PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet"

Transkript

1 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för landsbygdsprojekt. Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor. A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Gagnefs kommun Journalnummer Gagnef E-postadress info gagnef.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Maj-Karin Arnberg Flosjövägen Dala-Floda Telefonnummer Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) E-postadress majcliff hotmail.com C. Sammanfattning av projektet C.1. Projektet genomfördes under perioden Från och med Till och med 16 april juni 2014 Var genomfördes projektet? I Dala-Floda och i Röros Här ska du kort och konkret beskriva projektet Genom körutbyte skapa ett kulturellt samarbete över gränsen som gynnar vidareutveckling av besöksnäringen. Utröna hur sången kan bli ett komplement till tidigare genomförda lyckade projekt i samverkan med Norge. Skapa intresse och insikt hos barn och ungdom om hur sången kan vara grunden till ett samarbete för utveckling. Vi ville visa att ett utbyte av körverksamhet kan vara en stor potential för att marknadsföra attraktioner och sevärdheter för varandra. Genom besöket i Röros har vi lyckats att skapa en bestående kontakt med Os Blandakor som har gjort återbesök hos oss i Dala- Floda. Samarbete med kören har medfört att vi kunnat marknadsföra Dala-Floda och Gagnefs kommuns attraktioner hos turistnäringen i Röros. Detta har lett till ett stort intresse att besöka oss i Dala-Floda. Besöket i Röros lyfte fram flera idéer om hur vi på hemmaplan kan få flera barn och ungdomar intresserade av sång och körverksamhet. Bla genom att hos oss implementera den norska traditionen med blåsorkester för ungdom. Projektet har skapat möjlighet för oss att få ett gott samarbete och gehör hos Barn och Utbildning och vi har startat upp en aktiv körverksamhet med barn och ungdomar i Dala-Floda. Genom Os Blandakors återbesök till oss har vi fått ett stort antal nya besökare som marknadsför våra sevärdheter och attraktioner vilket gynnar besöks- och servicenäringen i vår kommun. Detta i likhet med de effekter även Röros fått av vårt besök.

2 D. Målgruppen vem riktade sig projektet till Personer eller grupper Körmedlemmar Lokalbefolkningen Servicenäringen Barn och ungdom Turistverksamheten Floda Musik & Sångförening På vilket sätt har de fått nytta av projektet? Insikt om hur sång och körverksamhet kan vara ett komplement till kulturutbyte som får gynnsamma effekter för servicenäringen. Skapat större intresse för sång och körverksamhet Fått ökat antal besökare både lokalt och till hela kommunen Skapat insikt om att sången kan vara en väg som leder till samarbete och utveckling Fått en kompletterande marknadsföringsinsats genom körverksamheten Höjt statusen och intresset för verksamheten E. Genomförandet av projektet E.1. Varför ville ni genomföra projektet Vi ville genom projektet öka attraktionskraften för Dala-Floda och kommunen där körerna genom att knyta kontakter med varandra kunde bidra till detta. Skapa samarbete mellan sång- och musikverksamhet över gränsen som kan utvecklas, trots att det är små orter med begränsade resurser, till att bli ett marknadsföringskomplement som får positiva effekter för besöks- och servicenäringen. Intresset för sång och körverksamhet har minskat under åren vilket vi genom att skapa ett strukturerat samarbete med Barn och Utbildning ville väcka intresse för att öka intresset och deltagandet av vår verksamhet. E.2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) Kön Antal Beskriv deras roll i projektet 2 Styr- och projektgrupp Om de representerat organisation, förening, företag eller myndighet ange i så fall vilken. 4 Körmedlemmar Floda Musik- och Sångförening 8 Körmedlemmar Os Blandakor 1 Projektledare Floda Musik- och Sångförening 2 Lärare för utveckling av samarbetet med barn och ungdom 2 Styr- och projektgrupp 13 Körmedlemmar Floda Musi- och Sångförening 12 Körmedlemmar Os Blandakor E.3. Hur har ni förankrat projektet? Genom information och samarbete Gagnefs turistbyrå och turistbyrån i Röros. Information har skett på vår webbsida Marknadsföring till lokalbefolkningen och Dala-Floda Intresseförening Information till Barn och Utbildningsverksamheten i kommunen E.4. Vilka har ni samarbetat med?

3 Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under projektet? Ja Nej Om Ja, vilka Barn och Utbildningsverksamheten i kommunen, Visit Södra Dalarna, Dala-Floda Intresseförening, näringslivet Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? Ja Nej Om Ja, med vilka Samarbete och nätverk med Os Blandakor i Norge och med Barn och Utbildnignsverksamheten E.5. Vad har ni genomfört i projektet? Genom besöket i Röros och Os Blandakors återbesök hos oss har vi etablerat bestående kontakter och samarbete. Detta vidareutvecklar vår verksamhet där sång och körverksamhet kompletterar den kulturella attraktionskraften för våra orter som får god effekt för serrvice- och besöksnäringen. Upparbetat en samverkan med Barn och Utbildning som ökat intresset att delta i sång och körverksamhet hos barn och ungdomarna. Skapat insikt hos lokalbefolkningen om hur sång och körverksamhet kan vara komplement till övrik kulturell verksamhet för att öka attraktionskraften för våra orter. E.6. Har något gått bättre än planerat? Responsen från körmedlemmar, lokalbefolkningen och Barn och utbildning har varit bättre än förväntat E.7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? Pga sjukdom så kunde inte Os Blandakors återbesök hos oss arrangeras som vi tidsplanerade i ansökan. Projektarbete kräver stora kunskaper och engagemang och väl genomtänkta syften och mål vilket kan vara lätt att förbise när en ansökan skrivs. F. Projektets mål och resultat F.1. Vilka resultat skapade projektet? Vi har skapat en samverkan mellan kören i Dala-Floda och Os Blandakor i Röros som kommer att fortsätta och utvecklas. Detta har lett till att vi hittat marknadsföringsmöjligheter genom besök och återbesök som medförde att båda orter kunde marknadsföra sina respektive utbud och produkter. Detta skapade stort intresse och Dala-Floda fick många nya besökare detta år som en effekt av körutbytesverksamheten. Vi har ökat intresset för körverksamheten lokalt och mycket glädjande är att vi skapat ett samarbete med skolan som nu själva byggt upp en utbytesverksamhet mellan barn- och ungdomskörer i Röros och Dala-Floda.. F.2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Mål Resultat Är målet uppfyllt? (Ja/Nej) Körframträdanden och 1 Ja deltagande i turistsymposium Samverkan mellan aktörer 2 Ja Rörosområdet och Gagnefs kommun och Dala-Floda Ökat besöksantal 25 Ja Ökat ungdomsutbyte 2 Ja Ökat kulturutbyte 5 Ja Om målet bara är delvis uppfyllt, ange orsak F.3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar?

4 Ja/Nej Om Ja, på vilket sätt? Funktionshindrade Ja Verksamheten helt öppen för deltagande och delaktighet för alla Hållbar utveckling Ja Körutbytet medverkar till hållbart utbyte som skapar utveckling Integration Ja Sång och musik lockar till samarbete över nationsgränser Kompetenshöjning Ja nationsgränser Körverksamhet nationsgränser kan vara grund för kulturutbyte Jämställdhet Ja Projektet varit könsneutralt Ja deltagit med viss överrepresentation i genomförandet Miljö Nej Ungdomar Ja Flertal barn och ungdomar fått intresse och engagerat sig i körverksamhet. Nytt F.4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? Mätbara resultat Antal nya företag Antal nya produkter Antal nya tjänster Antal nya tekniker Resultat direkt efter projekt Kommentera och beskriv Antal nya nätverk och mötesplatser 4 Nya nätverk har skapats mellan körer och barn- och ungdomskörer inom utbildningsverksamheten Antal bevarade arbetstillfällen Antal nya arbetstillfällen Antal deltagare i utbildningar Totalt antal nya övernattningar per år 12 Dala-Floda har fått flera nya besökare som kommit efter vår marknadsföringsinsats i Röros. Antal nya övernattningar för besökare från 12 -"- andra kommuner eller länder per år Totalt antal nya dagsbesökare per år 25 -"- Antal nya dagsbesökare från andra kommuner eller länder per år 25 -"- G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan) Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar H. Hur har ni spridit projektets resultat? Vi har marknadsfört oss på hemsida och i Dalarnas tidningar J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra Planering, noggrannhet och uthållighet krävs för genomförande av projektidéer. Skapa bred förankring och våga tänka nytt. K. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat

5 Vi kommer att fortsätta med körutbyte genom besök och återbesök och utveckla vårt samarbete och nätverk med Röros och Norge. Genomfört Leaderprojekt skapade en grundförutsättning för oss att utveckla vår körverksamhet som vi aldrig kunnat uppnått utan detta projekt. Projektet skapade också förutsättning för ett fortsatt aktivt samarbete mellan våra respektive utbildningsverksamheter för utveckling av barn-och ungdomskörer.. L. Bilagor Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20

Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20 Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20 1 Förord Projektet Upptäck Änglanejden har bedrivits under tiden 1 maj 2012 t.o.m. 30 april 2014. Projektägare har varit den ideella föreningen Änglanejden

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning Datum: 2010-11-01 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-551 Kundnr O 144 20 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Studieresa i biosfärområdets västra delar hösten 2014, då Permakultur Stjärnsund besöktes. Projektägare: Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa)

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer