Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET"

Transkript

1 Grundtvig Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET

2 Grundtvig Syftet med Grundtvigprogrammet är att bemöta den utbildningsutmaning som den åldrande befolkningen i Europa ställer och att erbjuda alternativa utbildningsvägar för att förbättra de vuxnas kunskaper och kompetenser. Med hjälp av programmet vill man bland annat öka mobiliteten bland de personer som deltar i vuxenutbildningen samt förbättra kvaliteten på samarbetet mellan vuxenutbildningsaktörerna i Europa. Ett av programmets mål är att se till att det finns vuxenutbildningstjänster också för de medborgare som är i en sämre ställning än andra. Grundtvig är en del av Europeiska unionens program för livslångt lärande.

3 Fr.o.m. början av 2009 erbjuder Grundtvigprogrammet mångsidigare alternativ än tidigare för internationellt samarbete och mobilitet. För personalen inom vuxenutbildningen öppnas nya möjligheter att stifta bekantskap med det praktiska vuxenutbildningsarbetet i andra länder i Europa. Med ett Grundtvigstipendium som stöd har vuxenutbildare till exempel möjlighet att arbeta flera månader inom en vuxenutbildningsorganisation i ett annat land i Europa. Det utvidgade Grundtvigprogrammet öppnar nya perspektiv för mobiliteten bland vuxenstuderande. Nu blir det möjligt även för enskilda vuxenstuderande att söka till Grundtvigprogrammets workshoppar för att fördjupa sina kunskaper och färdigheter tillsammans med vuxenstuderande från andra länder. En ny intressant aktivitet är frivilligarbete för seniorer, inom vilket personer som fyllt 50 kan engagera sig i allmännyttigt frivilligarbete i ett annat land i Europa. I denna broschyr berättas samlat om alla möjligheter till mobilitet inom ramen för Grundtvigprogrammet. En del av möjligheterna har funnits i många år, en del kommer att starta Hör dig för om de rätta ansökningstiderna och om ansökningspraxis hos CIMO. Denna broschyr är avsedd att användas parallellt med Grundtvigbroschyren från I den tidigare broschyren ingår vidare uppgifter om det europeiska projektsamarbetet inom vuxenutbildningen som programmet understöder. 3

4 Understöd av Grundtvigprogrammet kan sökas av: Vuxenstuderande Organisationer som anordnar vuxenutbildning* Personalen vid vuxenutbildningsorganisationerna Högskolorna De organisationer som utbildar vuxenlärare Aktörerna inom kulturområdet, t.ex. museerna och biblioteken De organisationer som ger handledning, råd och information i anslutning till vuxenutbildningen Forskningsinstituten på området Företagen De organisationer, till vars verksamhet hör vuxenutbildning Allmännyttiga organisationer, anordnare av frivilligarbete Fängelser *I Finland erbjuder följande läroanstalter vuxenutbildning: vuxengymnasierna, folkhögskolorna, medborgar- och arbetarinstituten, sommaruniversiteten, studiecentralerna, idrottsinstituten, utbildningscentren för vuxna, yrkesläroanstalterna och universitetens fortbildningscentraler. 4

5 Mobiliteten bland vuxenutbildningspersonal Undervisnings- och annan personal som jobbar inom vuxenutbildningen har möjlighet att få understöd av Grundtvigprogrammet för olika slag av utbildnings- och arbetspass samt för besök i Europas länder. Stipendier kan sökas av alla personer med jobb inom vuxenutbildningen, såsom vuxenlärare och utbildare, personer som utbildar de förenämnda, vuxenläroanstalternas ledningspersonal, studiehandledare och rådgivare. Även personer som tänker söka sig till vuxenutbildningen från andra uppgifter har rätt att söka. Arbetet kan vara på hel- eller deltid. Studerande som är i slutskedet av sin vuxenutbildning samt nyutexaminerade kan söka om understöd för arbetspraktik i utlandet. Ansökan: Alla mobilitetsaktiviteter för vuxenutbildningspersonal administreras nationellt. Ansökan om understöd riktas till det egna landets nationella kontor, i Finland till CIMO. Understöd: Understöd kan enligt huvudregeln sökas för kostnaderna för resa, inkvartering och uppehälle samt för kurs- och seminarieavgifter. 5

6 1 Fortbildningsstipendier Personer som arbetar inom vuxenutbildningen kan uppdatera sina kunskaper på europeiska fortbildningskurser och på samma gång bilda nätverk med andra vuxenutbildare. Kursens tema bör ha anknytning till den sökandes arbetsuppgifter på vuxenutbildningsfältet. andra kurser än dem som ingår i databasen. Av kurserna förutsätts, att de stöder de sökandes aktivitet samt ömsesidiga utbyte av information och erfarenheter. Ansökan: Tre gånger om året. Längd: Från fem dagar till sex veckor. Typiska kursteman är bl.a. nya undervisningsmetoder, interkulturell växelverkan, handledning och utbildning av invandrare, projektfärdigheter och ett aktivt medborgarskap. Det finns rikligt med kurser i pedagogik och metodik för språklärare. En förutsättning är, att kursen anordnas i något annat land som är med i Grundtvigprogrammet. Kursernas europeiskhet kommer till synes i att såväl deltagarna som utbildarna kommer från flera olika länder. Grundtvigfortbildningskurserna hittar du via CIMO:s webbtjänst i den europeiska kursdatabasen. Stipendium går att söka även till FÖR ANORDNARNA AV FORTBILDNINGSKURSER Önskar du nya och fräscha europeiska vindar till din organisation? Ett sätt att främja internationalism är att anordna fortbildningskurser för europeiska experter inom vuxenutbildningen. Som anordnare kan fungera vilken som helst organisation, som har tillräcklig kunskap och tillräckligt intresse att erbjuda vuxenutbildare fortbildning. Kursen kan till exempel ha anknytning till organisationens Grundtvigprojekt. Kursanordnarna beviljas inte stipendium, utan de bär upp kursavgifter av deltagarna för täckandet av kostnaderna. Om du är intresserad, ta kontakt med CIMO. 6

7 7

8 2 Besök och utbyten ny aktivitet Önskar du stifta bekantskap med vuxenutbildningen i ett annat land i Europa eller bli närmare bekant med en europeisk kollegas arbete? Besöks- och utbytesaktiviteten täcker alla fritt utformade, under tre månader långa perioder, som har till syfte att förmedla deltagarna nya insynsvinklar och en bredare förståelse för vuxenutbildningen i Europa. Målet för besöket eller utbytet kan vara till exempel att utveckla de egna undervisnings-, handlednings- och ledningsfärdigheterna eller att stödja arbetet vid den mottagande organisationen genom att erbjuda den din expertis. Besöks- eller utbytesperioden ska ha anknytning till den sökandes arbetsuppgifter inom vuxenutbildningen. Innehåll för besöksperioden kan vara att delta i undervisningsarbetet eller annat arbete vid vuxenutbildningsorganisationen att bli bekant med vuxenutbildningen och olika organisationer i destinationslandet att följa en kollegas arbete i ett annat land (job shadowing) att delta i en europeisk konferens eller ett europeiskt seminarium att delta i arbetspraktik (för vuxenpedagogikstuderande). Ansökan: Tre gånger om året. Längd: Från en dag till 12 veckor. 8

9 3 Expertutbyten ny aktivitet Expertutbyte (Assistantship) gör det möjligt att delta i en 3 10 månader lång arbetsperiod vid någon vuxenutbildningsorganisation i Europa. Målet för utbytet är att öka kunskapen om och förståelsen för vuxenutbildningen i ett annat land samt att utveckla den egna sakkunskapen, språkkännedomen och färdigheterna i interkulturell växelverkan. Grundtvigexperten kan till exempel fungera i undervisnings- och förvaltningsuppgifter bistå vuxenstuderande i behov av särskilt stöd förmedla kunskap om sitt land och assistera undervisningen i sitt modersmål ta del i värdorganisationens internationella verksamhet och i utvecklingen av densamma ta del i värdorganisationens Grundtvigprojekt. Grundtvigexperten är medlem i den mottagande organisationens arbetsgemenskap. Beroende på erfarenhet och karriärens längd kan experten antigen ha en biträdande roll i olika undervisnings- och förvaltningsuppgifter eller ta självständigt ansvar för kurser och annan verksamhet. Nyutexaminerade vuxenpedagogikstuderande eller studerande som är i slutskedet av sina studier kan få värdefull arbetserfarenhet under ett expertutbyte i ett annat land. Ansökan: En gång om året. Längd: veckor. 9

10 4 Förberedande besök och kontaktseminarier Stipendiet för förberedande besök är avsett för personer som jobbar inom en vuxenutbildningsorganisation och som planerar ett Grundtvigprojekt. Stipendium kan beviljas antingen för besök på den blivande partnerorganisationen eller för kontaktseminarium som anordnas av det nationella kontoret. Under det förberedande besöket har de organisationer som planerar projektet möjlighet att stifta närmare bekantskap med sina tilltänkta samarbetspartners samt att gemensamt utarbeta projektansökan och projektplanen. Ansökan om stipendium ska göras innan projektansökan lämnas in. Ifall att organisationen ännu saknar lämplig projektsamarbetsgrupp, ger de kontaktseminarier som anordnas av Grundtvigprogrammets nationella kontor ett utmärkt tillfälle att hitta lämpliga projektpartners. Kontaktseminarierna är alltid uppbyggda kring ett givet tema och i dem deltar i regel representanter från länder. Ansökan: Ansökningstiden till förberedande besök är fortlöpande. Stipendium ska sökas senast två månader innan det planerade besöket inleds. Ansökningstiderna för kontaktseminarier är beroende av seminariets tidpunkt. Det stora flertalet seminarier anordnas på hösten. Längd: 1 5 dagar, kontaktseminarierna 4 5 dagar. 10

11 Mobilitet för vuxenstuderande 1 Grundtvigworkshoppar ny aktivitet Workshopparna är små intensivkurser eller seminarier med högst 20 deltagare som anordnas i olika länder i Europa. De ger vuxna nya inlärningserfarenheter i grupper med deltagare från olika delar av Europa. Workshopparna är frivilliga inlärningssituationer, där deltagarna utvecklar sina kunskaper och färdigheter utgående från sina inlärningsbehov. Arbetet är studerandecentrerat och främjar studerandenas ömsesidiga växelverkan. Kursernas teman kan vara till exempel konstämnen, sällsynta språk, ett aktivt medborgarskap eller teman med anknytning till Europa. Grundtvigworkshopparna är öppna för alla som fyllt 18 år. Den sökande ska äga medborgarskap eller ha uppehållstillstånd i något av de länder som tar del i programmet. De behöver inte studera vid vuxenläroanstalten, men läroanstalterna kan uppmuntra sina studerande att söka till kurser och hjälpa dem med ansökningsprocessen. Alla organisationer som erbjuder vuxenutbildning kan fungera som workshopanordnare. Ansökan: Ansökan om understöd för anordnande av en workshop riktas till det egna landets nationella kontor, i Finland till CIMO. Den första ansökningstiden för aktiviteten är i början av De som är intresserade av att delta ska lämna in sin ansökan direkt till workshopanordnaren. De första workshopparna startar hösten Understöd: Det nationella kontoret beviljar en godkänd workshop ett understöd, som är avsett för täckande av anordnarens egna och deltagarnas kostnader. Anordnaren utser själv deltagarna och står för deras rese- och uppehållskostnader. Deltagarna får stöd direkt av anordnaren. Över de Grundtvigworkshoppar som de nationella kontoren har godkänt görs årligen upp en förteckning, med vars hjälp de vuxenstuderande får information om kurser som erbjuds i olika länder. 11

12 2 Senior frivilligarbete ny aktivitet Som en del av Grundtvigprogrammet inleds 2009 Grundtvig Senior frivilligarbete (Grundtvig Senior Volunteering Projects). Frivilligarbetet utgör en viktig erfarenhet inom informell inlärning. Särskilt för seniorer kan frivilligarbetet öppna nya alternativ för ett aktivt liv och samhällsverksamhet. Med funktionens hjälp ges även möjlighet till intergenerationell inlärning, där seniorernas kunskaper och färdigheter får ny innebörd. Frivilligarbetet sker som ett samarbete mellan två organisationer som är verksamma i olika länder. Bägge organisationer både sänder ut och tar emot 2 6 frivilliga under en tvåårig finansieringsperiod. De deltagande organisationerna förutsätts ha tillräcklig färdighet och kompetens att ha hand om utbytena. De önskas även kunna idka ett långfristigt samarbete kring ett givet tema under frivilligutbytet. De uppgifter som ges de frivilliga ska vara allmännyttiga. De som deltar i frivilligarbete i ett annat land ska vara minst 50 år fyllda och vara bosatta i ett land som är med i Grundtvigprogrammet. Särskilt uppmuntras en jämlik fördelning mellan könen och att personer som löper risk att slås ut, såsom personer i glesbygden och etniska minoriteter deltar. Ansökan: Organisationerna gör upp en gemensam ansökan, som vardera sänder in till sitt lands nationella kontor, i Finland till CIMO. Aktivitetens första ansökningstid är i början av Understöd: Understöd går att söka för kostnaderna för de frivilligas resor, uppehälle samt de anordnande organisationernas planerings- och arrangemangskostnader. 12

13 3 Mobiliteten inom inlärningspartnerskapet Utöver de egentliga mobilitetsfunktionerna understöds vuxenstuderandeutbyten inom de tvååriga Grundtvig-inlärningspartnerskapen. Deltagarna är i dylika fall studerande vid de vuxenutbildningsorganisationer som är med i inlärningspartnerskapet, och projektarbetet utgör en del av deras studieprogram. Utbytet sker alltid till någon av projektets partnerorganisationer. I utbytet kan exempelvis ingå gemensamma seminarier för de deltagande partners eller stiftande av bekantskap med partnerorganisationens vuxenutbildningsarbete. Grundtviginlärningspartnerskapen kan själva välja hur mycket studerandemobilitet projektet ska innehålla. Deltagande länder BELGIEN, BULGARIEN, CYPERN, DANMARK, ESTLAND, FINLAND, FRANK- RIKE, GREKLAND, IRLAND, ISLAND, ITALIEN, LETTLAND, LIECHTENSTEIN, LITAUEN, LUXEMBURG, MALTA, NEDERLÄNDERNA, NORGE, POLEN, POR- TUGAL, RUMÄNIEN, SLOVAKIEN, SLOVENIEN, SPANIEN, STORBRITANNIEN, SVERIGE, TJECKIEN, TURKIET, TYSKLAND, UNGERN OCH ÖSTERRIKE 13

14 Programmet för livslångt lärande Europeiska unionens Program för livslångtlärande (Lifelong Learning Programme LLP ) består av delprogrammen Comenius för skolundervisning, Erasmus för högre utbildning, Leonardo da Vinci för yrkesutbildning och Grundtvig för vuxenutbildning.genom programmets tvärgående delprogram stöds bland annat studiebesök inom utbildning, språkinlärning, utveckling av informations- och kommunikationsteknologi samt verksverksamhet inom europeiska nätverk såsom Euroguidance. Dessutom omfattar LLP programmet Jean Monnet som stöder verksamhet i anslutning till den europeiska integrationen. Centret för internationellt personutbyte CIMO är Finlands nationella kontor för Programmet för livslångt lärande. 14

15 Vem var Grundtvig? Nikolai Frederik Severin Grundtvig ( ) var en dansk präst och filosof, som betraktas som en av traditionsskaparna inom livlångt lärande i Norden. Hans folkhögskolor byggde på tanken om att alla människor bör ha möjlighet till utbildning och att utbildningen ska vara mångsidig och utveckla människans hela personlighet. Kontaktuppgifter Centret för internationellt personutbyte CIMO Grundtvig PB Helsingfors Aili e-postlistan erbjuder aktuell information om vuxenutbildningens internationalisering, information om prenumerationen fås från CIMO. European Commission grundtvig/index_en.html ISBN (tryckt). ISBN (pdf). Bilder: Satu Haavisto, Getty Images Tryck: Libris, 10/2008, Första upplagan, 500 ex. Publikationen har fått Europeiska kommissionens stöd. Kommissionen ansvarar inte för innehållet i publikationen. 15

16 Centret för internationellt personutbyte CIMO PB 343, Helsingfors Telefon (växel) Fax

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Styr kosan ut i värl. Utbytesstudier är ett alternativ, ifall du studerar vid en yrkesläroanstalt, en yrkeshögskola eller ett universitet.

Styr kosan ut i värl. Utbytesstudier är ett alternativ, ifall du studerar vid en yrkesläroanstalt, en yrkeshögskola eller ett universitet. Ut i världen nu! Styr kosan ut i värl Världen är full av möjligheter! Du kan fara utomlands för att studera, för att göra arbetspraktik eller frivilligarbete, för att jobba eller bara för att skaffa dig

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning Europeiska Kommissionen Ung och Aktiv i Europa Programhandledning (Gäller från och med 1 januari 2012) ecdc.europa.eu Version 2012-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 DEL A ALLMÄN INFORMATION OM UNG

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA

INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA INTERNATIONELLT SAMARBETE GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DET BÄSTA LÄRANDET 28 NOVEMBER 2012, STOCKHOLM 09:30 Kaffe 10:00 Internationella

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Uppdaterad 2012-03-09 Version 3 Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Innehåll Inledning 3 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

copyright by Hammond Incorporated

copyright by Hammond Incorporated Jobba i Finland? Information till dig som ska flytta till Finland Information om hur det är att leva och arbeta i Finland Uppgifter om var man finner källor med rätt information copyright by Hammond Incorporated

Läs mer

Erasmus+ Programhandledning

Erasmus+ Programhandledning Erasmus+ Programhandledning Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen. Version 3 (2015): 16/12/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEL A ALLMÄN

Läs mer

Är jag kunnig nog? Törs jag? Javisst! HANDLEDNING FÖR SKOLORNAS INTERNATIONALISERING

Är jag kunnig nog? Törs jag? Javisst! HANDLEDNING FÖR SKOLORNAS INTERNATIONALISERING Är jag kunnig nog? Törs jag? Javisst! HANDLEDNING FÖR SKOLORNAS INTERNATIONALISERING 7 Erfarenheter och synpunkter 8 Internationalismen står för dörren 9 Nya vindar i klassrummet En polsk Comenius-lärarassistent

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi.

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi. Verksamhetsplan 2015 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock Jobba i Finland Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland Anton Ivanov/Shutterstock te-tjanster.fi Arbets- och näringsministeriet, 11/2014 Layout: Edita Publishing Ltd Tryck:

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer