PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet"

Transkript

1 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för landsbygdsprojekt. Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor. A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress c/o Britt Källström Rommarbacken SUNDBORN Journalnummer E-postadress B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Britt Källström Rommarbacken SUNDBORN E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) -- C. Sammanfattning av projektet C.1. Projektet genomfördes under perioden Från och med Till och med Var genomfördes projektet? Sundborn Här ska du kort och konkret beskriva projektet Förstudien Ett attraktivare Sundborn(arbetsnamn Leva och bo i Sundborn)delades in i två steg. Steg ett avsåg djupintervjuer med sockenbor för att på så sätt få ett underlag av sockenbornas vilja och tankar om utvecklingen av Sundbornsby. Liksom ett underlag för bevarande av butiken, macken och skolan. 32 djupintervjuer genomfördes. I steg två engagerades Arken Arkitekter i processarbetet att visualisera resultaten av djupintervjuerna samt annat tillgängligt material. Processarbetet engagerade ett hundratal sockenbor under en söndag och en måndag. Arbetet färdigställdes sedan i strategidokumentet Leva och bo i Sundborn, som presenterades vid flera tillfällen för sockenbor samt politiker och tjänstemän i Falu kommun och Region Dalarna. Vissa detaljstudier som landsvägsbrons utformning gjordes därefter.

2 D. Målgruppen vem riktade sig projektet till Personer eller grupper Sockenbor Sockenrådet Falu kommuns politiker Tjänstemän i kommunen och Region Dalarna På vilket sätt har de fått nytta av projektet? Ökad delaktighet. Samsyn i utvecklingsfrågor i Sundbornsby En utvecklad målbild som ger energi i arbetet med att driva utvecklingsprojekt Underlag för kommande investeringar Underlag för genomförande av de utvecklingsprojekt som beskrivs i strategidokumentet E. Genomförandet av projektet E.1. Varför ville ni genomföra projektet På 90-talet genomförde Falu kommun ett visionsarbete tillsammans med byborna. En rapport med olika förslag sammanställdes och beslutades senare av kommunfullmäktige. Rapportens intentioner fullföljdes aldrig. Tid efter annan uttryckte sockenbor missnöje med att inget hände. Oenighet framkom också i olika frågor. Med detta som bakgrund var det angeläget att ta upp tråden igen och åstadkomma något resultat. Särskilt med hotet att butiken och macken var nedläggningshotade. Det relativt nystartade sockenrådet behövde också ett strategidokument för sina insatser. E.2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) Kön Antal Beskriv deras roll i projektet Arbetsgruppsdeltagare 75 5 styrelseledamöter 2 Konsulter Om de representerat organisation, förening, företag eller myndighet ange i så fall vilken. Arken arkitekter 60 Arbetsgruppsdeltagare 3 Styrelseledamöter Arken arkitekter 1 Konsult E.3. Hur har ni förankrat projektet? Vid informationsmöten till vilka alla sockenbor inbjudits. Workshops i två dagar. Utdelning av information till alla hushåll i Sundborn. Informationsmöten med andra föreningar i socknen Hemsidan Affischer E.4. Vilka har ni samarbetat med?

3 Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under projektet? Ja Nej Om Ja, vilka Hembygdsföreningen, idrottsföreningarna, Falu kommun, Trafikverket(Vägverket), Region Dalarna, Carl Larssongården, Bed & Breakfastföretag i Sundborn. Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? Ja Nej Om Ja, med vilka Strategidokumentet har givit inspiration till ökad dialog med företag i socknen. Dialog med bostadsbolaget Kopparstaden. E.5. Vad har ni genomfört i projektet? Framtagande av strategidokumentet Leva och bo i Sundborn. Gång-och cykelväg genom byn Skisser på utformning av nya broräcken Skisser på nya bostäder i centrum Underlag för remissvar ang Trafikstrategi för Falu kommun Ökad dialog med olika aktörer E.6. Har något gått bättre än planerat? Ett stort och positivt genomslag för slutrapporten. Vi visste inte att den skulle bli så bra. E.7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? Den omfattande byråkratin, särskilt vad avser ekonomihanteringen, vs Jordbruksverket/Länsstyrelsen Dalarna och har tagit alldeles för mycket tid och energi i anspråk. Fördröjning av utbetalning av medel har inneburit att sockenrådet har varit tvunget att uppta banklån. Detta sammantaget är betungande för en ideellt arbetande förening. F. Projektets mål och resultat F.1. Vilka resultat skapade projektet? Ett strategidokument för. Framtidsvilja och underlag för insatser av olika slag för utveckling av Sundbornsby både vad gäller besökande som sockenborna. Samverkan mellan olika aktörer. Inspirerat andra i Sundborn att starta projekt med Leaderfinansiering. Intresse från andra utanför Sundborn. Medialt intresse. Ökat intresse från Falu kommun. Kommunen har infört möjligheten för de olika kommundelarna att erhålla utvecklingsmedel, som för Sundborns del användes till iordningställande av en besöksparkering. Genom att Sundborn hade en utvecklingsplan, tilldelades Sundborn det första bidraget. F.2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Mål Resultat Är målet uppfyllt? (Ja/Nej) Om målet är delvis uppfyllt, ange orsaken Djupintervjuer 32 intervjuer genomförda Ja Egen hemsida Sundborn.com Ja Utvecklingsplanen Lyckat resultat Ja F.3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar?

4 Ja/Nej Om Ja, på vilket sätt? Funktionshindrade Ja Separerad gång/cykelväg över bron Hållbar utveckling Ja Framtida utveckling av socknen Integration Ja Alla välkomna Kompetenshöjning Ja Samverkan mellan aktörer har bidragit till ökade kunskaper Jämställdhet Ja Ungefär lika många kvinnor som män har deltagit Ja Se ovan Miljö Ja Förbättring av besöksparkeringen, som skapat bättre miljö för sockenborna Ungdomar Ja sockenbiorna Tillfrågats om idéer för utvecklingsplanen F.4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? Resultat direkt Mätbara resultat efter projekt Antal nya företag - Antal nya produkter - Antal nya tjänster - Antal nya tekniker - Antal nya nätverk och mötesplatser - Antal bevarade arbetstillfällen Antal nya arbetstillfällen Antal deltagare i utbildningar Totalt antal nya övernattningar per år - Antal nya övernattningar för besökare från - andra kommuner eller länder per år Totalt antal nya dagsbesökare per år - Antal nya dagsbesökare från andra kommuner eller länder per år - Kommentera och beskriv G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan) Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar H. Hur har ni spridit projektets resultat? Radio, tidningar, hemsida, informationsmöten, möten med kommunens politiska ledning och tjänstemannaledning, information vid möten med andra föreningar i andra kommundelar, kommunala bostadsbolaget J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra Utvecklingsplanen Leva och bo i Sundborn har öppnat intresset för andra utvecklingsområden samt stimulerat till samverkan. Förstudien har också inspirerat andra i Sundborn att starta utvecklingsprojekt med Leaderfinansiering. Planen har också blivit en förebild för andra byar i Dalarna K. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat

5 Utvecklingsplanen/strategiplanen är nu grund för att försöka genomföra de olika delarna, som beskrivits. Iordningställande av besöksparkeringen samt en provisorisk GC är klara. I en annan förstudie beskrivs utformningen av en servicebyggnad. Därutöver bearbetas möjligheten att bygga en dirtbana samt påverkan för byggnation av hyreslägenheter. L. Bilagor Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20

Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20 Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20 1 Förord Projektet Upptäck Änglanejden har bedrivits under tiden 1 maj 2012 t.o.m. 30 april 2014. Projektägare har varit den ideella föreningen Änglanejden

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning Datum: 2010-11-01 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-551 Kundnr O 144 20 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer