FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)"

Transkript

1 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering av svensk forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelberoende (http://www.fas.se/sv/bokhandel/folkhalsa-och-levnadsvillkor/swedish- Research-on-Alcohol-Narcotics-Doping-Tobacco-and-Gambling/ ). Forskningen inom områdena Dopning, Tobak och Spelberoende är relativt begränsad men har enligt utvärderingen goda förutsättningar och bör därför stärkas. Mot denna bakgrund utlyser FAS medel för nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS). Nätverksbidrag syftar till underlätta för forskare att samarbeta över institutions- och fakultetsgränser. FAS stöder i första hand nationella nätverk och nätverk som omfattar forskare vid flera lärosäten men också nordiska och internationella nätverk med bas i Sverige. FAS beviljar däremot inte bidrag till lokala nätverk vid samma lärosäte. Nätverken skall träffas regelbundet och minst en gång per år. FAS ser gärna att nätverk inkluderar yngre forskare och att möten förläggs till olika platser i landet. Nätverksbidrag söks av koordinatorn/projektledaren för nätverket. Exempel på kostnader som kan täckas av nätverksbidrag är: Resor och uppehälle för nätverksdeltagarna i samband med möten Omkostnader för produktion och distribution av nyhetsbrev Omkostnader för upprättande av elektroniska nätverk, webbsidor och konferenser 1 (6)

2 FAS beviljar inte medel för löner, större konferenser, symposier, utlandsresor eller gästforskarvistelser inom ramen för nätverksstöd utan sådana bidrag får i förekommande fall sökas separat. Beredning Ansökan om nätverksbidrag bereds inom FAS kansli. Bedömningar görs bl.a. av: Relevans för forskningsområdet Vetenskaplig kvalitet, substans och bredd i nätverkets program Det förväntade mervärdet för forskningsområdet Ansökningsformulär och anvisningar Arbetsgången för att upprätta och skicka in en ansökan finns beskriven i Handledning för eklara som hämtas på eklaras inloggningssida Ansökningsformulär för nätverksbidrag finns i eklara/söka medel/nätverk. Fullständiga anvisningar för formuläret och de bilagor som skall lämnas via eklara (Ekonomi, Projektbeskrivning och Meritförteckning) finns nedan och i ansökningsformuläret under länken Anvisningar till denna sida och under de blå ikonerna. Inlämning av ansökan Hela ansökan bör vara skriven på engelska för att vid behov kunna bedömas av internationella sakkunniga. Observera att den svenska projekttiteln skall inledas med Nätverk DTS: och den engelska projekttiteln med Network DTG:. Ansökan görs via FAS webbtjänst eklara, som finns på FAS webbplats: Ansökan skall vara inregistrerad i eklara senast torsdag den 15 november 2012, kl En undertecknad utskrift skall samma dag skickas in till FAS, Box 894, Stockholm. Utskriften skall vara undertecknad av koordinatorn/projektledaren samt av prefekt eller motsvarande vid den institution, där nätverket är baserat, som därmed garanterar att det finns lokala resurser för nätverket. Ansökningar, som inte kommit in i undertecknad utskrift, kommer inte att behandlas. 2 (6)

3 Kontaktpersoner hos FAS Frågor kan ställas till: Kerstin Carsjö, forskningssekreterare tel , e-post FRÅGOR OM EKLARA Ninnie McCabe, forskningsadministratör tel , e-post: Carole Desmoulins, forskningsadministratör tel , e-post 3 (6)

4 Anvisningar Här följer anvisningar för ansökan om nätverksbidrag. De finns också i ansökningsformuläret i eklara under Anvisningar till denna sida och under de blå ikonerna. Arbetsgången i eklara finns beskriven i Handledning för eklara, som hämtas på eklaras inloggningssida. Handledningen innehåller viktig information, som inte återkommer i anvisningarna. För att kunna skicka in en ansökan via eklara måste man ha ett användarkonto. Den som tidigare lämnat in en skiss eller ansökan till FAS har användarkonto. För att upprätta ett användarkonto, gå till För att skaffa användarkonto på eklaras inloggningssida. Logga in på eklara, gå till Söka medel. Läs först de generella anvisningarna på sidan Söka medel. Välj sedan formuläret Nätverk. Ansökningsformuläret PROJEKTLEDARE Koordinator för nätverket skall stå som projektledare. Ansökan måste upprättas från koordinators konto i eklara för att rätt person skall registeras hos FAS. PROJEKTTITEL PÅ SVENSKA I textfältet står redan Nätverk:. Låt den texten stå kvar och skriv därefter in DTS samt nätverkets namn på svenska (dvs Nätverk DTS: projekttitel). Projekttiteln får omfatta högst 200 tecken inklusive mellanslag. PROJEKTTITEL PÅ ENGELSKA I textfältet står redan Network:. Låt den texten stå kvar och skriv därefter in DTG samt en översättning till engelska av den svenska projekttiteln (dvs Network DTG: engelsk projekttitel). Projekttiteln får omfatta högst 200 tecken inklusive mellanslag. PROJEKTETS HEMVIST Ange den institution där nätverket är baserat. I formuläret anges din hemmainstitution som förvalt alternativ. Om nätverket har en annan hemvist skall du sätta ett kryss i rutan Annan institution. Skriv sedan in lärosäte och institution eller motsvarande i det textfält som visas. 4 (6)

5 SÖKS HOS FAS Här redovisas vad som söks hos FAS uppdelat på budgetår. Första budgetåret skall vara Beloppen skall anges i svenska kronor utan tusentalsavskiljare. De skall inkludera indirekta kostnader (se nedan under Ekonomibilaga). SAMMANFATTNING Ge en sammanfattande beskrivning av nätverkets syfte, deltagare, gemensamt forskningsområde och arbetssätt. Sammanfattningen måste kunna läsas helt fristående, gör därför inga hänvisningar till andra delar av ansökan. Den skall ge FAS bedömare och beslutsfattare god information om nätverket. Det är viktigt att sammanfattningen kan förstås också av icke-specialister. Sammanfattningen får omfatta högst 2000 tecken inklusive mellanslag. ANDRA BIDRAGSGIVARE Ange här om du har fått eller söker medel för detta nätverk hos annan bidragsgivare. I bilagan Ekonomi finns utrymme att specificera uppgiften. Ekonomi Använd eklaras bilagemall Ekonomi. Följ vad som står i Handledning för eklara om hanteringen av bilagemallarna m.m. SPECIFIKATION AV SÖKTA MEDEL Ange vad som söks för resor och uppehållskostnader (mat och logi). Eventuella övriga kostnader specificeras på blanketten och motiveras i det bifogade programmet för nätverket. Från och med 1 januari 2010 finns inget avtal mellan FAS och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) beträffande indirekta kostnader. Finns en modell för beräkning av indirekta kostnader vid det universitet/högskola där medlen skall förvaltas kan t.ex. den modellen användas. Sökanden ansvarar för att kontrollera vilket påslag som gäller. ANDRA BIDRAGSGIVARE Redovisa samtliga bidrag som söks eller erhållits för nätverket. Även finansiering från privata fonder, universitets- och landstingsmedel etc. skall redovisas. Om medel söks eller erhålls efter det att ansökan lämnats in skall FAS underrättas. 5 (6)

6 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Om ansökan avser fortsättning på nätverk med tidigare finansiering från FAS skall detta anges här med FAS diarienummer för bidraget. Om projekttiden inte sammanfaller med de kalenderår för vilka medel söks anges projekttiden här. Program för nätverket/projektbeskrivning Programmet skall skrivas på eklaras bilagemall Projektbeskrivning. Följ vad som står i Handledning för eklara om hantering av bilagemallarna. Programmet får omfatta högst fem A4-sidor. Det bör skrivas på engelska. Redogör för nätverkets syfte, gemensamma forskningsområde och arbetssätt. Redovisa vilken verksamhet och antalet möten per år som planeras. Lämna en förteckning över de forskare som ingår i nätverket med namn, titel, institution och lärosäte eller motsvarande med en kort beskrivning av deras vetenskapliga meritering och verksamhet. Redovisa en totalbudget för nätverket samt en finansieringskalkyl. Motivera eventuella Övriga kostnader i specifikationen av sökta medel. Meritförteckning Meritförteckningen skall skrivas på FAS bilagemall Meritförteckning. Följ vad som står i Handledning för eklara om hantering av bilagemallarna m.m. Till ansökan om nätverksstöd skall bifogas projektledarens meritförteckning. Den skall innehålla uppgifter om utbildning, anställning och större forskningsbidrag de senaste fem åren (projekttitel, bidragsgivare, belopp, år). Publikationslistan bör begränsas till ett urval av aktuella publikationer av relevans för ansökan. Meritförteckningen får omfatta högst tre A4-sidor. Skicka in och skriva ut ansökan i eklara När formuläret är ifyllt och bilagorna på plats klickar du på Skicka in. Som bekräftelse på att ansökan kommit in till FAS får du i eklara upp en sida med ansökans diarienummer hos FAS och anvisningar om hur du skriver ut det exemplar, som skall undertecknas och skickas in till FAS samma dag. Notera att hela ansökan, dvs. ansökans förstasida plus samtliga bilagor, skall skickas in på enkelsidigt papper. 6 (6)

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak I den under hösten 2008 avlämnade forskningspolitiska propositionen 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation föreslås för FAS vidkommande

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (7) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dem som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling hos Energimyndigheten.

Läs mer

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 Hjälp för sökande till VINN NU: En VINN NU-ansökan är sällan en fortsättning på ett tidigare projekt, lämna rutan tom. Projekttitel: Viktigt!!!! För er som söker

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 1 Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Dnr K0926-2015 Stockholms läns landsting, SLL Denna ansökningsomgång är avslutad. Utlysning av projektmedel för: Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 Anvisningar för ansökan

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Information om projektbidrag inom bild och form

Information om projektbidrag inom bild och form Information om projektbidrag inom bild och form Vad kan man söka för? Projekt, gestaltande experiment och andra större arbeten Samarbetsprojekt där den sökande arbetar tillsammans med andra konstnärer

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet

Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet 1. Inledning... 3 2. Begrepp... 3 2.1 Kostnadsbärare... 3 2.2 Direkta kostnader... 3 2.3 Indirekta kostnader... 4 2.4 Full kostnadstäckning... 4

Läs mer

Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare

Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare 1 Version: 4, 2015-08-20 Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare OBS: Denna guide rör principer för anslagsansökningar till FORSS. Det är inte en handledning i hur man

Läs mer

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag)

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Du är nu på väg att ansöka om innovationsbidrag via webbansökan en tjänst framtagen av Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västerbotten m.fl. Skriv

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Representationskostnader inom Umeå universitet regleras av bestämmelserna i Ekonomihandboken kapitel 8 som i sin helhet är ett rektorsbeslut.

Representationskostnader inom Umeå universitet regleras av bestämmelserna i Ekonomihandboken kapitel 8 som i sin helhet är ett rektorsbeslut. Sid 1 (7) REPRESENTATION Rekommendationer till beslut på institutionsnivå Representationskostnader inom Umeå universitet regleras av bestämmelserna i Ekonomihandboken kapitel 8 som i sin helhet är ett

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer