Slutrapport för projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projekt"

Transkript

1 Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital form både till det lokala Leader-kontoret och till Länsstyrelsen. Observera att ditt Leader-kontor måste godkänna slutrapporten innan den sänds till Länsstyrelsen. Allmänna uppgifter Datum: Projekttid: till Journalnummer: LB LAG diarienr: LEADER Västra Skaraborg-059 Projektnamn: Leva på landet Projektägare: Vara kommun Sammanfattning Hur sammanfattar du projektet? Vad är bakgrunden till projektidén? 20 bygdegrupper i Vara kommun ville gemensamt marknadsföra livet på landet genom en webportal. Besökaren på webbportalen skulle få information om boendemöjligheter, service och fritidsaktiviteter i bygderna. Det skulle finnas länkar till orternas egna hemsidor och en sökmotor som gör det lättare att hitta det man söker på sidan. Bygdegrupperna skulle även utveckla metoder för att bli bättre på att välkomna och integrera nya invånare. Vad planerade du att genomföra i projektet enligt projektplanen? Det planerades stormöten och träffar med enskilda föreningar. Websidan skulle byggas upp och bygdegrupperna skulle ta fram information och bilder över den egna bygden. Föreläsare skulle bjudas in för att inspirera bygdegrupperna i deras arbete. De skulle även samverka kring metoder för att välkomna nyinflyttade. Ett antal personer från föreningarna skulle även erbjudas utbildning i webhantering. Websidan skulle publiceras och marknadsföras.

2 Vad genomförde du i projektet? Inledningsvis hölls det 5 bygdegruppsträffar. En utförandegrupp bildades för att vara kontaktpersoner för föreningarna i de 5 områdena som kommunen hade delats upp i. Information inhämtades från föreningarna och en kravspecifikation utgjorde grunden för designen av webportalen. Föreningarna erbjöds utbildning i att göra hemsidor vid 7 tillfällen. Även 3 ytterligare uppdateringstillfällen för hemsideansvariga har genomförts. Inspirerande föreläsningar i bildhantering, skriva texter och bygdeutveckling har hållits. En logga har tagits fram. Marknadsföring har skett via nyhetsbrev, kommunens hemsida, lokala tidningsreportage, Leva på landet vykort, mässor, bygdeträffar m.m. Bygdegrupperna har även bjudits in att ha samverkan kring hur vi tar emot nyinflyttade. Vad blev det för resultat? en webportal där alla föreningar i kommunen samlats för att sprida information och marknadsföra livet på landet. Det har också bildats ett nätverk av ideella krafter som bygger sina hemsidor. Vi har också byggt upp en samverkan kring att sprida tips och idéer på hur vi arbetar i de olika föreningarna. Vilka positiva effekter har projektet haft? Föreningarna har fått möjlighet att träffas och diskutera utveckling,marknadsföring och hur vi tar emot nyinflyttade. Kontaktnäten har utvidgats. Ett antal föreningar som inte tidigare har haft hemsida har nu skapat detta. Ökad kunskap i bildhantering, sociala medier och bygdeutveckling. Vilka erfarenheter av projektet kan vara till nytta för andra? Det tar lång tid i början för att förankra projektet och samla in information, men det har man igen i slutet. Det är också bra med ett bra förarbete när det gäller projektansökan så att man försöker få med så mycket som möjligt redan från början. Bra att vi delade in kommunen i flera områden med områdesansvariga som spindlar i nätet för att hålla kontakt med bygdegrupperna. Bra val av webverktyg så att vi inte blir så sårbara i framtiden. Det hade varit en fördel om vi hade fått med webdesignern tidigare i processen för att få en större förståelse för vilka tankar som låg bakom. Deltagande och medverkan Vilka genomförde projektet? Vilka personer medverkade i projektet? Styrgrupp, utförandegrupp, redaktionsgrupp, bygdegrupperna, webdesigner, projektledare. Är projektet förankrat? På vilket sätt? Bygdegårdsföreningar, intresseföreningar, hembygdsföreningar, idrottföreningar, samhällsföreningar m.m har bjudits in i början av projektet för att diskutera vad som skulle finnas med i webportalen. De har fått samla in text och bild till hemsidorna, vara med i utbildningarna och på föreläsningarna. Tillverkningen av föreningarnas hemsidor utfördes av föreningsrepresentanter. När grunden till webportalen var klar så presenterades den för bygdegrupperna för att få feedback.

3 Samarbetade du med andra organisationer, föreningar, kommuner eller företag under projektet? Alla bygdegrupper i Vara kommun var inbjuda att vara med i projektet. Vara kommun var projektägare, Fika Design var webdesigner, 3 externa föreläsare var inbjudna, Leaderprojektet Tidslinjen och Leader Västra Skaraborg samverkade vid flera arbetsträffar. Har projektet skapat nya samarbeten? Samarbete mellan olika föreningar som gör hemsidor och samarbete mellan olika föreningar som vill samverka kring hur vi tar emot nyinflyttade i kommunen. Det totala kontaktnätet bland föreningarna i kommunen har utökats. Bakgrund Varför ville du genomföra projektet? Fanns det t.ex. konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverade projektet? Vara kommun är en landsbygdskommun där invånarantalet minskar. Detta påverkar bland annat kundunderlaget för butiker och lokal service. För att få fler att flytta till kommunen är det viktigt att vi marknadsför vad livet på landet i Vara kommun har att erbjuda. För att nya kommuninvånare ska känna sig välkomna i bygden är det även viktigt att det finns lättillgänglig information om närmiljön, personer och föreningar. Idag har ett antal föreningar en egen hemsida över sin bygd. Problemet är att det kan vara svårt för besökare att hitta till sidorna och att informationen på dem ser olika ut. Även på Vara kommuns hemsida är det svårt att hitta lättillgänglig och strukturerad information om bygderna. Se Målgrupp Vem riktade sig projektet till? Dela upp målgruppen och beskriv vilka som berörts direkt respektive indirekt. Webportalen vänder sig till dem som vill lära sig mer om vad boendet på landsbygden i Vara kommun har att erbjuda. Informationen vänder sig främst till de personer som idag bor utanför kommunen och till de som är nyinflyttade. Projektet bidrog till att finna nya vägar för nya och gamla invånare i bygden att mötas. Att arbeta med IT-teknik var ett sätt att få nya målgrupper att engagera sig för sin bygd. Kontakten mellan unga och äldre förväntades därför öka. Projektet bidrog till att skapa ett nytt nätverk mellan bygdegrupperna i kommunen. För att nå ut till en större målgrupp presenteras informationen på websidan flera språk utöver svenska, exempelvis engelska, holländska och arabiska. Projektet strävade efter en lika fördelning mellan kvinnor och män som engagerade sig i arbetet.

4 Genomförande Vad genomförde du i projektet? När genomfördes projektet (projekttiden)? t om Vilka aktiviteter genomförde du i projektet? Informations/stormöten Bygge av websida Insamling av material Utbildning i websidan Inspirationsträffar Samverkansmöten Marknadsföring Utvärdering Vad har gått som planerat? Webportalen har publicerats och vi fick med idéerna som var med i ansökan. Alla aktiviteter har genomförts. Budgeten har hållits. Det har varit ett bra engagemang kring projektet. Ytterligare 40 föreningar har tagit möjligheten att sprida sina aktiviteter via internet och även de föreningar som tidigare hade hemsida har kunnat införlivas i projektet. Har något fungerat bättre än förväntat? Det har blivit billigare. Tekniken utvecklas hela tiden och det behövde inte köpas in teknik som vi trodde vid projektansökan. Vi har fått tag på en väldigt bra webdesigner. Det har varit ett stort intresse i att vara med på utbildningarna, även de som aldrig har arbetat med hemsidor har klarat av att göra en egen sida. Samverkan mellan Leva på landet, Leader Västra Skaraborgskontoret och och Leaderprojektet Tidslinjen. Vad har inte gått som planerat? Förklara Byte av projektledare vilket har fördröjt projektet och en förlängning av projekttiden blev ett faktum. Början av projektet tog väldigt lång tid. Vilka svårigheter eller hinder har du haft under projektets gång?? Det är svårt att diskutera utformningen av en webportal när du inte har några förebilder. Det är svårt att vara tydlig och kunna konkretisera tankar och idéer mellan styr/utförandegrupp till webdesignern. Det är också bra att vara extra tydlig när det gäller vem som beslutar om vad i projektet. Byte av projektledare är också en svårighet. Projektets mål Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Vilka var projektets mål? Målet är att förbättra livskvaliteten och öka invånarantalet i Vara kommun. Detta främjar en levande landsbygd som kan erbjuda sina invånare bra boende och service. Målen uppnås genom att

5 - minst tjugo bygdeföreningar engagerar sig i projektet och marknadsför sin ort genom webportalen. - göra informationen om boendemöjligheter i Vara kommun mer lättillgänglig för de som är nyfikna på vad landsbygden har att erbjuda. - öka utbudet av kultur- och fritidsverksamheter på landsbygden genom att sprida information om föreningar och arrangörer. Vad blev resultatet? 20 bygdegrupper engagerade sig på ett eller annat sätt i projektet och marknadsför nu sin del av kommunen genom webportalen. Information om service, boende, aktiviteter, föreningar m.m finns nu lättillgängligt via portalen och all information går att översätta till flera språk, exempelvis engelska, arabiska, tyska. Utbudet av kultur och fritidsverksamheter på landsbygden finns nu mer tillgängligt och idéer kan lättare spridas till de som vill flytta till kommunen, de som nyss har flyttat hit och alla andra som redan bor här och vill se sig om i sin kommun.. Om målen endast är delvis uppfyllt, vad är orsaken till detta? Har projektet gynnat miljö och hållbar utveckling? På vilket sätt? Informationsspridning via internet är ett mycket bra sätt med tanke på miljö och hållbar utveckling, eftersom det blir mindre pappersprodukter. Har projektet arbetat med ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund? På vilket sätt? Det har inte varit några riktade aktiviteter gentemot dessa grupperingar, men både unga som äldre, kvinnor och män, utländsk och svensk bakgrund har deltagit aktivt i projektet. Har projektet främjat kompetensutveckling? En stor kompetenshöjning kring hur hemsidor tillverkas har skett i projektet. Därigenom även en förhöjd kunskap i bildhantering, sociala medier och bygdeutveckling har skett. Mätbara resultat Fyll i med projektets mätbara resultat, som du känner till direkt efter projektets slut. Skriv en kommentar om resultatet inte blev som du förväntat dig och/eller annan relevant information. Antal Utfall Kommentar Antal deltagare i projektet Män Underlag från närvarolista och e-post lista Kvinnor Underlag från närvarolista och e-post lista

6 Ungdomar 10 2 Underlag från närvarolista ideell tid Invandrare 10 Ej fört statistik kring detta Antal deltagare i kurser och seminarier Män 57 Kvinnor 58 Nya arbetstillfällen Män 0 Kvinnor 0 Nya företag 0 Antal nya tjänster och produkter som skapats genom projektet 1 2 En ny marknadsföringstjänst skapas; samt en hemsideskola. Nya nätverk 1 1 Ett nytt nätverk mellan bygdeföreningarna har skapats Antal nya inflyttade personer Ökat antal besökare och gästnätter som projektet förväntas skapa Bidragit till ökad jämställdhet se kommentar - Projektets mål var att marknadsföra kommunens landsbygd mot potentiella nyinflyttare samt få inflyttare att stanna i kommunen. - Projektet strävade efter en lika fördelning mellan kvinnor och män som engagerar sig i projektet.

7 Spridning av projektets resultat Hur har du spridit resultatet av projektet? Via Via reportage i lokaltidningar, via kommunens hemsida, Axet, vykort, mässor. Vilka andra aktörer kan vara intresserade att ta del av projektresultatet? Andra kommuner, föreningar. Hur kan resultatet vara till nytta för andra som arbetar med företags- och landsbygdsutveckling efter att projektet är avslutat? För att få tips och idéer på hur ett IT-projekt kan verkställas när det är ideella krafter som ska genomföra projektet och samverka över olika föreningar och områden i kommunen. Projektets kostnader och finansiering Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (uppdelat på finansiärer). Redovisa projektets ideella arbete och ideella resurser. KOSTNADER Faktiska kostnader Beviljad budget Utfall Löner och lönebikostnader Indirekta kostnader 0 0 Investeringar Övriga kostnader Summa faktiska kostnader Resurser Ideellt arbete Övriga ideella resurser 0 0 Summa ideellt arbete/resurser Offentliga resurser 0 0 Om du haft kostnader för investeringar eller övriga kostnader beskriv vad dessa består av. Ex. på övriga kostnader är konsultkostnader, studieresor, logi eller utrustning för att administrera projektet.

8 Dator, skrivare, projektor. FINANSIERING Faktisk finansiering Budgeterad finansiering Utfall Privat medfinansiering, intäkter 0 0 Privat medfinansiering, övrigt 0 0 Namn Namn Summa privat 0 0 medfinansiering EU medel Nat.off.finansiering Summa faktiska finanser Resurser Ideellt arbete Övriga ideella resurser 0 0 Summa ideellt arbete/resurser Offentliga resurser 0 0 Avvikelser från beviljad budget Har det förekommit avvikelser mellan uppkomna kostnader och budgeterade kostnader? Om det är fallet, vilka är avvikelserna och vilka är skälen till dessa avvikelser? Investeringarna har blivit betydligt lägre eftersom vi ej behövde införskaffa programvaror för webportalen. Slutsats och rekommendationer Vilka slutsatser kan du dra från projektet? Vad har varit svårt, oförutsett, intressant eller nytt? Intressant att se att det finns så mycket ideell kraft som får vår landsbygd att utvecklas. Ett stort engagemang finns att hänga med i utvecklingen och sprida informationen kring alla dessa möjligheter som finns i våra föreningar.. Vilka mervärden har projektet tillfört?

9 Att även Vara kommuns hemsida håller på att omstruktureras. Vilka rekommendationer kan du ge till andra som vill genomföra ett liknande projekt? Ha med i planeringen att det tar lång tid i början. Det är också bra att köra igång flera aktiviteter samtidigt eftersom de behöver processas olika lång tid. Det är viktigt med en bra projektansökan, bred förankring av projektet, tänka på hur projektet ska överleva och samverka med andra. Genomförandet Hur har kontakten/hjälpen fungerat från LEADER Västra Skaraborg? Det hade varit bra med mer praktiskt stöd för projektledningen. Det är bra att träffa andra projektledare för att utbyta information och idéer. Förbättringsområden Hur kan Leaderstödet förbättras? (ex seminarier, föreläsningar, kontakter eller annat) Mer struktur, information och stöd kring olika roller i projektet. Även när det gäller protokoll, styrgruppsmöten osv. Bilagor: Bifoga eventuellt skriftlig material som du har tagit fram i projektet, som till exempel, broschyrer eller annat material som du tagit fram för att marknadsföra ditt projekt, filmer, et.c. Vara Projektägare/Firmatecknare Projektledare

10 Jag godkänner att kontaktuppgifter publiceras i en projektdatabas där slutrapporten görs tillgänglig för andra som arbetar med landsbygdsutveckling och för allmänheten Godkännandet skickar du i original tillsammans med ansökan om slututbetalning. Kontaktpersoner i slutrapporten Namn & adress Maria Joelsson Ryda Siggesgården 3 Telefonnummer VARA Roll i projektet Projektledare Underskrift E-postadress Datum Namn & adress Helena Torsell, Vara kommun Stora torget 8, VARA Roll i projektet Ekonomiansvarig Underskrift Telefonnummer E-postadress Datum

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning Datum: 2010-11-01 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-551 Kundnr O 144 20 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din

Läs mer

Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla)

Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla) Bilaga 2 Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla) 1. Journalnummer 2009-3465 Projektägare: Lundsbergs Bygdegårdsförening, Lunden, 670 41 KOPPOM 2. Kontaktpersoner Projektledare: Kjell Olofsson, Lunden,

Läs mer

Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo

Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo 1 (7) Slutrapport för projektet Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo Datum: 2014 05 31 Journalnummer: 2011-599 Projekttid: 2011-2014 Kontaktpersoner i projektet: Fredrik Dahl fredrik.dahl@svenljunga.se

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 Slutrapport för projektet Förstudie; METALLHANTVERKSCENTRUM (MHC) Datum: 2012-12-03 Journalnummer: Projekttid: 2011-05-19 2013-03-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (12) Slutrapport för projektet Ta drivet vidare Datum: 2014-10-17... Journalnummer: 2012-121 Projekttid: 2013-01-01 2014-10-31. Kontaktpersoner i projektet Johanna Heleander 0706141365 Sarah kristoffersen

Läs mer

Brun-vit turistväg mellan Dellensjöarna

Brun-vit turistväg mellan Dellensjöarna Brun-vit turistväg mellan Dellensjöarna Slutrapport för förstudien Catherine Vennberg 2010-04-01 Vår vid Björsbo. sommar vid Avholm, höst vid Blodmyra. vinter vid Norrboån Foto: Stefan Gunnarsson. Kent

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer