Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga"

Transkript

1 Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

2 Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga för att söka stödet för innovativt byggande av bostäder för unga. För att få en fullständig bild av de regler som gäller för stödet behöver du ha tillgång till både förordningen (SFS 2013:145) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2013:4). Dessa finns på Boverkets webbplats. Syftet med stödet Stöd får lämnas till åtgärder som syftar till att främja ett innovativt byggande för att öka utbudet av bostäder för unga. Regeringen vill genom stödet stimulera till nytänkande och till innovativa lösningar som kan leda till att utbudet av bostäder för unga ökar. Vem kan få stöd? Stödet riktar sig till dig som tänker genomföra en åtgärd som innebär utveckling av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process. Stöd kan exempelvis ges till en kommun, ett företag eller ett regionalt självstyrelseorgan. Stöd kan även ges till flera sökande för en gemensam åtgärd. Vid en gemensam ansökan utser ni en huvudsökande och övriga blir då medsökande. Förutsättningar för stöd Följande grundkrav måste vara uppfyllda för att du ska kunna komma ifråga för stöd: Du får inte ha påbörjat åtgärden innan du ansöker om stöd. Du får inte vara försatt i konkurs eller på obestånd. Du måste ha förutsättningar att genomföra åtgärden och sprida information och erfarenheter om den. Med detta menas att du måste ha personella och finansiella förutsättningar att genomföra åtgärden samt tillgång till ett nätverk för spridning av information och erfarenheter. Stöd kan inte ges för en åtgärd som du är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning. Stödets storlek Hur mycket du kan få i stöd beror på vilken typ av åtgärd du genomför. Du kan högst få 75 procent av den beräknade kostnaden för åtgärden: För utveckling av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process kan du få maximalt kronor. För användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process kan du få maximalt kronor. Är ni flera som genomför en åtgärd ihop gäller maxbeloppet per stödmottagare. Exempelvis kan två företag som gemensamt utvecklar en tjänst få kronor vardera. Stödberättigande kostnader Stöd lämnas för kostnader som har en direkt koppling till åtgärden. Kostnader som är stödberättigande är till exempel arbetskostnader, materialkostnader och kostnader för spridning av information och erfarenheter. 2

3 Speciella regler för företag Stödet är ett så kallat stöd av mindre betydelse enligt Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006. Kommissionens förordning innebär att ett företag kan få totalt euro i stöd av mindre betydelse under en period av tre beskattningsår. Detta är ett tak som inte får överskridas. För att kunna bestämma stödets storlek behöver Boverket få in uppgifter om allt stöd som företaget fått av svenska myndigheter och som har karaktären av stöd av mindre betydelse under innevarande beskattningsår samt de två föregående. De uppgifter som företaget lämnar i ansökan ligger till grund för Boverkets beslut om stöd. Hur går ansökan till? Stödet söks hos Boverket. Ansökan om stöd ska vara inlämnad till Boverket senast den 1 augusti Ansökan ska vara skriftlig och göras på den blankett som finns att hämta på Boverkets webbplats. Ansökan ska skrivas på svenska. Behörig företrädare för sökanden ska underteckna blanketten och lämna de uppgifter som anges. Fyll i ansökningsblanketten, skriv ut den, underteckna och skicka ett exemplar med kompletterande bilagor med post till Boverket, Box 534, Karlskrona. För att underlätta en skyndsam ärendehantering ska ansökningsblanketten med kompletterande bilagor också skickas digitalt i pdf-format med e-post till Den digitala ansökan behöver inte vara underskriven. Bilagor till ansökan Till ansökan ska du bifoga behörighetshandlingar. Handlingarna ska visa att den som undertecknar ansökan är behörig att företräda sökanden. Exempel på behörighetshandlingar är delegationsbeslut eller registerutdrag med uppgift om firmatecknare. De uppgifter som du lämnar i ansökan och medföljande bilagor utgör beslutsunderlag för Boverkets prövning av vem som får stöd. Räcker inte utrymmet i ansökningsblanketten, kan du lämna kompletterande information i en bilaga. Din ansökan konkurrerar med övriga ansökningar. Det är därför viktigt att du i ansökan motiverar varför just du ska beviljas stöd. Du bör även skicka in ett externt yttrande om dina förutsättningar att uppfylla syftet med stödet och förordningens 2. Ett externt yttrande bör innehålla en bedömning av om åtgärden är innovativ i vilken omfattning åtgärden kommer att leda till ett ökat utbud av bostäder för unga sökandens förutsättningar att genomföra åtgärden och sprida information samt erfarenheter av denna. Ett sådant yttrande kan inhämtas från Bygginnovationens Affärsråd. Information om hur du kommer i kontakt med Bygginnovationens Affärsråd finns på Ett yttrande från någon annan än Bygginnovationens Affärsråd bör även innehålla en beskrivning av kompetensen hos den som upprättar yttrandet samt en försäkran om att om att det inte föreligger någon jävssituation mellan sökanden och denna person. Ett yttrande bör inte vara äldre än 6 månader när ansökan inkommer till Boverket. 3

4 Prövning av ett ärende Frågor om stöd prövas av Boverket. Stöd kan endast lämnas i mån av tillgång på medel. Boverket kommer att prioritera mellan inkomna ansökningar och bevilja de ansökningar som har bäst förutsättningar att uppfylla syftet med stödet. Minst två gånger per kalenderår sker en prövning av inkomna ansökningar. Under 2013 sker prövningen av ansökningar den 24 september och den 26 november. Du måste inkomma med din ansökan senast tre veckor innan dessa datum för att din ansökan ska tas upp vid respektive prövningstillfälle. För 2014 och 2015 kommer Boverket troligen att ha fler än två prövningstillfällen. Boverket meddelar resultatet av sin prövning genom skriftliga beslut. Av besluten framgår vilka villkor som gäller för stödet. Lägesrapport I ansökan anger du när åtgärden är tänkt att påbörjas och slutföras. Behöver du mer än 6 månader för att genomföra åtgärden ska du lämna in en lägesrapport till Boverket. Tar åtgärden mer än ett år att genomföra kan du behöva lämna mer än en lägesrapport. I ditt beslut står hur många lägesrapporter du ska lämna, vid vilken tidpunkt samt vad dessa ska innehålla. Lägesrapporten behövs för att Boverket ska kunna följa hur stödet används och hur arbetet med åtgärderna löper, bland annat om du följer din angivna tidplan. När ska åtgärden vara slutförd och vad ska du göra när åtgärden är slutförd? Stöd kan lämnas till åtgärder som avses att slutföras senast den 1 augusti Boverket kan besluta om ett tidigare datum för slutförande. Vilket datum som gäller för slutförandet står i ditt beslut om stöd. När en åtgärd är slutförd ska du skicka in en slutrapport med tillhörande bilagor till Boverket. Sista dag för slutrapportering är den 1 september 2017, om inte Boverket beslutat om annat. Vilket datum som gäller för slutrapporteringen står i ditt beslut om stöd. Vad ska slutrapporten innehålla? Slutrapporten ska innehålla en redovisning av: genomförda åtgärder hur villkoren för stödet har följts hur erfarenheter och kunskaper har spridits de resultat som uppnåtts hur resultaten förhåller sig till syftet med stödet. Slutrapporten ska även innehålla en ekonomisk redovisning som visar den totala kostnaden för åtgärderna och hur stödmedlen har använts. Har du en revisor ska den ekonomiska redovisningens tillförlitlighethet vara intygad av revisorn. Ett sådant intyg ska skickas in tillsammans med slutrapporten. Utförs hela eller delar av en åtgärd av ett företag som bedriver vinstdrivande näringsverksamhet ska du tillsammans med slutrapporten skicka in ett registerutdrag som visar att utföraren är godkänd för F-skatt. För utländska företag ska du skicka in en handling som visar att utföraren i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt är underkastad motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter. 4

5 Utbetalning Har du fått ett beslut om stöd kommer du kort därefter att få en första utbetalning av stödet. En första utbetalning av stödet får göras med högst 75 procent av det beslutade stödet. Resterande utbetalning görs efter det att du genomfört åtgärden, kommit in med en slutrapport och Boverket har godkänt din slutrapport. Om ni är flera som genomför en gemensam åtgärd sker utbetalningarna av stödet till den huvudsökande. Sekretess Alla handlingar som du skickar in till Boverket kommer som huvudregel att lämnas ut om någon vill ta del av dem. En handling eller delar av en handling kan sekretessbeläggas om det finns stöd i sekretesslagen (SFS 2009:400). Exempelvis kan uppgifter om enskildas affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat sekretessbeläggas om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Patentfrågor Vid prövningen av en ansökan kommer Boverket inte att ta ställning till frågor om eventuella intrång i existerande patent eller immateriella rättigheter. Information och ansökningsblankett I stödet ingår att sprida kunskap och erfarenheter. Boverket kan komma att lägga ut information om era projekt och idéer på webben. Information om stödet, ansökningsblanketter, förordning och föreskrifter finns på Boverkets webbplats, 5

6 6 Blankett nr: 1174 utg 1, Boverket JUNI 2013, Illustratör Jan Olsson, Form & Illustration

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

DEL I. Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik

DEL I. Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik I nbjudan & administrativa föresk rif ter För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik DEL I Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Det finns tre typer av personnamn; förnamn, mellannamn och efternamn. Här beskriver vi hur du går tillväga när du vill förändra ditt namn.

Det finns tre typer av personnamn; förnamn, mellannamn och efternamn. Här beskriver vi hur du går tillväga när du vill förändra ditt namn. Att byta namn Ett namn kan betyda så mycket. Det är en del av vår identitet. Tur då att vi har möjlighet att förändra våra namn. Läs här om de möjligheter som finns när det gäller namnbyte. Att byta namn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer