ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014"

Transkript

1 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED Av Österbottens förbunds finansieringsram står euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under prioriterat område 2, produktion och användning av ny kunskap och kompetens (ERUF). Finansiering som kan beviljas samt prioriteringar under ansökningsomgången för ERUFprojekt år 2014: UTVECKLING AV LAB-VERKSAMHET Få fram några fungerande Lab-verksamheter som på ett praktiskt sätt förmedlar den senaste kunskapen från forskning och utbildning till och från företag inom ramen för en möjliggörande teknologi. - Labet skall vara en lärandemiljö med tillgång på spetskompetens för den utbildning som sker inom ramen för verksamheten. - Utveckla en lab-verksamhet baserat på ett dokumenterat behov. - Projekten främjar förverkligandet av landskapsstrategins mål: Fungerande forskningssamarbete mellan högskolor och företag i regionen samt Näringslivets förnyelseförmåga förbättras. - Man vill höja de små och medelstora företagens egen konkurrenskraft, stärka deras roll i underleverantörsnätverket till de exporterande företagen i landskapet samt ge företagen möjlighet att höja kompetensen hos sina anställda. - Investeringar i lokaler eller maskiner understöds inte.

2 . MINDRE PROJEKT och PROJEKTSTÖD SOM ENGÅNGSERSÄTTNING (lump-sum) Krav på projekt - Projekten ska koppla till Österbottens landskapsstrategis förverkligande under temat innovationsverksamhet på hög nivå: 1. demonstrations- och pilotmiljöer som engagerar högskolor och företag gemensamt, 2. pilotering av innovationer i samarbete mellan företag och högskolor 3. samt processer som gör det möjligt att förädla idéer till genomförbara produkter och tjänster. Projekten ska fylla de krav som ställs på dem i Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb med tillhörande elektroniska hanteringssystem (EURA 2014). Projekten ska stöda förverkligandet av landskapsstrategin samt processen kring smart specialisering. Projekten ska vara klart fokuserade och gärna innehålla element av försöksverksamhet. Det ska tydligt framgå vilka de tänkta resultaten är och vem som ansvarar för det fortsatta arbetet efter avslutat projekt. Österbottens förbund har endast möjlighet att stöda allmänna utvecklingsprojekt och sökande kan därför inte vara ett enskilt företag som vill utveckla den egna affärsverksamheten. Projektet kan pågå i maximalt två år. Investeringar i lokaler eller maskiner beviljas inte stöd. Den ansökta finansieringsandelen från ERUF eller staten får vara högst 60,0 %, den kommunala finansieringsandelen eller andelen av övrig offentlig finansiering får vara % och den privata finansieringens andel 5 20 % av projektets totala finansiering. Ansökningarna ska lämnas in till myndighetsbehandling i EURA2014-systemet senast måndagen Systemet finns på adressen Vänligen läs Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland noggrant innan du skriver ansökan. Programmet och övriga instruktioner för ansökningsomgången finns på

3 Ansökningsanvisningar Vad händer före och efter projektet? I ansökan bör man redogöra för hur man vid planeringen av det nya projektet har beaktat resultat från tidigare projekt, som är viktiga för det nya projektet, eller hur man har beaktat övrigt utvecklingsarbete inom branschen. Man bör dessutom redogöra för hur man har tänkt fortsätta med verksamheten i framtiden och vem som kommer att ansvara för verksamheten efter att projektet avslutats. Stödet får inte användas som allmänt verksamhetsstöd. Stödmottagaren bör ha tillräckliga ekonomiska och övriga förutsättningar för att genomföra projektet. Stödmottagaren måste också ha beredskap att ansvara för verksamhetens fortsättning efter att projektet avslutats eller så bör verksamheten kunna flyttas över på en annan utsedd parts ansvar. Det ska vara möjligt att allmänt kunna dra nytta av resultaten från utvecklingsprojekten. Projekttiden är maximalt två år. Ersättningsgrunder för kostnader I samtliga projekt används förenklade kostnadsberäkningsmodeller. Dessa är antingen en procentbaserad kostnadsmodell (s.k. flat rate) eller en engångsersättning (s.k. lump sum). Endast på grund av mycket exceptionella skäl, som gäller projektets verksamhet, kan allmänna kostnader godkännas på basis av de faktiska kostnaderna. Beslutet om kostnadsmodellen för ett projekt fattas av den myndighet som beviljar stöd. Beslutet fattas för tiden för genomförande av projektet i sin helhet och gäller samtliga stödmottagare och mottagare av överfört stöd.

4 Urvalskriterier Projekten bedöms och poängsätts enligt allmänna bedömningskriterier och bedömningskriterier uppsatta enskilt för varje specifikt mål. Bedömningskriterierna är godkända av övervakningskommittén för strukturfondsprogrammet för Finland Bedömningskriterierna publiceras på adressen efter övervakningskommitténs sammanträde En noggrannare beskrivning av de prioriterade områdena och de specifika målen finns i Hållbar tillväxt och jobb Strukturfondsprogrammet för Finland. Programmet finns på sidan Urvalsprocessen Birkalands förbund är finansiär och fattar beslut om finansiering utgående från Österbottens förbunds projektutvärdering och ställningstagande. Vid behov ombes sökande komma med preciseringar och ytterligare utredningar. Dessutom kommer finansiären att be övriga finansiärer eller centrala samarbetsparter om utlåtanden eller kommentarer. Finansiärerna förbehåller sig rätten att förhandla om eventuella sammanslagningar av två eller flera projekt. Utarbetande av ansökningar Finansiering ansöks elektroniskt via systemet För att kunna ansöka krävs det att sökande använder skatteförvaltningens identifieringstjänst Katso och har en Katso-kod. Katso-koden är avgiftsfri. Mera information finns på skatteförvaltningens webbsidor. Det lönar sig att noggrant läsa igenom anvisningarna i ansökningsblanketten och datasystemet. I ansökningsblanketten ska man som prioriterat område välja prioriterat område 2, eftersom innehållet i ansökan bestäms enligt det. Ansökan kan bearbetas ända tills den lämnas in för myndighetsbehandling. I samprojekt är det endast huvudgenomföraren som använder EURA 2014-systemet. Projektägarna ska sinsemellan göra upp ett avtal som ger huvudgenomföraren fullmakt att representera delgenomförarna.

5 Innan ansökan utarbetas är det bra att läsa följande förordningar på Statsrådets förordning 358/2014 om stödberättigade kostnader som medfinansieras av strukturfonderna, Statsrådets förordning 357/2014 om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt, Den sökande ska dessutom läsa informationsanvisningarna som finns på Inlämning av ansökningar Eftersom ansökan om finansiering sker elektroniskt, behöver sökande inte längre ta en utskrift av ansökan och skicka in den till den finansierande myndigheten (Birkalands förbund) med särskilda underskrifter. Även bilagor levereras elektroniskt via systemet EURA2014. Något skatteskuldsintyg eller utredning om prokura behövs inte. Ytterligare information: Utvecklings- och näringslivschef Niklas Ulfvens, , Specialplanerare Johanna Leppänen, ,