Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke"

Transkript

1 Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den 31 juli den 11 september Det är viktigt att du följer anvisningarna som finns i blanketten. Ansökan ska vara inkommen till Skogsstyrelsen senast den 1 november Ansökan skickas till Skogsstyrelsen, Jönköping. A. Sökande Namn och adress Organisations-/personnummer Telefonnummer (även riktnummer) E-postadress Mobiltelefonnummer Företagsform Aktiebolag Handelsbolag Enskild firma Ekonomisk förening Övrigt, ange vad B. Kontaktperson (Den som kan svara på frågor om ansökan.) Namn och adress Funktion Telefonnummer (även riktnummer) E-postadress Mobiltelefonnummer C. Konto att sätta in pengarna på Plusgiro Plusgironummer Bankgiro Bankkonto Bankgironummer Clearing nummer Bankkontonummer D. Beskrivning av lagringsplats Var är lagringsplatsen anlagd? Lagringsplatsen är en ny anläggning upprustad gammal anläggning Lagringsplatsens yta m 2 Lagringsplatsen volym m 3 f ub Tillstånd för anläggningen finns Ja Nej Tillstånd krävs inte Övrigt

2 Skogsstyrelsen Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 2(6) E. Momsredovisning Har du rätt att dra av moms i den verksamhet som du söker stöd för? Ja Delvis Nej Om Delvis, förklara varför. F. Sökta kostnader för anläggning av lagringsplats Ange de kostnader som du söker stöd för. Om du har rätt att dra av moms ska alla belopp redovisas exklusive moms. Kostnader Löner Belopp, kronor Köpta tjänster Övriga kostnader Summa kostnader G. Andra sökta eller beviljade stöd G1. Har du sökt eller beviljats andra stöd för kostnader i denna ansökan? Ja Nej Om Ja, bifoga en kopia på beslutet. Om du inte fått beslutet än, bifoga en kopia på ansökan. G2. Har du sökt eller beviljats annat statligt, kommunalt eller annat offentligt stöd under de tre senaste beskattningsåren? Ja Nej Om Ja, bifoga en kopia på beslutet. Om du inte fått beslutet än, bifoga en kopia på ansökan. H. Bilagor Bilaga nr Bilagor som alltid måste skickas med i ansökan Intyg om firmatecknare Karta med anläggningen inritad Tillstånd för att anlägga lagringsplatsen Sammanställning av kostnader Underlag för sökta kostnader Betalningsbevis för sökta kostnader I. Försäkran och underskrift Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är fullständiga och riktiga. Jag har tagit del av villkoren för stödet och åtar mig att följa dessa. Jag medger att uppgifter om ansökan får publiceras av Skogsstyrelsen i informationssyfte. Jag är införstådd med att jag kan bli återbetalningsskyldig om jag lämnat oriktiga uppgifter. Jag är införstådd med att jag ska vara behjälplig vid kontroll av de åtgärder jag sökt stöd för. Datum Namnunderskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande Datum Namnunderskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande De uppgifter du lämnat i din ansökan kommer att användas för stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys inom Skogsstyrelsen. Uppgifterna kommer att behandlas elektroniskt. I övrigt hänvisas till personuppgiftslagen (1998:204).

3 3(6) Anvisning till ansökan om stöd för investering i lagringsplatser för lagring av brandskadat virke Vem kan söka stödet? Stödet kan sökas av dig som har haft kostnader för anläggning av lagringsplatser för brandskadat virke inklusive flis från det område i Västmanlands län som brandhärjades den 31 juli 11 september Vad avser stödet? Stöd ges till investeringar i lagringsplatser för lagring av brandskadat virke inklusive flis. Kostnaderna får avse mätanläggning, markarbeten, bevattningsanläggningar och anordningar för att cirkulera det använda vattnet för att lagringen inte ska påverka grund- och ytvattnet negativt. Terminaler räknas som lagringsplats och ger också rätt till stöd. Villkor för stödet Lagret ska ha kapacitet att lagra virke på minst kvadratmeter med i genomsnitt minst en m 3 f ub virke per kvadratmeter. Undantag från detta kan lämnas om det finns särskilda skäl. Du måste själv se till att du har alla nödvändiga tillstånd innan du påbörjar arbetet med anläggningen. Du kan t.ex. behöva godkännande från kommun eller länsstyrelse. Platsen ska vara lämplig. Tänk på att det kan vara svårt att få tillstånd på områden som omfattas av biotopskydd. naturvårdsavtal, Natura 2000 eller utgör Naturreservat. För samtliga kostnader gäller att de inte ska ha uppstått före dess att arbetet med att anlägga lagringsplatsen påbörjats och att det ska finnas betalningsbevis för kostnaderna. För löner godkänns lönebesked som betalningsbevis. Löner Stöd ges med 240 kr per timme. Antal arbetade timmar ska styrkas med någon form av dagbok för varje person som arbetat. Av dagboken ska framgå vilka datum arbetet utförts samt vad som gjorts. Lönebesked för de månader som arbetet pågått ska bifogas. Ersättning för resor, logi och traktamenten ger inte rätt till stöd. Köpta tjänster Av faktura eller följesedel till faktura på köpta tjänster ska det framgå vilket jobb som är utfört och vad man tar betalt för. Det ska gå att se att fakturan har med anläggningen av lagringsplatsen att göra. Kostnaden ska vara rimlig. Du ska själv bifoga underlag som visar att kostnaden är rimligt. Det kan vara offerter, tidigare köp av liknande tjänster eller annat dokument. Övriga kostnader Av faktura eller följesedel till faktura på övriga kostnader ska det framgå vad som är inköpt. Om det inte är uppenbart så ska du förklara varför kostnaden har med anläggningen av lagringsplatsen att göra.

4 Skogsstyrelsen Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 4(6) Kostnaden ska vara rimlig. Du ska själv bifoga underlag som visar att kostnaden är rimligt. Det kan vara offerter, tidigare köp av liknande varor eller annat dokument. Kostnader för resor, logi, mat och traktamenten ger inte rätt till stöd. Betalningsbevis Alla redovisade kostnader ska styrkas med betalningsbevis. För löner gäller lönebeskedet som betalningsbevis. Av betalningsbevis för fakturor ska följande framgå: betalningsdatum, betalt belopp, vem som har betalat (vilket konto pengarna dragits ifrån), att betalningen är genomförd, att du betalat till samma plusgiro-, bankgiro- eller kontonummer som står på fakturan. Hur stort är stödet? Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att Skogsstyrelsen får betala ut stöd till de drabbade i brandområdet. Under förutsättning att riksdagen beviljar medel till stödet kommer stöd att lämnas med 50 % av beräknade kostnader. Ansökningar om stöd handläggs i den turordning de kommer in så länge pengarna för räcker. Kan stödet återkallas? Som stödmottagare kan du bli helt eller delvis återbetalningsskyldig om du lämnat oriktiga uppgifter eller om lagringsplatsen anlagts utan nödvändiga tillstånd. Vart ska blanketten skickas? Du ska skicka blanketten till Skogsstyrelsen, Jönköping. Om du är sent ute kan du skicka blanketten med e-post till eller med fax till , under förutsättning att du även skickar in originalblanketten och bilagor med vanlig post så snart som möjligt. När ska du skicka in blanketten? Blanketten ska vara Skogsstyrelsen till handa senast den 1 november Tänk på att du inte kan få stöd om din ansökan kommer in för sent. Mer information Mer information finns på Välj brandstöd i vänstra kolumnen. Kontaktpersoner: Kent Eriksson, , Katarina Ekberg, ,

5 Skogsstyrelsen Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 5(6) Så här fyller du i blanketten A. Sökande Fyll i namn, adress och övriga kontaktuppgifter. Det är viktigt att namnet överensstämmer med organisations- och personnumret. B. Kontaktperson Om det är någon annan än du själv som i första hand kan svara på frågor om ansökan anger du det här. C. Konto att sätta in pengarna på Fyll i det konto du vill att pengarna ska betalas ut till. D. Beskrivning av lagringsplats Här beskriver du kort hur anläggningen ser ut. Ange var lagringsplatsen eller terminalen är anlagd och bifoga kartskiss. Ange om det är en ny plats eller om du har rustat upp en gammal anläggning. Ange hur stor yta anläggningen omfattar. Ange hur stor volym anläggningen rymmer. Ange om du har fått nödvändiga tillstånd för anläggningen. Ange om du har något övrigt att tillägga. Kan t.ex. vara motiv för att stöd ska beviljas trots att anläggningens storlek inte lever upp till villkoren för stödet. E. Momsredovisning Är skyldig att redovisa moms, ja eller nej. Om delvis förklara på vilket sätt. F. Kostnader som du söker stöd för Ange de kostnader som du söker stöd för. Om du har rätt att dra av moms ska alla belopp redovisas exklusive moms. Löner här anger du lönekostnad för dig själv eller egen personal som varit direkt inblandade i arbetet med anläggningen. Köpta tjänster här anger du de kostnader du haft för externa leverantörer som du anlitat för att anlägga lagringsplatsen. Övriga kostnader här anger du andra kostnader som inte täcks av löner eller köpta tjänster, t.ex. hyra av utrustning och inköp av material. Bifoga en tabell där du anger de kostnader du haft inom respektive kostnadsslag. Använd gärna följande uppställning: Löner Köpta tjänster Övriga kostnader Arbete med x under x dagar för x anställda Arbete med x under x dagar för x anställda Arbete med x, inhyrd entreprenör Faktura XX Inköp av xxxxx Faktura XX Hyra av xxxxx, Summa

6 Skogsstyrelsen Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 6(6) G. Andra sökta eller beviljade stöd G1. Här anger du om du har blivit beviljad andra stöd för samma ändamål som den här ansökan avser. Om du gjort det ska du kryssa för Ja och bifoga kopior på beslut om stöd. Om du ansökt om annat stöd men ännu inte fått besked om stöd ska du bifoga kopia på ansökningen. Om du inte sökt eller fått annat stöd kryssar du för Nej. G2. Här anger du om du fått statliga, kommunala eller andra offentliga stöd oavsett ändamål, under de senaste tre åren. Frågan gäller samtliga sådana stöd, inte bara de som rör den här ansökan. Om du gjort det ska du kryssa för Ja och bifoga kopior på dessa beslut om stöd. Om du ansökt om statligt, kommunalt eller annat offentligt stöd men ännu inte fått besked ska du bifoga kopia på ansökningarna. Om du inte sökt eller fått andra statliga, kommunala eller offentlig stöd kryssar du för Nej. Ingår ditt företag i en koncern så avser frågan hela koncernen. H. Bilagor Numrera bilagor och fyll i numret här. Intyg om firmatecknare kan vara registreringsbevis från Bolagsverket eller Skatteverket. Föreningar ska bifoga styrelseprotokoll och/eller stadgar där behörig firmatecknare framgår. Du som har enskild firma behöver inte skicka in något intyg. Karta med anläggningen inritad Kartan ska vara tillräckligt bra för att man ska kunna hitta platsen i fält. Tillstånd för anläggningen Om anläggningen kräver särskilda tillstånd ska du bifoga dessa. Sammanställning av kostnader Sammanställningen ska vara tillräckligt detaljerad för att man ska kunna se hur du kommit fram till sökta belopp. Underlag för sökta kostnader- Dagbok för arbetad tid, kopia på lönebesked, fakturor m.m. Bifoga också underlag som styrker att kostnader är rimliga som t.ex. offerter eller kopior på tidigare fakturor för liknande kostnader. Betalningsbevis- kopia på kvitton, utdrag från internetbank, kontoutdrag m.m. Övrigt kan t.ex. vara dokument som styrker varför du inte är eller bara delvis är momsredovisningsskyldig. I. Försäkran och underskrifter För att ansökan ska räknas som fullständig är det viktigt att den lämnas in i original och är undertecknad av behörig firmatecknare. Läs igenom försäkranstexten noga innan du skriver under.

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Här redovisar du eventuella kvarvarande inkomster från företaget/verksamheten samt om du har fått stöd till start av näringsverksamhet.

Här redovisar du eventuella kvarvarande inkomster från företaget/verksamheten samt om du har fått stöd till start av näringsverksamhet. ARBETSINTYG FÖR FÖRETAGARE Information om företagare och när en företagare anses som arbetslös Denna blankett är avsedd för företagare som ansöker om arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. I arbetslöshetsförsäkringens

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext Läs här först - Innan du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet När du blir arbetslös ska du anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen. Du ska också

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer