HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 12.6.2015 1.10.2015"

Transkript

1 HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND Anvisningar för sökande Innehåll: 1. Allmänt om ESF-utlysningen 2. Särskilda prioriteringar för ESF-utlysningen i Västra Finland 3. Landskapens särdrag 4. Anvisningar för att göra ansökan

2 1. Allmänt om ESF-utlysningen NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar en regional utlysning av ESF-finansiering för området Västra Finland. I ESF-utlysningen består området Västra Finland av landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. Projekten kan genomföras i ett landskap eller på ett område som består av flera landskap (landskapsöverskridande). Hurdana projekt kan finansieras? De projekt som finansieras ska vara förenliga med Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb Strukturfondsprogrammet finns på adressen > Om strukturfonderna > Program för hållbar tillväxt och jobb Utlysningens prioriteringar och de landskapsvisa särdrag som gäller utlysningen framgår nedan. Eftersom det är fråga om regional finansiering, måste projekten också vara förenliga med landskapsprogrammen och deras prioriteringar. Information om landskapsprogrammen finns på adressen > Västra Finland (kartan till höger) > Utvecklingstyngdpunkterna, där det finns länkar till landskapens webbplatser. För strukturfondsprogrammets prioriterade områden och deras särskilda mål har det uppställts resultat- och output-indikatorer som finns presenterade i bilaga 2 och 3 till programdokumentet. De projekt som får finansiering förutsätts producera mätbara resultat och bidra till att de särskilda målens resultat- och outputindikatorer uppnås. Tiden för att genomföra ett projekt är högst tre år. Vem kan söka finansiering? Finansiering kan sökas av sammanslutningar, t.ex. kommuner, utbildnings- och utvecklingsorganisationer, företag, stiftelser och föreningar. Hur mycket finansiering kan sökas? NTM-centralens stöd kan vara % av projektets kostnader, i regel högst 75 %. Högre stödnivåer än det kräver särskilda motiveringar. Den slutliga stödnivån fastställs i de förhandlingar som förs om finansieringen innan finansieringsbeslutet fattas. I alla projekt måste förutom den av NTM-centralen beviljade ESF-finansieringen och statens medfinansiering också ingå annan finansiering. Det kan vara kommunal finansiering eller någon annan offentlig och/eller privat finansiering. Sökanden (och delgenomförarna) måste också själv bidra till finansieringen av projektet (självfinansierad andel). ESF-finansieringen och den statliga finansieringen betalas till projektägaren i efterskott utgående från de faktiska kostnaderna. Under vissa förutsättningar kan projektägaren få en

3 del av finansieringen i förskott. Läs mer på > För projektaktörerna > Anvisningar > Att ansöka om utbetalning. Hur ansöker man om finansiering? Finansiering söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i EURA2014-systemet, som finns på adressen När sökanden fyller i ansökan, är det skäl att noga läsa de ifyllnadsanvisningar som finns i systemet. Ansökan riktas till NTM-centralen i Mellersta Finland och lämnas in i EURA2014-systemet för myndighetsbehandling senast Närmare anvisningar för hur man gör ansökan finns i denna anvisning under punkt 4 Anvisningar för att göra ansökan. På vilka grunder väljs de projekt som får finansiering? Vid bedömningen av projekt används bedömningskriterier som har godkänts av strukturfondsprogrammets uppföljningskommitté. De finns på -> För sökanden -> Projektens allmänna och särskilda urvalskriterier. Projekten måste uppfylla programmets alla allmänna urvalskriterier för att bli valda. De särskilda urvalskriterierna lyfter i sin tur för varje särskilt mål fram de projekt som bäst motsvarar innehållet i programdokumentets särskilda mål samt de i programmet definierade horisontala principerna (jämställdhet, likabehandling, hållbar utveckling och främjande av EU:s strategi för Östersjöområdet). De särskilda urvalskriterierna poängsätts på skalan 1-5, utöver det har de också tilldelats en viss vikt. Hur de särskilda urvalskriterierna har viktats för Västra Finlands del framgår i slutet av denna ansökningsanvisning. Ytterligare information om de horisontala principerna finns här: > Om strukturfonderna > Övergripande teman. Den finansierande myndigheten har också definierat två regionala kompletterande urvalskriterier. 1. Projektet lämpar sig för de i denna utlysningshandling nämnda särskilda prioriteringar som gäller ESF-utlysningen i Västra Finland. 2. Projektet stöder målen i de landskapsprogram som gäller på projektets område. De regionala urvalskriterierna poängsätts på skalan 1-5, utöver det har båda urvalskriterierna tilldelats vikten 50 %. För att bli valda måste ansökningarna när de bedöms få åtminstone hälften av såväl de särskilda som de regionala urvalskriteriernas viktade poäng.

4 2. Särskilda prioriteringar för ESF-utlysningen i Västra Finland Som andra kompletterande regionala urvalskriterium har den finansierande myndigheten definierat förenlighet med de särskilda prioriteringarna för ESF-utlysningen i Västra Finland. Vid valet av projekt prioriteras projekt som är förenliga med de särskilda prioriteringar som beskrivs här. I denna ESF-utlysning för Västra Finland prioriteras utnyttjande av digitalisering i ESFutvecklingsverksamheten. De prioriteringar som gäller alla särskilda mål ( ) i de prioriterade områdena 3-5 för ESF och som ska beaktas gemensamt när projekten bedöms är: Att på ett nytt sätt utnyttja och tillämpa digitala lösningar som redan är i användning för att utveckla nya verksamhetskoncept och tjänster De digitala lösningar som utvecklas ska vara lätta att använda för slutanvändaren Samarbete mellan olika aktörer främjas under projektet. Prioriteringarna per särskilt mål framgår nedan. Prioriterat område 3 Sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet Särskilt mål 6.1 Främjande av sysselsättning av unga personer och andra personer med en svag ställning på arbetsmarknaden Särskilda prioriteringar för denna utlysning: Digitala verksamhetsmiljöer utnyttjas för att utveckla sektorsövergripande sysselsättningsfrämjande tjänster oberoende av tid och plats. Möjligheterna att få sysselsättning och hållas kvar på arbetsmarknaden ökas genom att utveckla nya lösningar för att förbättra målgruppens digitala kompetens och trygga möjligheterna att utnyttja tjänsterna. Särskilt mål 7.1 Förbättring av produktivitet och arbetshälsa Särskilda prioriteringar för denna utlysning: Att svara på de kompetensbehov som digitaliseringsutvecklingen för med sig genom att höja kompetensen hos mikroföretag och små och medelstora företag, företagare och anställda ur ett arbetshälsoperspektiv.

5 Att utnyttja olika digitala verksamhetsmiljöer vid anpassningen till förändringar. Att med hjälp av digitaliseringen utveckla innehållet i och tillgången till tjänster för mikroföretag och små och medelstora företag och företagare med beaktande av de nuvarande tjänst- och finansieringsinstrumenten. Personalen görs delaktig redan när projektet bereds. Samarbetsnätverken mellan de offentliga och privata producenterna av företagshälsovårds- och arbetshälsotjänster görs starkare. Särskilt mål 8.1 Minskning av segregeringen på grund av kön i arbets- och utbildningskarriärerna Särskild prioritering för denna utlysning: Digitala lösningar utnyttjas i åtgärder som vidtas för att främja jämställdhet mellan könen. Prioriterat område 4 Utbildning, yrkesskicklighet och livslångt lärande Särskilt mål 9.1 Förbättrade tjänster för stöd i övergångsfaser och jämställdhet i utbildningen Särskilt mål 9.2 Förbättring av utbudet och kvaliteten av utbildningen för tillväxt- och strukturomvandlingsbranscher Särskilda prioriteringar för denna utlysning: Att utnyttja digitala verksamhetsmiljöer (bl.a. mobila lösningar, de sociala mediernas möjligheter, spelanknytning, olika inlärningsmiljöer) Att utveckla tjänster som främjar jämställdhet i utbildningen bl.a. för specialgruppers behov samt lösningar som är oberoende av tid och plats Att främja arrangemang för flerformsundervisning och utveckla interaktiva pedagogiska metoder Att utveckla digitalt utbildningsinnehåll för arbetslivet samt tillgången till detta Att utveckla innovationsverksamheten vid högskolor t.ex. genom att främja kommunikationen mellan högskolor och arbetslivet och integrera forskning och utveckling i utbildningen Tvärvetenskaplighet är viktigt vid utvecklingen av tjänster.

6 Prioriterat område 5 Social delaktighet och fattigdomsbekämpning Särskilt mål 10.1: Att förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som står utanför arbetslivet Särskilda prioriteringar för denna utlysning: Digitala verksamhetsmiljöer utnyttjas för att utveckla sektorsövergripande social-, hälso- och rehabiliteringstjänster oberoende av tid och plats. Specialgruppers sociala delaktighet och jämlikhet utökas genom att utveckla nya lösningar för att förbättra målgruppens digitala kompetens och trygga möjligheterna att utnyttja tjänsterna. Social-, hälso- och rehabiliteringstjänsternas effekt och kundtillvändhet ökas särskilt med hjälp av kamratstöd, samhälleliga servicelösningar samt frivillig verksamhet. 3. Landskapens särdrag Den regionala ESF-finansieringen för Västra Finland är indelad enligt indikativa landskapsvisa ramar. Vilken mängd ESF-finansiering som är tillgänglig varierar enligt landskap och prioriterat område. På basis av finansieringssituationen har det för utlysningen gjorts nedan angivna riktlinjer och avgränsningar per landskap. Södra Österbotten Alla prioriterade områden och särskilda mål är med i utlysningen. Mellersta Finland Alla prioriterade områden och särskilda mål är med i utlysningen. När projektets geografiska influensområde planeras, är det bra att notera att ca 36 % av finansieringsramen för landskapet Mellersta Finland går till området Saarijärvi-Viitasaari. Mellersta Österbotten Under prioriterat område 3 är de särskilda målen 7.1 och 8.1 inte med i utlysningen. Under prioriterat område 4 och 5 kan finansiering sökas för alla särskilda mål. Birkaland Projekt söks inte för prioriterat område 5.

7 Österbotten Projekt söks inte för prioriterat område 3. Under prioriterat område 4 och 5 kan finansiering sökas för alla särskilda mål. Satakunta Alla prioriterade områden och särskilda mål är med i utlysningen. Egentliga Finland Under prioriterat område 3 är det särskilda målet 8.1 inte med i utlysningen. Under prioriterat område 4 är det särskilda målet 9.1 inte med i utlysningen. De andra särskilda målen samt det prioriterade området 5 är med i utlysningen.

8 4. Anvisningar för att göra ansökan Kostnadsmodeller I projekten används i regel kostnadsmodellen med en flat rate på 17 %. Av grundad anledning kan man också tillämpa kostnadsmodellen Flat rate 15 kostnadsmodellen Flat rate 40 kostnadsmodellen Lump sum Mer information om de kostnadsmodeller som används finns på > För projektaktörerna > Anvisningar > Förenklade kostnadsmodeller samt i EURA2014-systemet. Deltagare i ESF-projekt Om verksamheten i ett utvecklingsprojekt riktar sig till arbetslösa, ska sökanden komma överens med arbets- och näringsbyrån om åtgärderna och samarbetet innan finansieringen söks. Projektets kundsamarbete och kundrekrytering görs i nära samarbete med arbets- och näringsbyrån. Samarbetets innehåll ska beskrivas i ansökningsblanketten eller på en separat bilaga. Arbetskraftstjänster som berättigar till stöd från ESF är arbetskraftsutbildning, träning och lönesubvention. Dessa tjänster kan genomföras inom de prioriterade områdena 3, 4 och 5. För genomförandet av arbetskraftstjänster grundas ett parallellprojekt för NTM-centralen i EURA2014-systemet. För de deltagaruppgifter som EU-lagstiftningen kräver kommer arbets- och näringsministeriet att upprätta ett ESF-personregister. Registret tas i bruk sommaren En enskild kund i ett ESF-projekt kan inte börja delta i en ESF-delfinansierad arbetskraftstjänst förrän utvecklingsprojektet och dess parallellprojekt har godkänts och utvecklingsprojektet har registrerat deltagaren i ESF-personregistret. Utvecklingsprojektets projektägare svarar för att registeruppgifterna samlas in, bevaras och överlämnas på rätt sätt i överensstämmelse med dataskyddslagstiftningen. Om projektets målgrupp består av företag eller företagsnätverk, ska dessa förbinda sig vid projektet redan när ansökan bereds. Vad ska göras före projektet och vad efter? I ansökan ska sökanden redogöra för hur man i planeringen har beaktat sådana resultat av tidigare projekt som är av betydelse för projektet eller annat utvecklingsarbete i branschen. Sökanden ska också redogöra för hur verksamheten ska fortsätta eller resultaten utnyttjas efter att projektet har avslutats.

9 Stödet får inte utnyttjas som allmänt verksamhetsbidrag. Stödtagaren måste ha tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar för att genomföra projektet. Stödtagaren måste också ha förutsättningar att svara för att verksamheten fortsätter efter att projektet har avslutats eller så måste verksamheten kunna överföras på någon annan namngiven instans. Resultaten av ett utvecklingsprojekt måste kunna utnyttjas allmänt. Sökanden bör noga läsa de anvisningar som finns för ansökningsblanketten och i datasystemet. När projektet planeras, bör man på förhand tänka genom till vilket prioriterat område och vilket särskilt mål projektet ska höra. Det är viktigt att välja rätt prioriterat område, för det avgör hur det övriga innehållet i ansökan utformas. Ansökan kan ändras ända fram till att den har lämnats in för myndighetsbehandling. I ett gemensamt projekt är det bara projektägaren som använder EURA2014-systemet. Mellan de olika genomförarna ska det ingås ett avtal, som ger projektägaren fullmakt att representera delgenomförarna. Inlämning av ansökan Man loggar in EURA 2014-systemets e-tjänst via den avgiftsfria Katso-autentiseringen som Skatteförvaltningen tillhandahåller. Det finns två olika roller för arbets- och näringsministeriets tjänster: 1. ANM EURA 2014-ärendehantering/namntecknare kan fylla i och spara ansökningar samt lämna dem till myndighetsbehandling (motsvarar den person som skulle underteckna ansökan, om den lämnades in till pappers) 2. ANM EURA 2014-ärendehantering/beredare kan fylla i och spara ansökningar, men inte lämna dem till myndighetsbehandling. Katso-huvudanvändaren har dessutom alltid möjlighet att fylla i ansökningar och lämna dem till myndighetsbehandling utan att ha separat ärendehanteringsroll för EURA Mer information om Katso-koderna finns på adressen samt på Skatteförvaltningens webbplats: Bilagor till ansökan Beslut eller avtal om annan extern finansiering (inte huvudsökandens/delgenomförarnas självfinansierade andel) I gemensamma projekt huvudsökandens och delgenomförarnas avsiktsförklaringar om projektsamarbetet Skattemyndighetens eller någon annan motsvarande utredning av huvudsökandens och delgenomförarnas mervärdesskattebehandling i projektet i fråga, om mervärdesskatteutgifterna inkluderas i projektets kostnader

10 YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR OCH KONTAKTUPPGIFTER Ytterligare upplysningar ges av NTM-centralens finansieringsexperter (ESF). Kontaktuppgifter finns på webbplatsen strukturfonder.fi:

11 ESF / Västra Finland ( ) De särskilda urvalskriterierna och regionala kompletterande urvalskriterier. Särskilt mål 6.1 Främja sysselsättningen bland ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden Betoning % - Med projektets åtgärder främjas sysselsättningen direkt eller indirekt Inom projektet utvecklas nya typer av lösningar eller produceras särskilt mervärde för existerande tjänster och/eller verksamhetsmodeller för att främja sysselsättningen bland personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden Projektet möter för sin del identifierade lokala/regionala behov av arbetskraft Projektet främjar aktörernas samarbete och/eller utnyttjande av sektorsövergripande tjänster på ett koordinerat sätt Projektet riktar sig särskilt till unga eller äldre personer Projektet främjar jämställdheten mellan könen. 5 - Projektet stöder likabehandling. 5 - Projektet stöder principerna för hållbar utveckling. 5 - Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen. 5 Regionala kompletterande urvalskriterier: Betoning % Projektet lämpar sig för de i denna utlysningshandling nämnda särskilda prioriteringar som gäller ESF-utlysningen i Västra Finland. 50 Projektet stöder målen i de landskapsprogram som gäller på projektets område. 50 Yhteensä

12 Särskilt mål 7.1 Förbättra produktiviteten och arbetshälsan Betoning % - Med projektets åtgärder främjas arbetshälsan och/eller arbetets produktivitet direkt eller indirekt Inom projektet utvecklas nya typer av lösningar eller produceras särskilt mervärde för existerande åtgärder för att främja företags och organisationers förnyelse och konkurrenskraft Projektet främjar aktörernas nätverksbildning och/eller olika samarbetsformer Projektet främjar förlängning av yrkeskarriärer och sysselsättning särskilt bland äldre personer Projektets åtgärder främjar en koldioxidsnål ekonomi. 5 - Projektet främjar jämställdheten mellan könen. 5 - Projektet stöder likabehandling. 5 - Projektet stöder principerna för hållbar utveckling. 5 - Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen. 5 Regionala kompletterande urvalskriterier: Betoning % Projektet lämpar sig för de i denna utlysningshandling nämnda särskilda prioriteringar som gäller ESF-utlysningen i Västra Finland. 50 Projektet stöder målen i de landskapsprogram som gäller på projektets område. 50

13 Särskilt mål 8.1 Lindra differentieringen mellan de olika könens arbets- och studiekarriärer Betoning % - Med projektets åtgärder främjas kvinnors och mäns sysselsättning direkt eller indirekt i branscher eller uppgifter där de representerar minoritetskönet Inom projektet utvecklas nya typer av lösningar eller produceras särskilt mervärde för existerande åtgärder för att främja jämställdheten mellan könen Inom projektet uppkommer konkreta resultat som främjar jämställdheten Projektet främjar samarbete mellan aktörerna Projektet riktar sig särskilt till målgrupper som har fastställda mål för produktionsindikatorer: företagarkvinnor eller män som riskerar att marginaliseras Projektet möter för sin del lokala/regionala behov av arbetskraft Projektet stöder likabehandling. 5 - Projektet stöder principerna för hållbar utveckling. 5 - Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen. 5 Regionala kompletterande urvalskriterier: Betoning % Projektet lämpar sig för de i denna utlysningshandling nämnda särskilda prioriteringar som gäller ESF-utlysningen i Västra Finland. 50 Projektet stöder målen i de landskapsprogram som gäller på projektets område. 50

14 Särskilt mål 9.1 Förbättra tjänster som stöder övergångsfaser och utbildningsmässig jämlikhet Betoning % - Med projektet främjas direkt eller indirekt övergången från utbildning till utbildning eller till arbetslivet eller övriga övergångsfaser i arbetslivet Med projektets åtgärder främjas kompetenser hos grupper som är underrepresenterade i utbildningen, och därmed även deras möjligheter till sysselsättning Inom projektet utvecklas nya typer av lösningar, främjas en föregripande approach sig eller produceras särskilt mervärde för existerande åtgärder Projektet främjar samarbete mellan aktörerna Projektet riktar sig särskilt till unga personer Projektet främjar jämställdheten mellan könen. 5 - Projektet stöder likabehandling. 5 - Projektet stöder principerna för hållbar utveckling. 5 - Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen. 5 Regionala kompletterande urvalskriterier: Betoning % Projektet lämpar sig för de i denna utlysningshandling nämnda särskilda prioriteringar som gäller ESF-utlysningen i Västra Finland. 50 Projektet stöder målen i de landskapsprogram som gäller på projektets område. 50

15 Särskilt mål 9.2 Förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt- och omstrukturerade branscher Betoning % - Med projektets åtgärder ökas utbudet, kvaliteten och träffsäkerheten hos den utbildning som lokala, regionala eller nationella tillväxt- och omstrukturerade branscher behöver Inom projektet utvecklas nya typer av lösningar eller produceras särskilt mervärde för existerande åtgärder Projektet möter för sin del lokala/regionala eller nationella kompetensbehov för arbetskraften och främjar därmed sysselsättningen Projektet främjar samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare Projektet stöder principerna för hållbar utveckling och särskilt främjandet av koldioxidsnål ekonomi. 5 - Projektet främjar jämställdheten mellan könen. 5 - Projektet stöder likabehandling. 5 - Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen. 5 Regionala kompletterande urvalskriterier: Betoning % Projektet lämpar sig för de i denna utlysningshandling nämnda särskilda prioriteringar som gäller ESF-utlysningen i Västra Finland. 50 Projektet stöder målen i de landskapsprogram som gäller på projektets område. 50

16 Särskilt mål 10.1 Förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som står utanför arbetslivet Betoning % - Med projektets åtgärder främjas deltagarnas framsteg mot arbetslivet Inom projektet utvecklas nya typer av lösningar eller produceras särskilt mervärde för existerande tjänster och/eller verksamhetsmodeller som ökar arbets- och funktionsförmågan Projektet främjar aktörernas samarbete och/eller utnyttjande av sektorsövergripande tjänster på ett koordinerat sätt Projektet riktar sig särskilt till grupper var sociala deltagande hotas mest Projektet förstärker verksamhetssätt med fokus på medborgaraktörer Projektet främjar jämställdheten mellan könen. 5 - Projektet stöder likabehandling. 5 - Projektet stöder principerna för hållbar utveckling. 5 - Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen. 5 Regionala kompletterande urvalskriterier: Betoning % Projektet lämpar sig för de i denna utlysningshandling nämnda särskilda prioriteringar som gäller ESF-utlysningen i Västra Finland. 50 Projektet stöder målen i de landskapsprogram som gäller på projektets område. 50

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 10.6.2016 3.10.2016 Anvisningar för sökande Innehåll: 1. Allmänt om ESF-utlysningen 2. Särdrag

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 16.12.2016 1.3.2017 Anvisningar för sökande Innehåll: 1. Allmänt om ESF-utlysningen 2. Särdrag

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av europeiska socialfonden Ansökningsanvisning 15.4.2016 PROJEKTUTLYSNING

Läs mer

URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland

URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland 1 Regionavdelningen/Strukturfonderna 13.6.2014 URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 strukturfondsprogrammet för Finland Uppföljningskommittén har i enlighet med förordningen om allmänna

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Anvisningar för sökanden

Anvisningar för sökanden HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 FINLANDS STRUKTURFONDSPROGRAM Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete RIKSOMFATTANDE ÖPPEN ANSÖKAN TILL ESF 1.6 15.9.2015 Anvisningar för sökanden Valitse

Läs mer

ESF ansökningsinfo. Ansökan till ESF i södra Finland

ESF ansökningsinfo. Ansökan till ESF i södra Finland ESF ansökningsinfo Ansökan till ESF i södra Finland 1.8.-1.10.2015 Ansökan till ESF i södra Finland 1.8-1.10.2015 Södra Karelen Prioriteringsområde 3: ET 6.1, 7.1, 8.1 Prioriteringsområde 4: ET 9.1, 9.2

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 21.12.2015 1.3.2016

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 21.12.2015 1.3.2016 HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 21.12.2015 1.3.2016 Anvisningar för sökande Innehåll: 1. Allmänt om ESF-utlysningen 2. Särskilda

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland

Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland Har du en utvecklingsidé som berör människor eller företag i Västra Finland, över landskapsgränserna? Vår målsättning är att

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd ANSÖKNINGSOMGÅNG Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande Projektmedel för pilotprojekt inom de gröna näringarna i gles- och landsbygd Ansökningar tas emot löpande fram till 16/9 2010

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt

Läs mer

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska flyktingfonden äger rum från 15 juli till 20 september 2013.

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland. Ansökningsanvisning för ESF-projektfinansiering i landskapet Mellersta Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland. Ansökningsanvisning för ESF-projektfinansiering i landskapet Mellersta Österbotten Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland Ansökningsanvisning för ESF-projektfinansiering i landskapet Mellersta Österbotten Ansökningstiden går ut 1.9.2014 I Ansökan om finansiering för

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Remissvar avseende betänkandet Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr N2015/0833/ITP Handelskammarens diarienummer 2016-0010 Stockholm den 13 maj 2016 Remissvar avseende betänkandet Digitaliseringens transformerande kraft vägval

Läs mer

Arbetslöshetens utveckling i länet 2004-2014

Arbetslöshetens utveckling i länet 2004-2014 Framtiden Arbetslöshetens utveckling i länet 2004-2014 Utsatta grupper: förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför arbetsnedsättning, arbetslösa i åldern 55-64 år, och utomeuropeiskt

Läs mer

Ansökan till utvecklingsnätverk för gymnasier

Ansökan till utvecklingsnätverk för gymnasier Ansökan till utvecklingsnätverk för gymnasier Ansökningstid 17.3.2016 kl. 12.00 21.4.2016 kl. 16.15 Ansökan kan bearbetas ända till ansökningstidens slut. Ansökningarna behandlas efter ansökningstiden.

Läs mer

1(8) Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018. Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

1(8) Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018. Beskrivning och motivering av informationsbehovet: 2.1.1 Hur ser situationen för digital pedagogik, nya läromedel och lärandemiljöer ut för närvarande och vilka förutsättningar finns för att utveckla dem? Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018 Beskrivning

Läs mer

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 företagsstöd

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 företagsstöd Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 företagsstöd NTM-centralen i Österbotten Matias Smeds 14.4.2015 Sida 1 Allmänt om företagsstödet För små företag (mindre än 50 pers.)

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL Syftet med kompetensutvecklingen för undervisningsväsendets personal är att förstärka ett kunnande som är konkurrenskraftigt och

Läs mer

Hävkraft från EU till. Södra Finland Strukturfondsperioden 2007 2013

Hävkraft från EU till. Södra Finland Strukturfondsperioden 2007 2013 Hävkraft från EU till Södra Finland Strukturfondsperioden 2007 2013 Innehåll 3 Europeiska unionen deltar i utvecklingen av Finlands regioner 4 Mål för regional konkurrenskraft och sysselsättning 5 Verksamhetsområdet

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-09 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Samverkan Arbetsförmedlingen

Läs mer

4.4.6 Nya partnerskaps- och affärsmodeller för att främja den finländska vattenaffärsverksamheten

4.4.6 Nya partnerskaps- och affärsmodeller för att främja den finländska vattenaffärsverksamheten 4.4.6 Nya partnerskaps- och affärsmodeller för att främja den finländska vattenaffärsverksamheten Övre gräns för det anslag som anvisas: 100 000 Tidsplan: 6/2016 3/2017 Beskrivning och motivering av informationsbehovet

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Vilket landsbygdsprogram? Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden - Har förverkligats

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40 Stödet kan sökas endast om det på ett betydande sätt anses bidra till att projektet inleds. Energistöd för utredningsprojekt ska sökas innan projektet inleds. Utredningsprojektet anses ha blivit inlett

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: MittSkåne på kartan II Journalnummer: 2010-4457 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

ESF-utlysning för södra Finland 2014 och ESFutlysningar. NTM-centralen i Tavastland Sinikka Kauranen/ Taina Lommi

ESF-utlysning för södra Finland 2014 och ESFutlysningar. NTM-centralen i Tavastland Sinikka Kauranen/ Taina Lommi ESF-utlysning för södra Finland 2014 och ESFutlysningar 2015 NTM-centralen i Tavastland Sinikka Kauranen/ Taina Lommi Vid NTM-centralen i Tavastland är en ansökningsanvisning under beredning för ESF-utlysningen

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

ANSÖKNINGSINFO. ESF-utlysningen som stängs En bra ansökning

ANSÖKNINGSINFO. ESF-utlysningen som stängs En bra ansökning ANSÖKNINGSINFO ESF-utlysningen som stängs 1.10.2015 En bra ansökning Egenskaper hos en bra ansökan Förenlig med programmet och utlysningen Tydligt skriven; vad som eftersträvas vad som görs för att uppnå

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Delområden Nordens Gröna Bälte: Jämtlands och Västernorrlands län, Nord- och Sör-Tröndelags fylken Inre Skandinavien: Värmlands och Dalarnas län, Hedmarks

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING

ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING Neuvottelutulos 13.10.2011 klo 10 1(10) INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING RAMAVTAL ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING De undertecknande arbetsmarknadscentralorganisationerna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Småland och Öarna. Kalmar 2010-06-23. Henblo 100621

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Småland och Öarna. Kalmar 2010-06-23. Henblo 100621 Småland och Öarna Kalmar 2010-06-23 Henblo 100621 1 2 Tillväxtverket idag 11 kontor på nio orter Ett sextiotal program 2,5 miljarder kr per år 3 Typer av projekt 56 pågående och 9 avslutade projekt 20

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten. Den elektroniska jobbsökningen sker i följande steg:

Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten. Den elektroniska jobbsökningen sker i följande steg: Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten Vasa stads sommarjobb för ungdomar söks via jobbsökningsportalen Kuntarekry.fi. Kuntarekry.fi är en riksomfattande jobbsökningstjänst inom kommunbranschen

Läs mer

Information om bidrag vid vissa studier. För personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga

Information om bidrag vid vissa studier. För personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Information om bidrag vid vissa studier För personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Inledning Syftet med den här informationen är att tydliggöra villkor, bedömningskriterier och fördelning

Läs mer

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010 Datum 26.5.2010 Anordnarna av gymnasieutbildning Dnr 37/520/2010 Ärende ANSÖKAN TILL PILOTPROJEKTET FÖR STUDIEHANDLEDNING I GYMNASIET OCH FINANSIERING SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2140. Arbetsmarknad Västsverige. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Arbetsmarknadsläget i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2140. Arbetsmarknad Västsverige. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Arbetsmarknadsläget i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2140 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S) Arbetsmarknad Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet

Läs mer

Expertkompetens för innovation 15 steg 1

Expertkompetens för innovation 15 steg 1 Sida 1 (9) UTLYSNING Expertkompetens för innovation 15 steg 1 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av utveckling av näringslivsinriktade utbildningar

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 INNEHÅLL INLEDNING...5 Strukturfonderna i Sverige 2007-2013...5 Organisation och

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA SLUTLIGT FÖRSLAG 05.05 2015 INLEDNING De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA Europeiska unionen står i ett vägskäl. Det har funnits

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Innehåll. Att skaffa Katso-koder och användning av koderna i undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd

Innehåll. Att skaffa Katso-koder och användning av koderna i undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd Att skaffa Katso-koder och användning av koderna i undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd Innehåll Att skaffa Katso-koder och användning av koderna i undervisnings-

Läs mer

Trepartssamtalen och regeringens satsning på yrkesintroduktionsanställningar

Trepartssamtalen och regeringens satsning på yrkesintroduktionsanställningar Kompetensförsörjningsdagarna 8-9 maj 2014 Trepartssamtalen och regeringens satsning på yrkesintroduktionsanställningar Karin Alm Chearnley Regeringens övergripande mål (för att säkra Välfärd, Konkurrenskraft,

Läs mer

Nytt inom växthusstödet Januari 2014 /sökandens material. Lea Anttalainen/Melo/Enheten för arealstöd

Nytt inom växthusstödet Januari 2014 /sökandens material. Lea Anttalainen/Melo/Enheten för arealstöd Nytt inom växthusstödet Januari 2014 /sökandens material Lea Anttalainen/Melo/Enheten för arealstöd Sökprocess Blankett 455 (uppdatering av uppgifterna om gården samt fullmakt): måste vara inlämnad för

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING 30.1.2001 6/400/2001 Till anordnare av yrkesutbildning NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Enligt 9 2 mom. lagen om yrkesutbildning (630/1998) anges i tillståndet att

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 EU-program och finansiering, Trollhättan 10 nov, 2015 Annika Nordenstam 1 Gränsöverskridande samarbeten EU:s sammanhållningspolitik (ERUF, ESF, SF): 1/3 av

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 avdelningen Statens arbetsmarknadsverk BESLUT Innehåll Ledning av omställningar Omställningsskydd

Läs mer

Kommittédirektiv. Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll. Dir. 2011:87

Kommittédirektiv. Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll. Dir. 2011:87 Kommittédirektiv Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Dir. 2011:87 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda och

Läs mer

Jämställdhetsperspektiv på Skånes tillväxtavtal

Jämställdhetsperspektiv på Skånes tillväxtavtal LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Jämställdhetsperspektiv på Skånes tillväxtavtal Samhällsbyggnadsenheten Maria Lindegren LÄNSSTYRELSEN 1(7) I SKÅNE LÄN Samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR UTLYSNING

INSTRUKTIONER FÖR UTLYSNING 2016-03-09 INSTRUKTIONER FÖR UTLYSNING Skåne Innovation Week 2016 AKTIVITETER MED FOKUS PÅ INNOVATION, ENTREPRENÖRSKAP OCH UTVECKLING 1. Bakgrund Region Skåne utlyser 220 000 kr för genomförande av aktiviteter

Läs mer

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi Styrelsen Bilaga 2 Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi Mål för Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete Vetenskapsrådet ska, enligt instruktionen, främja jämställdheten inom sitt verksamhetsområde. Strategin

Läs mer

Jämställdhet gör skillnad

Jämställdhet gör skillnad Jämställdhet gör skillnad Handlingsplan för jämställd regional tillväxt i Västra Götaland 2012-2014 Dnr RUN 610-839-12 1 (11) Innehåll Sid 1. Bakgrund...3 2. Varför jämställdhet?...3 3. Nationella och

Läs mer

Naturvård och mångfald i skogen

Naturvård och mångfald i skogen Naturvård och mångfald i skogen Naturvården en del av skogsbrukets ansvar Utgivare: Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet Förlag: Metsäkustannus Oy Layout: Susanna Appel Kuvat: Suomen metsäkeskus

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga Österbottens arbets- och näringsbyrå TE-tjänster för unga 2(10) Innehåll Innehåll 2 Hej studiehandledare! 3 Ungdomsgarantin vid TE-tjänster 3 Hjälp med yrkesval, sökande till utbildning och sysselsättning

Läs mer

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET 1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar

Läs mer

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 1 Vem kan få startstöd? Sökanden minst 18 år och högst 40 år Första etableringen som ansvarig jordbruksföretagare Tillräcklig yrkeskunskap Företagarinkomsten från

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund

Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund Oxelösunds kommun, Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Svenska Kyrkan, SSAB, Hamnen och andra privata företagare vill

Läs mer

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling 6Aika Öppna och smarta tjänster ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap Ansökningsguide Den andra ansökningsomgången under

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post

Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post 28.4.2014/JW Anvisning Bekräftat: Samarbetsförfarande: Samarbetskommissionen 19.3.2014 Bekräftat av: Granskat: Ledningsgruppen för informationssäkerhet 24.4.2014 Hämtning och öppning av en arbetstagares

Läs mer

Möte med Strukturfondpartnerskapet den 20 september 2012. Elisabeth Krantz 031/7077370

Möte med Strukturfondpartnerskapet den 20 september 2012. Elisabeth Krantz 031/7077370 Möte med Strukturfondpartnerskapet den 20 september 2012 Elisabeth Krantz 031/7077370 Agenda Resultat mål, program och ekonomi Projekt Mosaik Redovisning av kund och partnerskapsundersökning Diskussion

Läs mer

GÅRDSBRUKENS STRUKTURSTÖD Aktuellt om gårdsbrukens investeringsstöd 2016. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten

GÅRDSBRUKENS STRUKTURSTÖD Aktuellt om gårdsbrukens investeringsstöd 2016. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten GÅRDSBRUKENS STRUKTURSTÖD Aktuellt om gårdsbrukens investeringsstöd 2016 Ansökan om stöd: söks elektroniskt Kontinuerlig ansökningstid! Beslutsfattandet indelas i perioder: 16.10-15.1 16.1-15.3 16.3-15.8

Läs mer

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande Uppdaterad 31.3.2011 FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från 1.1.2012 Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer