Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)"

Transkript

1 Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner på välj Väx med skogen i kolumnen till vänster. Skicka den underskrivna slutrapporten i original med post till Skogsstyrelsen. A. Uppgifter om stödmottagaren Namn och adress Diarienummer Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) E-postadress B. Uppgifter om kontaktperson (om annan än stödmottagaren) Namn och adress Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) E-postadress Del 1 Slutrapport C. Sammanfattning av åtgärden (Skrivs lämpligen sist av allt.) Åtgärdens namn Åtgärden genomfördes under perioden Från och med: Var genomfördes åtgärden? Till och med:

2 Skogsstyrelsen Slutrapport för Väx med skogen 2 (11) Här ska du kortfattat och så konkret som möjligt beskriva åtgärden som den planerades och genomfördes. Berätta också om erfarenheter du gjort under arbetets gång. (Detta ska vara en sammanfattning av övriga delar i rapporten.)

3 Skogsstyrelsen Slutrapport för Väx med skogen 3 (11) D. Genomförandet D1. Varför ville du genomföra åtgärden? D2. Vad har du gjort för det stöd du fick? D3. Har genomförandet på något sätt avvikit från beslutet om stöd? Om ja, beskriv hur.

4 Skogsstyrelsen Slutrapport för Väx med skogen 4 (11) D4. Hur många män resp. kvinnor har varit med och genomfört åtgärden, och vad har varit deras funktion? Kön Antal Beskriv deras roll Om de representerar organisation, förening, företag eller myndighet, ange i så fall vilken. Män D5. Har du förankrat åtgärden i din omgivning, och i så fall hur? D6. Vilka har du samverkat med? Har du haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under genomförandet av åtgärden? Om Ja, med vilka? Ja Nej Har åtgärden skapat nya samarbeten eller nätverk? Ja Nej Om Ja, med vilka?

5 Skogsstyrelsen Slutrapport för Väx med skogen 5 (11) D7. Har något i genomförandet av åtgärden gått bättre än planerat? D8. Vilka svårigheter eller hinder har inverkat på genomförandet av åtgärden? E. Åtgärdens resultat E1. Vilka resultat har åtgärden gett? E2. Hur har kunskap och information om åtgärden och dess resultat kommit andra till del?

6 Skogsstyrelsen Slutrapport för Väx med skogen 6 (11) F. Slutsatser från genomförandet och rekommendationer till andra G. Verksamhetens fortsättning Del 2 Uppföljning av stödets effekt och statistik H. Har åtgärden gynnat eller arbetat för följande områden eller målgrupper? Mål Ja/Nej Om Ja, på vilket sätt? Funktionshindrade Hållbar utveckling Integration Kompetenshöjning Jämställdhet Miljö Ungdomar

7 Skogsstyrelsen Slutrapport för Väx med skogen 7 (11) I. Resultat direkt efter åtgärdens slutförande Mätbara resultat Antal direkt efter åtgärden Kommentera och beskriv Antal nya företag Antal nya produkter och/eller tjänster Antal nya tekniska lösningar Antal nya nätverk och mötesplatser Antal bevarade arbetstillfällen Män Antal nya arbetstillfällen Män Totalt antal nya övernattningar per år Antal nya övernattningar för besökare från andra kommuner eller länder per år Totalt antal nya dagsbesökare per år Antal nya dagsbesökare från andra kommuner eller länder per år

8 Skogsstyrelsen Slutrapport för Väx med skogen 8 (11) J. Framtida effekt av åtgärden Mätbara resultat Bedömt antal i framtiden Kommentera och beskriv Män Antal nya arbetstillfällen om ett år Antal nya arbetstillfällen om fem år Män Andra framtida effekter av insatsen. K. Bilagor Bilaga nr L. Försäkran och underskrift Jag ansöker om utbetalning och försäkrar att: det som redovisas i slutrapport avser det som jag har beviljats stöd för åtgärderna som redovisas i denna ansökan om utbetalning har genomförts efter det att beslut om stöd fattades alla uppgifter som jag har lämnat i denna slutrapport med bilagor är fullständiga och riktiga Datum Namnunderskrift (behörig firmatecknare) Namnförtydligande Datum Namnunderskrift (behörig firmatecknare) Namnförtydligande De uppgifter du lämnat i din ansökan kommer att användas för stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys inom Skogsstyrelsen. Uppgifterna kommer att behandlas elektroniskt. Skogsstyrelsen kommer även att lämna uppgifterna till andra myndigheter vid förfrågan. Vissa uppgifter kommer att publiceras på Skogsstyrelsens hemsida. I övrigt hänvisar vi till personuppgiftslagen (1998:204).

9 9 (11) Anvisning till slutrapport för Väx med skogen Syfte med slutrapporten Delar av slutrapporten kommer att publiceras på Skogsstyrelsens hemsida som exempel för andra sökande. Den kommer alltså att läsas av personer även utanför Skogsstyrelsen. Därför innehåller den information om bakgrund, hur det var tänkt att göras likaväl som information om hur ni verkligen gjorde och vilka resultat det gav. Dessutom får du en möjlighet att dra slutsatser och lämna tips till andra sökande. Slutrapporten är också Skogsstyrelsens underlag för att bedöma om du gjort det du har fått stöd för eller inte. Om det du gjort avviker allt för mycket från ditt beslut om stöd kan vi tvingas kräva tillbaka stödpengar från dig. Slutrapporten är också grund för urval av sökande som ska besökas för kontroll på plats efter åtgärd. Till några av punkterna i blanketten finns här kommentarer och ytterligare frågor som kan underlätta när du ska fylla i blanketten. Ta fram ditt beslut om stöd och börja fylla i slutrapporten med hjälp av denna anvisning. A. Uppgifter om stödmottagaren Diarienummer hittar du längst upp till höger i ditt beslut om stöd. B. Uppgifter om kontaktperson Om det är någon annan än du, eller om sökande är en firma vill vi gärna ha en kontaktperson att tala med om vi har frågor. Del 1 Slutrapport C. Sammanfattning av åtgärden Åtgärdens namn bör enkelt beskriva vad du fick pengar för att göra. T.ex. Matvandringar i Pengsjö, eller Nyutvecklad träförädling. Sammanfattningen skriver du efter att ha fyllt i alla andra delar av slutrapporten. Detta avsnitt kommer vi att redigera så att det kan publiceras på Skogsstyrelsens hemsida. Sammanfattningen ska innehålla bakgrund till varför du sökte stöd och kortfattat beskriva genomförande, resultat och erfarenheter. Du kan ha nytta av beslutet om stöd när du ska beskriva bakgrunden till åtgärden. D. Genomförandet D1. Varför ville du genomföra åtgärden? Beskriv bakgrunden, t.ex. om det var ett behov av utveckling eller om det var en idé som växt fram och som du ville realisera. Du kan få hjälp av din ansökan om stöd och i beslut om stöd. D2. Vad har du gjort för det stöd du fick? Beskriv åtgärden så tydligt som möjligt och med egna ord. D3. Har genomförandet på något sätt avvikit från beslutet om stöd? Beskriv om, och i så fall hur, åtgärden du genomfört avviker från beslutet om stöd. Det är viktigt att du tar upp alla eventuella avvikelser i genomförandet av åtgärden jämfört med beslutet om stöd.

10 Skogsstyrelsen Anvisning Slutrapport för Väx med skogen 10 (11) D4. Hur många män resp. kvinnor har varit med och genomfört åtgärden, och vad har varit deras funktion? Ange en uppskattning av antalet män och kvinnor som deltagit på något sätt i genomförandet av åtgärden, vilken roll de haft, och om de representerar någon särskild organisation. Observera att detta gäller personer som arbetat med åtgärden och inte besökare, kunder eller liknande. D5. Har du förankrat åtgärden, och i så fall hur? Beskriv hur du fått uppmärksamhet och gensvar för det du genomfört. Om du t.ex. har fört dialog med markägare, grannar och andra berörda, med myndigheter, kommuner, kunder, eller konkurrenter så beskriv detta med egna ord. D6. Vilka har du samverkat med? Ange viktiga kontakter och samarbetspartners du har haft i samband med genomförandet av åtgärden. Det kan t.ex. vara företag du samverkar med, eller som på annat sätt varit viktiga för åtgärdens genomförande. D7. Har något i genomförandet av åtgärden gått bättre än planerat? Beskriv sådant som kan ha gått oväntat bra eller inslag i åtgärden som överraskat dig positivt. D8. Vilka svårigheter eller hinder har inverkat på genomförandet av åtgärden? Beskriv problem och olika typer av hinder som du inte väntat dig. Du kan även ta upp problem som du väntat dig men som du hanterat på ett annat sätt än planerat. E. Åtgärdens resultat E1. Vilka resultat har åtgärden gett? Beskriv vad åtgärden gett för resultat fram till idag, och vilka effekter har du kunnat se så här långt. Ange om möjligt vilka av dina affärsmål som du ser har uppfyllts eller håller på att uppfyllas. E2. Hur har kunskap och information om åtgärden och dess resultat kommit andra till del? Ange vilka aktörer förutom dina kunder som tror du kan vara intresserade av att ta del av åtgärden och dess resultat. Ange hur du tror att information och kunskap om genomförandet av åtgärden skulle kunna vara till nytta för andra som arbetar på landsbygden och med anknytning till skog. F. Slutsatser från genomförandet och rekommendationer till andra Vilka slutsatser kan du dra? Vad har varit svårt, oförutsett, intressant, särskilt betydelsefullt eller nytt? Vilka extra värden eller positiva resultat har genomförandet tillfört? Det vill säga värden och resultat som du inte tänkte på innan. Det kan vara mjuka värden eller ekonomiska värden. Vilka rekommendationer kan du ge till andra som vill genomföra en liknande åtgärd? Kunde du ha genomfört åtgärden utan stöd? G. Verksamhetens fortsättning Hur fortsätter verksamheten efter åtgärdens genomförande? Hur kommer du att använda det resultat som åtgärden skapat? Har åtgärden medfört att företagets inriktning ändrats, och i så fall hur?

11 Skogsstyrelsen Anvisning Slutrapport för Väx med skogen 11 (11) Del 2 Uppföljning av stödets effekt och statistik Det du svarar på i denna del används av Skogsstyrelsen för att följa upp och ta fram statistik kring effekten av stödet Väx med skogen i sin helhet. H. Har åtgärden gynnat eller arbetat för följande områden eller målgrupper? Beskriv med egna ord. I. Resultat direkt efter åtgärdens slutförande Fyll i tabellen även om resultatet är noll. Vissa punkter kommer att vara noll eftersom några passar bättre för satsningar inom upplevelser/rekreation och andra inom förädling/innovation. J. Framtida effekt av åtgärden Fyll i tabellen utifrån vad du tror på även om det är noll. Andra effekter kan vara sådana som du ser kommer att komma, men som inte handlar om arbetstillfällen. Högre tillväxt, bättre resultat, nya kunder, nya samarbetspartners eller nya produkter. K. Bilagor Eventuellt material som du har tagit fram, som till exempel broschyrer, filmer och bilder. Ta även med material som du har tagit fram för att marknadsföra projektet. L. Försäkran och underskrift Behörig firmatecknare ska skriva under rapporten och intyga att det som står i rapporten är riktigt.

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1)

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1) Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Projekthandbok Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013 Sida 1 (1)

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten

Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten För projekt

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

ABC. till dig som söker projektbidrag

ABC. till dig som söker projektbidrag ABC till dig som söker projektbidrag KOLOFON Nordiska kulturfonden 2010 Texten får användas fritt så länge som källan anges tydligt och det handlar om icke-kommersiellt bruk. Design och produktion: Mar

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer