Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR"

Transkript

1 Forskningsnämnden Dnr: Fastställda: Reviderat Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och transparens i bedömningsprocessen, samt att vara vägledande vid utformning av ansökan. Nämnden lämnar en samlad bedömning där det tydligt framgår hur de olika kriterierna har beaktats vid beslut Utlysningar Forskningsnämnden utlyser anslag för forskning årligen medel för bl a forskningsmiljöer, individuell forskningstid samt doktorand- och postdokresurser löpande ansökningar om finansiering av extra forskningsomkostnader särskilda satsningar Forskare som erhåller externa medel kan under vissa förhållanden även erhålla s.k. incitamentsstöd enligt Rektorsbeslut K Forskningsmiljöer Med forskningsmiljöer avses grupper av vetenskapligt kompetenta lärare och doktorander som arbetar konstruktivt för att bli konkurrenskraftiga i vetenskapssamfundet, samt verkar för att bibehålla denna konkurrenskraft genom successivt ökande extern finansiering och publicering. En forskningsmiljö ska ha en inriktning som är av relevans för Högskolans verksamhet och vara i linje med gällande styrdokument för forskning. En forskningsmiljö bedöms efter samtliga följande kriterier: 1. målsättningens tydlighet och avgränsning 2. vetenskaplig kompetens hos ledning (normalt professor eller docent) 3. gruppens sammansättning, normalt minst fem seniora forskare anställda vid HKR, samt doktorander som regelbundet deltar i miljöns aktiviteter. De anställda vid HKR är normalt i majoritet i den mån miljön även inkluderar externa forskare 4. vetenskapliga publikationer med en kvalitet och kvantitet som bedöms som god i relation till den aktuella disciplinens eller det aktuella forskningsfältets villkor 5. regelbundna gemensamma aktiviteter, t ex workshops, seminarier och internat

2 6. pågående forskningsprojekt som involverar flera av miljöns medlemmar 7. potential att attrahera extern finansiering, dokumenterad genom tidigare erhållna medel 8. medverkan med presentationer på internationella och nationella vetenskapliga konferenser 9. dokumenterat nationellt och/eller internationellt forskningssamarbete 10. forskningens koppling till gällande styrdokument för forskning 11. tydlig anknytning till utbildning på grund och/eller avancerad nivå, samt har koppling till minst ett programområde 12. samverkan med omgivande samhället och aktiv forskningskommunikation Inrättande av forskningsmiljöer För att bli inrättad som en forskningsmiljö ska miljön i uppfylla kriterierna för forskningsmiljöer. Inrättade forskningsmiljöer påtar sig ett ansvar att delta i extern utvärdering och vara aktiva inom HKRs docentprogram. Ledarna för miljöerna har även ett ansvar enligt gällande kvalitetsstyrkort för forskning och forskarutbildning samt ett ansvar för att miljön presenteras på HKRs hemsida. Ansökningar om inrättande av forskningsmiljöer behandlas löpande under året av Forskningsnämnden. Vid ansökan om att bli inrättad som forskningsmiljö ska miljöns verksamhet i relation till de fastställda kriterierna för forskningsmiljö beskrivas i löpande text. Dessutom ska fördelarna med samverkan mellan forskare inom miljön samt en plan för att attrahera extern finansiering beskrivas. Vid ansökan ska en speciell ansökningsblankett användas. Stöd för uppbyggnad av forskningsmiljöer Forskargrupper som uppfyller kriterierna för forskningsmiljö i huvudsak, eller bedöms kunna uppfylla dem under en kommande treårsperiod, kan ansöka om och tilldelas forskningsmedel för ett år i taget för att uppnå status av forskningsmiljö, i samband med den årliga utlysningen av forskningsmedel. Stöd till befintliga forskningsmiljöer Forskningsmiljöer kan söka medel för aktiviteter som säkrar och utvecklar vetenskaplig kvalitet och stimulerar till ansökningar av externa medel. En forskningsmiljö kan ansöka om långsiktigt stöd i samband med den årliga utlysningen av forskningsmedel. För att kunna göra detta ska miljön vara inrättad och uppfylla kriterierna för forskningsmiljöer vid HKR. Medel till forskningsmiljöer ska främst möjliggöra gemensamma forskningsrelaterade verksamheter inom miljön och är inte avsedda för att finansiera specifika forskningsprojekt. Anslagsstorleken bedöms i relation till miljöns storlek och verksamhetsomfattning samt att samtliga kriterier är uppfyllda och utvecklas positivt. I den mån prioritering behöver göras mellan olika miljöer, görs den utifrån en samlad bedömning av i vilken grad kriterierna är uppfyllda.

3 Avslutande av en inrättad forskningsmiljö Om en inrättad miljö ej längre uppfyller kriterierna för en forskningsmiljö kan rektor, efter förslag från forskningsnämnden, besluta att avsluta miljön. Detta sker i dialog med ledaren för forskningsmiljön. En forskningsmiljö kan även avslutas på egen begäran från forskningsmiljöledaren. Kriterier för stöd till individuell forskning Vid bedömning av stöd till forskning i form av extra månaders forskningstid till forskare beaktas samtliga följande kriterier: 1. ansökans och verksamhetens vetenskapliga kvalitet 2. sökandens förutsättningar att slutföra projektet baserat på redovisad kompetens och publikationsförteckning, samt användning av tidigare forskningsmedel 3. möjligheten att projektet medför att sökande kan uppnå docentalternativt professorskompetens 4. deltagande i docentprogram (gäller endast dem som ännu ej uppnått docentkompetens) 5. ha visat potential att attrahera extern finansiering samt att generera publikationer 6. projektets bidrag till forskningsanknytning av Högskolans utbildning på 7. projektets relevans för studenterna och sökandes förmåga att stimulera deras medverkan i forskning 8. tillhörighet till forskningsmiljö, eller tillgång till lokala samarbetspartners 9. högskolans behov i relation till planerade ansökningar om examensrätt på master- och forskarnivå 10. koppling till gällande styrdokument för forskning 11. sökandes redovisning av hur individuell forskningstid ska användas

4 Kriterier för projektstöd för doktorand Vid bedömning av projektstöd för doktorand beaktas samtliga följande kriterier: 1. ansökans och projektets vetenskapliga kvalitet 2. huvudsökandens tillhörighet till forskningsmiljövid HKR 3. huvudsökandens förmåga att fungera som huvudhandledare. Om någon annan ska fungera som huvudhandledare ska dennes kvalifikationer framgå av ansökan 4. potential att attrahera extern finansiering samt att generera publikationer 5. att projektet kan bidra till forskningsanknytning av Högskolans utbildning på 6. högskolans behov i relation till befintliga samt planerade ansökningar om examensrätt på master- och forskarnivå 7. koppling till gällande styrdokument för forskning 8. doktorandens roll inom projektet är tydligt beskriven och avgränsad Kriterier för projektstöd för post-doc Vid bedömning av projektstöd för post-doc beaktas samtliga följande kriterier: 1. ansökans och projektets vetenskapliga kvalitet 2. huvudsökandens tillhörighet till forskningsmiljö 3. huvudsökandens och projektets potential att attrahera extern finansiering samt att generera publikationer 4. projektets nationella och/eller internationella anknytning 5. att projektet kan bidra till forskningsanknytning av Högskolans utbildning på 6. högskolans behov i relation till planerade ansökningar om examensrätt på master- och forskarnivå 7. koppling till gällande styrdokument för forskning 8. bidrag till kunskapsspridning i det omgivande samhället Högskolan Kristianstad Kristianstad

5 Kriterier för stöd till anställning av gästforskare/gästprofessor Vid bedömning av stöd för anställning av gästforskare beaktas samtliga följande kriterier: 1. ansökans och verksamhetens vetenskapliga kvalitet 2. huvudsökandens tillhörighet till befintlig forskningsmiljö eller forskningsmiljö under uppbyggande 3. beskrivning av på vilket sätt tilltänkt gästforskare förväntas bidra till att utveckla forskningsmiljön och bidra till kunskapsutveckling vid Högskolan som helhet 4. föreslagen gästforskares vetenskapliga meriter 5. forskningsmiljöns behov av docent/professor eller specifik kompetens 6. potential att attrahera extern finansiering samt att generera publikationer 7. att projektet kan bidra till forskningsanknytning av Högskolans utbildning på 8. högskolans behov i relation till planerade ansökningar om examensrätt på master- och forskarnivå 9. koppling till gällande styrdokument för forskning Kriterier för stöd till medeldyr utrustning Medel kan beviljas för medeldyr utrustning överstigande SEK. Vid bedömningen tas hänsyn till samtliga följande kriterier: 1. ansökans och verksamhetens vetenskapliga kvalitet 2. sökandens förutsättningar att slutföra projektet baserat på redovisad kompetens och publikationsförteckning, samt användning av tidigare forskningsmedel 3. utrustningens relevans för forskningens genomförande samt ökade möjligheter att attrahera extern finansiering och generera publikationer 4. att projektet kan bidra till forskningsanknytning av Högskolans utbildning på 5. högskolans behov i relation till befintliga samt planerade ansökningar om examensrätt på master- och forskarnivå 6. utrustningens långsiktiga användning, även utanför specificerat projekt Högskolan Kristianstad Kristianstad

6 Principer för löpande ansökan om extra forskningsomkostnader Forskningsnämnden erbjuder forskare möjligheten att löpande under året söka, och få bidrag till extra forskningsomkostnader. Behörig sökande är på Högskolan Kristianstad anställd personal aktivt engagerad i forskning. I första hand ska den sökandes egna expenser eller medel från berörd forskningsmiljö användas. Ansökan kan inkomma när som helst under året och behandlas löpande efter särskild bedömning. Sökt belopp ska avse individuell ansökan, dvs. medel beviljas ej för grupp. Det ska i ansökan tydligt framgå hur de beviljade medlen kan bidra till att attrahera extern finansiering, generera publikationer och i övrigt uppfylla högskolans forskningspolicy. Medel beviljas i första hand för följande ändamål: 1. Språkgranskning vid publicering i internationell referee-bedömd tidskrift. Kostnadsspecifikation ska bifogas ansökan 2. Publiceringskostnader vid publicering i internationell refereebedömd tidskrift. Kostnadsspecifikation ska bifogas ansökan 3. Konferensresor (vetenskapliga konferenser) inklusive konferensavgift. För att ansökan ska beviljas krävs att man blivit inbjuden att föreläsa eller fått en presentation accepterad efter peer-review. Inbjudan eller motsvarande ska bifogas ansökan. Särskild motivering krävs för att mer än en konferensresa per år ska beviljas. 4. Andra resor, t.ex. i förbindelse med datainsamling eller forskningssamarbete. Kort beskrivning av syftet med resan ska bifogas. 5. Kostnader för inbjudan av gästföreläsare till seminarium för forskare 6. Materialkostnader. Kort beskrivning av behovet ska bifogas 7. Utrustning till ett maxbelopp av SEK. Kort beskrivning av behovet ska bifogas 8. Assistentkostnad eller konsulttjänster. Kort beskrivning av behovet ska bifogas 9. Medfinansiering vid anordnande av vetenskaplig konferens Då resurserna är begränsade kan endast en eller ett fåtal ansökningar per person beviljas under ett år. Högskolan Kristianstad Kristianstad

7 Högskolan Kristianstad Kristianstad

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

IT i Högre Utbildning 14

IT i Högre Utbildning 14 Sida 1 (10) UTLYSNING IT i Högre Utbildning 14 KK-stiftelsen inbjuder pågående eller tidigare KK-satsningar inom programmen Forskningsprofil, Profil+, KK-miljö eller Företagsforskarskolor att ansöka om

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Programbeskrivning för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & Miljö

Programbeskrivning för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & Miljö Programbeskrivning för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & Miljö Version 1 Fastställd av programrådet 2009-06-17 (uppdaterad 2009-10-21 avseende skisshantering) Programbeskrivning

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer