Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor."

Transkript

1 Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen att åka utomlands för att uppdatera sin yrkeskunskap. Å andra sidan kan man också sprida sin egen specialkompetens till en annan organisation och därigenom delta i utvecklingen av vuxenutbildningen i mållandet. Vuxenutbildningspersonalens mobilitet omfattar fortbildningsstipendier, besök och utbyten samt expertutbyten. Vem kan söka: Följande personer som arbetar inom eller studerar vuxenutbildning kan söka: vuxenlärare och utbildare samt utbildare av dessa, ledningen och den administrativa personalen vid vuxenläroinrättningar, studierådgivare och handledare, assistenter till vuxenstuderande som behöver specialundervisning, personer som arbetar med invandrare och andra minoriteter, myndigheter som sköter vuxenutbildningsärenden, högskolestuderande och nyutexaminerade i vuxenutbildning. Den sökande kan vara anställd på heltid eller deltid. Även timlärare och volontärer kan ansöka om stipendium. Arbetslösa vuxenutbildningsproffs eller sådana som för närvarande arbetar med andra uppgifter kan ansöka bidrag om de planerar att övergå eller återvända till arbete inom vuxenutbildningen. Anställda inom yrkesutbildning för vuxna kan ansöka om stipendium, men bidrag beviljas inte för att utveckla substanskunnande i yrkesämnen. Bland personalen vid högskolorna är de personer ansökningsdugliga som jobbar inom fortbildningen. Rektorer och andra personer inom ledningen för vuxenutbildningsorganisationen kan ansöka stipendium också för studiebesök som genomförs inom ramen för det tvärgående programmet som ingår i Programmet för livslångt lärande. Ansökningstid: År 2012 gäller följande ansökningstider: , , och Besöken kan börja tidigast två månader efter ansökningstidens slut. Närmare information finns på sok_och_utbyten/till_sokande. Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Hurdana projekt: Vuxenutbildningspersonalens besök och utbyten är ett sätt att utveckla sina egna färdigheter i undervisning, handledning, rådgivning eller ledarskap. Syftet med besöket eller utbytet kan vara den sökandes personliga fortbildning och utveckling av den egna organisationen, men även att sprida sin egen sakkunskap till den mottagande organisationen. Uppgifter under besöket kan vara bland annat: -undervisning eller annat arbete vid värdorganisationen

2 -handledning och rådgivning åt värdorganisationen -studiebesök vid en eller flera vuxenutbildningsorganisationer med ett visst fokus (t.ex. vuxenutbildningens innehåll och utbud, ledning, administration, kvalitetsarbete, handledning och rådgivning) -introduktion i mållandets vuxenutbildningssystem -följa en kollega i hans eller hennes arbete (job shadowing) -delta i europeisk konferens eller ett europeiskt seminarium Under besöket kan man även planera ett gemensamt Grundtvig projekt. Om planering av ett projekt är huvudsyftet med besöket, ska man ansöka stipendium via funktionen för förberedande besök. För- och nackdelar: Mållandet bör vara ett annat land som deltar i Programmet för livslångt lärande. Besöket har en specifik värdorganisation, men man kan också bekanta sig med andra organisationer. Den sökande skaffar själv sin mottagande organisation. Besöket genomförs individuellt eller i en liten grupp med några deltagare. Motprestationer: Första steget är att hitta en lämplig värdorganisation som du sen kommer överens med om besökets detaljer och innehåll. Be att få en undertecknad inbjudan eller ett godkännandebrev från den mottagande organisationen att lägga med som bilaga till ansökan. Mållandet för besöket ska vara ett land som är med i LLP-programmet. Boka flygbiljetter först när du fått ett positivit stipendiebeslut. Kontakta CIMO omedelbart om besöket skjuts upp eller ställs in. Om deltagandet i besöket ställs in (av någon annan orsak en force majeure) när stipendiet redan beviljats, kan det beviljade stipendiet inte användas för att täcka eventuella kostnader för inställandet. Den sökande måst då själv stå för de uppkomna kostnaderna. Lämna en rapport till CIMO om besöket och stipendiet senast en månad efter avslutat besök. Egen- och stödfinansiering: CIMO beviljar bidrag för rese- och uppehållskostnader och för eventuell konferensavgift. Bidrag för arbetsperioder utomlands på över tre månader kan ansökas från funktionen för expertutbyten inom Grundtvig. Bidrag beviljas för: -resekostnader för en tur- och returresa från den sökandes hemort till besöksorten enligt billigaste färdsätt -kostnader för kost och logi -konferens- eller seminarieavgift (högst 150 /dag) -språk-, kultur- eller annan träning före kursen (högst 100 )

3 Stipendiets maximibelopp är 1200 för en veckas besök och 1600 för två veckors besök. För längre besök beräknas stipendiet separat från fall till fall. Det är bra att göra upp en realistisk budget. Stipendier beviljas maximalt till det ansökta beloppet och tillägg kan inte beviljas i efterskott. Det är inte möjligt att överföra stödpengar mellan olika kostnadsslag senare. Observera att stipendiet inte nödvändigtvis täcker kostnaderna till 100%. Personer som behöver särskilt stöd kan av välgrundade skäl beviljas ett högre stipendium än det genomsnittliga. Redovisningskrav: -Resekostnader: Beräkna de kostnader som uppkommer av resorna hemifrån/från arbetsplatsen till inkvarteringen i mållandet tur och retur enligt billigaste färdsätt. De lokala resekostnader som under kursen uppkommer i mållandet utgör kostnader för uppehälle. Användning av egen bil ersätts enligt taxan för allmänna kommunikationsmedel. Användning av taxi ersätts endast i motiverade undantagsfall. Det belopp som beviljas för resekostnader bestäms enligt övervägande så att det ansökta beloppet utgör det maximala beloppet. Resekostnaderna redovisas enligt de faktiska kostnaderna, varför kvittorna ska sparas. -Uppehälle: Uppehålls kostnaderna omfattar kostnader för logi, kost och försäkring samt lokala resor i mållandet. Resans längd ges i dagar. Utöver de egentliga besöksdagarna beaktas en resdag före och en resdag efter besöket. Uppehålls kostnaden utgör en s.k. standardsumma som redovisas enligt de förverkligade dagarna. För dessa kostnader behöver verifikat inte bifogas slutrapporten. -Konferens- eller seminarieavgift: Ange bara den del som utgör egentlig konferens- eller seminarieavgift. Om kursarrangören erbjuder ett logipaket ska logikostnaderna avskiljas från konferens- eller seminarieavgiften. -Språk-, kultur- eller annan träning: Det stöd som beviljas för språkträning uppgår till högst 100. Stödet kan sökas antingen för deltagande i en språkkurs eller för anskaffning av självstudiematerial. Över träning som är nödvändig ska ges en utredning på ansökningsblanketten. Hemsida samt kontaktinformation: sok_och_utbyten, e-post: Riika Väliahde, tfn , e-post: Päivi Korkea-aho, tfn , e-post: Ansökan: Ansökningsanvisningar finns på: 9073_Hakuohje_VIS_2011-sve.pdf.

4 Ansökningsblanketten är på engelska. Blanketten kan fyllas i på svenska, finska eller engelska. Blanketten fylls i med ett textbehandlningsprogram och handskrivna ansökningar godkänns inte. Ansökan ska undertecknas av dels den sökande själv, dels en person med namnteckningsrätt vid dennas organisatione (t.ex. chef, rektor). Viktigt att tänka på: Frågorna på ansökningsblanketten är öppna frågor som hör till de viktigaste vid bedömning av beviljande. Sätt dig omsorgsfullt i frågorna och formulera dina svar så exakt och konkret som möjligt. Endast de uppgifter som lämnats i ansökningsblanketten kan beaktas, och därför skall du inte betrakta någon som helst information som självklar. Om man ansöker i grupp skall var och en fylla i och motivera sin ansökan individuellt. Då ska man utreda uppgiftsfördelningen mellan personerna under besöket och motivera varför flera personer deltar. Varje ansökan skall åtföljas av alla erfoderliga bilagor, efersom ansökningarna behandlas och arkiveras separat. Det nationella kontoret kan inte garantera att flera sökande beviljas stipendium. Det lönar sig inte att sända in en ansökningsblankett som är identisk med en annan sökandes blankett, då detta kan leda till att ingendera anöskan blir godkänd. Vid urvalet har de sökande företräde som inte har fått Grundtvig-mobilitetsstipendium (fortbildningsstipendium, besök eller utbyte, expertutbyte) under de senaste två åren. Lämna in ansökan till: Den undertecknade ansökan jämte bilagor postas i två exemplar till: CIMO, Grundtvig besök och utbyten, PB 343, Helsingfors Praktiska tips om hur man lyckas med Grundtvig ansökan: - Motiveringarna skall vara konkreta, alltså vilken typ av kunnande är det brist på, varför vill ni resa och lära er mera. - Man bör motivera nyttorna utgående från sin egen organisation, inte bara att betrakta de ur egen synpunkt. - Svara på alla frågor. Man får poäng för bara det man har skrivit! Skriv allt och skriv konkret. - Om sökandens organisation inte tydligt är en vuxenutbildningsenhet, bör man förklara sina arbetsuppgifter och klargöra sambandet med vuxenutbildning. Var tydlig på att sökandens arbetsuppgifer har med vuxenutbildning att göra. - Substanskunnande i det yrkesämne man undervisar i hör till Leonardo-programmet.

5 -Utbildningen bör alltid vara till sin karakter europeisk och deltagarna bör komma från flera olika länder. Dvs sök inte till en kurs i Finland eller utomlands arrangerad av en finsk organisation. - Kursens program bör vara tillräckligt kompakt, får inte se ut som turism. - Ifall det är flera sökande från samma organisation bör var och en skriva sin egen ansökan utgående från arbetsuppgifter. - Ansökan bör vara en helhet som en utomstående kan förstå, ni bör leda evalueraren genom hela ansökan in i er situation.

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Syftet med Grundtvigprogrammet är att bemöta den utbildningsutmaning som den åldrande befolkningen i Europa ställer och att

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 14.1.2015 Kultur- och fritidstjänsternas bidrag Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 1 Innehåll Allmänt... 3 1. Idrottsbidrag... 3 1.1 Allmänt bidrag... 3 1.2 Projektbidrag... 4 1.2.1

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Social trygghet och social integration Social trygghet och strategier för integration i samhället Gemenskapens handlingsprogram mot social utslagning

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

22.2.2012. kring. som anges i denna. internationellt samarbete CIMO publicerar en CIMO. Tiina. Karro

22.2.2012. kring. som anges i denna. internationellt samarbete CIMO publicerar en CIMO. Tiina. Karro 22.2.2012 Insatsen lärarfortbildning i anslutning till Europatemat inom programmet Skolan i Europa Europa i skolan Management Partnership (GCI-PG-A-FI-DG COMM-No01) FÖRSLAGSINFORDRAN Centret för internationell

Läs mer

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1)

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1) Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Projekthandbok Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013 Sida 1 (1)

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell Teknologisk Instituts uppgift här har varit att utveckla en utvärderingsmodell inklusive processer och metoder för utvärdering. Detta är en skiss över hur flödesschemat

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer