Strategiska rekryteringar 15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska rekryteringar 15"

Transkript

1 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär att stiftelsen tillsammans med näringslivet finansierar strategiskt viktiga anställningar vid Sveriges nya universitet och högskolorna. Programmet består av två delprogram som riktar sig till rekrytering av: Professor Biträdande lektor (eller motsvarande) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Malin Henningsson, programansvarig Ansökan ska ha inkommit senast den 17 september 2015 kl 15:00 Åsa Ödling För teknisk support kontakta:

2 Sida 2 (8) Innehåll Om KK-stiftelsen 3 Bakgrund till programmet 3 Syfte och mål för programmet 3 Vem kan söka? 3 Programmets utformning 4 Vad kan sökta medel användas till? 4 Lärosätets medverkan 5 Näringslivets medverkan 5 Formella krav 5 Bedömning 6 Bedömningskriterier 6 Ansökan 7 Tidplan och beslut 8

3 Sida 3 (8) Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de nya universiteten och högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitetet och högskolorna, när den sker i samverkan med näringslivet. Bakgrund till programmet KK-stiftelsen har bl.a. till uppdrag att verka för uppbyggnaden av profilerade forsknings- och utbildningsmiljöer vid Sveriges nya universitet och högskolorna. Som ett led i detta vill stiftelsen uppmuntra till att öka lärosätenas långsiktiga strategiska ansats vid rekrytering av forskande och undervisande personal. För detta ändamål fokuserar stiftelsen på två anställningsformer som båda är av stor strategisk vikt för att bidra till såväl direkt kapacitetsförstärkning på senior nivå som att genom rekrytering av unga forskare säkra de akademiska miljöernas långsiktiga uppbyggnad. Syfte och mål för programmet För att skapa dynamiska och starka forsknings- och utbildningsmiljöer krävs ett ständigt inflöde av forskare. Programmet Strategiska rekryteringar bidrar till kapacitetsförstärkning vid strategiskt viktiga forskningsmiljöer. Det övergripande målet med programmet är att utveckla kapaciteten för forskning och utbildning i samproduktion med näringslivet vid Sveriges nya universitet och högskolorna inom strategiskt viktiga områden. Målet är därutöver också att bidra till förnyelse av forskningen och utbildningen och ökad kompetens i näringslivet genom att skapa möjligheter att rekrytera forskare inom nya och kompletterande områden. Vem kan söka? Endast Sveriges nya universitet och högskolorna kan ansöka och utlysningen riktar sig till lärosätet. Lärosätet söker medel för att, tillsammans med näringslivet, finansiera en anställning vid lärosätet. Rekrytering ska följa lärosätets anställningsordning samt öppet utlysas. (I förekommande fall kan s.k. kallelseförfarande användas vid rekrytering av professor, detta ska i så fall vara tydligt beskrivet i ansökan.) Sökande, tillika rektor, är ansvarig för

4 Sida 4 (8) ansökan. Projektledare ska vara en person på strategisk nivå vid lärosätet med ansvar för forskning, t.ex. prorektor. Programmets utformning Programmet är uppdelat i två delprogram: Professorsprogrammet Biträdande lektorsprogrammet Personen ska anställas på heltid vid lärosätet och under tiden för KKstiftelsens finansiering ha minst hälften av anställningen avsatt till forskning. Sökta medel från KK-stiftelsen ska matchas av näringslivet. Lärosätet ska i förekommande fall överta hela finansieringsansvaret när KK-stiftelsens stöd avslutas. Budgetering av medel ska följa de anvisningar som finns tillgängliga i dokumentet Godkända kostnader se Ansökan ska inte omfatta OH-påslag, detta räknas ut och ingår i avtalsförslaget om ansökan beviljas av KK-stiftelsen. Professorsprogrammet: Personen ska anställas som professor. Professorskompetenta enligt högskoleförordningen och de lokala föreskrifter som finns vid lärosätet. Biträdande lektorsprogrammet: Personen ska anställas som biträdande lektor eller motsvarande. Anställningen ska motsvara meriteringsanställningen i högskoleförordningen 4 kap. 12 a & b. Anställningen ska därtill vara beslutad i sökande lärosätes anställningsordning. Vad kan sökta medel användas till? KK-stiftelsen matchar näringslivets finansiering av anställningen med belopp upp till kr per år under 2-4 år i professorsprogrammet kr per år under 2-4 år i biträdande lektorsprogrammet KK-stiftelsens finansiering kan endast användas för att täcka löne- och lokalkostnader för rekryterad person. Lönekostnader beräknas som bruttolön med ett påslag på högst 50 % för arbetsgivaravgifter, semesterlön, försäkringar samt förmånsvärde.

5 Sida 5 (8) Övriga kostnader finansieras av lärosäte eller näringsliv. Lärosätets medverkan Lärosätet ska bidra med omkostnader och organisatoriska förutsättningar för att anställningen ska kunna bidra till strategisk utveckling. Detta innebär bland annat att anställningen ska placeras i en för lärosätet strategisk kontext. Lärosätet ska också visa på en ambition och en plan för satsningens bidrag till utvecklingen av den akademiska miljön. Näringslivets medverkan En förutsättning för att söka medel inom programmet är att rekryteringen placeras i en miljö med stark näringslivsanknytning. Detta kan med fördel påvisas genom att näringslivet och KK-stiftelsen, eller motsvarande, har delfinansierat andra satsningar inom den aktuella miljön. KK-stiftelsen accepterar en eller flera näringslivspartners som medfinansiärer till en befattning. Respektive partner ska medverka i att ta fram ansökan genom att redogöra för sitt intresse av att stödja rekryteringen, sin eventuella medverkan och insatser i projektet. I ansökan ska framgå hur den sökta befattningen förväntas bidra till näringslivets utveckling. Medfinansieringen från näringslivet ska vara kontant och minst motsvara sökt belopp från KKstiftelsen. Med näringsliv avser KK-stiftelsen framförallt privatägt näringsliv. I detta program kan även företagsanknutna stiftelser, branschorganisationer eller andra privata finansiärer vara aktuella som medfinansiärer. Formella krav Följande krav ska vara uppfyllda för att ansökan ska komma i fråga för KKstiftelsens bedömning. I det fall ansökan inte uppfyller nedanstående krav kommer ansökan att avslås på grund av formaliaskäl. Ansökan ska ligga i linje med utlysningens syfte och mål. Om ekonomi- eller personbindning finns mellan ingående företag, mellan företag och lärosätet eller mellan företag och enskild forskare så ska detta anges i ansökningsblanketten. Specificera till exempel aktieägande, styrelseposter eller anställning/konsult. Budgetering av medel ska följa de anvisningar som finns tillgängliga i dokumentet Godkända kostnader se

6 Sida 6 (8) Senaste starttidpunkt är , då ska personen vara på plats och börja upparbeta medel. KK-stiftelsen bidrar med upp till max kr per år under 2-4 år i professorsprogrammet och för biträdande lektorsprogrammet max kr per år under 2-4 år. Näringslivets bidrag ska minst motsvara KK-stiftelsens. KK-stiftelsens finansiering kan endast användas för att täcka löne- och lokalkostnader för rekryterad person. Personen ska bli heltidsanställd vid lärosätet och forskning ska utgöra minst hälften av anställningen. Anställningen ska avse anställning som professor eller biträdande lektor (eller motsvarande). Anställningen ska i sistnämnda lärarkategori motsvara meriteringsanställningen i högskoleförordningen 4 kap. 12 a & b. Anställningen ska därtill vara beslutad i lärosätets anställningsordning. Ansökan ska undertecknas av rektor, prefekt/motsvarande och ansvarig chef vid respektive medverkande företag. Bedömning KK-stiftelsen vill understryka vikten av att anställningen placeras i en för lärosätet strategisk kontext samt att det finns god näringslivsanknytning i den aktuella miljön, se kriterier nedan. Förhandsbesked kan lämnas kring huruvida partner från näringslivet är godkänd som medfinansiär eller inte. Vid osäkerhet rekommenderas att sökande inhämtar sådant besked från KKstiftelsens kansli innan ansökan skickas in. Ansökningarna granskas av KK-stiftelsens kansli avseende de formella kraven. Därefter gör den externa bedömargruppen en helhetsbedömning utifrån nedanstående kriterier. Beslut om finansiering fattas av KK-stiftelsens vd efter rekommendation av den externa bedömargruppen. Bedömningskriterier Vetenskaplig kvalitet På vilken vetenskaplig nivå befinner sig forskningsmiljön? Nytta för näringslivet I vilken utsträckning är anställningen utformad i relation till behov av kunskapsutveckling inom näringslivet?

7 Sida 7 (8) Förväntade resultat och effekter I vilken utsträckning är anställningen placerad i en för lärosätet strategisk kontext? Hur och i vilken förväntad omfattning bidrar anställningen till forsknings- och utbildningsmiljöns utveckling? (Kan innefatta såväl utveckling av ett för forsknings- och utbildningsmiljön nytt område som utveckling av ett redan etablerat område.) Hur och i vilken förväntad omfattning bidrar anställningen till fördjupad samverkan mellan forsknings- och utbildningsmiljön och näringsliv? Genomförande I vilken omfattning finns näringslivsanknytning i den aktuella miljön? Vilken ambition har lärosätet med anställningen utifrån kopplingen mellan anställning, aktuell miljö samt forsknings- och utbildningsstrategi? I vilken utsträckning har lärosätet skapat organisatoriska förutsättningar för anställningens möjlighet att bidra till strategisk inriktning av verksamheten? Ansökan KK-stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. Det innebär att sökande går in på stiftelsens webbplats, fyller i ansökningsformuläret med bilagor och skickar ansökan elektroniskt till stiftelsen. För att kunna lämna in en ansökan måste den sökande skapa ett användarkonto. Med hjälp av användarkontot kan man sedan logga in på ansökningstjänsten. Om sökanden redan har ett användarkonto hos KKstiftelsen kan detta användas. Ansökningshandlingarna består av elektroniska blankettsidor och bilagor som laddas upp elektroniskt. För några av bilagorna ska särskilda blanketter/mallar användas. Mallarna kan laddas ner från stiftelsens webbplats, eller från ansökningsportalen. Ansökan kan skrivas på antingen svenska eller engelska. Följande bilagor ska disponeras och rubriceras enligt följande: a) Lärosätets ambition med anställningen (1 sida): Rektor eller prorektor beskriver det strategiska värdet av satsningen genom att koppla samman anställningen med aktuell miljö och lärosätets

8 Sida 8 (8) forsknings- och utbildningsstrategi. Bilagan undertecknas av rektor eller prorektor. b) Den för anställningen aktuella forsknings- och utbildningsmiljön (max 4 sidor): Beskriv den aktuella miljön med särskilt avseende på profil, personalsammansättning, huvudsakliga resultat från senaste 3-5 år, forsknings- och utbildningsplan och näringslivsrelevans/- samverkan. c) Anställningens bidrag till forsknings- och utbildningsmiljön och näringslivet (max 3 sidor): Beskriv anställningens bidrag till vetenskaplig utveckling, och om aktuellt utveckling av utbildning, samt bidrag till ökad samverkan med näringslivet. d) Plan för utlysning av anställningar (max 2 sidor): Avser tidsplan för tillsättning, utlysningstext och plan för att rekrytera utanför det egna lärosätet. Om kallelseförfarande används ska detta beskrivas. För de övriga tre bilagorna ska särskilda mallar användas. Mallarna laddas ned från Bilaga Projektbudget (bilagemall) Bilaga Signaturer medsökande (bilagemall) Bilaga Signaturer sökande (bilagemall) Signaturer krävs av rektor, prefekt/motsvarande och medverkande företags vd eller firmatecknare. Tidplan och beslut Ansökan ska ha inkommit till KK-stiftelsen senast kl Formaliagranskning av samtliga ansökningar görs så snart som möjligt efter att ansökningarna inkommit till stiftelsen. KK-stiftelsens vd fattar i förekommande fall beslut om avslag på grund av formaliafel. KK-stiftelsens vd beslutar om finansiering i slutet av november efter att ha inhämtat rekommendationer från bedömargruppen. Rekryteringen slutförs och personen ska vara på plats senast

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

IT i Högre Utbildning 14

IT i Högre Utbildning 14 Sida 1 (10) UTLYSNING IT i Högre Utbildning 14 KK-stiftelsen inbjuder pågående eller tidigare KK-satsningar inom programmen Forskningsprofil, Profil+, KK-miljö eller Företagsforskarskolor att ansöka om

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak I den under hösten 2008 avlämnade forskningspolitiska propositionen 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation föreslås för FAS vidkommande

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare

Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare 1 Version: 4, 2015-08-20 Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare OBS: Denna guide rör principer för anslagsansökningar till FORSS. Det är inte en handledning i hur man

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (7) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dem som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling hos Energimyndigheten.

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer