HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS"

Transkript

1 HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

2 Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en bättre värld. Den här handboken syftar till att underlätta för våra medlemmar att söka pengar från fonden. Här går vi igenom de olika bidrag som finns att söka och vilka villkor som finns. Syftet med VAO är en värld utan krig, en bra miljö ur ett globalt perspektiv, solidaritet mellan världens folk, kvinnors och barns förbättrade situation samt utbyte av kultur och erfarenheter över gränserna. Världen angår oss gör det möjligt Att söka upp till kronor för ett projekt eller en aktivitet med ett tydligt mål, projektgrupp och budget. 1

3 Dessa aktiviteter kan ni söka pengar för Det finns tre olika typer av bidrag att söka från VAO: 1. Internationella projekt projekt med en eller flera internationella samarbetspartners. Här kan man söka även för förstudie och utvärdering av projekt. a. Förstudie: Syftet med en förstudie är att undersöka om idén för ett projekt håller. Förstudien görs antingen i Sverige eller i samarbetslandet. Förutsättningarna är att: - Det finns en samarbetspartner och en gemensam idé om ett framtida utvecklingsprojekt eller utbyte. - Idén kommer från samarbetspartnern eller gemensamt med den svenska projektgruppen. - Bidrag till förstudien beviljas med max kronor. Exempel på förstudie: En avdelning i Dalarna har träffat en samarbetsorganisation från Egypten. Båda parter har uppmärksammat problemet med bristen på kvinnlig representation i det politiska livet i Egypten, och man vill därför undersöka möjligheten att bilda ett kvinnligt politiskt nätverk för att stötta de kvinnliga politiker som finns och engagera fler. Förstudien innebar att två personer från avdelningen i Dalarna åkte till Egypten där man tillsammans med samarbetsorganisationen träffade kvinnliga politiker och besökte olika kvinnoorganisationer. Förstudien resulterade i att man hittade ett behov hos både målgruppen (politiskt engagerade kvinnor samt potentiella politiker) och samarbetsorganisationen, samt att man undersökte ekonomi och demokratisk stabilitet i samarbetsorganisationen. Man kunde sedan gå vidare och söka stöd för ett internationellt projekt. 2

4 b. Internationella projekt: Syftet med internationella projekt är att bidra till att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet men även att berika våra egna medlemmar. Genom internationella projekt skapas möjligheter för våra medlemmar att stärkas och utvecklas. Omvänt utgör medlemmarnas kompetens och kunskaper en stor resurs för projektens utveckling. Förutsättningarna är att: - Samarbetsparten har tagit initiativet och utarbetat projektplanen eller att det har gjorts gemensamt med den svenska projektgruppen. - Projektets mål svarar mot ett behov i samarbetslandet samt följer riktlinjerna i Centerkvinnornas internationella strategi vad gäller val av projekt. - Det finns potential för ett ömsesidigt utbyte. Både partnern och den svenska projektgruppen ska kunna stärka och utveckla varandra i samarbetet. - Majoriteten av budgeten går till aktiviteter, inte resor. - Bidrag till internationella projekt beviljas med max kr. Exempel på internationellt projekt: Västerbottens distrikt drev ett projekt i Arkhangelsk, Ryssland, som syftade till att utbilda politiskt engagerade kvinnor i studiecirkeltekniken och sedan finansiera kostnader för studiecirklar med politiskt innehåll. Resultatet blev ett antal workshops runtom i Arkhangelsk-regionen och ett stort antal studiecirklar på olika teman. Det visade sig finnas ett stort behov hos kvinnorna att träffas. 3

5 c. Utvärdering: Syftet med en utvärdering är att undersöka resultatet av det internationella projektet. - Bidrag till utvärdering beviljas med max kr. Exempel på utvärdering: Centerkvinnorna bedrev ett projekt mot könsstympning under flera år i Burkina Faso. Tillsammans ville man följa upp och utvärdera projektets resultat för att sedan kunna göra ett ännu bättre fortsättningsprojekt. Samarbetsparterna, i det här fallet Centerkvinnorna och organisationen Naam, kom därför överens om att göra en utvärdering av projektet som grund för nästa projektförslag. 2. Projekt i Sverige med internationellt tema till exempel arbete med opinionsskapande eller information om internationella frågor, information om vår internationella verksamhet eller utbildning i internationella frågor. Förutsättningarna är att: - Projektet tar upp någon av Centerkvinnornas prioriterade frågor med fokus på kvinnor jobbar vi med demokratiutveckling och ökat deltagande i den politiska processen. - Projektet antingen ökar kunskapen och engagemanget för de prioriterade frågorna, eller påverkar politiker och andra beslutsfattare så att de agerar till fördel för den prioriterade frågan. Projektet kan exempelvis vara en föreläsningturné, workshops, studiecirklar, en konferens, en debatt eller tryck av informationsmaterial. - Bidrag till utvärdering beviljas med max kr. 4

6 Exempel på projekt i Sverige En avdelning i Västmanland vill öka medvetenheten om trafficking i Sverige och Europa och sprida kunskap om Centerkvinnornas politik på området. Man anordnar därför ett seminarium i frågan där man bjuder in medlemmar och allmänhet. Man har även planer på att tillsammans med SV ta fram studiecirkelsmaterial i frågan, och därför söker man pengar både för seminariet och framtagande av studiecirkelsmaterial. 3. Studiebesök / fredsobservatörer Om du och din avdelning vill åka på studiebesök eller vara fredsobservatör. 50% egeninsats gäller för detta bidrag. - Bidrag till studiebesök/fredsobservatörer beviljas med max kr. - Tänk på att pengar från VAO inte är till för att svenskar ska resa utomlands - samarbetet och lärandet är viktigast! Exempel på studiebesök/fredsobservatörer: Centerkvinnorna i Blekinge vill lära sig mer om jämställdhetspolitik i Danmark och planerar därför en gruppresa till Köpenhamn där de tänker besöka Danmarks motsvarighet till jämställdhetsdepartementet, en kvinnlig entreprenör och flera kvinnoorganisationer. Dessa kan söka från VAO För att starta ett projekt krävs en projektgrupp i Sverige om minst fem personer. Projektgruppen kan bestå av personer från en och samma avdelning i Centerkvinnorna eller medlemmar från olika avdelningar. En projektledare ska utses. När det gäller internationella projekt ska projektledaren och en person till genomgå projektledarutbildning. 5

7 Internationella projekt: För att ett fungerande internationellt samarbete ska kunna utvecklas och leda till ömsesidig nytta är det viktigt att identifiera rätt samarbetspartner. Partnern ska bland annat ha en fungerande intern demokrati samt uppfylla grundläggande politiska och demokratiska krav. Läs mer under punkt 1.2, val av samarbetspartner, i den internationella strategin. I Centerkvinnornas internationella strategi kan du läsa mer om förutsättningarna för att söka pengar från Världen angår oss! 6

8 Internationella projekt: Ansvar och pengar till samarbetspartnern Den svenska projektgruppen skriver avtal med Centerkvinnorna och ansvarar därmed för att bidraget används på det sätt som projektgruppen och Centerkvinnorna har kommit överens om. Vid överföring av pengar till samarbetsorganisationen gäller följande: Skriv ett samarbetsavtal där båda parternas roll och ansvar framgår. Både parter måste förstå avtalet. Skriv därför avtalet på ett gemensamt språk eller i likalydande exemplar på olika språk (kontakta Centerkvinnorna för tips på hur ett avtal kan se ut). Så här skriver ni en ansökan Följ tipsen i rutan nedan och hämta ansökningsblankett på under Vår politik Världen och EU Projekt. Bra tips inför en ansökan Skriv inte en färdig ansökan och skicka in skicka in er projektidé via e-post, ring Centerkvinnorna för rådgivning eller boka in ett möte. Bilda en projektgrupp på minst fem personer så att projektet inte står och faller med en person. Tänk långsiktigt! Ha en plan för hur projektet ska fortsätta under några år framöver och vilken finansiering som behövs (gäller för internationella projekt). Var ute i god tid att planera ett projekt kan ta lång tid! 7

9 Fyll i ansökningsblanketten Kom ihåg! Projektet är tidsbegränsat med ett tydligt mål och budget. Planerade aktiviteter ska leda till en förändring eller förbättring hos projektets målgrupp. Projektet syftar också till att stärka de involverade organisationerna och blir bättre på att jobba med internationella projekt i framtiden. Representanter från projektgruppen ska själva skriva ansökan, även om det förstås kan vara bra att diskutera och få råd från andra personer. Genomgång av frågorna Omvärldsanalys och vart ni vill nå är grunden för varför ni överhuvudtaget ska genomföra ett projekt. Lägg därför krut på denna fråga! Försök formulera ett konkret och tydligt projektmål. Istället för en vision om global rättvisa formulera ett mål som ligger mer nära er och den målgrupp ni vill nå med projektet. Aktiviteter och budget handlar om att ni gör ett schema tidsplan över projektets huvudaktiviteter. För informationsprojekt i Sverige gör även en beskrivning av metoder för att nå målgruppen. Skriv också en budget som är kopplas till projektets aktiviteter och mål. Följa vad som händer handlar helt enkelt om att veta om projektet är på rätt väg. Därför frågar vi om vad som skulle vara tecken på att ni har lyckats. Genusanalysen är viktig för att säkerställa att projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. 8

10 Riskanalysen är till för att fundera över möjliga risker som kan hindra projektet och hur ni kan undvika dessa. Fundera över: - Om det finns några etniska, religiösa eller andra politiska grupper i området som blir provocerade och som kommer att motverka projektet. - Om det går att samarbeta med andra organisationer i området. - Om språkliga och kulturella skillnader kan försvåra samarbetet. - Om det finns något som kan äventyra informationsprojektet. Så här rapporterar ni resultaten Fyll i rapportblanketten Denna del är mycket viktig för alla parter att redovisa vad som gjordes och hur, vad ni lyckades och misslyckades med. Fyll i rapportblanketten som du hämtar på under Vår politik Världen och EU Projekt. Rapporteringen ska vara inlämnad senast tre månader efter avslutat projekt. Den innehåller två delar, en ekonomisk del och en beskrivande del: I den ekonomiska delen redovisar ni post för post hur pengarna använts och jämför med den ursprungliga budgeten. I den beskrivande delen går ni igenom hur det gick och vad ni (och samarbetsparten vid internationellt projekt) lärde er. Ta gärna upp svårigheter och problem i slutrapporten det är viktigt för att kunna förbättra arbetet i framtiden. En förtroendevald revisor har ansvar för att granska projektet och underteckna rapportblanketten. Revisorshandledning finns i rapportblanketten. 9

11 Detta händer med ansökan Möjlighet till dialog Centerkvinnornas internationella kommitté är ansvarig för handläggning av alla ansökningar. Den går igenom ansökan så att allt är ifyllt och är i linje med Centerkvinnornas internationella strategi. Kommittén går bland annat igenom projektgruppens kapacitet, att projektet bidrar till jämställdhetsarbetet, osv. Om något förtydligande behövs kontaktar kommittén sökande projektgrupp. Kommittén bedömer projektet och skriver därefter ett beslutsunderlag som Centerkvinnornas förbundsstyrelse beviljar eller avslår. Avtal, få pengarna och sätta igång Om ansökan blir beviljad kontaktar Centerkvinnorna projektgruppens kontaktperson. I brevet finns avtal och en blankett för att hämta ut (rekvirera) pengarna. Där står också vad som gäller kring vilka som ska skriva under och hur ni rekvirerar pengarna. När underskrivet avtal och ifylld rekvisitionsblankett kommit in till Centerkvinnorna betalas pengarna ut. Vid internationella projekt måste pengarna hållas avskilt på ett separat bankkonto. Meddela oväntade förändringar Diskutera förändringar av projektet med Centerkvinnorna. Alla förändringar måste godkännas i förväg och Centerkvinnorna ska godkänna förändringen skriftligt. Förändringar som innebär avsteg från den avtalade budgeten kan göras upp till 10 procent utan att Centerkvinnorna behöver kontaktas. Är förändringen i en budgetpost över 10 procent ska den anmälas skriftligt och innan förändringen sker. 10

12 Kontaktuppgifter till Centerkvinnorna Har du frågor? Vill du ansöka om projektmedel? Kontakta Centerkvinnornas internationella sekreterare Karin Carlesten på: 11

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

ABC. till dig som söker projektbidrag

ABC. till dig som söker projektbidrag ABC till dig som söker projektbidrag KOLOFON Nordiska kulturfonden 2010 Texten får användas fritt så länge som källan anges tydligt och det handlar om icke-kommersiellt bruk. Design och produktion: Mar

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik

Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik En dokumentation från ett möte mellan Ungdomsstyrelsen och de kommuner som deltar i projektet Svensk-turkiskt ungdomspolitiskt samarbete

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer