Grundtvig fortbildningsstipendier för vuxenutbildningspersonal Ansökningsanvisning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundtvig fortbildningsstipendier för vuxenutbildningspersonal Ansökningsanvisning 2010"

Transkript

1 Grundtvig fortbildningsstipendier för vuxenutbildningspersonal Ansökningsanvisning 2010 Syftet med denna ansökningsanvisning är att hjälpa de sökande med att fylla i ansökningsblanketten. Bekanta dig först med Grundtvig fortbildningsstipendiernas syften och målgrupper på CIMOs sidor och kontrollera att du har rätt att ansöka och att kursen lämpar sig för Grundtvigprogrammet! Fortbildningsstipendier kan sökas endast för fortbildning i kursform. I Ansökningstider Ansökningstiderna är tre till antalet: Kurser som börjar tidigast Kurser som börjar tidigast Kurser som börjar tidigast Alla kurser måste börja senast För att ansökan ska anses ha inkommit inom ansökningstiden ska den vara poststämplad senast avslutningsdagen för ansökningstiden i fråga. Eftersom alla försändelser inte numera stämplas ska du hos posten kontrollera att ansökningskuvertet får en poststämpel då du sänder ansökningen precis innan ansökningstiden går ut. Endast ansökningar som postats inom utsatt tid godkänns. II Ansökningsblankett År 2010 används en elektronisk ansökningsblankett som är gemensam med Comeniusprogrammet. För att blanketten ska fungera behövs version 8.1 eller en nyare version av programmet Adobe Reader. Ansökningsblanketten är engelskspråkig. Blanketten kan fyllas i på finska, svenska eller engelska. SPARA BLANKETTEN på din egen dator innan du börjar fylla i den. Det är skäl att stänga av webbläsaren och öppna blanketten på din egen dator från platsen som den har sparats. Blanketten behöver inte fyllas i på en gång, utan du kan senare återkomma till den blankett du har sparat. Blanketten kan ifyllas i off-line, men för att avsända den elektroniskt ska du vara uppkopplad till Internet. Ansökningsblankettens uppgifter sparas på vanligt sätt med File/Save. Besvara alla punkter i ansökningsblanketten och kontrollera att de giltighetskriterier som uppräknas i början av blanketten uppfylls. Blanketten innehåller obligatoriska fält som alltid ska fyllas i. De obligatoriska fälten är försedda med röd kant. Det går inte att avsända blanketten, om något av de obligatoriska fälten inte är ifyllt.

2 2 (8) Om uppgiften i fråga inte finns att tillgå, ska du skriva in N/A (not applicable) eller uppgiften finns inte att tillgå i fältet. I de gråa fälten går det inte att skriva, utan uppgifterna överförs automatiskt till fälten från andra punkter. För elektronisk ifyllnad och avsändning av ansökningsblanketten finns det dessutom en särskild engelskspråkig (teknisk) anvisning (LLP Application eforms 2010: Applicant s Guide), som finns på CIMOs webbtjänst på adressen Grundtvig-blanketter. III Hur blanketten ifylls punkt för punkt B. Submission data - Sub-programme: Välj underprogrammet Grundtvig (Punkterna Action type och Action ifylls då automatiskt.) - Round: Välj rätt ansökningsomgång - Training type: Structured training course - Thematic area: Välj Pure foreign language skills endast om du söker till en ren språkkurs. (Endast vissa sökande kan ansöka om stipendier för språkkurser. I detta fall ombeds man att i punkt C.2 välja en av dessa kategorier.) Alla andra sökande (även språklärare som söker till metodikkurser för språkundervisning) ska välja In-service training course. - Is the event included in the Comenius Grundtvig Training Database? Om svaret är JA, frågas det i punkt E.1. efter kursens nummer i databasen. (Då behöver inte ett särskilt program bifogas ansökan.) Om svaret är NEJ, ska ett program bifogas ansökan. - Applicant name: Namnet skrivs automatiskt in här efter att punkt C.1. fyllts i - National Agency / Name: Välj FI1 LLP (CIMO) C.1. Applicant - Fyll i denna punkt i dina egna uppgifter C.2. Profile of the applicant - Employment status: employees/unemployment. Om du har arbete ska du välja employees. Blanketten begär då uppgifter om din organisation i punkt C.3. - Category of educational staff: välj den kategori i menyn som kommer närmast dig själv - Category of applicants for foreign language training: Om du söker dig till rena språkkurser, bör du höra till någon av de fyra kategorierna i menyn - Subjects taught: Du kan välja högst tre (rader kan tilläggas med + -tangenten) C.3. Home institution (punkten kommer fram endast om du i punkt C.2. har valt employees ) - Full legal name (national language): Använd här organisationens finsk- eller svenskspråkiga namn och skriv inom parentes in det engelskspråkiga namnet. - Full legal name (latin characters): Organsiationens finsk- eller svenskspråkiga namn i sådan form som inte innehåller skander, apostrofer eller andra överlopps klamrar eller specialtecken. Ersätt t.ex. bokstäverna ö-, ä- å-, ü-, é-, à med bokstäverna o-, a-, u-, e. - Type of organisation: I denna punkt frågas det efter uppgifter för olika slags statistik. Välj i droppmenyn ut den kod som närmast beskriver din egen organisation.

3 3 (8) - Commercial orientation: For profit (vinstbringande)/not for profit (icke vinstbringande organisation) - Legal status: Offentlig/Privat. En organisation är offentlig då över 50 procent av dess finansiering kommer från offentliga källor som t.ex. stat eller kommun. C.6. Previous grants - räkna upp alla stipendier du har fått från programmet för Livslångt lärande under de senaste två åren - längden på fälten är begränsad, varför du ska hålla dig till den väsentligaste informationen om stipendierna D. Course provider - fyll i uppgifterna om kursarrangören som du hittar i samband med kursbeskrivningen i databasen - Full legal name (national language): den arrangerande organisationens namn på engelska och/eller på det lokala språket - Full legal name (latin characters): den arrangerande organisationens namn i sådan form som inte innehåller skander, apostrofer eller andra överlopps klamrar eller specialtecken. Ersätt t.ex. bokstäverna ö-, ä- å-, ü-, é-, à med bokstäverna o-, a-, u-, e. E.1. Summary - Fyll i uppgifterna om kursen och bifoga kursprogrammet till ansökan om kursen INTE finns i databasen - för kurser som finns i databasen fordras reference number och session number, som finns i databasen i beskrivningen av kursen i fråga - om dessa fält syns trots att kursen inte är en kurs som ingår i databasen, ska du kontrollera att du har svarat NO i avsnitt B.1. E.2. Preparation E.7. Dissemination - Frågorna är öppna frågor som då det gäller utvärderingen hör till de viktigaste. Sätt dig omsorgsfullt in i frågorna och formulera dina svar så exakt och konkret som möjligt. - Om du lämnar frågor obesvarade leder det oundvikligen till att ansökningen bedöms med ett lägre poängtal, eftersom det då inte alls ges poäng för dessa punkter. - Endast de uppgifter som lämnats i ansökningsblanketten kan beaktas, varför du inte ska betrakta någon som helst information som självklar. - Om din organisation inte är en vuxenutbildningsanstalt, utan du t.ex. arbetar vid en yrkesläroanstalt, en yrkeshögskola eller ett universitet, ska i ansökningsblanketten förtydligas att det är fråga om arbete inom vuxenutbildning (punkt E.3 i ansökningsblanketten). F. Budget Kostnader som berättigar till stöd är: - resekostnaderna för tur- och returresa från den sökandes hemort till kursplatsen enligt det billigaste resealternativet - kostnader för kost och logi (Vistelsekostnader i olika länder anges i bilaga till denna ansökan, Ansökningsblanketten beräknar automatiskt beloppet enligt resans längd.) - kursavgiften (högst 150 euro/dag)

4 4 (8) - språkträning före kursen (högst 100 euro). Språkträningen kan ske antingen på en språkkurs eller i form av självstudier. Maximibeloppet av det stipendium som beviljas uppgår till euro för en veckas kurs och till euro för en kurs som varar två veckor eller längre tid. Det lönar sig att göra upp en realistisk budget. Stipendier beviljas maximalt till det ansökta beloppet och tillägg kan inte beviljas i efterskott. Överföringar inom stödbeloppet mellan olika kostnadsgrenar kan inte göras senare. Observera att stipendiet inte nödvändigtvis täcker kostnaderna till 100 procent. Sökande som behöver särskilt stöd kan av motiverat skäl beviljas ett större stipendium än det genomsnittliga. I ansökningsblanketten är budgeten indelad i tre delar: 1. Travel (resekostnader) - Beräkna de kostnader som uppkommer av resorna hemifrån/från arbetsplatsen till inkvarteringen i mållandet tur och retur enligt det förmånligaste resealternativet. De lokala resekostnader som under kursen uppkommer i mållandet utgör kostnader för uppehälle (subsistence). Användning av egen bil ersätts enligt taxan för allmänna kommunikationsmedel. - Det belopp som beviljas för resekostnader bestäms enligt övervägande så att det belopp som ansökts utgör det maximala beloppet. - Resekostnaderna redovisas enligt de faktiska kostnaderna. 2. Subsistence (uppehälle) - Subsistence-kostnaderna omfattar kostnader för logi, kost och försäkring samt lokala resor i mållandet. - Blanketten beräknar i punkten subsistence automatiskt enligt resans längd det maximibelopp som uppkommer, då du klickar på calculate (beloppen ingår även i den stipendietabell som finns med i denna anvisning). - Resans längd anges i antalet dagar (inte övernattningar). Utöver kursdagarna beaktas en resdag före kursen och en resdag efter kursen. (Exempel: kursen hålls under tiden : resan inleds 1.5 och avslutas 7.5 som längd för resan anges 7 dagar.) - Subsistence-kostnaderna utgör en s.k. lump sum, d.v.s. klumpsumma, som redovisas enligt de förverkligade dagarna. För Subsistence-kostnaderna behöver verifikat inte bifogas rapporten. 3. Other expenses (övriga kostnader) - Kursavgiften (participation fee): Endast den andel anges som utgör egentlig kursavgift. - Om kursarrangören erbjuder ett kurs- och logipaket, ska logikostnaderna avskiljas från kursavgiften. (Logikostnaderna hör till subsistence-kostnaderna.) - Konferens- eller seminarieavgiften gäller endast Comenius-sökande. Grundtvig-sökande kan inte få fortbildningsstipendier för att delta i konferenser eller seminarier, utan dessa ingår i Grundtvig-programmet i funktionen besök och utbyten. - Språkträning (language preparation): Det stöd som beviljas för språkträning uppgår till högst 100 euro. Stödet kan sökas antingen för deltagande i en språkkurs eller för anskaffning av självstudiematerial.

5 5 (8) G. Checklist: - Ansökan ska för att bli bedömd uppfylla alla de giltighetskriterier (eligibility criteria) som uppräknas i förteckningen. I. Submission Ansökningsblanketten ska inlämnas till CIMO både i elektronisk form och som pappersversion med bilagor. 1. Då ansökan är klar ska du spara den en gång till och godkänna den genom att klicka på ikonen Validate. Funktionen Validate kontrollerar att alla obligatoriska fält är ifyllda. Om ansökan innehåller brister ska de korrigeras i detta skede, eftersom elektronisk sändning inte annars lyckas. 2. Sänd blanketten elektroniskt genom att klicka på ikonen Submit online. Kontrollera i detta skede att din dator är uppkopplad till Internet. Klicka på ikonen Submit online BARA EN GÅNG. 3. Då blanketten har inlämnats elektroniskt får du en sändningsbekräftelse (Submission confirmation). Skriv ut den bekräftelse du har fått och bifoga den till den ansökning som ska sändas per post. Ansökningsblanketten kan du skriva ut med ikonen Print form. 4. Kontrollera att koden (Hash code) i nedre kanten av blanketten är identisk med den kod som anges i mottagningsbekräftelsen. Det bevisar att den elektroniskt inlämnade ansökningsblanketten och pappersversionen är identiska. Sänd inte ansökan som bilaga till en e-post! En bilaga är avsedd endast för sådana situationer där den elektroniska sändningen inte lyckas på grund av ett tekniskt problem. Utskriften av ansökan ska vara försedd med underskrift av både sökanden och en person med underteckningsrätt från den sökandes organisation (t.ex. direktörs, rektors) underskrift (gäller inte arbetslösa sökande som enbart själva undertecknar ansökan). Ansökningsblanketten med båda personernas underskrift jämte bilagor sänds i tre exemplar till adressen: Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, Grundtvig fortbildningsstipendier, PB 343, HELSINGFORS. Tillsammans med den elektroniska ansökningen kan bilagor inte sändas, utan de ska sändas per post tillsammans med ansökningsblanketten. Bilagor till den ansökningsblankett som sänds per post är: - sändningsbekräftelse för elektronisk ansökning - dagsprogram för kursen, kursbroschyr etc., om kursen inte finns med i databasen för Comenius/Grundtvig-kurserna. IV Hur man anmäler sig till kursen

6 6 (8) 1. Du kan söka fortbildningskurser i databasen för Comenius/Grundtvig-kurserna på adressen Även för andra kurser än kurserna i databasen kan stipendier sökas, om kursen uppfyller följande kriterier: - längd minst 5 arbetsdagar och högst 6 veckor - mållandet är ett annat land som är med i LLP-programmet - kursen har deltagare från flera olika länder i Europa - kursens arbetsmetoder möjliggör aktivt deltagande och interaktion från kursdeltagarnas sida 2. Då du har valt ut en kurs som lämpar sig för dig, ska du av kursens arrangör ta reda på om det ännu finns lediga platser på kursen. I regel kan du förhandsanmäla dig till kursen. I det skedet lönar det sig inte ännu att förbinda sig till några som helst avgifter. 3. Då du har fått ett positivt stipendiebeslut, ska du själv till kursarrangören bekräfta ditt deltagande i kursen. Om deltagandet i kursen inhiberas efter att stipendiet blivit beviljat (av annan orsak än force majeure), kan beviljade stipendiemedel inte användas till betalning av en eventuell annulleringsavgift. Sökanden måste då själv stå för annulleringsavgiften. 4. Reservera inte flygbiljetter innan kursarrangören har bekräftat, att kursen säkert kommer att hållas. 5. Om kursen inställs, kan du söka till en ny kurs (hos CIMO får du närmare anvisningar). 6. Du ska rapportera till CIMO om kursen och stipendiet senast en månad efter avslutad kurs. V Urvalsprocessen Efter ansökningstidens utgång sänds en mottagningsbekräftelse till alla sökande. Samtliga ansökningar genomgår en giltighetskontroll (eligibility check). Ansökningen ska uppfylla alla giltighetskriterier för att gå vidare till en kvalitativ bedömning. Endast ansökningar som postats inom utsatt tid godkänns (poststämpelns datum). De formellt giltiga ansökningarna bedöms enligt kvalitetskriterier. I den kvalitativa bedömningen beaktas bl.a. kursens innehåll och lämplighet för sökanden, den effekt och nytta som kursen antas medföra för sökanden och sökandens organisation samt för den europeiska dimensionen i utbildningen. Dessutom utvärderas hur de nationella prioriteterna omsätts i praktiken. Ansökan bör innehålla motiveringar för den sökandes deltagande och där bör framgå hur sökanden i sitt eget arbete och på sin arbetsplats ämnar utnyttja de kunskaper och färdigheter han eller hon inhämtat i fortbildningen. Med blanketten för den kvalitativa bedömningen, bedömningskriterierna och poängsättningen kan man bekanta sig på adressen: Grundtvig-blanketter. Om flera sökande kommer från samma organisation, bör ansökningsblanketten vara individuellt ifylld och motiverad. Det lönar sig inte att sända in en ansökningsblankett som är identisk med en annan sökandes blankett, då detta kan leda till att ingendera ansökan blir godkänd. Från samma organisation godkänns i regel endast en sökande till samma kurs. CIMO kan även begränsa antalet finländska deltagare i samma kurs. Vid urvalet har de sökande företräde som inte har fått fortbildningsstipendium under de senaste två åren.

7 7 (8) Varje ansökan utvärderas av två bedömare av vilka åtminstone den ena är en extern bedömare. Det poängtal ansökan får utgörs av medeltalet av dessa två utvärderingar. Besked om stipendiebesluten sänds i regel till samtliga sökande ca 6 veckor efter utgången av ansökningstiden. Tilläggsuppgifter Riika Väliahde, tfn förnamn.tillnamn(at)cimo.fi, grundtvig(at)cimo.fi Vuxenutbildningspersonalens mobilitet Fortbildningsstipendier

8 8 (8) BILAGA: STIPENDIETABELL/Grundtvig fortbildningsstipendier 2010 SUBSISTENCE RATES PER DESTINATION COUNTRY (in ) Excluding travel and visa costs Daily rate Total Total Weekly rate in the 1st amount amount per each week for the 1st wk for two additional (7 days) weeks week (weeks 3-6) AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Besvara alla punkter i ansökningsblanketten och kontrollera att giltighetskriterierna på sida 3 uppfylls.

Besvara alla punkter i ansökningsblanketten och kontrollera att giltighetskriterierna på sida 3 uppfylls. 7.12.2012 Grundtvig besök och utbyten Ansökningsanvisning 2013 Syftet med denna ansökningsanvisning är att hjälpa de sökande med att fylla i ansökningsblanketten. Dessa anvisningar är avsedda att användas

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Grundtvig förberedande besök och kontaktseminarier Ansökningsanvisning 2012

Grundtvig förberedande besök och kontaktseminarier Ansökningsanvisning 2012 Grundtvig förberedande besök och kontaktseminarier Ansökningsanvisning 2012 Syftet med denna ansökningsanvisning är att hjälpa de sökande med att fylla i ansökningsblanketten. Dessa anvisningar är avsedda

Läs mer

COMENIUS-FORTBILDNINGSSTIPENDIER FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN 21.3.2011

COMENIUS-FORTBILDNINGSSTIPENDIER FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN 21.3.2011 COMENIUS-FORTBILDNINGSSTIPENDIER FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN 21.3.2011 För vilket slag av utbildning kan du söka undersöd? Utbildningens destinationsland är alltid ett annat land

Läs mer

GRUNDTVIG Volontärprojekt för seniorer. Ansökningsanvisning 2013

GRUNDTVIG Volontärprojekt för seniorer. Ansökningsanvisning 2013 22.11.2012 GRUNDTVIG Volontärprojekt för seniorer Ansökningsanvisning 2013 Syftet med denna ansökningsanvisning är att hjälpa de sökande med att fylla i ansökningsblanketten för volontärprojekt för seniorer.

Läs mer

ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM COMENIUS-ASSISTENTLÄRARPRAKTIK Ansökningstiden för läsåret går ut

ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM COMENIUS-ASSISTENTLÄRARPRAKTIK Ansökningstiden för läsåret går ut ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM COMENIUS-ASSISTENTLÄRARPRAKTIK Ansökningstiden för läsåret 2013-2014 går ut 31.1.2013 1. ALLMÄNT OM ASSISTENTLÄRARPRAKTIKEN Vad är programmets mål? Blivande och nyutexaminerade

Läs mer

HANDBOK. i att fylla i ansökan till Comenius/Grundtvig fortbildning

HANDBOK. i att fylla i ansökan till Comenius/Grundtvig fortbildning HANDBOK i att fylla i ansökan till Comenius/Grundtvig fortbildning Denna handbok ska fungera som en hjälp och ett stöd till dig som ska ansöka om Comenius eller Grundtvig fortbildning. Det är viktigt att

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Officiellt meddelande om tillämpningen av IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare DAGENS PROGRAM 13:15 Information om Internationella programkontoret

Läs mer

Ansökningsmanual för. Gruntvig Besök och utbyten

Ansökningsmanual för. Gruntvig Besök och utbyten Ansökningsmanual för Gruntvig Besök och utbyten 2013 1. Syfte Syftet med denna manual är att ge information om systemet TURNA Online Project Management System och förklara varje steg som du som ansökare

Läs mer

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Ansökningsanvisningar Eknmidel ch budgetberäkning 2013/14 EKONOMISKA REGLER FÖR INTENSIVKURSER Kstnaderna sm inberäknas i bidraget för en intensivkurs

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

1. Så här gör man en ansökan

1. Så här gör man en ansökan 1. Så här gör man en ansökan En ansökan består av en elektronisk blankett och dess bilagor (vanligen forskningsplan, meritförteckning osv.) som den sökande ifyller i Akademins e-tjänst. Mer information

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1 Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Dagens program Resultat från ansökningsomgången (Riika Väliahde, Sirkka Säikkälä, CIMO) Projektadministration:

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer I denna snabbguide använder vi oss av skärmbilder från en registrering av en testorganisation med namn Svensk mobilitet skola med en fiktiv

Läs mer

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines ecdc. eu I. Inledning Sedan september 2011 används onlineansökningsformulär inom programmet Ung och Aktiv i Europa. Den projektansvarige som

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Stöd för mobilitet utan hinder. för ERASMUS+ högre utbildning

Stöd för mobilitet utan hinder. för ERASMUS+ högre utbildning Stöd för mobilitet utan hinder för ERASMUS+ högre utbildning ANSÖKAN OM TILLÄGGSSTÖD FÖR Erasmus+ mobilitetsperiod ÅT UTRESANDE STUDERANDE ELLER HÖGSKOLEPERSONAL MED SPECIALBEHOV I Erasmus+ program kan

Läs mer

Individuell kompetensutveckling

Individuell kompetensutveckling Individuell kompetensutveckling Grundtvigprogrammet 2013 Sara Lindholm Seminariets upplägg Del 1: Teknisk information Del 2: Samtal om kvalitet i ansökan Individuell kompetensutveckling inom Grundtvig

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

1.1 STIPENDIUM FÖR MANUSKRIPT

1.1 STIPENDIUM FÖR MANUSKRIPT ANSÖKNINGSANVISNINGAR Stipendium för manuskript/1.1.2016 1 1.1 STIPENDIUM FÖR MANUSKRIPT Inlämningstid av ansökan Ansökan för stipendium för manuskript och dess bilagan skall lämnas in i det elektroniska

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer

An sökan om resebidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

An sökan om resebidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt An sökan om resebidrag Ansökan om resebidrag 1. Bidraget söks Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): På förhand (innan resa) I efterhand (efter resa) 2. Uppgifter om bidragssökande

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Grundtvig fortbildning och Grundtvig besök och utbyten 2013. Individuell kompetensutveckling

Grundtvig fortbildning och Grundtvig besök och utbyten 2013. Individuell kompetensutveckling 2013 04 04 Grundtvig fortbildning och Grundtvig besök och utbyten 2013 Individuell kompetensutveckling Grundtvig Fortbildning Vem kan söka? Personal som arbetar inom vuxenutbildning eller i en organisation

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN

ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN Innan du kan skriva ditt barn till skolan ska du göra ett användarnamn i wilma. Om ditt barn redan går på en förskola där Wilma tagits i bruk använd då samma

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB)

Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Ansökan insänds till: Tullverket Paketadress: Box 12854 Tegeluddsvägen 21 112 98 Stockholm 115 41 Stockholm Allmänna upplysningar Läs igenom de här upplysningarna

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG TILL INTERNATIONELLA NÄTVERK SISTA ANSÖKNINGSDAG: 1 DECEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2017-2018 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Internationell referensprissättning, IRP

Internationell referensprissättning, IRP 1 Internationell referensprissättning, IRP Persson U and Jönsson B. The End of the International Reference Pricing System? Applied Health Economics and Health Policy. Published online: 26 June 2015 Ulf

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html M 6 0 M F Ö R S Ö K 1 2 0 1 2-0 1-2 1 1 J a n W o c a l e w s k i 9 3 H u d d i n g e A I S 7. 0 9 A F 2 O s c a r J o h a n s s o n 9 2 S p å r v ä g e n s F K 7. 2 1 A F 3 V i c t o r K å r e l i d 8

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG TILL INTERNATIONELLA NÄTVERK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida.

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Sektion A: Uppgifter

Läs mer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer I denna snabbguide använder vi oss av skärmbilder från en registrering av en testorganisation med namn Svensk mobilitet skola med en fiktiv

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN KREATIVA PLATSER - ÄGA RUM ÅR 1 AV 3 För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Internationellt samarbete inom yrkesutbildning 2012-09-07

Internationellt samarbete inom yrkesutbildning 2012-09-07 Internationellt samarbete inom yrkesutbildning 2012-09-07 GRATTIS TILL BEVILJADE LEONARDO DA VINCI MOBILITETSPROJEKT 2012-2014 2012-09-07 Program 7 september 09.30 10.00 Fika 10.00-12.15 Genomgång av kontrakt

Läs mer

SOKRATES Comenius 1 - Förberedande besök

SOKRATES Comenius 1 - Förberedande besök SOKRATES Comenius 1 - Förberedande besök ANSÖKNINGSFORMULÄR för skolor som planerar förberedande besök inom Comenius 1 Läsåret 2004/2005 Blanketten i original insändes senast det datum som anges nedan

Läs mer

Deltagarens rapporteringsblankett KA1 Mobilitet bland studerande och nyutexaminerade vid yrkesläroanstalter Call 2015

Deltagarens rapporteringsblankett KA1 Mobilitet bland studerande och nyutexaminerade vid yrkesläroanstalter Call 2015 Deltagarens rapporteringsblankett KA1 Mobilitet bland studerande och nyutexaminerade vid yrkesläroanstalter Call 2015 Punkter som markerats med asterisk (*) är obligatoriska. 1 Deltagarrapportens syfte

Läs mer

Ansökan om tomt. Principerna för överlåtelse av tomter och villkoren för att en ansökan ska godkännas beskrivs på

Ansökan om tomt. Principerna för överlåtelse av tomter och villkoren för att en ansökan ska godkännas beskrivs på Esbo stad Teknik- och miljösektorn Tomtenheten tonttiyksikko@espoo.fi Tfn 09 81621 (växel) Tomtansökningar: tfn 050 395 2151 eller 043 825 1557 Ansökan om tomt Alla som lämnat in en godkänd ansökan i tid

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN REVIDERAD PLAN SCENKONST För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst E-tjänstens användarguide 1 (18) 1.9.2015 För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst Innehåll Bra att veta innan du börjar... 2 E-tjänsten... 2 E-tjänsten fungerar med följande webbläsare... 2

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING FRI SCENKONST VERKSAMHETSBIDRAG OCH PROJEKTBIDRAG För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Ver 3.0 Sida 1 av 19 1. Komma igång med din stipendieansökan 3 1.1 Läs texten Tänka på 3 1.2 Logga in eller Skapa nytt användarkonto

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2016-2017 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 Kriterier och prioriteringsgrunder vid bedömning av ansökningar inom Linnaeus-Palme

Läs mer

Ansökan till snabbstyrkegrenarnas yrkestränarexamen 2014-2015

Ansökan till snabbstyrkegrenarnas yrkestränarexamen 2014-2015 Ansökan till snabbstyrkegrenarnas yrkestränarexamen 2014-2015 Anvisning Utbildningens innehåll bygger på de examensgrunder som fastställts av Undervisningsstyrelsen. http://www.oph.fi/download/111517_tranare_yrkesexamen.pdf

Läs mer

0.2 Skriftväxling med KHIM skall helst ske på det språk på vilket den internationella ansökningen skall inges till WIPO

0.2 Skriftväxling med KHIM skall helst ske på det språk på vilket den internationella ansökningen skall inges till WIPO Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM) Endast för KHIM: Mottagningsdatum Antal sidor 0 (obligatorisk) Internationell ansökan enligt Madridprotokollet Uppgifter för KHIM:s handläggning av

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Tjänstemannautbyte Internationaliseringsmöjligheter. statsanställda

Tjänstemannautbyte Internationaliseringsmöjligheter. statsanställda Tjänstemannautbyte Internationaliseringsmöjligheter för statsanställda Under tjänstemannautbytet fördjupar man sin kompetens inom det egna området, förbättrar sina språkkunskaper och utvidgar sina internationella

Läs mer

E-BOKEN Ange bland annat totalt antal titlar som ansökan omfattar, upphovspersonens namn, bokens titel, språk samt eventuell översättare.

E-BOKEN Ange bland annat totalt antal titlar som ansökan omfattar, upphovspersonens namn, bokens titel, språk samt eventuell översättare. ANSÖKAN OM STÖD ELEKTRONISK UTGIVNING AV KVALITETSLITTERATUR För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

E-BOKEN Ange bland annat totalt antal titlar som ansökan omfattar, upphovspersonens namn, bokens titel, språk samt eventuell översättare.

E-BOKEN Ange bland annat totalt antal titlar som ansökan omfattar, upphovspersonens namn, bokens titel, språk samt eventuell översättare. ANSÖKAN OM STÖD ELEKTRONISK UTGIVNING AV KVALITETSLITTERATUR För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

Erasmus+ mobilitet skola (KA1)

Erasmus+ mobilitet skola (KA1) Informationsmöte 20 och 28 jan 2014 Erasmus+ mobilitet skola (KA1) Utmärkande för mobilitet skola (nytt!) Individuella ansökningar är borta En organisation/skola söker för sin personal Man ska ha en europeisk

Läs mer

Ansö kan öm möderskapsunderstö d

Ansö kan öm möderskapsunderstö d Ansö kan öm möderskapsunderstö d Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Du kan lämna in din ansökan elektroniskt i stället för att använda pappersblanketten. Om du sänder en elektronisk ansökan behövs

Läs mer

Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning

Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning 2014-02-17 Vad behöver ansökande organisationer göra? Arbeta fram en plan för internationalisering Identifiera utvecklingsbehoven som

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

Offentligt. Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare

Offentligt. Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare Promemoria 1 (8) Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare Innehåll 1 Inledning... 1 2 Ta emot ett skyddat meddelande... 1 3 Läsa ett skyddat meddelande...

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Handbok Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Förord Välkommen till praktikantprogrammet. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning och råd när ni fyller

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer