PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet"

Transkript

1 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för landsbygdsprojekt. Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor. A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Gagnefs kommun Journalnummer Gagnef E-postadress B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Thomas Dolk Syrholsvägen Dala-Floda Telefonnummer Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) E-postadress C. Sammanfattning av projektet C.1. Projektet genomfördes under perioden Från och med Till och med 6 juni juni 2014 Var genomfördes projektet? På och vid Flosjön i Dala-Floda, Gagnefs kommun Här ska du kort och konkret beskriva projektet Utveckla ytterligare besöksnäringsutbud för Dala-Floda och kommunen med fokus på vinteraktiviteter. Utifrån tidigare försök har det visat sig att intresset för vinteraktiviteter är stort. Vi ville skapa långsiktiga förutsättningar för återkommande vinteraktiviteter, främst för sportlovsveckorna 7-9, med plogade isbanor för bla skridsko/sparkåkning och övriga attraktioner som lockar boende och besökare. Vi ville skapa en bredd i utbudet så att "hela" familjen kan vara delaktig. Involvera barn/ungdom och familjer både för att skapa nya attraktioner samt ta del av dessa. Det finns ett stort (delvis nyväckt) intresse från Europa med Holland i spetsen för aktiviteter på naturis samt även ett stort engagemang lokalt. Projektet stimulerar till deltagande i upparbetat nätverk med Runnis och Runn Winter och samarbete inom nätverket Skating. Leaderprojektet har möjliggjort för oss att skapa en stabil organisation och skaffa rejäl utrustning för plogarbetet. Med detta ökar möjligheter för olika näringsidkare på orten. Den milda vinterna med dålig isläggning vinter/vår 2014 medförde att vissa planerade evenemang i projektet ej kunde genomföras som planerats men vi har skapat grundförutsättningar för ett hållbart vinteraktivitetsutbud. Vi har förvärvat ökade kunskaper om isplogning och bildat närtverkt

2 D. Målgruppen vem riktade sig projektet till Personer eller grupper På vilket sätt har de fått nytta av projektet? Boende i Dala-Floda med omnejd och besökare Ökat utbud av vinterattraktioner skapar möjlighet till rekreation och aktiviteter på och vid Flosjön. Barn och skolungdom - - En social mötesplats skapas över generationsgränser. Stimulerar framåt till aktivt deltagande att hitta flera nya aktiviteter för vinterhalvåret. Funktionshindrade Skapat möjlighet för deltagande och ett nytt utbud av rekreation och aktiviteter. Skapat ett samarbete med RG-gruppen rehab i Falun. Näringsidkare i Dala-Floda och kommunen Nya utbud och fler besökare skapar utvecklingsmöjligheter. Ideella sektorn Skapat insikt om värdet i delaktighet och samverkan. E. Genomförandet av projektet E.1. Varför ville ni genomföra projektet Det finns för få aktiviteter vintertid som lockar boende och besökare. Detta innebär även att det blir lågsäsong för näringsidkare som erbjuder mat och logi. Vi såg och ser möjligheter i att utnyttja de resurser som vi har, här Flosjön, och skapa ett attraktionsutbud som lokar både boende och besökare. Det finns också ett stort intresse i Europa med Holland i spetsen för isaktiviteter likväl som ett lokalt intresse. Här såg vi ett samarbete med Runnis, Winter Week och Skating som viktigt. Genom att bygga upp en stabil organisation och ha rejäl utrustning så kunde vi skapa ett brett utbud av vinteraktiviteter som lockar fler besökare till orten. Stort behov av vinteraktiviteter finns under sportlovsveckorna och då ger ett brett utbud av aktiviteter möjlighet för "hela" famijen att delta. Behov fanns också för personer med olika funktionshinder att få utökade möjligheter att delta i vinteraktiviteter. E.2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) Antal Beskriv deras roll i projektet Om de representerat organisation, förening, företag eller myndighet ange i så fall vilken. Män 1 Projektledare Dala-Floda Skating 4 Styrgruppsarbete Dala-Floda Intresseförening 10 Operativa plogare Dala-Floda Skating och Dala- Floda värdshus 2 Banmarkering Gagnefs kommun 3 Marknadsföring Gagnefs kommun, Visit södra 2 Kommunal samverkan Gagnefs kommun, Visit södra 4 Funktionshindrade RG-gruppen rehab 1 Utvecklingsarbete Coompanion 25 Ideella krafter för operativa uppgifter kvinnor 3 Administration Dala-Floda Intresseförening, Värdshuset Dala-Floda 2 Banmarkering Dala-Floda Skating 5 Planerings- och operativt arbete Värdshuset Dala-Floda, Dala- Floda Intresseförening 3 Marknadsföring Gagnefs kommun, Visit södra 1 Kommunal samverkan Gagnefs kommun, Visit södra 20 Ideella krafter för operativa uppgifter E.3. Hur har ni förankrat projektet?

3 Genom information och kontakter företagare och ideella sektorn i Dala-Floda och Gagnefs kommun. Kontakter med sponsorer. Etablerat samverkan med Skating. Vi hade lite "pröva på" aktiviteter vintern 2013 vilket väckte intresse hos både företagare och boende att utveckla detta vidare. E.4. Vilka har ni samarbetat med? Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under projektet? Nej Om, vilka Gagnefs kommun, Visit södra, Skating, Flodabladet, Dala-Floda Värdshus, RG-gruppen rehab, Coompanion, Skridskonätet, Isplanket Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? Nej Om, med vilka RG-gruppen rehab, Runnis, Skating, Gagnefs kommun och sponsorer E.5. Vad har ni genomfört i projektet? Vi har skapat en organisation för vinterkativiteterna som är hållbar över tid och som spänner över generationsgränser. Vi har hittat ett brett utbud av vinteraktiviteter på och vid Flosjön. Vi har införskaffat utrusning mm som möjliggör att vi ser att projektet kommer att både leva vidare och utvecklas. Vi har skapat en modell för samverkan inom länet genom Skating. En ideell och ekonomisk förening har bidlats, Dala-Floda Skating, för det fortsatta arbetet under kommande säsonger. Hemsida med Webbkamera för marknadsföring har etablerats. Facebookgruppen Dala-Floda Skating har fått 130 medlemmar. Vi har utbildat isplogare och säkerhetspersonal Trots vädersituationen vintern 2014 så skapde vi en isbana på 600 m och en isbana på 1000 m som kunde nyttjas någon vecka i februari. Vi genomförde skalåkning för RG-gruppen och vi hade demonstration av olika isaktiviteter för två holländska journalister. På grund av väderleksförhållanden vintern 2014 så kunde inte alla aktiviteter bli av som planerats och pga säkerhetsrisken så kunde inte barn och ungdomare involveras som det var tänkt.. E.6. Har något gått bättre än planerat? Projektidén har fått större respons än förväntat både bland boende, besökare och sponsorer. E.7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? Väderleken unde vintern 2014 gjorde att issituationen gjorde det omöjligt att genomföra flera akriviteter som vi planerade under sportlovsveckorna F. Projektets mål och resultat F.1. Vilka resultat skapade projektet? Projektet har skapat en ekonomisk förening Dala-Floda Skating som ska fortsätta att utveckla verksamheten och som gör att projektet blir hållbart över tid. En stabil organisation har byggts upp för genomförande av aktiviteter. Upparbetat nätverk för samverkan och grund för lärande. Stimulerat till utvecklat samarbete privat näringsliv, ideella och offentliga sektorn. Projektet har skapat grund för att engagera barn och ungdom i utvecklingsarbetet. Genom att bredda utbudet av aktiviteter har projektet skapat en mötesplats över generationsgränser.. F.2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?

4 Mål Resultat Är målet uppfyllt? (/Nej) Årligen återkommande isbana Bildad organisation. Pga Delvis på Flosjön väderlekssituationen vintern 2014 lyckades vi bara skapa en bana om 600 och en om 1000 m någon v i februari Utökade aktiviteter under sportlovsveckorna 7 9 på Flosjön Fem nya familjeaktiviter inklusive tävlingar för unga och gamla - - Koncept har upparbetats för brett utbud av aktiviteter för hela familjen Förbättrad och säkrare iskarusell. Koncept framtagits för brett aktivitetsutbud. Aktiviteter på is för Specialskridskor inköpts. funktionshindrade med Aktivitetsdag för RG-gruppen specialskridskor och 2 banor för Rehab med skalåkning hcp-fordon upparbetat samarbete. Utbildning och organisation för fem förare och fem ersättare med ansvar för plogning, säkerhet och maskinpark Utrustning för att verksamheten ska vara hållbar över tid Dala-Floda Skating DFS som affärsidé Internationell turism med Ökat antal gästnätter Utbildning genomförd Organisation bildad med plogchef utsedd Stor del av behövd utrusning har införskaffats och hyrts in. Dla-Floda Skating ekonomisk förening har bildats Studiebesök av två holländska journalister o fortsatt samarbete med Dala-Floda Skating. - - och marknadsföring Hemsida klar och Webbkamera införskaffats för marknadsföring och direktinformation. Facebookgrupp bildats Samarbete Gagnefs kommun och näringsliv Samarbetet har utvecklats och nya infallsområden kommit till Delvis - - Delvis - - Delvis Om målet bara är delvis uppfyllt, ange orsak Väderleksförhållanden med onormalt mild vinter gjorde att vi denna säsong inte kunde göra de två isbanor som planerats F.3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? /Nej Om, på vilket sätt? Funktionshindrade Samarbete med RG-gruppen Rehab Hållbar utveckling Ekonomisk förening bildats. Upparbetad organisation för verksamheten Integration Flera nationaliteter har varit delaktiga ach besökt Kompetenshöjning Ökad maskin och iskunskap. Deltagande i symposier im turistaktiviteter Jämställdhet Projektet varit könsneutralt Kvinnor Kvinnor deltagit i flera arbetsmoment Miljö Aktiv uppföljning ur miljöhänseende Ungdomar Ökade möjligheter för ungdomar att vara delaktiga och nyttja aktiviteter på is F.4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?

5 Resultat direkt Mätbara resultat efter projekt Kommentera och beskriv Antal nya företag 1 Dala-Floda Skating ekonomisk förening Antal nya produkter 1 Iskarusell vilket koncept efterfrågats av andra destinationer Antal nya tjänster 1 Koncept för utökade aktiviteter vintertid Antal nya tekniker 1 Koncept för arbete på tunn is Antal nya nätverk och mötesplatser 2 Dala-Floda Skating och Skating Nätverk med RG-gruppen rehab Män Antal bevarade arbetstillfällen Kvinnor Antal nya arbetstillfällen Antal deltagare i utbildningar Män Kvinnor Män Kvinnor 2 Utbildning i säkerhet och isplogning 10 -"- Totalt antal nya övernattningar per år 2 Ogynnsam väderlek vintern 2014 Antal nya övernattningar för besökare från 2 -"- Två holländska journalister andra kommuner eller länder per år gjort studiebesök Totalt antal nya dagsbesökare per år Funktionshindrade med familjer Antal nya dagsbesökare från andra kommuner eller länder per år 25 Intresset stort för nya vinteraktiviteter G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan) Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar H. Hur har ni spridit projektets resultat? Genom reportage i s tidningar, genom Dala-Floda Skatings egen hemsida och bildad Facebookgrupp. Via det lokala annonsbladet "Flodabladet" Genom websiterna Skridskonätet och Isplanket. Genom direktinformation med webbkamera på hemsidan. Genom Skating J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra Det tar enormt mer tid och kraft och det är mer kostsamt att bygga upp en fungerande plognings- och eventorganisation än vad vi kunde förutse vid ansöknigstillfället. Nätverkande och samarbete är viktiga för att projektidéer ska bli hållbara över tid. Viktigt att skapa utbud av aktiviteter som tilltalar "alla" i familjen. K. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat Dala-Floda Skating som bildats av projektet har skapat förutsättningar att genom ett brett utbud av vinteraktiviteter locka flera besökare till orten och kommunen. Detta är till stor nytta då vintersäsongen är lågsäsong för flera av våra näringsidkare inom besöksnäringen Genom att aktivera ett deltagande över generationsgränser har skapats en grund för fortsatt utvecklingsarbete för Dala-Floda. Utan detta Leaderprojekt har det inte varit möjligt att vi skulle kunnat åstadkomma det koncept vi nu har för ett brett utbud av vinteraktiviteter samt att vi har den utrustning vi har för att över tid kunna genomföra evenemangen.. L. Bilagor

6 Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vårt verksamhetsområde berör flera kommuner (Norberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Skultuna kommundelsnämnd i Västerås samt Smedjebacken).

Vårt verksamhetsområde berör flera kommuner (Norberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Skultuna kommundelsnämnd i Västerås samt Smedjebacken). A.Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening Salbohedsvägen 1 733 60 Västerfärnebo Journalnummer 2012-4290 E-postadress info@svartadalen.se B.Uppgifter om

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Trolska Skogen (fas 1) Journalnummer: 2010-5657 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20

Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20 Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20 1 Förord Projektet Upptäck Änglanejden har bedrivits under tiden 1 maj 2012 t.o.m. 30 april 2014. Projektägare har varit den ideella föreningen Änglanejden

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Studieresa i biosfärområdets västra delar hösten 2014, då Permakultur Stjärnsund besöktes. Projektägare: Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa)

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla)

Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla) Bilaga 2 Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla) 1. Journalnummer 2009-3465 Projektägare: Lundsbergs Bygdegårdsförening, Lunden, 670 41 KOPPOM 2. Kontaktpersoner Projektledare: Kjell Olofsson, Lunden,

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning Datum: 2010-11-01 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-551 Kundnr O 144 20 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer