Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete"

Transkript

1 SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen i arbetet är demokrati och påverkan samt stöd till unga människors utveckling. Unga människor är i fokus både som aktörer och målgrupp och en viktig del i samarbetet är ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter. Andra grundläggande principer är lärande genom upplevelser och möten, långsiktighet, mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljömässig hållbarhet. Det utvecklingssamarbete som riksförbundet har ett huvudansvar för bedrivs i ett fåtal länder och regioner för att säkerställa kvaliteten. Principen om local to local är viktig i utvecklingssamarbetet och strävan är att alla utvecklingsprojekt ska ha lokal anknytning i Sverige. Förhoppningen är att stora delar av rörelsen kan arbeta med gemensamt fokus för ett ökat engagemang i utvecklingsfrågor och för en starkare KFUK-KFUM-rörelse i Sverige och i världen. 1. INLEDNING KFUK-KFUM i Sverige 1 är en del av en internationell rörelse som har ett starkt socialt engagemang och som historiskt alltid har arbetat med internationella utvecklingsfrågor. Den internationella tillhörigheten och arbetet för internationell solidaritet och rättvisa betyder mycket för vår identitet och värdegrund. KFUK-KFUM ser det som en viktig uppgift att arbeta för global rättvisa och att bidra till en minskad fattigdom i världen. 1.1 Syfte med policyn Det främsta syftet med policyn är att fungera som ett övergripande styrdokument och ge vägledande principer för KFUK-KFUMs. Den viljeinriktning och de principer som policyn ger uttryck för gäller för allt utvecklingssamarbete som bedrivs inom KFUK-KFUM-rörelsen i Sverige, oavsett om riksförbundet har ett huvudansvar eller om det är ett eget arbete som bedrivs i en förening, region eller i ett specialförbund. Avsnitt 4 gäller specifikt för det som riksförbundet har ett huvudansvar för, d v s utvecklingssamarbete med stöd från statliga medel, medel insamlade på 90-kontot eller från fonder som inte kan sökas lokalt. Ambitionen är att varje princip, värdering eller förhållningssätt formulerad i policyn ska kunna omsättas i praktisk handling. Policyns huvudinriktning gäller på lång sikt, men dokumentet bör hållas levande genom att regelbundet diskuteras och revideras vid behov. 1 Hädanefter benämns KFUK-KFUM i Sverige som KFUK-KFUM. 1

2 2. KFUK-KFUM SOM EN INTERNATIONELL UNGDOMSRÖRELSE Det är viktigt att relatera det t till KFUK-KFUMs målsättning. 2.1 KFUK-KFUMs målsättning KFUK-KFUM är en gränsöverskridande internationell kristen ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors inflytande. Vi vill genom vår verksamhet inspirera till kristen tro stimulera till personligt ansvarstagande i samhället verka för kristen gemenskap och för samverkan med andra religioner verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om människors lika värde verka för internationell solidaritet och rättvisa genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor 2.2 KFUK-KFUMs internationella verksamhet KFUK-KFUM är en del av de internationella organisationerna World YWCA och World Alliance of YMCAs. Som del av en internationell rörelse är det självklart för oss att ha många internationella kontakter. Vår internationella verksamhet består av många olika delar; allt från representation på internationella möten, idrottsutbyten och scoutläger till utvecklingssamarbete (se rubrik nedan). Det kan även vara internationella aktiviteter i Sverige eller opinionsbildning i globala frågor. Vår framtidsbild av KFUK-KFUM som en internationell rörelse KFUK-KFUM är väl känd som en internationell ungdomsrörelse i det svenska samhället. Det internationella arbetet genomsyrar hela rörelsen och stärker KFUK-KFUMidentiteten i alla delar av organisationen. Alla medlemmar känner till att KFUK-KFUM är en internationell rörelse. Majoriteten av alla föreningar är involverade i ett internationellt arbete genom KFUK-KFUM. Vi bedriver utvecklingssamarbete och gör det bra. KFUK-KFUM ses som en pålitlig och kompetent samarbetspartner. 2

3 3. KFUK-KFUMs INTERNATIONELLA UTVECKLINGSSAMARBETE Detta avsnitt gäller för allt internationellt utvecklingssamarbete som bedrivs inom KFUK- KFUM-rörelsen i Sverige, oavsett om riksförbundet har ett huvudansvar eller om det är ett eget arbete som bedrivs i en förening, region eller i ett specialförbund. 3.1 Internationellt utvecklingssamarbete En viktig del av KFUK-KFUMs internationella verksamhet är utvecklingssamarbetet med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Med internationellt utvecklingssamarbete menar vi ett arbete där partners samarbetar med varandra mot gemensamt formulerade mål. Samarbetet sker ofta i projektform. Ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter är grundläggande i samarbetet med våra partners. Utvecklingssamarbetet innebär att båda parter skjuter till resurser. Det kan vara ekonomiska resurser eller arbetsinsatser, kompetens, tid och engagemang mm. 3.2 Övergripande mål Det övergripande målet för det t är att stärka KFUK och KFUM globalt. Genom att stärka KFUK och KFUM globalt bidrar vi till vår målsättning som bl a innefattar att verka för internationell solidaritet och rättvisa. Vi vill stärka KFUK och KFUM globalt genom att stärka både våra KFUK- och KFUM-partners och oss själva och det handlar både om att stärka organisationer och individer. 3.3 Grundläggande principer i utvecklingssamarbetet Unga människor i fokus KFUK-KFUM är en ungdomsrörelse och vi ser både till unga människors behov och till den resurs som unga människor utgör i dagens och i framtidens samhälle. Det är därför självklart att unga människor är både aktörer och målgrupp i KFUK-KFUMs utvecklingssamarbete. Lärande genom upplevelser och möten Vi vill ge unga människor i Sverige och i andra länder möjlighet att via personliga upplevelser och möten lära sig mer om världen och utbyta erfarenheter med andra unga. Genom internationella utbyten och kontakter vill vi öka ungdomars kunskap om KFUK- KFUM som en internationell rörelse och stärka rörelsen i Sverige och i andra länder. Ömsesidighet KFUK-KFUM och våra partners arbetar gemensamt med frågor som båda prioriterar och har ett stort intresse för. Partnerskapet bygger på ömsesidighet och samarbetet skall präglas av respekt och jämlikhet. En nära och fördjupad relation är en förutsättning för att nå ett givande utvecklingssamarbete präglat av kvalitet. Långsiktighet Stärkande av organisationer och individer kräver tid och likaså att utveckla nära relationer med partners. Det är därför viktigt med ett långsiktigt perspektiv i utvecklingssamarbetet. Mänskliga rättigheter Grundläggande i KFUK-KFUMs ideologi är principen om alla människors lika värde. Ett fundament i vårt utvecklingssamarbete är därför FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter, med fokus på barns och unga människors rättigheter. 3

4 Jämställdhet KFUK-KFUM är en del av YWCA och YMCA som båda arbetar för ett jämställt samhälle. YWCA har som främsta mål att stärka unga kvinnors möjligheter att ta kontroll över sina liv och att delta aktivt i samhällslivet. KFUK-KFUM ser att både flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Detta innebär att allt utvecklingssamarbete ska bedrivas med ett jämställdhetsperspektiv. Miljömässig hållbarhet Ett av KFUK-KFUMs mål är att aktivt ta ansvar för kommande generationers livsvillkor. Utvecklingssamarbetet ska präglas av miljömässig hållbarhet. 3.4 Kvalitetssäkring KFUK-KFUM ska hålla en hög kvalitet i utvecklingssamarbetet och utveckla metoder för att ständigt förbättra kvaliteten i insatserna. I kvalitetsarbetet ingår att säkerställa att utvecklingssamarbetet bygger på de principer som finns formulerade i policyn. 3.5 Inriktning i utvecklingssamarbetet Alla insatser i utvecklingssamarbetet syftar direkt eller indirekt till att stödja utveckling och kapacitetsuppbyggnad i våra partnerorganisationer och i den svenska rörelsen. Genom vårt samarbete med KFUK- och KFUM-partners vill vi bidra till att skapa väl fungerande organisationer som kan spela en viktig roll i sina samhällen för att förbättra unga människors situation. Eftersom ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter är en viktig del i vårt utvecklingssamarbete fokuserar vi på frågor där vi själva har erfarenheter att bidra med och där vi har ett intresse av att lära oss mer. Till exempel använder vi de metoder i utvecklingssamarbetet som vi arbetar med i Sverige; bland annat idrott, scouting och lägergårdsverksamhet. KFUK-KFUM arbetar med: Demokrati och påverkan KFUK-KFUM har som mål att stärka unga människors inflytande och stimulera till personligt ansvarstagande i samhället i Sverige och i andra länder. Fokus i utvecklingssamarbetet ska ligga på demokratifrågor och stöd till unga människors utveckling som demokratiska ledare bl a genom ledarutbildning. Tillsammans med våra partners ska vi också arbeta för att påverka ojämlika strukturer i samhället och stärka unga människors, och framför allt unga kvinnors, inflytande. Unga människors utveckling KFUK-KFUM stödjer unga människors personliga utveckling och vill bidra till att skapa självkänsla och oberoende hos individen. KFUK-KFUM kan som en del i utvecklingssamarbetet bidra med resurser direkt till insatser som syftar till att ge unga människor möjligheter att utvecklas genom t ex god hälsa och egen försörjning. 3.6 Katastrofinsatser KFUK-KFUM arbetar inte normalt med katastrofbistånd, men bör ha en flexibilitet i katastrofsituationer. KFUK-KFUM kan söka och förmedla stöd till ett katastrofdrabbat område när vi har ett etablerat samarbete med en partner i detta område. 4

5 4. UTVECKLINGSSAMARBETE UNDER RIKSFÖRBUNDETS ANSVAR Följande avsnitt gäller för utvecklingssamarbete som bedrivs med stöd från statliga medel, medel insamlade på 90-kontot samt fonder som inte kan sökas lokalt. Sådant utvecklingssamarbete har riksförbundet ett huvudansvar för (se mer om rollfördelning nedan). 4.1 Ett fåtal länder och regioner i fokus För att möjliggöra ett utvecklingssamarbete präglat av kvalitet ska samarbetet begränsas till ett fåtal länder och regioner samtidigt. Fokus på ett land eller en region bör vara under minst en femårsperiod. 4.2 Val av samarbetspartners Vid val av samarbetspartners är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer. Gemensamma intressen KFUK-KFUM och våra samarbetspartners bör samarbeta om frågor som båda prioriterar. Det är av stor vikt att arbetet ligger i linje med de intressen och/eller den kunskap som finns både i den svenska rörelsen och hos vår samarbetspartner. Behov och kapacitet KFUK-KFUM bör ta hänsyn till hur många andra samarbetspartners och bidragsgivare organisationen har. Det ska finnas både ett behov av svenska KFUK-KFUM som samarbetspartner samt kapacitet för ett samarbete med KFUK-KFUM. Etablerat samarbete med lokal förankring Om det redan finns ett etablerat samarbete med en eller flera lokalföreningar, regioner eller specialförbund i Sverige bör detta vägas in som något mycket positivt. Geografisk koncentration Det bör inte vara för stor spridning på de geografiska områden som KFUK-KFUM har samarbetspartners i. KFUK-KFUM ser fördelar med att samarbeta med partners som ligger i länder som gränsar till varandra, vilket kan ge både samordningsvinster och möjligheter att stärka samarbetet mellan KFUK- och KFUM-partners i regionen. KFUK och KFUM i samma land KFUK-KFUM ser det som positivt att samarbeta med både KFUK och KFUM i samma land. Världsförbundens prioriteringar KFUKs och KFUMs världsförbunds eventuella prioriteringar i området, bl a i KFUMs Global Operating Plan (GOP) och KFUKs strategiska plan Focus for the Future, ska tas med i den totala bedömningen. Jämn fördelning av KFUK och KFUM Totalt sett eftersträvas en ungefärlig jämn fördelning av KFUK- och KFUMorganisationer som samarbetspartners. 5

6 4.3 Rollfördelning KFUK-KFUM strävar efter ett utvecklingssamarbete som stora delar av rörelsen är delaktig i. Med gemensamt fokus i utvecklingssamarbetet kan föreningar, regioner, specialförbund och riksförbund intensifiera sitt samarbete, stärka KFUK-KFUM-identiteten i rörelsen och nå ett ökat engagemang för utvecklingssamarbete i Sverige. Riksförbundet Riksförbundet har det övergripande ansvaret för att administrera och samordna det utvecklingssamarbete som bedrivs med stöd från statliga medel, t ex via Sida/SMR, insamlade medel på 90-kontot och från fonder som inte kan sökas lokalt. En viktig uppgift är att föra en nära dialog både med utländska samarbetspartners på nationell nivå och med specialförbund, regioner och föreningar i Sverige som är engagerade/vill engagera sig i utvecklingssamarbetet. Samordning sker också med andra bidragsgivare/samarbetspartners och KFUKs och KFUMs världsförbund. Riksförbundet ansvarar för att gällande regler och anvisningar från bidragsgivande myndighet/organisation följs. Riksförbundet ska förvissa sig om att berörda samarbetspartner (i Sverige och världen) får kännedom om och uppfyller de regler som berör bidrag för det aktuella samarbetet. Riksförbundet är en garant för kvaliteten i utvecklingssamarbetet. Rollen som kvalitetssäkrare innebär att man satsar på att utveckla sin bas med erfarenheter och kompetens om utvecklingssamarbete, sin kunskap om de geografiska områden man arbetar i, och om utvecklingen i de organisationer man samarbetar med. Riksförbundet ska uppmuntra ett utbyte av erfarenheter mellan partners utomlands och föreningar i Sverige och ligga i fronten för att utveckla partnerskapets samarbetsformer. Riksförbundet ska utifrån de ramar som policydokumentet ger vara lyhörd för de önskemål som finns inom KFUK-KFUM för att delta i utvecklingssamarbetet. En viktig uppgift är att inspirera och stödja föreningar att delta i utvecklingssamarbetet genom t ex möten och seminarier. Riksförbundet ska vara en motor för information och kommunikation kopplad till utvecklingssamarbetet, både internt och externt. Internt är det viktigt med stöd från specialförbund och regioner för att nå ut till föreningarna. Alla nivåer behöver samordna sin kommunikation och sprida information om utvecklingssamarbetet och vilka möjligheter som finns att engagera sig. Föreningarna ska erbjudas konkreta verktyg för att engagera sig i utvecklingssamarbetet. Riksförbundet ska i mån av resurser även uppmuntra och stödja föreningar och regioner att bedriva eget utvecklingssamarbete i enlighet med denna policy utanför de länder och regioner som är i fokus enligt ovan. Riksförbundet bör bistå med viss information, utbildning och tips om finansieringsmöjligheter, men kan inte ta ett huvudansvar i sådant utvecklingssamarbete. Lokala föreningar KFUK-KFUMs föreningar i Sverige har en viktig roll i utvecklingssamarbetet och KFUK-KFUM strävar efter att alla utvecklingsprojekt ska ha lokal anknytning i Sverige. Lokala föreningar ska ha möjlighet att delta i utvecklingssamarbetet utifrån sitt intresse och sina förutsättningar. Det ska finnas långtgående möjligheter för de föreningar som vill, att engagera sig i kontakter och utbyten med i första hand lokala föreningar i de länder som KFUK-KFUM har samarbetsprojekt. Detta samarbete kallar vi local-to-local. Syftet med local-to-local är det 6

7 gemensamma lärandet och utbyte av erfarenheter. Man samarbetar kring frågor som är av gemensamt intresse och som båda parter prioriterar och ser som utvecklande. Det ska också finnas möjlighet för föreningar att göra kortare, mer avgränsade insatser för det t. Exempel på sådana kan vara att ordna temakvällar på ett visst tema eller att samla in pengar som bidrag till ett projekt. Specialförbund Specialförbunden har en viktig roll i KFUK-KFUMs. Det handlar främst om att kommunicera ut det t till föreningar samt att förmedla behov och synpunkter från föreningarna för att kunna anpassa utvecklingssamarbetet till respektive specialförbunds intresseområden. KFUK-KFUM ser det som positivt att specialförbunden inom sina verksamhetsområden även är aktiva direkt i samarbetet med partners i fokusländerna. Specialförbunden bör också vara delaktiga i utvecklingssamarbetet genom att påverka både genom riksförbundets styrelse och dess internationella utskott, IU. Regioner KFUK-KFUM strävar efter att fler regioner spelar en större roll i utvecklingssamarbetet. Utifrån sina förutsättningar bör de ha en aktiv roll i att informera och kommunicera ut det internationella utvecklingssamarbetet, uppmuntra erfarenhetsutbyten mellan föreningar som arbetar internationellt och inspirera nya föreningar att engagera sig. 4.4 Resurser för det t Eftersom det t är av stor betydelse för hela KFUK-KFUMrörelsen är det ett gemensamt ansvar att uppbåda de resurser som krävs för att möjliggöra utvecklingssamarbete i enlighet med denna policy. 7

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige VERKSAMHETSPLAN KFUK-KFUMS RIKSFÖRBUND 2008-2009 INNEHÅLL Verksamhetsplan 2008-2009 1 INLEDNING 4 1.1 Verksamhetsidé 4 1.2 Framtidsbild för KFUK-KFUM 4 1.3 KFUK-KFUM

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE KRISTLIGA FÖRENINGEN AV UNGA KVINNOR OCH MÄN 1 Förbundet Förbundet KFUK-KFUM Sverige är en ideell förening bestående av till förbundet anslutna ideella medlemsföreningar.

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM Förslag till ändrade stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM KFUK-KFUM Ängsholmen utgör en sektionsförening inom KFUK-KFUM Central och är därmed en självständig juridisk person. I sin nya organisationsform, beslutad

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF ANSLUTNING 1 KFUM Linköping Golf tillhör KFUK-KFUMs idrottsförbund och är genom detta ansluten till KFUK-KFUMs riksförbund, KFUKs världsförbund och KFUMs världsförbund. 2 För

Läs mer

KFUK-KFUM Centrals stadgar antagna

KFUK-KFUM Centrals stadgar antagna KFUK-KFUM Centrals stadgar antagna 2016-04-13 1 ÄNDAMÅL KFUK-KFUM Central är en förening för alla åldrar med ändamål att hjälpa barn och ungdomar att växa upp till demokratiskt skolade samhällsmedlemmar

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

verksamhetsplan 2010-2011

verksamhetsplan 2010-2011 verksamhetsplan 2010-2011 verksamhetsplan 2012-2013 vision 2020 ROM 2009 riksombudsmöte KFUK-KFUM Sverige Innehåll Verksamhetsplan 2010-2011 1 INLEDNING 3 1.1 Verksamhetsidé 3 1.2 Framtidsbild för KFUK-KFUM

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017

1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 Verksamhetsplan 2016-2017 VAD ÄR EN VERKSAMHETSPLAN? Verksamhetsplanen är det uppdrag som medlemmarna som deltar på Riksombudsmötet ger den nyvalda styrelsen att arbeta med

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

KFUK KFUM Ängsholmens ändamål är att främst främja barns och ungdomars vård, fostran, utbildning och personliga utveckling.

KFUK KFUM Ängsholmens ändamål är att främst främja barns och ungdomars vård, fostran, utbildning och personliga utveckling. Stadgar rev 2008-03-12 1 ORGANISATIONSFORM KFUK-KFUM Ängsholmen utgör en sektionsförening inom KFUK-KFUM Central och är därmed en självständig juridisk person. I sin nya organisationsform, beslutad av

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013

Verksamhetsplan 2012-2013 Verksamhetsplan 2012-2013 Innehåll Inledning Inledning 3 Ledning och samordning 5 Prioriterade områden 7 Utbildning och ledarskap (11, 15) 8 Projekt 9 Finansiering 11 Verksamhetsplanen är skriven av KFUK-KFUM

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Vasagymnasiet har en inriktning VIP (Vasagymnasiets internationella profil) som passar dig som är nyfiken på Europa och tycker det är viktigt med ett

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

REGIONAL VERKSAMHET KFUK-KFUM:s. Örebro-Värmlandsregion

REGIONAL VERKSAMHET KFUK-KFUM:s. Örebro-Värmlandsregion REGIONAL VERKSAMHET 2015 KFUK-KFUM:s Örebro-Värmlandsregion 1 Organisation Namn och medlemskap KFUK-KFUM Örebro-Värmland (i fortsättningen benämnd regionen) är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

SMRs syn på utvecklingssamarbete

SMRs syn på utvecklingssamarbete SMRs syn på utvecklingssamarbete SMR tror att utvecklingssamarbete bäst sker utifrån en stabil grund och en tydlig identitet. För SMR är det vår värdegrund som inspirerar och vägleder oss när vi försöker

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Värdegrund. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Värdegrund. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Värdegrund Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:59 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 27 april 2017 Dokumentet gäller för: alla nämnder

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för fritidsgårdsverksamhet Fritidsgårdsverksamhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Den moderna föreningen engagerar!

Den moderna föreningen engagerar! Den moderna föreningen engagerar! Ekonomi, antal medlemmar, var i landet finns de, storstad/landsbygd, åldersstrukturer osv. Hur ser er medelförening ut? Vilka variationer finns? Föreningsmiljön dit vi

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Upplägget för strategikonferensen 2011 kan sammanfattas såhär:

Upplägget för strategikonferensen 2011 kan sammanfattas såhär: KFUK-KFUM CENTRALS STRATEGIKONFERENS 2011 Plats: Helsingfors 21-23 oktober Moderator och protokoll: Hanna Hallin, Sektor3 Bilagor: Program, deltagarlista, utvärdering OM STRATKO 2011 Strategikonferensen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Kommunikationspolicy för Västerås stad

Kommunikationspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2009 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

FÖR BROMMA KFUK-KFUM

FÖR BROMMA KFUK-KFUM Antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-29 samt vid en andra läsning på kommande ordinarie föreningsstämma 2015-05-06 om årsmötet så beslutar. Markerat i rött är de stadgeändringar som skall tas i

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

UTKAST STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE REMISSRUNDA FÖR FÖRENINGAR den 28 augusti 2013

UTKAST STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE REMISSRUNDA FÖR FÖRENINGAR den 28 augusti 2013 STADGAR För KFUK-KFUM Sverige Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor och Män (senast reviderade vid ROM 2009) 1 Målsättning KFUK-KFUM är en gränsöverskridande internationell kristen ungdomsrörelse med helhetssyn

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Forum Syds Idéprogram 2012-2022

Forum Syds Idéprogram 2012-2022 Forum Syds Idéprogram 2012-2022 Forum Syds idéprogram 2012-2022 Vår vision är en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra När människor använder och utvecklar demokratin fördelas

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer