Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt"

Transkript

1 Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning Att vara aktiv i en styrelse Ett fungerande styrelsearbete är ryggraden för en FN-förening och ett FN-distrikt. En fungerande styrelse är inget självändamål utan ett medel att nå mål. För att det ska bli så behöver styrelsens nyckelposter ordförande, kassör och sekreterare, fungera bra. Det handlar om att vara föreningens ansikte utåt, att ekonomin sköts väl och att beslutsprotokoll förs och finns tillgängliga. Andra i styrelsen kan göra lika viktiga insatser för föreningen, men dessa tre roller har huvudansvaret för att skapa förutsättningar för stabilitet och kontinuitet i föreningen. Den största tillgången för en styrelse är medlemmarnas intresse och engagemang. Viktiga verktyg för att kanalisera medlemmarnas intresse och engagemang är den egna planeringen av verksamheten och verksamhetsberättelsen. Vägledande för inriktningen av en egen verksamhetsplan kan vara såväl enskilda medlemmars intressen som Svenska FN-förbundets måldokument. Utifrån den lokala verksamhetsplanen planerar FN-föreningen sin finansiering och håller då också samman mål och resurser. I sin verksamhetsberättelse berättar man vad man gjort och utvärderar också det verksamhetsår som gått. På så vis blir FN-föreningens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse effektiva styrinstrument för att ge erfarenheter och kontinuitet i arbetet. Kassörens roll Det är viktigt att styrelsen lever upp till kravet på en väl hanterad ekonomi. Ordföranden ska tillsammans med kassören ansvara för att skatteregler och annan lagstiftning efterlevs. Föreningens kassör har åtagit sig att i samråd med övriga styrelseledamöter ansvara för och förvalta föreningens ekonomi. Detta innefattar bland annat att handha och ansvara för föreningens bokföring, se till att revision blir utförd före årsmötet, betala räkningar i tid, förvara kvitton säkert och inför styrelsen ge besked om föreningens ekonomi. Det är även kassörens roll att se till att anslag och bidrag blir sökta och redovisade.

2 Instruktioner för bidragsansökan Svenska FN-förbundet har under senare år avsatt pengar som FN-föreningar och FN-distrikt kan söka för att stärka den lokala rörelsen genom bättre och utökad verksamhet och fler spännande projekt. I början av varje år skickas information ut om aktuella bidrag. Här följer generella instruktioner för bidragsansökan. Observera dock att delar kan skilja sig åt från bidrag till bidrag, såsom målgrupp och ändamålskrav. För att genomföra ett projekt behöver man på förhand bestämma vad man vill uppnå, vilka resurser som krävs, vilka arbetsformer som ska användas samt hur man ska avgöra om man har lyckats eller inte. Den tid som läggs på noggrann planering får man igen senare i form av färre överraskningar och mindre arbete med att korrigera misstag. Ansökan är del av en större helhet (FN-förbundets verksamhet och prioriteringar) med övergripande mål. Det är därför viktigt att ditt projekt passar in i denna helhet och bidrar till denna. Medlemsrekrytering uppmuntras. Det är viktigt att någon är utsedd till projektledare och kontaktperson från styrelsen och har det övergripande ansvaret för projektet. Tveka inte inför att kontakta FN-förbundets kansli om ni har frågor angående bidragsansökan. Lycka till! Kriterier för grundbidrag FN-förbundet erbjuder flera olika bidrag till FN-föreningar och FN-distrikt. Det grundläggande bidraget heter grundbidrag och är per år för FN-föreningar och per år för FN-distrikt. Grundbidraget syftar till att stärka FN-föreningarnas och FN-distriktens ekonomi. Det behövs inte någon motivering eller särskild ansökan för att erhålla detta bidrag. Det enda FN-föreningen/FN-distriktet behöver göra är att sända FNförbundets organisationssekreterare följande handlingar: 1. Fjolårets verksamhetsberättelse antagen av årsmötet 2. Justerat årsmötesprotokoll 3. Fullständigt ifylld blankett med bland annat kontaktuppgifter till den aktuella styrelsen och föreningens plusgiro/bankgiro-uppgifter Kriterier för årligt projektbidrag Årligt projektbidrag går enbart att söka en gång per år, senast den 1 maj. Besked om ansökan beviljats lämnas senast 31 maj. Efter att bidraget beviljats måste FN-föreningen/FN-distriktet själva rekvirera bidraget genom att skicka en e-post om detta till organisationssekreteraren. För att årligt projektbidraget ska kunna beviljas måste följande kriterier vara uppfyllda: 1. Förra årets bidrag från FN-förbundet (oavsett vilket) ska vara avrapporterat 2. Fjolårets verksamhetsberättelse antagen av årsmötet ska vara inskickad 3. Justerat årsmötesprotokoll ska vara inskickat 4. Om årligt projektbidrag beviljats måste det därefter rekvireras från FN-förbundet senast den 30 november.

3 Kriterier för andra bidrag Svenska FN-förbundet beviljar även andra bidrag. UNgt projektbidrag kan sökas av medlemmar upp till 26 år. Det finns även öronmärkta kampanjbidrag att söka i samband olika kampanjer FN-förbundet bedriver. Vilka dessa är varierar från år till år. För att bidrag ska kunna beviljas måste följande kriterier vara uppfyllda: 1. Förra årets bidrag från FN-förbundet (oavsett vilket) ska vara avrapporterat 2. Fjolårets verksamhetsberättelse antagen av årsmötet ska vara inskickad 3. Justerat årsmötesprotokoll ska vara inskickat 4. Särskilda kriterier för aktuellt bidrag ska uppfyllas, såsom för bidraget relevant målgrupp och ändamål. Se respektive bidragsansökan. Att skriva en bidragsansökan Nedan finner ni sådant som ska ingå i en bidragsansökan till FN-förbundet. Projektidé En projektidé är en kortfattad beskrivning av ert projekt. Ange huvuddragen i projektet, hur idén har uppstått samt hur den passar med syftet för projektbidrag. Varför? Här anges en förklaring till varför det är viktigt att projektet genomförs och för vems skull det görs. Det är viktigt att ni i er ansökan tydligt beskriver på vilket sätt projektet kan stärka FNföreningen/FN-distriktet och era medlemmar samt hur ni avser att ta tillvara projektets resultat. Vad? Här beskrivs vad som ska göras. Vilka är målen? Vilka förändringar ska projektet resultera i? Målen bör vara så få som möjligt och formuleras som korta satser som talar om hur situationen beräknas se ut efter projektet. Formulera dem konkret och tänk på att det ska gå att avgöra om målen uppnåtts eller inte i efterhand, dvs. undvik vaga eller alltför omfattande mål. Det är bättre att göra lite men bra än att göra mycket som blir halvdant. Det är lätt att blanda ihop aktiviteter och mål. En aktivitet är alltid ett medel för att uppnå någonting de är inte mål i sig själva. Att genomföra en uppsatstävling på temat millenniemålen är en aktivitet som syftar till målet 40 ungdomar vet mera om millenniemålen. Ett annat exempel på mål är: FN-föreningen har 10 nya medlemmar. Relevans För att en ansökan ska beviljas ska den vara relevant för FN-förbundets verksamhet. Ansökan är del av en större helhet (FN-förbundets verksamhet och prioriteringar) med övergripande mål. Det är därför viktigt att ansökan passar in i denna helhet och bidrar till denna. Tänk på att projektet ska stärka FN-föreningen/FN-distriktet. Väv därför alltid in moment av medlemsvård och/eller medlemsvärvning. Bidrag kan inte sökas för att avlöna person, för utlandsresor till och från Sverige varken för medlemmar eller inbjudna gäster, för löpande verksamhet i FN-förbundet/FN-distriktet eller för projekt i vilka FN-föreningen/FN-distriktet inte medverkar som genomförare.

4 Projektbidrag från FN-förbundet kan utgöra hela finansieringen för projektet eller vara en delfinansiering av projekt som får medel från flera insatser. Beviljat bidrag får endast användas till de ändamål som beskrivits i ansökan. Hur och när? Beskriv på vilket sätt resultaten ska uppnås. Vilka aktiviteter ska genomföras? När beräknas projektet starta och sluta? Vilka kommer att delta från FN-föreningen? Kommer ni att samarbeta med någon annan partner? När beräknar ni att återrapportera till FN-förbundet? Det är viktigt att alla aktiviteter leder till att målen nås. Gå igenom samtliga aktiviteter och fundera över om de leder till att något av målen nås. Om inte kan de troligen tas bort. Fundera också på om det finns alternativt sätt att nå målet som är billigare eller enklare innan du slutligen bestämmer vilka aktiviteter som ska vara med i projektet. På det sättet blir ert arbete effektivare. Fundera också över om ert projekt kommer att ha någon negativ påverkan på miljön och om det går att minska denna påverkan (till exempel tåg istället för bil, rättvise- och miljömärkta varor). Planera alltid in ett moment av utvärdering i ditt projekt för att underlätta lärandeprocessen och rapportering. Det kan till exempel ske genom en enkät eller intervjuer bland deltagare. Kom ihåg att spara dokumentation som kan användas för att styrka vad som gjorts och vad som uppnåtts. Målgrupp Beskriv målgruppen för projektet (vilka och hur många). Observera att ett bidrag redan kan vara bundet till särskilda målgrupper. Se respektive ansökan. Målgruppen är de människor som direkt berörs av projektet och som genom projektet förhoppningsvis kommer att få sin situation delvis förändrad (de har fått mera kunskap om något eller börjat engagera sig för någon fråga etc.). Budget Gör en lista över planerade utgifter och inkomster. Följande budgetposter kan till exempel användas: material, utskick, arvode föreläsare, lokalhyra, transporter, kopiering, dokumentation och logi. Din projektbudget bör vara aktivitetsbaserad. Använd uppställningen som följer för inspiration.

5 Huvudaktivitet Budgetpost Summa Huvudaktivitet 1 ex. seminarium Kost/logi Arvode föreläsare Reseersättningar Lokalhyra Material Totalt huvudaktivitet 1 Huvudaktivitet 2 ex. nätverksmöten Arvode föreläsare Reseersättningar Lokalhyra Material Totalt huvudaktivitet 2 Huvudaktivitet 3 ex. handledarutbildning Marknadsföring Kost/logi Arvode föreläsare Reseersättningar Lokalhyra Material Totalt huvudaktivitet 3 TOTAL BUDGET Totalt belopp sökt från FN-förbundet: Totalt belopp sökt från andra finansiärer för detta projekt (om ni sökt sådant): Bakgrundsuppgifter FN-förening: FN-föreningens kontonummer (bidrag betalas endast ut till kontonummer som tillhör er FNförening/FN-distrikt): Kontaktperson i styrelsen: Funktion: Projektansvarig: Adress: Postnummer, ort: Underskrift kontaktperson i styrelsen, datum: Underskrift projektansvarig, datum:

6 Instruktioner för bidragsredovisning Vad har gjorts? Beskriv projektet kortfattat. Vilka aktiviteter har genomförts? När genomfördes de? Vilka är resultaten från projektet? Beskriv resultaten från projektet. Vilka var målen? Har målen uppnåtts till fullo? Vilken förändring har projektet lett till? Hur många och vilka har deltagit som arrangörer i projektet? Hur många och vilka har deltagit som målgrupp/mottagare? Har du gjort någon utvärdering bland deltagarna? Bifoga gärna dokumentation: foton, filmer, enkäter, protokoll, hemsida, nyhetsartiklar etc. Ett tips är att som en sista aktivitet i projektet samla alla som varit med i genomförandet och någon representant för målgruppen och diskutera vad som gått bra och vad som skulle kunna förbättras i genomförandet samt i vilken mån målen har uppnåtts. Exempel på frågor som kan användas för reflektion över vad som uppnåtts är: - Vad har målgruppen lärt sig? - Hur använder målgruppen det de lärt sig? - Finns det några tecken på förändringar i beteenden hos målgruppen? - Har projektet lett till någon förändring inom FN-föreningen? - Vilka tecken finns på dessa förändringar? Om målen inte uppnåtts till fullo förklara varför Vilken förklaring finns till att målen inte uppnåddes? Var målen för högt satta? Har något oförutsett inträffat? Hur hade detta kunnat undvikas? Lärande Vad lyckades bäst och vad skulle ni göra annorlunda om ni skulle göra om projektet? Vilka erfarenheter har ni gjort som andra FN-föreningar skulle kunna ha nytta av? Övrigt Här har ni möjlighet att skriva om sådant som ni tycker är viktigt men som inte ryms under de andra rubrikerna. Ekonomisk redovisning Här redovisar ni det ekonomiska utfallet i projektet. Börja med att fylla i budgeten, dvs. summan projektet blivit beviljat från FN-förbundet uppdelat på huvudaktiviteter (ytterligare detaljbudget är inte nödvändig). Därefter anger du utfallet, dvs. de kostnader projektet verkligen fick uppdelat i huvudaktiviteterna. Om det är betydande skillnader mellan det beviljade beloppet och era faktiska kostnader måste detta kommenteras och en förklaring till det inträffade anges. Kvitton på alla utlägg ska kunna uppvisas vid begäran och ska sparas av er i fem år.

7 Om den ekonomiska redovisningen lämnas i ett separat dokument är det viktigt att även denna skrivs under av kontaktperson i styrelsen samt projektansvarig. Tabellen nedan kan användas som inspiration. Budgetposter Seminarium Nätverksmöten Handledarutbildning TOTALT Beviljat belopp Faktiska kostnader Avvikelse Kommentar Bakgrundsuppgifter FN-förening: FN-föreningens kontonummer (bidraget kan endast betalas ut till kontonummer som tillhör er FN-förening/FN-distrikt): Kontaktperson i styrelsen: Funktion: Projektansvarig: Adress: Postnummer, ort: Underskrift kontaktperson i styrelsen, datum: Underskrift projektansvarig, datum:

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

ABC. till dig som söker projektbidrag

ABC. till dig som söker projektbidrag ABC till dig som söker projektbidrag KOLOFON Nordiska kulturfonden 2010 Texten får användas fritt så länge som källan anges tydligt och det handlar om icke-kommersiellt bruk. Design och produktion: Mar

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer