Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)"

Transkript

1 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd för köp av kompetensutveckling. Vart ska du skicka blanketten? Du ska skicka blanketten till Skogsstyrelsen, Jönköping. Läs igenom anvisningarna noga. En komplett ansökan är lättare att handlägga och gör att du kan få beslut om utbetalning fortare. När ska du skicka in din ansökan? Du kan ansöka om utbetalning när som helst efter att du har mottagit ditt beslut om stöd och har kostnader i ditt projekt som du har betalat. I ditt meddelande om beslut finns angivet hur många gånger per år du får ansöka om utbetalning. Ansökan om slututbetalning måste komma in till Skogsstyrelsen senast det datum som angetts som klardatum i ditt beslut om stöd. Om en ansökan om slututbetalning kommer in senare än tre månader efter detta datum kommer ansökan att avvisas och stödet betalas inte ut. Du är ansvarig för att ansökan når Skogsstyrelsen i rätt tid. Du kan begära framflyttning av klardatum. Det gör du genom att skriva till Skogsstyrelsen och berätta varför du inte hinner klart och vilket datum du önskar förlänga tiden till. Denna begäran måste komma in till Skogsstyrelsen senast det datum som angivits som klardatum i beslutet om stöd. Om din ansökan om slututbetalning kommer in för sent kan den avvisas och stödet betalas inte ut. Så här fyller du i blanketten Börja med att plocka fram ditt beslut om stöd med bilagorna Allmänna villkor för företagsstöd och Övriga upplysningar. Du behöver dessa för att kunna svara på en del uppgifter i ansökan om utbetalning. A. Stödmottagare Fyll i samma namn på utbildningen som du angav när du sökte stöd. Stödmottagare ska vara samma som beviljats stödet. Journalnummer och kundnummer framgår av ditt beslut om stöd. Ange också bankgironummer eller bankkontonummer, inklusive clearingnummer. Jordbruksverket, som är utbetalande myndighet, betalar i första hand ut pengarna till bankgiro. Kontonumret måste vara anmält till Jordbruksverket. Om du inte redan har gjort det eller om du vill ändra kontonummer måste du göra en anmälan. Detta kan göras på eller genom att skicka in blanketten Anmälan - kontonummer. Blanketten finns på Jordbruksverkets webbplats. Du kan också hitta den via länk på under rubriken kompetensutveckling.

2 Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) B. Kontaktperson Om några uppgifter som gäller kontaktpersonen har ändrats sedan ansökan om stöd ska du ange de nya här. Det kan även handla om att det har tillkommit helt nya kontaktpersoner i ärendet. C. Momsredovisning Svara på frågan om skyldighet att redovisa moms. Om du svarar Ja ska du redovisa kostnader exklusive moms. Om du svarar Nej ska du redovisa kostnader inklusive moms. Med Delvis menas de fall då verksamheten är momspliktig i vissa delar men inte i andra. Om du svarar Nej eller Delvis ska du skicka in en förklaring. Det måste även framgå vilka kostnader du ska, respektive inte ska, redovisa moms för. Kontakta skatteverket om du är osäker på om du ska redovisa moms för projektet eller inte. D. Uppgifter om genomförandet D1. Om genomförandet avviker från din ursprungliga ansökan eller de villkor som är angivna för ditt beslut om stöd, kryssar du i Nej. Meddela ändringar till Skogsstyrelsen innan du ansöker om utbetalning. Om du svarar Nej ska du meddela ändringarna till Skogsstyrelsen och ansöka om en omprövning av beslutet innan du skickar in ansökan om utbetalning. Kontakta gärna din handläggare på Skogsstyrelsen i god tid innan du avser att göra förändringar för att på så sätt få reda på om de förändringar du vill göra är stödberättigande och om de kräver ett nytt beslut. D2. Om du ansöker om delutbetalning ska du ange om du kommer att hinna med att slutredovisa inom tre månader efter det att klardatumet har passerats. (Klardatumet finns angivet i ditt beslut om stöd.) Begäran om att få ändra klardatum ska komma in till Skogsstyrelsen innan beslutat klardatum. Med slutredovisa menas att du har slutfört aktiviteterna, betalat alla fakturor och att din ansökan om slututbetalning har kommit in till Skogsstyrelsen. Om du svarar Nej kan du begära framflyttning av klardatum. Det gör du genom att skriva till Skogsstyrelsen och berätta varför du inte hinner klart och vilket datum du önskar förlänga tiden till. Denna begäran måste komma in till Skogsstyrelsen senast det datum som angivits som klardatum i beslut om stöd. D3. Om du har sökt eller blivit beviljad andra stöd sedan ansökan gjordes anger du det här. Om du svarar Ja ska du specificera vilka stöd och vilka kostnader det handlar om. Du kan inte få två EU-finansierade stöd för samma projekt. E. Uppgifter om utbetalningen Ange om din ansökan avser en delutbetalning eller en slutlig utbetalning.

3 Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 3(6) F. Jag ansöker om utbetalning för följande kostnader I kostnadssammanställningen ska du redovisa de kostnader du haft, som är betalda och som du söker utbetalning för. Det är viktigt att du bara tar med sådana kostnader som ger rätt till stöd och som omfattas av ditt beslut om stöd. Tar du med kostnader som inte ger rätt till stöd kan du få ett extra avdrag för detta i samband med din slututbetalning. Var därför noga med att i specifikationen inte ta med kostnader som du är osäker på utan att först ha talat med din handläggare vid Skogsstyrelsen. Har insatsen blivit dyrare än du planerat räknas inte den överstigande kostnaden som en felredovisning och leder därför inte till något extra avdrag. Ger bara en del av en faktura rätt till stöd skickar du med hela fakturan men tar bara upp den kostnad som ger rätt till stöd i specifikationen. Markera på fakturan vilken eller vilka delar du söker utbetalning för. Fakturan måste vara ställd till den som sökt stödet. Likaså måste betalningsbeviset visa att det är den som sökt stöd som har betalat. Annars kan inte Skogsstyrelsen avgöra om det är rätt person som får stödet. Om du t ex har fler än en firma, måste du se till att det är samma firma som söker stödet, får fakturan och sedan betalar beloppet. Om du har rätt att dra av momsen för den verksamhet som du söker stöd för ska kostnaderna redovisas exklusive moms. Om du väljer att sammanställa kostnaderna på ett separat papper, till exempel ett Excel ark, så ska uppställningen följa blanketten. Om du söker utbetalning för resor med egen bil tar du upp den faktiska kostnaden för resan. Du kan ta upp kronor per mil utan att redovisa hur du har räknat fram milkostnaden. Anger du högre milkostnad måste du redovisa för hur du har beräknat milkostnaden. Kom ihåg att redovisa kreditfakturor. Det är skillnad mellan stödberättigande kostnader och stöd. Stödberättigande kostnader är alla kostnader som du kan få stöd för. Stöd är det som du faktiskt får utbetalt. Eftersom stödet utgör en beslutad procent av de stödberättigande kostnader som är beviljade för ditt projekt måste du redovisa alla stödberättigande kostnader för att ha möjlighet att få ut hela det beviljade stödbeloppet. G. Slutrapport G1. Beskriv kortfattat vad du tror att du kommer att ha för nytta av kompetensutvecklingen och hur det överensstämmer med det som du angav när du sökte stödet. G2. Ange antal män respektive kvinnor som deltagit i den eller de utbildningar som du har fått stöd för. Redovisa bara den tid du/ni faktiskt har varit på kursen och fått utbildning. Du ska inte räkna med restid. H. Bilagor Kopior av fakturor bifoga kopior på alla fakturor som du redovisat under del E, inklusive följesedlar och annat underlag som fakturan hänvisar till. Kopior på betalningsbevis bifoga kopior av betalningsbevis som visar att du har betalat kostnaderna, se beskrivning av betalningsbevis längre fram.

4 Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 4(6) Nya underlag vid ändringar om ändringar har skett under genomförandets gång, i förhållande till beslut om stöd, skicka in nya underlag som kan vara aktuella, exempelvis nytt registreringsbevis som visar vem som tecknar firman. Kopia på ansökan eller på beslut om annat stöd om du har sökt eller blivit beviljad andra stöd sedan beslut om stöd ska du bifoga kopia på ansökan eller på beslut om detta. Andra bilagor har du andra bilagor som är aktuella för den verksamhet ansökan gäller ska du även bifoga dessa. Kom ihåg att numrera dina bilagor så att vi lättare kan se vilken bilaga det handlar om. I. Försäkran och underskrift Läs noga igenom försäkranstexten innan du skriver under. Kom ihåg att få underskrift av alla firmatecknare om det finns krav på att handlingar för företaget ska skrivas under av två eller fler tillsammans. Om du är firmatecknare för en förening eller stiftelse måste intyget om firmatecknare vara aktuellt. Har det gått mer än ett år sedan du skickat in intyget eller har det skett ändringar vid ett nytt årsmöte eller annat ska du skicka in en ny kopia av styrelsemötesprotokoll, föreningsstadgar eller liknande som visar vem som har rätt att skriva under. Så här redovisar du fakturor Av varje faktura ska det framgå att fakturan tillhör projektet (fakturan ska vara adresserad till stödmottagaren) betalningsmottagaren ordningsnumret som du har angivit i kostnadssammanställningen fakturanummer fakturadatum tydlig specifikation av vad du har köpt eller betalat för totalt belopp (exklusive och inklusive moms) Följesedel, köpeavtal eller liknande ska finnas med om fakturan hänvisar till en sådan handling. Sortera alla fakturor i samma ordning som kostnadssammanställningen. Omfattar fakturan flera sidor ska de vara hophäftade. Stryk över eventuellt delbelopp som inte tillhör ansökan. Markera det belopp som du redovisar i ansökan om utbetalning. Om du redovisar ett lägre belopp än det aktuella beloppet i fakturan, stryk över beloppet på fakturan och skriv istället dit det belopp du redovisar samt en förklaring. Skicka bara kopior! Skogsstyrelsen skickar inte tillbaka originalfakturor. Dåliga, oläsbara kopior godkänns inte. Redovisa eventuella kreditfakturor som en minuspost i kostnadssammanställningen.

5 Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 5(6) Så här ska betalningsbevis se ut Kopia av betalningsbevis ska finnas till alla fakturor och sitta ihop med fakturan. Av betalningsbevis ska det framgå betalningsdatum betalt belopp vem som har betalat (vilket konto pengarna har dragits från) att betalningen är genomförd och att du har betalat beloppet till samma plusgiro-, bankgiro- eller kontonummer som står på fakturan. Om du betalat till ett annat nummer måste du ange varför. Markera det betalda beloppet med färg. Numrera betalningsbeviset med samma ordningsnummer som står på fakturan. Exempel på betalningsbevis Betalning via Internet Betalningsbeviset ska vara en utskrift över genomförda betalningar. Det räcker inte med att betalningen är inlagd för bevakning där betalningen sker vid ett senare datum. Det måste också synas till vilket plus- eller bankgironummer som beloppet har betalats. Betalning med bankgiro eller plusgiro Betalningen kan styrkas med en kopia av betalordern tillsammans med kontoutdraget som visar att betalningen verkligen är genomförd. Betalning på bankkontor Vid betalning på banken får du vanligen ett löst kvitto där inbetalt belopp framgår samt mottagande plus- eller bankgironummer. Om du klistrar kvittot på fakturan, se till så att inte kvittot döljer texten. Banken brukar ibland maskinstämpla betalningen direkt på fakturans nedre del. Då är fakturan också kvitto. Betalning via autogiro Betalningen måste styrkas med kontoutdrag där mottagarkonto framgår. Kontant betalning Du ska styrka kontant betalning med utdrag ur bokföring eller kontoutdrag eftersom det inte framgår på kvittot vem som har betalat. Om du har betalt kontant utan att det finns faktura eller kassakvitto ska det finnas ett skrivet kvitto där säljaren kvitterat att betalningen har mottagits. Köparens namn och vad som köpts ska framgå av kvittot. Vid kontant betalning av en faktura ska säljaren skriva på fakturan att betalningen har mottagits. På fakturan ska det stå köparens namn och säljarens underskrift med ort och datum.

6 Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 6(6) Checklista! Har du läst igenom ditt beslut om stöd och de allmänna villkoren och övriga upplysningarna? Där framgår bland annat vilka kostnader som är stödberättigande. Har du fyllt i alla kostnader i del F? Är alla kostnader betalda som du söker utbetalning för? Gäller alla kostnader aktiviteter som du beviljats stöd för? Om du är momsredovisningsskyldig, har du redovisat alla kostnader exklusive moms? Har du bifogat kopior på fakturor och betalningsbevis? Om du har ansökt om eller beviljats andra stöd under tiden, har du bifogat en kopia av beslutet eller ansökningsblanketten? Har behörig person skrivit under ansökan? Har du sparat kopior av alla ifyllda blanketter? Det är alltid bra att spara kopior av samtliga handlingar som du lämnar in. Mer information Mer information om regler, blanketter, kontaktpersoner m.m. finns på Välj kompetensutveckling i vänstra kolumnen. Läs också de Allmänna villkor för stödet du fick i samband med att du fick stödet beviljat. Kontakta gärna den handläggare som har ditt ärende om du undrar över något. Mer information om landsbygdsstöden finns även hos Jordbruksverket:

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer