publicerar en CIMO. Tiina. Karro

22.2.2012. kring. som anges i denna. internationellt samarbete CIMO publicerar en CIMO. Tiina. Karro 22.2.2012 Insatsen lärarfortbildning i anslutning till Europatemat inom programmet Skolan i Europa Europa i skolan Management Partnership (GCI-PG-A-FI-DG COMM-No01) FÖRSLAGSINFORDRAN Centret för internationell

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

ABC. till dig som söker projektbidrag

ABC. till dig som söker projektbidrag ABC till dig som söker projektbidrag KOLOFON Nordiska kulturfonden 2010 Texten får användas fritt så länge som källan anges tydligt och det handlar om icke-kommersiellt bruk. Design och produktion: Mar

Läs mer

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE INLEDNING I detta dokument sammanfattas de administrativa bestämmelser som gäller för alla Life-projekt som samfinansieras av Europeiska kommissionen

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Bilaga 1 till N1015E06_21042015 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Tillämpningsområde Följande regler kommer att tillämpas för projektfinansiering inom ramen för landskapets strukturfondsprogram

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 14.1.2015 Kultur- och fritidstjänsternas bidrag Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 1 Innehåll Allmänt... 3 1. Idrottsbidrag... 3 1.1 Allmänt bidrag... 3 1.2 Projektbidrag... 4 1.2.1

Läs mer