PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet"

Transkript

1 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för landsbygdsprojekt. Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor. A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Turistrådet Norra Dalarna Turism ek. för. Byvägen Idre Journalnummer E-postadress B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Tatjana Summermatter Framgårdsvägen Idre Telefonnummer Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) E-postadress C. Sammanfattning av projektet C.1. Projektet genomfördes under perioden

2 Från och med Till och med Var genomfördes projektet? Älvdalen Här ska du kort och konkret beskriva projektet Inspirerat av projektet Meteorum ser vi potentialen i att utveckla besöksmål inte bara i Siljansområdet utan även i de närliggande områdena och till samma målgrupper. Vi vill ta tillvara och utveckla de porfyr-relaterade besöksmål som finns i Älvdalen och kunna erbjuda detta för besökare från både Sverige och andra länder. Befintliga besöksmål måste vidareutvecklas, paketeras och marknadsföras för att Älvdalen ska bli ett tydligt besöksmål inom geo-turism, såväl inom turism som inom stendesign och stenbearbetning. Genom samverkan mellan föreningar, företag och kommunen kan många fler aktiviteter och erbjudanden utvecklas för att locka fler turister att besöka oss. Vi planerade och genomförde möten i styrgruppen, intervjuer med företag, föreningar och kommunen samt en workshop med ungdomar. Vi planerade en workshop för intresserade aktörer men genomförde utvecklingsmöten istället. Resultatet av projektet blev en kartläggning av befintliga porfyr-relaterade besöksmål, intresse och möjligheter för vidare utveckling av geo-turismen. I resultatet ingår även en åtgärdsplan och en plan för finansiering av åtgärderna. Projektet har också resulterat i etableringen av ett företag som ska erbjuda porfyr-relaterade turistprodukter och framtagandet av paket. De positiva effekterna av projektet är att vi har väckt intresse hos företag, föreningar och kommunen att engagera sig i utvecklingen av geo-turismen i Älvdalen. Vi har fått fram ett underlag som visar vad det är som krävs för en vidare utveckling. Vi har även skapat ett bra nätverk med folk som är intresserade av och har kunskap om porfyren. Erfarenheter som kan vara till nytta för andra är att informera mycket om projektet för att förankra och få folk att engagera sig. D. Målgruppen vem riktade sig projektet till Personer eller grupper - Älvdalens kommun - turistnäringen - föreningar På vilket sätt har de fått nytta av projektet? Genom utvecklingen av porfyr-relaterade produkter ökar antalet besökare till kommunen vilket kan leda till inflyttning samt fler syselsatta och företagsetablering och därigenom skatteintäkter. Turistnäringen som erbjuder boende, mat och aktiviteter får ökat omsättning och lokala föreningar får ökat uppmärksamhet kring sin verksamhet. Därigenom är det lättare att rekrytera ideella krafter och säkra föreningens fortlevnad. E. Genomförandet av projektet E.1. Varför ville ni genomföra projektet Porfyren är en stor del av Älvdalens historia och de befintliga byggnader som finns är både industrihistoriskt och kulturhistoriskt intressanta. Vi anser att detta bör tas tillvara och vidareutvecklas för att erbjudas turister och besökare i olika former. För att utveckla besöksnäringen i Älvdalen behövs porfyren göras till ett tydligt besöksmål. Dagens turister ställer högre krav på utbud av aktiviteter och färdiga paket efterfrågas. Genom samverkan mellan företag och föreningar tror vi att fler produkter och aktiviteter kan skapas med porfyren som bas men även sten i allmänhet. Vi ser att möjligheterna är stora att utveckla och marknadsföra Älvdalen som en Geo-ort. Detta gagnar inte bara turister, stenindustrin, stenhantverkare och konstnärer utan även ortsbor och hela kommunen. En aktiv och levande bygd är attraktiv och kan locka till inflyttning. Möjligheterna kan öppnas för att starta nya företag och ge ökad sysselsättning. E.2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) Kön Antal Beskriv deras roll i projektet Om de representerat organisation, förening, företag eller myndighet ange i så fall vilken. 2 Bergsgårdens Restaurang & Vandrarhem Sten i Älvdalen, Geologisk förening i Älvdalen

3 3 Projektledare Turistrådet Norra Dalarna Explore Eco Älvdalens kommun E.3. Hur har ni förankrat projektet? Vi förankrade projektet genom att i första hand ta kontakt med aktörer som har en koppling till porfyren och informera om projektet. Vi kontaktade även Älvdalens kommun för att involvera dem i planeringen av projektet eftersom de äger en del av de byggnader som är viktiga för utvecklingen av geo-turismen. Det var inte svårt att få företag, föreningar, kommun och invånare intreserade av projektet då alla vi har pratat med tycker att porfyren är en så unik produkt i Älvdalen och ser ett potential med att utveckla den som besöksmål. E.4. Vilka har ni samarbetat med? Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under projektet? Ja Om Ja, vilka Hotell Älvdalen, Porfyrcenter i Dalarna, Wasasten, Blybergs Samfällighetsförening, Garbergs Samfällighetsförening, Älvdalens Besparingsskog, STF Vandrarhem Tre Björnar, Länsstyrelsen, Region Dalarna, Älvdalens Utbildningscentrum AB Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? Ja Om Ja, med vilka Företaget "Rockdale Natur- & Kulturupplevelser Ekonomisk förening", nätverk Porfyr i Älvdalen E.5. Vad har ni genomfört i projektet? Vi fick stöd för att undersöka om förutsättningarna finns för att utveckla porfyren som ett besöksmål. För att undersöka vad som finns idag, vilka möjligheter det finns för att skapa fler aktiviteter och produkter samt vad som behövs för att kunna utveckla geoturismen har vi intervjuat företag, föreningar och Älvdalens kommun. Vi har dessutom haft en workshop med ungdomar från Älvdalens Utbildningscentrum för att ta till vara deras idéer och tankar. Vi har genomfört 2 studieresor för att få idéer och inspiration till utveckling av aktiviteter och produkter. Vi har haft 4 utvecklingsmöten med intresserade aktörer där vi bl.a. har arbetat fram vilka målgrupper vi ska satsa på och vilken typ av produkt de olika målgrupperna vill ha. Vi har tagit fram en åtgärdsplan med åtgärdar som ska säkra en fortsatt utveckling av geo-turismen i Älvdalen. Vi har kontaktat möjliga finansiärer och har tagit fram en finansieringsplan för hur genomförandet av åtgärdarna ska finansieras. E.6. Har något gått bättre än planerat? Projektet har lett till en oväntad företagsetablering samt framtagande av 2 turistpaket. Samarbetsavtal med kommunen om att hålla Porfyr- och Hagströmmuseet öppet under vinteren. E.7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? Svårigheten har varit att kommunen äger byggnaderna som vi vil bedriva verksamhet i och att det har tagit lång tid att få tillåtelse från kommunen. I slutet av projektet har vi dock fått till ett bra samarbetsavtal med kommunen. F. Projektets mål och resultat F.1. Vilka resultat skapade projektet? Projektet har resulterat i ett underlag för hur vi ska arbeta vidare med utvecklingen av geo-turismen i Älvdalen. Effekterna av projektet har blivit etableringen av företaget "Rockdale Natur- & Kulturupplevelser" samt framtagandet av 2 turistpaket. Projektet har dessutom lett till en förbättrat dialog med Älvdalens kommun och delvist öppethållandet av kommunens Porfyrmuseum under vintersäsongen F.2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?

4 Mål Resultat Är målet uppfyllt? (Ja/) Kartläggning av befintliga Kartläggning av befintliga Ja aktiviteter aktiviteter Kartläggning av befintliga Kartläggning av befintliga Ja aktörer samt intresset för aktörer samt intresset för samverkan samverkan Åtgärdsplan för vad som Åtgärdsplan Ja behöver göras för att besöksmålen ska vara turistvänliga 5 aktörer intresserade av att 5 aktörer intresserade av att Ja skapa aktiviteter och paket skapa aktiviteter och paket Finansieringsplan för åtgärdar Finansieringsplan Ja Om målet bara är delvis uppfyllt, ange orsak F.3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? Ja/ Om Ja, på vilket sätt? Funktionshindrade Hållbar utveckling Ja Ökat sysselsättning genom fler besökare Integration Kompetenshöjning Ja Genom studiebesök samt deltagande på seminarier/work shops Jämställdhet Ja Personer av bägge kön har deltagit i projektet Miljö Ungdomar Ja Deltagandet av ungdomar i utvecklingsprocessen F.4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentera och beskriv Antal nya företag 1 Företagsetablering "Rockdale Natur- & KulturupplevelseEkonomisk föreningr" Antal nya produkter 2 Paket för olika målgrupper Antal nya tjänster 1 Delvist öppethållande av Porfyr- & Hagströmmuseet under vinteren Antal nya tekniker 0 Antal nya nätverk och mötesplatser 1 Arbetsgrupp Porfyr i Älvdalen Antal bevarade arbetstillfällen Antal nya arbetstillfällen Antal deltagare i utbildningar 25 år eller äldre 1 Företagsägare "Rockdale Natur- & Kulturupplevelser Ekonomisk förening" 25 år eller äldre 1 Företagsägare "Rockdale Natur- & Kulturupplevelser Ekonomisk förening" Totalt antal nya övernattningar per år 0 Vet ej än Antal nya övernattningar för besökare från 0 Vet ej än andra kommuner eller länder per år Totalt antal nya dagsbesökare per år 0 Vet ej än Antal nya dagsbesökare från andra kommuner eller länder per år 0 Vet ej än G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)

5 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för landsbygdsprojekt. Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor. Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar H. Hur har ni spridit projektets resultat? En resultatrapport för allmänheten sammanställs och blir tillgänglig via sociala medier samt utskick till intressenter. Turistföretag, föreningar och älvdalens kommun kan vara intresserdae av att ta del av slutresultatet. Även projektet Meteorum kan ta del av resultatrapporten för att få inspiration till hur de ska arbeta med utvecling av geo-turism. J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra Våra slutsatser är att en förstudie ger en bra bild av nuläget samt eventuella möjligheter till utveckling. Vi har fått fram en grupp av intresserade aktörer som vi kan använda i den fortsatta utvecklingen. Vi har dessutom sett att det behövs driftiga entreprenörer som är villiga att driva den framtida utvecklingen. Det är intressant att se att projektet har skapat ett underlag som har resulterat i en företagsetablering. Utan stöd skulle vi inte ha haft möjligheten att ta fram detta underlag. Det är viktigt att informera mycket om syftet med projektet för att förankra projektet hos alla involverade. K. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat Företaget "Rockdale Natur- & Kulturupplevelser Ekonomisk förening" fortsätter arbetet med utvecklingen av geo-turismen. Det finns även en arbetsgrupp med representanter för olika föreningar, företaget Rockdale m fl som arbetar vidare med olika typer av geo-turismfrågor. Vi planerar att fortsätta arbetet med ett projekt som ska genomföra åtgärdarna i åtgärdsplanen. L. Bilagor Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vårt verksamhetsområde berör flera kommuner (Norberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Skultuna kommundelsnämnd i Västerås samt Smedjebacken).

Vårt verksamhetsområde berör flera kommuner (Norberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Skultuna kommundelsnämnd i Västerås samt Smedjebacken). A.Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening Salbohedsvägen 1 733 60 Västerfärnebo Journalnummer 2012-4290 E-postadress info@svartadalen.se B.Uppgifter om

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Brun-vit turistväg mellan Dellensjöarna

Brun-vit turistväg mellan Dellensjöarna Brun-vit turistväg mellan Dellensjöarna Slutrapport för förstudien Catherine Vennberg 2010-04-01 Vår vid Björsbo. sommar vid Avholm, höst vid Blodmyra. vinter vid Norrboån Foto: Stefan Gunnarsson. Kent

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagaren. Namn och adress: Kristianstads Kommun (övertog projektet från Ålarouten) 291 80 Kristianstad

Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagaren. Namn och adress: Kristianstads Kommun (övertog projektet från Ålarouten) 291 80 Kristianstad Slutrapport A. Uppgifter om stödmottagaren Namn och adress: Kristianstads Kommun (övertog projektet från Ålarouten) 291 80 Kristianstad Journalnr: 2010-1490 Projektnamn: Ålhajking i Ålakustens Ålarike

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer