Företagsforskarskolor 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsforskarskolor 14"

Transkript

1 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas forskningsmiljöer och att genom utbildning av doktorer och licentiander kompetensutveckla näringslivet och långsiktigt stärka konkurrenskraften. Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Mats Waltré, programansvarig Linda Gustavsson Åsa Ödling Intresseanmälan ska ha inkommit senast den 22 maj 2014 Ansökan ska ha inkommit senast den 11 september 2014 kl För teknisk support kontakta:

2 Sida 2 (12) Innehåll Om KK-stiftelsen 3 Bakgrund till programmet 3 Syfte och mål för programmet 4 Satsningens utformning 4 Vem kan söka? 5 Vad kan sökta medel användas till? 6 Lärosätets medverkan 7 Näringslivets medverkan 7 Formella krav 8 Bedömning 9 Bedömningskriterier 9 Intresseanmälan 10 Ansökan 11 Tidplan och beslut 12

3 Sida 3 (12) Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges 16 nya universitetet och högskolor 1, när den sker i samverkan med näringslivet. Bakgrund till programmet KK-stiftelsen har sedan 1995 finansierat 30-talet företagsforskarskolor, varav 21 har avslutats. Stiftelsens utvärderingar visar att de enskilda företagsforskarskolorna i hög grad uppfyllt de mål stiftelsen haft inom ramen för programmet, dvs. de har uppnått goda resultat avseende examination av doktorander samt bidragit till såväl lärosätenas som näringslivets utveckling. De nya lärosätena inbjuds här att söka medel för genomförande av företagsforskarskolor i samproduktion med företag och forskningsinstitut. Genom det här programmet bidrar KK-stiftelsen med finansiering till lärosäten för att organisera och genomföra en samlad forskarutbildning med en fokuserad och väl definierad inriktning, där näringslivet aktivt medverkar och därigenom får tillgång till forskningskompetens inom ett relevant område. Företagsforskarskolan ska stärka lärosätet i integrationen av högre utbildning med en forskningsmiljö och samtidigt bidra till att flera forskarutbildade är verksamma inom näringslivet. Avsikten med programmet är att erbjuda lärosäten möjlighet att stärka och profilera sin forskarutbildning. Högskoleverket har under de senaste åren beslutat om ett flertal examensrättigheter på forskarnivå vid de nya lärosätena, vilket innebär ett ökat behov av resurser för att genomföra forskarutbildning. De lärosäten som hittills bedrivit företags-forskarskolor med finansiering från KK-stiftelsen har generellt goda erfarenheter av detta. Stiftelsens erfarenhet från de senaste årens utlysningar av programmet är att lärosätenas kapacitet för att starta en forskarskola trots detta är relativt begränsad. Under hösten 2012 har ett utvecklingsarbete bedrivits tillsammans med representanter från lärosäten och från företag för att finna sådana former för programmet som är väl anpassade för alla intressenter. För att underlätta för lärosäten att etablera företagsforskarskolor erbjuds nu en ökad flexibilitet i utformningen, främst genom möjligheten att bygga upp forskarskolan stegvis, samt att tydligare öppna för utbildning av licentiander. 1 Med nya universitet och högskolor avses följande: Blekinge tekniska högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Södertörns högskola, Örebro universitet

4 Sida 4 (12) Syfte och mål för programmet Syfte Programmet syftar till att ge nya lärosäten möjligheter att kunna etablera forskarutbildning som bidrar till profilering av lärosätet samt till att utveckla forsknings- och utbildningsmiljön vid lärosätet. Ett annat syfte är att tillgodose näringslivets behov av forskningskompetens inom relevanta och väl definierade områden via forskarutbildning som bedrivs i samproduktion, så att satsningen därigenom bidrar till att långsiktigt stärka konkurrenskraften för såväl näringslivet som för lärosätet. Syftet med företagsforskarskolor är dessutom att dessa, genom ökad personrörlighet, ska bidra till att stärka förutsättningarna för långsiktiga relationer och samarbeten mellan akademi och företag. En forskarskola förväntas ge långsiktiga resultat och effekter för lärosätet, i form av såväl profilerad forskarutbildning som stärkta relationer med företag för lärosätets forskarmiljö. Mål Målet för programmet är att forskarutbildning i samverkan med näringslivet vid nya lärosäten är professionellt utformad, kvalitetssäkrad och väl etablerad och att den bedrivs: i linje med lärosätets långsiktiga strategiska plan för utbildning och forskning så att doktorander får en forskarutbildning som genomförs integrerat med deltagande näringsliv så att det innebär ett mervärde för de forskare och forskarstuderande såväl som för de företag som deltar så att samtliga forskarstudenter avlägger examen inom avsedd tid Satsningens utformning En företagsforskarskola kan i vissa fall med fördel byggas upp i två steg, med två separata intagningar av doktorander. I det första steget ska minst 6 doktorander och max 15 antas. Efter två år och under förutsättning att verksamheten i forskarskolan kan bedömmas vara väl etablerad, har lärosätet möjlighet att ansöka om finansiering för ytterligare en grupp av minst fyra forskarstuderande i ett andra steg. Sammantaget för de två stegen kan finansiering sökas för maximalt 20 doktorander. Med doktorand menas i detta sammanhang en forskarstuderande som går hela vägen till en doktorsexamen.

5 Sida 5 (12) Exempel: 10 doktorander kan då förstås som examina för sex doktorander och åtta licentiander. Företagsforskarskolan ska genomföras som en sammanhållen forskarskola och antagning av doktorander ska ske samlat, inom en rimligt kort tidsram från beslut om finansiering. I de fall där forskarskolan byggs upp i två steg så ska antagning av doktorander ske samlat även i det andra steget. I övrigt beslutar lärosätet tillsammans med näringslivet om doktorandernas anställningar. Rekryteringen av forskarskolans doktorander ska ske enligt lärosätets gängse regler. Det är möjligt för doktoranderna att vara anställda antingen vid lärosätet eller i företag/forskningsinstitut. Var och en av doktoranderna ska dock ha en koppling till ett företag och ska i sin forskningsverksamhet vara verksam vid lärosätet såväl som i företaget. Doktorandernas studietakt ska planeras till 80 %. Resterande 20 % ska utgöras av arbete på medverkande företag. Deras tid fördelas så att minst 20 % av tiden är förlagd till företaget respektive lärosätet. Varje doktorand ska ha handledare från lärosätet samt en mentor och/eller handledare från företaget. Företagsforskarskolan ska genomföras i samproduktion med näringslivet. Alla deltagande företag förväntas medverka aktivt och vara väl integrerade i forskarskolans genomförande. En problemorienterad inriktning med relevans för näringslivet torde bidra till förutsättningarna för en framgångsrik företagsforskarskola. Målsättningen med forskarskolan kan inte nås med mindre än att den bygger på och integreras i en eller flera utvecklade forskningsmiljöer samt bedrivs i nära samverkan med övrig forskarutbildning. Det är viktigt att forskarskolan har en väl sammanhållen och fokuserad inriktning för att möjliggöra nära samverkan mellan akademi och företag. Vem kan söka? Endast Sveriges nya universitet och högskolor med examensrätt på forskarnivå inom forskarskolans område har möjlighet att söka medel. Utlysningen riktar sig till lärosätet. Sökande, tillika rektor, är ansvarig för ansökan inte den enskilde forskaren eller forskargrupper. En forskarskola kan bedrivas i samarbete med andra lärosäten, även sådana lärosäten som inte innefattas i KK-stiftelsens målgrupp. I det senare fallet kan ett lärosäte bidra till genomförandet och ta del av finansiering från KK-

6 Sida 6 (12) stiftelsen förutsatt att huvudverksamheten bedrivs vid det nya lärosätet (sökande) och att det är tydliggjort i ansökan att samarbetet gagnar företagsforskarskolan. Vad kan sökta medel användas till? Budgetering av medel ska följa de anvisningar som finns tillgängliga i dokumentet godkända kostnader se Ansökan ska inte omfatta OH-påslag, detta räknas ut och ingår i avtalsförslaget om ansökan beviljas av KK-stiftelsen. KK-stiftelsen bidrar till finansieringen av företagsforskarskolan genom att täcka kostnaderna för varje doktorand som lämnar forskarskolan med avlagd examen med maximalt 1,5 mnkr för doktorsexamen, respektive kronor för licentiatexamen, eller maximalt kronor per år för studier på heltid (under 4 repektive 2 år). Forskarskolans första steg kan rymma 6-15 doktorander, vilket innebär maximalt 22,5 mnkr i finansiering från stiftelsen. Bidraget från KK-stiftelsen KK-stiftelsens medel ska dels användas för finansiering av doktorander och deras verksamhet i företagsforskarskolan och dels till att täcka vissa driftskostnader såsom exempelvis kostnader för lednings- och administrationsfunktioner eller gemensamma aktiviteter inom ramen för forskarskolan. Av den finansiering som totalt söks från KK-stiftelsen får maximalt en tredjedel användas för drift av forskarskolan och maximalt två tredjedelar får (oavsett anställningsform) användas för doktorandlöner, för handledning och för att täcka andra direkta kostnader för doktoranderna. KK-stiftelsen bidrar till finansiering enbart av de doktorander som examineras vid nya lärosäten. Det är möjligt att överföra en del av finansieringen från KK-stiftelsen till deltagande företag för att bidra till att täcka lönekostnaden för doktoranden. Stödet från KK-stiftelsen utbetalas under sex år (för etapp ett). Forskarskolans projekttid för de forskarstuderande som antas i den aktuella etappen, ska planeras till att vara högst sex år. Observera att kostnader som är upparbetade före det att avtal tecknats med KK-stiftelsen inte godtas. En total budget för forskarskolans alla planerade kostnader och parternas samtliga finansieringsåtaganden ska redovisas i ansökan. I budgeten ska forskarskolans samtliga direkta kostnader redovisas.

7 Sida 7 (12) Lärosätets medverkan KK-stiftelsen förutsätter att lärosätet medfinansierar forskarskolan. Det handlar dels om forskningsmiljön i vilken forskarskolan ingår, dels eventuella kringkostnader för att förstärka forskarskolan, exempelvis post docs, gästprofessorer och internationellt utbyte. Vad lärosätets planerade medfinansiering består av bestämmer lärosätet självt. Näringslivets medverkan Med näringsliv avser KK-stiftelsen framförallt privatägt näringsliv. I de fall då det finns ett offentligt ägande i ett bolag vars verksamhet är helt på en konkurrensutsatt marknad och bolaget finansierar sin verksamhet på sätt som företag gör inom näringslivet, kan även denna verksamhet inräknas i begreppet. Detta innebär att företaget inte får ha offentliga bidrag eller avgifter som en avgörande del av sina intäkter. För all verksamhet gäller att den inte ska vara av enbart förvaltande karaktär. Verksamheten ska framförallt producera produkter eller tjänster. Företagen ska vara verksamma i Sverige i en sådan utsträckning att deras insatser utgör ett värde för samproduktionen och att de har möjlighet att integrera resultaten från samproduktionen i sin verksamhet här. Avseende stiftelsens syn på samproduktion se Näringslivets insatser ska beskrivas och motiveras i ansökan. För företag med färre än 10 anställda eller mindre än 10 mnkr i årlig omsättning, enligt senaste bokslut, ska särskilt tydligt beskrivas företagets förutsättningar att samproducera i projektet. Om ekonomi- eller personbindning finns mellan ingående företag, mellan företag och lärosäte eller mellan företag och enskild forskare ska detta anges. I projektplanen ska eventuella personbindningar göras tydliga och individernas olika roller i företaget respektive på lärosätet klargöras. Näringslivets sammanlagda åtagande med in-kindinsatser och/eller direkt finansiering ska motsvara minst det belopp som KK-stiftelsen bidrar med. Företagens insatser kan utgöras av lönekostnader till doktoranden i det fall denne är anställd vid företaget, alternativt kontanta medel till lärosätet i det fall doktoranden är anställd där. Medverkan från företagen behöver inte inskränkas till att täcka lönen för doktorand. Företagens in-kindinsatser kan även exempelvis utgöras av handledningskostnader, ersättning för utbildningsinsatser inom kursverksamhet och annat som bedöms tillföra värde för doktorandernas och forskarskolans utveckling.

8 Sida 8 (12) Generella regler finns beskrivna i dokumentet godkända kostnader se Sammanfattning av satsningens utformning och näringslivets medverkan Alternativ uppbyggnad av företagsforskarskola Ett steg: 6 till 15 doktorander* Två steg: Sammanlagt 10 till 20 doktorander Steg 1 6 till 15 doktorander Steg 2, efter 2 år Minimum 4 doktorander Företagen medverkar genom Att täcka lönekostnad för doktorand Handledning/mentor för doktorand Aktiv medverkan i eget forskningsprojekt/doktorandprojekt, såväl som i företagsforskarskolans undervisning och andra aktiviteter Företagens gemensamma åtagande Utgörs av in-kind och/eller kontant bidrag Sammanlagt åtagande ska uppgå till ett belopp som motsvarar finansieringen som stiftelsen bidrar med. * En doktorand motsvarar här en (1) doktorsexamen eller två lic-examina. Formella krav Nedanstående krav ska vara uppfyllda för att ansökan ska komma i fråga för KK-stiftelsens bedömning. I det fall ansökan inte uppfyller nedanstående krav kommer ansökan att avslås på grund av formaliaskäl. Projektet ska ligga i linje med utlysningens syfte och mål. Sökande lärosäte ska ha examensrätt på forskarnivå inom forskarskolans område. Om ekonomi- eller personbindning finns mellan ingående företag, mellan företag och högskola eller mellan företag och enskild forskare så ska detta anges i ansökningsblanketten. Specificera till exempel aktieägande, styrelseposter eller anställning/konsult. Budgetering av medel ska följa de anvisningar som finns tillgängliga i dokumentet godkända kostnader se Finansieringen som söks från KK-stiftelsen får till maximalt en tredjedel (max kronor/doktorand) användas för drift av forskarskolan och till maximalt två tredjedelar (max 1 mnkr/doktorand) användas för

9 Sida 9 (12) doktorandlöner, för handledning och för att täcka andra direkta kostnader för doktoranderna. Företagsforskarskolan ska inkludera näringslivets medverkan motsvarande minst samma belopp som söks från KK-stiftelsen. Företagens medverkan ska tydligt beskrivas i ansökan. I ansökan ska utfästelser om insatser från företag finnas för motsvarande minst 60 % av antalet doktorander. Ansökan ska undertecknas av rektor. Tidigaste starttidpunkt för projektet är Senaste starttidpunkt är Inga kompletteringar eller modifieringar av ansökningshandlingarna i efterhand godkänns. Bedömning Beslut om finansiering fattas av KK-stiftelsens styrelse efter rekommendation av vd. Ansökningarna granskas av KK-stiftelsens kansli avseende de formella kraven. Den aktuella forskarskolans vetenskapliga kvalitet granskas av internationell expertis. KK-stiftelsens externa bedömargrupp träffar representanter för den föreslagna forskarskolan vid en hearing och bedömargruppen lämnar därefter en rekommendation till stiftelsens vd. Den externa bedömargruppen gör en helhetsbedömning av den föreslagna forskarskolan utifrån nedanstående kriterier. Bedömningskriterier Vetenskaplig kvalitet Hur stark är forskningsmiljön hos sökande lärosäte(n) inom detta område? På vilken vetenskaplig nivå befinner sig forskarna/forskarmiljön? I vilken omfattning är den föreslagna forskningsagendan för forskarskolan realistisk, tydlig och relevant i förhållande till state of the art. Nytta för näringslivet Vilket behov har näringslivet av ökad forskningskompetens och ny kunskap inom det område som forskarskolan fokuserar på? Hur väl beskrivna är de deltagande företagens motiv för sitt deltagande

10 Sida 10 (12) Förväntade resultat och effekter I vilken utsträckning kommer inriktningen och genomförandet av företagsforskarskolan att ha betydelse för lärosätets: 1. Forskarutbildning inom området? 2. Grundutbildning, både på grund- och avancerad nivå? I vilken utsträckning kommer företagsforskarskolan att ha betydelse för att stärka forskningsmiljön? Hur förväntas företagsforskarskolan bidra till att stärka näringslivets forskningskompetens inom området? Genomförande Kvalitet avseende samproduktionen, dvs. lärosätets och näringslivets engagemang, motiv och kompetens för deltagande? Hur väl är företagens medverkan i företagsforskarskolan beskriven? I vilken utsträckning bidrar deltagande företag aktivt i forskar-skolans genomförande (handledning, kursutveckling, undervis-ning mm)? Är forskarskolans ledning och organisation ändamålsenlig och väl beskriven? Är planen för forskarskolan realistisk i relation till tillgängliga resurser? Intresseanmälan De lärosäten som avser att inkomma med ansökan om stöd för en forskarskola ska anmäla detta till KK-stiftelsen genom en intresseanmälan. Intresseanmälan är en förutsättning för att senare kunna lämna en fullständig ansökan. Intresseanmälan får omfatta högst tre sidor och ska skickas till senast den 22 maj Intresseanmälan bör helst skrivas på engelska. Till intresseanmälan bifogas CV för huvudsökande eller tilltänkt projektledare. Intresseanmälan ska vara undertecknad av rektor. Intresseanmälningarna utgör grund för KK-stiftelsens förberedelser för granskningen av lärosätenas ansökningar. Det är särskilt angeläget att förbereda rekryteringen av internationell vetenskaplig expertis för granskning av ansökningar. För att underlätta denna rekrytering ombeds sökanden att föreslå namn på minst två internationella experter, vilka är väl insatta i det föreslagna forskningsområdet och som bedöms vara icke jäviga. Intresseanmälan utgör ingen grund för bedömning av projektet.

11 Sida 11 (12) Ansökan KK-stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. Det innebär att sökande går in på stiftelsens webbplats, fyller i ansökningsformuläret med bilagor och skickar ansökan elektroniskt till stiftelsen. För att kunna lämna in en ansökan måste den sökande skapa ett användarkonto. Med hjälp av användarkontot kan man sedan logga in på ansökningstjänsten. Om sökanden redan har ett användarkonto hos KKstiftelsen kan detta användas. Ansökningshandlingarna består av elektroniska blankettsidor och bilagor som laddas upp elektroniskt. För några av bilagorna ska särskilda blanketter/mallar användas. Mallarna kan laddas ner från stiftelsens webbplats, eller från ansökningsportalen. Ansökan bör skrivas på engelska för att möjliggöra internationell vetenskaplig granskning och bedömning av projektet. Bilagorna är följande: 1. Beskrivning av bakgrund, behovsbild och förutsättningarna för forskarskolan (max 20 sidor) Beskriv forskarskolans inriktning utifrån en kunskaps- och behovsanalys i ett nationellt och internationellt perspektiv. Beskriv forskningen inom det område som är relevant för forskarskolan. Beskriv vilken position forskningen inom området vid det egna lärosätet har i ett nationellt såväl som internationellt perspektiv. Beskriv samproduktionen mellan akademi och företag och hur den kommer att berika forskningsmiljön. Beskriv näringslivets behov och nytta av forskarskolan. Beskriv företagens motiv för sitt deltagande. Beskriv forskarskolans betydelse för lärosätets utveckling av forskning och forskarutbildning. Beskriv forskarskolans samverkan med utbildningen. Beskriv lärosätets, näringslivets och KK-stiftelsens bidrag till finansieringen av forskarskolan. Bilaga 1 bör förses med innehållsförteckning. 2. Verksamhetsplan (Förlaga, max 6 sidor) En sammanfattande verksamhetsplan för genomförandet av forskar-skolan ska redovisas, enligt struktur i förlagan. Om planen för företagsforskarskolan är att bygga upp den i två steg ska detta anges. Planen för steg ett beskrivs utförligt enligt förlagan, medan planen för steg två endast behöver indikeras.

12 Sida 12 (12) Vid eventuellt beslut om finansiering kan stiftelsen komma att begära att lärosätet utvecklar och kompletterar verksamhetsplanen. 3. Meritförteckning Bifoga CV från nyckelpersoner, såväl vid högskola (projektledare och forskare) som näringsliv inklusive lista med de viktigaste publikationerna av relevans för forskarskolan (max 2 sidor per person). 4. Projektbudget (bilagemall, endast stiftelsens egen mall godtas) Projektbudgeten ska innehålla en tydlig och transparent redovisning av totala kostnaderna för forskarskolan, inklusive företagens kostnader planerade kostnader som avses bli finansierade av KK-stiftelsen 5. Företagsbilaga med signaturer För de företag som har bekräftat sin medverkan i forskarskolan ska detta styrkas med avsiktsförklaringar (letters of intent) undertecknade av respektive företags vd eller firmatecknare. Här ska finansierings-åtagande, företagets egna insatser och roll i forskarskolan samt motivet för företagets medverkan anges. Dessutom anges: för företag med färre än 10 anställda eller omsättning under 10 mnkr per år, organisationsnummer och årlig omsättning, enligt bokslut, för de senaste tre åren. 6. Signaturer från högskolan (Bilagemall) Ansökan ska undertecknas av rektor. Ansökningar som saknar underskrifter behandlas inte. Tidplan och beslut Intresseanmälan ska lämnas till KK-stiftelsen senast För de lärosäten som inlämnat en sådan intresseanmälan kommer KKstiftelsen att anordna ett informationsmöte Ansökan ska ha inkommit till KK-stiftelsen senast kl Formaliagranskning av samtliga ansökningar görs snarast därefter och KK-stiftelsens vd fattar eventuella beslut om avslag på grund av formaliafel senast Internationell expertis granskar ansökans vetenskapliga kvalitet under oktober. Hearing med sökande kommer att hållas i månadsskiftet oktobernovember Den externa bedömargruppen avlämnar därefter sin slutliga rekommendation till KK-stiftelsens vd. KK-stiftelsens styrelse beslutar om medel i december 2014.

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

IT i Högre Utbildning 14

IT i Högre Utbildning 14 Sida 1 (10) UTLYSNING IT i Högre Utbildning 14 KK-stiftelsen inbjuder pågående eller tidigare KK-satsningar inom programmen Forskningsprofil, Profil+, KK-miljö eller Företagsforskarskolor att ansöka om

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Tom Hård af Segerstad Foto: Johan Olsson Tryck:

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Det bästa av två världar. Effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning

Det bästa av två världar. Effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning Det bästa av två världar Effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning Företagsforskarskolor är ett program hos KK-stiftelsen som syftar till att tillgodose näringslivets behov av forskningskompetens

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1 Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 2 Om KK-stiftelsen KK-stiftelsens uppdrag

Läs mer

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak I den under hösten 2008 avlämnade forskningspolitiska propositionen 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation föreslås för FAS vidkommande

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Stefan Ostholm Anders Ahl. Olle Vogel, personalrepresentant. Eva Cederbalk Björn Sundell

Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Stefan Ostholm Anders Ahl. Olle Vogel, personalrepresentant. Eva Cederbalk Björn Sundell KKstiftelsen ^ ^ Sammanträdesdatum 2014-09-11 PROTOKOLL KKS - Styrelse Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet Övriga deltagare Anmält förhinder Albert Kök - Hotell & Konferens, Trollhättan

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer