PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet"

Transkript

1 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för landsbygdsprojekt. Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor. A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Skåne ESS Box Kristianstad Journalnummer E-postadress B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Mikael Johnson Kristianstads kommun Kultur och fritidsförvaltningen Box Kristianstad E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer xxx Faxnummer (även riktnummer) xxx C. Sammanfattning av projektet C.1. Projektet genomfördes under perioden Från och med Till och med Var genomfördes projektet? Skåne nordost-kommunerna samt Höör, Eslöv och Perstorp Här ska du kort och konkret beskriva projektet Inventera möjligheterna att bygga upp ett rid- och körledsnät (inklusive lokala slingor) som ett sätt att utveckla företagande inom branschen. Dessa leder ska vara kommungräns-överskridande. En lokal slinga börjar och slutar i samma punkt och kan utgöra en del av en befintlig, ny eller tänkt led.

2 D. Målgruppen vem riktade sig projektet till Personer eller grupper Personer med hästintresse Näringslivet På vilket sätt har de fått nytta av projektet? Det skapades ingen gemensam rid- och körled men inför framtida arbeten med likande leder i respektive kommuner finns nu ett underlag att luta sig mot och inhämta kunskap för en snabbare och mer framgångsrik utveckling. Då det inte blev någon led finns det tyvärr heller inget för näringslivet att dra nytta av i de flesta kommuner. I Hässleholm har verksamheten på Hovdala slott förstärkts. E. Genomförandet av projektet E.1. Varför ville ni genomföra projektet Projektets syfte är att - genom rid- och körledssatsningen skapa möjligheter för företagande och fritidsverksamhet med hästinriktning och samtidigt tydliggöra deltagande kommuners roll och betydelse i denna satsning - verka som ett gott exempel på hållbar utveckling ur ett specifikt miljöstrategiskt perspektiv. Genom projektet skall en modell utarbetas avseende etablering av rid- och körleder. - öka medvetenheten om hästens betydelse för tillväxt på landsbygden avseende företagande och friluftsliv. Anläggande av rid- och körleder skapar goda förutsättningar för denna tillväxt. E.2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) Kön Antal Beskriv deras roll i projektet Om de representerat organisation, förening, företag eller myndighet ange i så fall vilken. 15 Representanter för respektive kommun samt Lunds Universitet Bromölla, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp, Östra Göinge, Lunds Universitet, Hässleholm 10 Representanter för respektive kommun Bromölla, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp, Östra Göinge, Hässleholm E.3. Hur har ni förankrat projektet? Projektet var förankrat i respektive kommuns fritidsavdelning (eller motsvarande). E.4. Vilka har ni samarbetat med? Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under projektet? Ja Om Ja, vilka Diverse ridklubbar i de olika kommunerna, Hästen i Skåne, Länsstyrelsen, Stiftelsen Skånska landskap, Trafikverket samt företag inom hästnäringen Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? Ja Om Ja, med vilka Kontakten har stärkts mellan de tjänstemän som jobbat med projektet vilket har lett till att ett närverk för framtida arbeten med hästfrågor har skapats. I några av kommunerna har även ökat samarbete mellan organisationer kopplade till hästnäringen tillkommit. E.5. Vad har ni genomfört i projektet?

3 Projektet har genomfört en grundläggande inventering av möjligheten till att tillskapa ridleder i respektive kommun samt arbetat fram ett tydligt skyltkoncept som bör användas i händelse av att någon kommun i framtiden skapar en intern ridled. Detta för ett tydligt skyltprogram mot besökare och hästnäring i regionen. E.6. Har något gått bättre än planerat? E.7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? Flera av de tjänstemän som varit inkopplade i ärendet har dålig eller ingen kunskap om hästlivet vilket skapat förvirring kring vad som är möjligt och inte möjligt att genomföra på hästryggen/ i sulkyn. Problematiken om skyltningens vara eller icke vara har också varit stor. Dels har pengar saknats för att möjliggöra skyltning längs leden och dels är det inte tillåtet att skylta längs Trafikverkets vägar vilket gjorde att det talades om digital skyltning längs hela leden. Detta ses dock som ett problem då det inte är alldeles riskfritt att plocka fram en karta på hästryggen. Vidare har det saknats en extern projektledare som hållit ihop gruppen och drivit projektet framåt. Det har också varit ett stort problem att komma överens med markägare och samfällighetsföreningar som många gånger är starka motståndare till att leden ska passera på deras väg då de anser att hästspillning och ökat slitage inte är något de får tillräcklig kompensation för. Även om hästen ses som ett fordon har projektgruppen varit tydlig med att man vill ha en god relation med markägare och föreningar längs leden varför ett nyttjanderättsavtal plockats fram vilket då delvis har försvårat framdragningen av leden. F. Projektets mål och resultat F.1. Vilka resultat skapade projektet? Projektet har resulterat i ett skyltkoncept för de involverade kommunerna F.2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Mål Resultat Är målet uppfyllt? (Ja/) Identifieringen av Delvis. förutsättningar är genomförd med varierande resultat Identifiera samt inventera förutsättningar gällande relevanta målgrupper Om målet bara är delvis uppfyllt, ange orsak Många intressenter men inget riktigt driv att genomföra och ta del av fortsatt arbete med leden. Samverka med berörda målgrupper om möjliga rid- och körledsstråk Till en början var samverkan god men efterhand som projektet mött motgångar har samverkan med lokala näringar och föreningar avtagit Utveckla en modell avseende etablering av ridoch körled Finna miljöstrategiska förslag för rid- och körled Ett skyltkoncept och grundläggande förutsättningar för en rid- och körled finns Delvis Perstorp, Hässleholm och Delvis Hörby har färdiga sträckningar för rid- och körled. Övriga kommuner har inga färdiga leder i dagsläget och eventuella nya sträckningar kommer göras utanför projektet Det finns ingen fast modell för hur en kommun eller organisation ska göra för att anlägga en rid- och körled men några av beståndsdelarna har plockats fram och finns att tillgå. Nyttjanderättsavtal med markägare och föreningar försvårade genomförandet på flera platser och gjorde att stora delar leden tvingades ut på Trafikverkets vägar. Tungt trafikerade vägar är ingen bra framkomlig väg för en rid- och

4 körled och då nyttjanderättsavtalen vid flera av de viktiga noderna gick i stöpet fanns ingen annan utväga än att större vägar. Trafikverkets vägar är en risk, inte bara för hästen och ryttaren utan även för bilister och andra som nyttjar vägarna. Då barn och ungdomar sågs som en stor målgrupp var det inte hållbart att fortsätta dra leden på större vägar. F.3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? Ja/ Om Ja, på vilket sätt? Funktionshindrade Hållbar utveckling Integration Kompetenshöjning ja Kommunernas kunskap om möjligheten att tillskapa rid- och körleder Jämställdhet Miljö ja Projketet har syftat till att skapa en miljöstrategisk rid- och körled Ungdomar F.4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? Resultat direkt Mätbara resultat efter projekt Kommentera och beskriv Antal nya företag oklart Har Hässleholm eller Perstorp något?? Antal nya produkter Antal nya tjänster Antal nya tekniker Antal nya nätverk och mötesplatser 1 Kommunernas nätverk angående rid- och körleder Antal bevarade arbetstillfällen Antal nya arbetstillfällen Antal deltagare i utbildningar Totalt antal nya övernattningar per år 0 Antal nya övernattningar för besökare från 0 andra kommuner eller länder per år Totalt antal nya dagsbesökare per år 0 Antal nya dagsbesökare från andra kommuner eller länder per år 0 G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)

5 Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar Projektet avslutades En gemensam rid- och körled var ej möjlig att genomföra i denna konstellation H. Hur har ni spridit projektets resultat? Vi har informerat aktuella markägare/ föreningar att det inte blir någon led samt genom lokaltidningen. J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra För att genomför ett projekt med likande uppdelning krävs en projektledare som håller ordning på gruppen och leder arbetet framåt. K. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat Det som framkommit under projektet gång kommer användas av de involverade kommunerna och ett fortsatt samarbete kommer finnas kring skyltning och information om rid- och körleder. L. Bilagor Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vårt verksamhetsområde berör flera kommuner (Norberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Skultuna kommundelsnämnd i Västerås samt Smedjebacken).

Vårt verksamhetsområde berör flera kommuner (Norberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Skultuna kommundelsnämnd i Västerås samt Smedjebacken). A.Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening Salbohedsvägen 1 733 60 Västerfärnebo Journalnummer 2012-4290 E-postadress info@svartadalen.se B.Uppgifter om

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20

Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20 Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20 1 Förord Projektet Upptäck Änglanejden har bedrivits under tiden 1 maj 2012 t.o.m. 30 april 2014. Projektägare har varit den ideella föreningen Änglanejden

Läs mer

IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... -" I.

IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... - I. .- PROJEKTSTÖO Jordbruks verket _... -" I ~ - slutrapport ---- r., l.. Du ska anv ända blan ketten för att skriva en slutrapport so m c esanve r ge nomförande t och resunater av proje ktet. Jordbruksverke

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Sammanställning av webbenkät hösten 2006 Sammanfattning Projektet Entreprenörskap i Skolan har som huvudmål att stödja och förstärka kommunala och mellankommunala insatser för

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer