Slutrapport för projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projekt"

Transkript

1 Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital form både till det lokala Leader-kontoret och till Länsstyrelsen. Observera att ditt Leader-kontor måste godkänna slutrapporten innan den sänds till Länsstyrelsen. Allmänna uppgifter Datum: Projekttid: Journalnummer: LAG diarienr: LVS 037 Projektnamn: Projektstyrning Grästorps Framtidsförening Projektägare: Grästorps Framtidsförening Sammanfattning Hur sammanfattar du projektet? Vad är bakgrunden till projektidén? Bakgrunden till projektet var en negativ trend vad gällde Grästorparnas egna syn och inställning till den egna orten. På grund av Grästorps läge med mycket nära till flera större städer såg vi tydligt hur fokus flyttades från Grästorp till närliggande kommuner. I brist på evenemang och aktiviteter på hemmaplan tog sig invånarna till grannkommunerna för att sysselsätta sig. I nästa steg påverkades Grästorps handel negativt av utvecklingen då invånarnas köp av såväl livsmedel som sällanköpsvaror i allt högre utsträckning förlades till andra orter. Vi konstaterade att något behövde göras. Vad planerade du att genomföra i projektet enligt projektplanen? Vår ambition med projektet var att genom evenemang och aktiviteter främja turism, handel, skapa trivsel för invånarna och väcka ett intresse för Grästorp som ort. Vi ville på samma sätt stimulera föreningslivet och skapa livskvalitet för de boende och locka nya invånare till orten.

2 Vad genomförde du i projektet? Vi har genomfört det vi planerade att genomföra. Vi har anordnat en hel rad aktiviteter och evenemang i syfte att förändra synen på Grästorp, vi har skapat arenor för förenings- och näringsliv att marknadsföra sig på och på ett aktivt sätt marknadsfört Grästorp som ort. Vad blev det för resultat? Resultatet blev etablerandet av sju olika evenemang och aktiviteter som kommer att fortlöpa även efter projekttidens slut. Vi har på ett mycket tillfredställande sätt vänt den negativa synen på Grästorp som en ort där ingenting händer och flyttat fokus tillbaka till orten vad gäller turism, boende, aktiviteter, etableringar etc. Vi har skapat förutsättningar för lokala föreningar att marknadsföra sig och tjäna extra pengar, skapat arenor för det lokala näringslivet att exponera sig på och bidragit till ökad livskvalitet för våra invånare. Viktigast av allt är trendbrottet vad gäller Grästorpsandan som växer sig allt starkare. Det talas i positiva ordalag om Grästorp, inom alla åldersgrupper, och vi är övertygade om att en positiv syn på orten ligger till grund för en fortsatt positiv utveckling. Vilka positiva effekter har projektet haft? Genom våra evenemang har det lokala förenings- och näringslivet har tydligt haft möjlighet att starkt förstärka sin exponering. Tack vare våra aktiviteter upplever invånarna att det nu, på ett betydligt mer omfattande sätt än tidigare, händer saker i Grästorp. Vår kommun uppfattas inte längre som sovande, utan här har man som invånare alltid något nytt och spännande att se fram emot. Detta trendbrott i uppfattningen om den egna orten har gjort att Grästorpsborna i större utsträckning stanar på hemmaplan vid handel och andra aktiviteter. Vilka erfarenheter av projektet kan vara till nytta för andra? Det är intressant att se hur man med evenemang och andra aktiviteter som verktyg effektivt kan förändra synen på en kommun. Glädjande är också att se vilka följdeffekter detta kan skapa i form av ökad inflyttning, stärkt omsättning inom handel och människors initiativförmåga och vilja att engagera sig. Denna metod är något man med framgång torde kunna nyttja på andra platser. Deltagande och medverkan Vilka genomförde projektet? Vilka personer medverkade i projektet? Projektet har totalt involverat närmare 150 ideellt arbetande men antalet personer med koppling till projektet är betydligt fler. Detta med anledning av att vi i hög utsträckning involverat näringsliv, föreningar, skola och kommun. Projektet har letts av styrelsen i Grästorps Framtidsförening.

3 Är projektet förankrat? På vilket sätt? Projektet är väl förankrat på de flesta håll. Tack vare att vi i så hög utsträckning arbetat nära förenings-, näringsliv och kommun har projektet haft mycket god uppslutning. Projektet är också väl känt hos allmänheten tack vare spridning av information via brev, Internet och inte minst tidningsartiklar kring våra aktiviteter. Vi har dessutom deltagit på företagarnas frukostmöten för att informera om projektet. Samarbetade du med andra organisationer, föreningar, kommuner eller företag under projektet? Vi har samarbetat med andra föreningar, näringslivet i form av olika typer av företag och handlare. Vi har haft ett nära samarbete med Grästorps kommun och dessutom samarbetat med separata skolklasser. Har projektet skapat nya samarbeten? Projektet har skapat många nya samarbeten. Dels mellan Grästorps Framtidsförening och andra föreningar, näringsliv och kommun men också nya kontaktnät företagare och handlare emellan. Bakgrund Varför ville du genomföra projektet? Fanns det t.ex. konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverade projektet? Ett mycket omfattande bekymmer i Grästorp var hur entusiasmen och engagemanget efter projektets avslut helt kom att dö ut. Grästorp uppfattades av gemene man som en sovande ort utan spännande evenemang eller nydanande aktiviteter. Detta ledde i sin tur till en negativ trend inom handeln där köp av både livsmedel, konfektion och sällanköpsvaror allt oftare förlades till grannkommunerna och deras köpcentra. Vi konstaterade ett behov av att någonting var tvunget att göras och identifierade att vi skulle kunna bryta trenden med just evenemang och utåtriktade aktiviteter. Målgrupp Vem riktade sig projektet till? Dela upp målgruppen och beskriv vilka som berörts direkt respektive indirekt. Målgruppen har i första hand varit befintliga invånare i Grästorps kommun. I nästa steg följer föreningar och företag som ofta drivs och engagerar Grästorpsbor. Indirekt har potentiella, nya invånare berörts. Vid ett evenemang som exempelvis Nossan Ljusfestival kommer 60% av besökarna från andra orter. Något som vi har utnyttjat genom att marknadsföra Grästorp och dess starka sidor.

4 Genomförande Vad genomförde du i projektet? När genomfördes projektet (projekttiden)? Projektet genomfördes mellan den till den Vilka aktiviteter genomförde du i projektet? Vi har genomfört aktiviteterna Vår i Grästorp, Allsång i Forshall, Grästorpsfestivalen, Nossan Ljusfestival, Framtidsföreningens Ljusgala, Jul i Grästorp och dessutom producerat och distribuerat Grästorpshäftet. Vad har gått som planerat? I stort sett allting har gått som planerat. Samtliga evenemang har lockat stora publikmassor där Nossan Ljusfestival sticker ut med som mest ca besökare. Har något fungerat bättre än förväntat? Att få människor att helhjärtat engagera sig i ett projekt som detta är inte självklart men de ideella krafterna och människors vilja att bidra har gång på gång förvånat oss. Vad har inte gått som planerat? Förklara I projektplanen låg en företagsmässa inplanerad. På grund av ett omfattande renoveringsarbete i Åse & Viste Arena, där mässan var tänkt att hållas, gick denna inte att genomföra. Efter kontakt med Leader-kontoret ersattes mässan av Grästorpshäftet, som istället blev en stor framgång. Vilka svårigheter eller hinder har du haft under projektets gång? Vid arrangerandet av större evenemang med så många som närmare 100 ideellt arbetande kan det ibland vara svårt att hålla god uppsikt och översikt. Stundtals blir det problematiskt att hålla kontroll över att rätt saker sker i rätt ordning och verkligen blir gjorda etc. Med tiden växer erfarenheten och efterhand har vi lärt oss att organisera saker och ting på rätt sätt. Projektets mål Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?

5 Vilka var projektets mål? Projektet skulle; - utveckla och skapa förutsättningar för en blomstrande handel i Grästorps centrum, - skapa möjligheter och förutsättningar för näringslivet att marknadsföra sina produkter och tjänster - öka livskvalitet och trivsel för de boende i Grästorp med omnejd, - skapa och sprida en positiv andra om en trivsam och underhållande kommun bland Grästorpsborna, - skapa ett intresse för turister och på sätt generera fler gästnätter på motell, campingplatser, i stugor och övernattningsrum, - och att skapa förutsättningar för lokala föreningar att marknadsföra sig och tjäna extra pengar. Vad blev resultatet? Resultatet blev att vi; - genom ett nära samarbete med Svensk Handel bidragit till förutsättningar för en stärkt handelsnäring, - på ett utmärkt sätt skapat arenor för både näringsliv och kommun att marknadsföra sig på, - starkt bidragit till ökad trivsel och livskvalitet för Grästorpsborna, - genom projektet lyckats med att vända den negativa andan i Grästorp och skapat en bild av ett aktivt, attraktivt och levande Grästorp, - bidragit till ett ökat intresse för turistnäringen som också genererat fler besök och gästnätter, - på ett ypperligt sätt skapat förutsättningar för lokala föreningar att synas och tjäna pengar. Om målen endast är delvis uppfyllt, vad är orsaken till detta? Har projektet gynnat miljö och hållbar utveckling? På vilket sätt? Vi har vid flertalet av våra evenemang haft ett nära samarbete med Grästorp Energi, energirådgivningen inom Grästorps kommun och Folkhälsorådet. Vid flera tillfällen har dessa deltagit för att bidra med kunskap inom just miljö och hållbar utveckling. Dels för oss som arbetat i projektet men framförallt för allmänhet och besökare. Vid årets Nossan Ljusfestival kommer exempelvis kommunens energidagar att ligga i anslutning till evenemanget och vi får tydliga synergieffekter av varandra. Har projektet arbetat med ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund? På vilket sätt? Projektet har samarbetat med andra föreningar där ungdomar ofta hjälpt till med arbetskraft. Vid Grästorpsfestivalen har feriearbetande ungdomar arbetat i samarbete med projektledaren i

6 planering och genomförande av festivalen. Fokus för nämnda ungdomar har legat på att skapa en givande aktivitet för ungdomar under 18 år under kvälls- och nattetid nämnda festival. Detta för att förebygga våld och ungdomsfylla som förekommit vid tidigare års festivaler. I ett samarbete med skolan har skolklasser hjälpt till med planering och arbete vid Nossan Ljusfestival. Projektet är mycket jämställt och något särskilt fokus på arbete med kvinnor har därav inte varit nödvändigt. Vid flera av våra evenemang har vi däremot arbetat med personer med utländsk bakgrund. Detta i ett samarbete med Närproducerat Mitt i Västra Götaland. Där har vi tagit till vara deras kunskaper inom främst matlagning och de har stått för menyn vid exempelvis Vår i Grästorp, Grästorpsfestivalen och Nossan Ljusfestiva. Har projektet främjat kompetensutveckling? Inför flera av våra evenemang och aktiviteter har utbildningar hållits. Exempelvis inom energieffektiv belysning vid Nossan Ljusfestival. Under våra evenemang har vi strävat efter att deltagarna hela tiden ska få prova på nya saker och på så sätt stärka kunskaperna inom flera områden. Tack vare detta vill vi påstå att vi på ett tillfredställande sätt bidragit till kompetensutveckling. Mätbara resultat Fyll i med projektets mätbara resultat, som du känner till direkt efter projektets slut. Skriv en kommentar om resultatet inte blev som du förväntat dig och/eller annan relevant information. Antal Utfall Kommentar Antal deltagare i projektet Män Kvinnor Ungdomar Invandrare Antal deltagare i kurser och seminarier Män 19 Kvinnor 9 Nya arbetstillfällen Män 10 2 Projektledarens anställning ledde till en tillsvidareanställning i Grästorps kommun. Ett antal tjänsteutökningar ledde totalt till ytterligare 100 % tjänst. Kvinnor 10 1 Anställning inom föreningskansli till följd av projektet.

7 Nya företag 5 3 Många nya företag har startats under projektperioden och minst tre av dessa, inom olika branscher, har tydlig koppling till projektet. Antal nya tjänster och produkter som skapats genom projektet Ett antal helt nya evenemang och aktiviteter har skapats genom projektet och i nästa led har ytterligare produkter och tjänster tillkommit. Turistnätverket Destination Grästorp och alla dess turismprojekt är ett exempel, föreningars olika tjänster till följd av evenemang som Grästorpsfestivalen ett annat. Nya nätverk Projektet har lagt grunden till många nya nätverk; mellan olika föreningar, mellan föreningar och näringsliv och mellan näringsliv och kommun. De forum för diskussion och utveckling som skapats i samband med exempelvis Nossan Ljusfestival är goda exempel. Antal nya inflyttade personer Ökat antal besökare och gästnätter som projektet förväntas skapa Tack vare den marknadsföring av Grästorp projektet har bidragit till har vi efter en mindre undersökning uppskattat antal inflyttade till följd av projektet till ca Med tanke på våra många evenemang och att bara Nossan Ljusfestival varje år lockar närmare besökare från andra orter ser vi besökare som en rimlig uppskattning. Antalet gästnätter har under projektperioden ökat med i genomsnitt knappa 10%. Bidragit till ökad jämställdhet Spridning av projektets resultat Hur har du spridit resultatet av projektet? Ja Kvinnorna har på ett mycket positivt sätt tagit plats i projektet och vi har hittat samarbetspartners för att hjälpa invandrare in i samhällsstrukturen. Projektets resultat har kontinuerligt publicerats i flera tidningar. Flera av våra evenemang har fått mycket stort mediautrymme. Resultatet har också spridits tack vare information och föredrag till bl.a. kommun, näringsliv och föreningsliv. Vilka andra aktörer kan vara intresserade att ta del av projektresultatet? Hur kan resultatet vara till nytta för andra som arbetar med företags- och landsbygdsutveckling efter att projektet är avslutat?

8 Projektets kostnader och finansiering Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (uppdelat på finansiärer). Redovisa projektets ideella arbete och ideella resurser. KOSTNADER Faktiska kostnader Beviljad budget Utfall Löner och lönebikostnader Indirekta kostnader Investeringar Övriga kostnader Summa faktiska kostnader Resurser Ideellt arbete ,25 Övriga ideella resurser Summa ideellt arbete/resurser Offentliga resurser ,25 Om du haft kostnader för investeringar eller övriga kostnader beskriv vad dessa består av. Ex. på övriga kostnader är konsultkostnader, studieresor, logi eller utrustning för att administrera projektet. FINANSIERING Faktisk finansiering Budgeterad finansiering Utfall Privat medfinansiering, intäkter Privat medfinansiering, övrigt Namn Namn Summa privat medfinansiering Finansiering via Leader

9 Övrig offentlig medfinansiering Namn Namn Namn Resurser Ideellt arbete ,25 Övriga ideella resurser Summa ideellt arbete/resurser Offentliga resurser ,25 Avvikelser från beviljad budget Har det förekommit avvikelser mellan uppkomna kostnader och budgeterade kostnader? Om det är fallet, vilka är avvikelserna och vilka är skälen till dessa avvikelser? Slutsats och rekommendationer Vilka slutsatser kan du dra från projektet? Vad har varit svårt, oförutsett, intressant eller nytt? Det har stundtals varit svårt att få ett samlat grepp om hela projektet eftersom det är såpass omfattande och involverar många människor. Det vore dock en överdrift att kalla detta ett problem. Intressant har varit att se på vilket sätt projektet påverkat invånare och orten i stort. Vilka mervärden har projektet tillfört? Projektet har framförallt tillfört mervärden i form av ett ökat engagemang bland invånarna, en förändrar syn på deras hemkommun och ett förändrat köpmönster. Vilka rekommendationer kan du ge till andra som vill genomföra ett liknande projekt? Det är viktigt att vara väl förberedd, hålla god ordning för att klara av att styra projektet och att vara öppen för nya idéer längs vägen. En rekommendation kan också vara att se till att ha en tillräckligt god likviditet med tanke på att Leader-stöder utbetalas först efter att kostnaderna är upptagna. Genomförandet Hur har kontakten/hjälpen fungerat från LEADER Västra Skaraborg?

10 Kontakten med både verksamhetsledare och ekonom vid Leader-kontoret har fungerat mycket tillfredställande. Förbättringsområden Hur kan Leaderstödet förbättras? (ex seminarier, föreläsningar, kontakter eller annat) Bilagor: Bifoga eventuellt skriftlig material som du har tagit fram i projektet, som till exempel, broschyrer eller annat material som du tagit fram för att marknadsföra ditt projekt, filmer, et.c. Ort, datum Projektägare/Firmatecknare Projektledare

11 Jag godkänner att kontaktuppgifter publiceras i en projektdatabas där slutrapporten görs tillgänglig för andra som arbetar med landsbygdsutveckling och för allmänheten Godkännandet skickar du i original tillsammans med ansökan om slututbetalning. Kontaktpersoner i slutrapporten Namn & adress Telefonnummer Roll i projektet E-postadress Underskrift Datum Namn & adress Telefonnummer Roll i projektet E-postadress Underskrift Datum Namn & adress Telefonnummer Roll i projektet E-postadress Underskrift Datum

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning Datum: 2010-11-01 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-551 Kundnr O 144 20 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården år 1.

Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården år 1. Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården år 1. 1. Projekt Journalnummer: 2009 3973 Projektnamn: Innovativ samverkan i Bispgården Stödmottagare: Fors Företagareförening, industrivägen 13, 840

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

It-ikapp. Slutrapport För perioden 1 februari 2010 till 31 november 2010

It-ikapp. Slutrapport För perioden 1 februari 2010 till 31 november 2010 Slutrapport För perioden 1 februari 2010 till 31 november 2010 It-ikapp Projektsamarbete mellan.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och Kista Folkhögskola inom.se:s satsning Internet för alla Inledning

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Betydelsen av skid-vm 2015 i Falun

Betydelsen av skid-vm 2015 i Falun Job number ; Title of document : Draft status 1 Maj 2015 Betydelsen av skid-vm 2015 i Falun Huvudrapport Betydelsen av skid-vm 2015 i Falun Förord Förväntningarna inför skid-vm var skyhöga och vi lade

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer