Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet"

Transkript

1 Dnr / Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Beskrivning av föreslagna regler i föreskriften 1 KAP. OMFATTNING Detta kapitel tar upp för vad föreskriften gäller samt definitioner av specifika termer som anges i föreskriften samt att undantag kan göras om det finns särskilda skäl. 1 Stöd Här anges de stöd för vilka det ska gå att söka stöd för under 2014 i landsbygdsprogrammet enligt den interimistiska förordningen (XX:XX). 2 Definitioner Under denna paragraf definieras de termer som finns i föreskriften. 3 Undantag Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket enligt 3 ge undantag från bestämmelserna i föreskriften. 2 KAP. GEMENSAMMA VILLKOR Detta kapitel innehåller gemensamma delar för samtliga stöd och åtgärder. Ansökan om stöd 1-3 Hur ansökan om stöd ska göras Huvudtanken med ansökningar i landsbygdsprogrammet är att ansökan ska skickas in elektroniskt. I 1 anges att ansökan om den görs elektroniskt ska göras på jordbruksverkets webbplats Skälet till en elektronisk ansökan är att kunna ge bättre stöd till sökanden för att ansökan ska bli så komplett som möjligt, innan den kommer in till den behöriga myndigheten. En komplett ansökan kan handläggas snabbare och leder till att sökanden får beslut snabbare. Ansökan kan också göras på blankett och om det görs ska sökande använda den blankett som gäller för stödet och som specificeras i bilaga 1. 2 tar upp att det finns risk för att sökanden lämnar in en ansökan på Jordbruksverkets blankett men som avser fel stödtyp. Denna paragraf öppnar upp för att ansökan ändå ska anses ha kommit in till den behöriga myndigheten även om stödsökanden lämnat

2 Jordbruksverket Dnr /14 2(8) in fel blankett. Genom detta uppfyller vi serviceskyldigheten i enlighet med 4 förvaltningslagen (1986:223). 3 Förberedande stöd för lokalt ledd utveckling ska ha en ansökningsomgång och vi har valt sista ansökningsdatum till den 22 september Vilka uppgifter som ansökan om stöd ska innehålla I 4 anges vad som ansökan ska innehålla. Vi har valt att hänvisa till bilaga 2 och har där räknat upp de uppgifter som är bindande för sökanden att lämna in för att behöriga myndigheten ska kunna handlägga ärendet. Alternativet till att räkna upp uppgifterna i bilaga 2 är att ta med blanketterna som bilagor till föreskriften, vilket vi vill undvika. 5 tar upp vilka uppgifter vi kräver för att ansökan om stöd ska godkännas vara en ansökan, och komplettering av de uppgifterna. Datumet för när en ansökan om stöd kommit in enligt kraven i 2 kap. 5 har stor betydelse för sökanden som planerar att ansöka om stöd för investeringar. Detta beror på att EU ställer krav på att endast utgifter som har uppstått efter att en ansökan om investering har kommit in till den behöriga myndigheten kan anses vara stödberättigande. Här anges också att behörig myndighet kan bestämma när en komplettering med resterande uppgifter som framgår av bilaga 2 senast ska ha kommit in. Dessa delar är viktiga för fortsatta handläggningen av ärendena. 6 Underskrift Här anges att sökanden eller firmatecknare för sökanden ska använda e-legitimation för underskrift av den elektroniska ansökan, kompletteringen eller ändringen, samt vem som ska underteckna motsvarande om uppgifterna lämnas på papper. 7 Var ansökan ska lämnas Här anges var ansökan på pappersblankett ska lämnas. Sökande ska skicka ansökan till behörig myndighet. Om ansökan skulle komma in till fel behörig myndighet ska ansökan om den innehåller uppgifterna i 2 kap. 2 ändå anses vara en inkommen ansökan om stöd. Genom detta uppfyller vi serviceskyldigheten i enlighet med 4 förvaltningslagen (1986:223). 8 Överlåtelse Denna paragraf reglerar hur ansökan om stöd kan övertas. Hur beslut om stöd kan övertas har vi inte bemyndigande att föreskriva om just nu. Det kommer att regleras i en uppdatering av föreskriften när landsbygdsprogrammet beslutats och nationella förordningen för landsbygdsutveckling är på plats. Det är oklart om man i framtiden kan överlåta ansökan elektroniskt men överlåtelse via blankett kommer vara möjligt på den blankett som redovisas i bilaga 1 till förslaget på föreskrift. 3 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER I paragrafen definieras författningens tillämpningsområde. Denna paragraf kommer att byggas på med namn på den interimistiska förordningen samt med den EU-lagstiftning som beslutats fram till föreskriften beslutats. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Föreskriften ska träda i kraft efter att den interimistiska förordningen för landsbygdsutveckling trätt i kraft.

3 Jordbruksverket Dnr /14 3(8) Uppgifter som ska tas in i samband med ansökan om stöd Följande tabeller tar upp vilka uppgifter som krävs för att ansökan om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet ska kunna handläggas och varför uppgifterna behövs. Vi har markerat om uppgiften ingår som stödvillkor (S), i affärsplan (A) eller i projektplan (P). Stöd Gemensamma uppgifter för företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Uppgifter som krävs i ansökan om stöd Uppgift om 1. Namn, organisations- eller personnummer och övriga kontaktuppgifter. 2. Vad ansökan avser. 3. Sökanden är skyldig att redovisa moms för den verksamhet som ansökan avser. 4. Sökanden har ansökt om eller beviljats andra stöd för samma investering. 5. Sökandens yrkes- och branscherfarenheter och vilken utbildning har särskilt betydelse för investeringen. 6. Varför sökanden vill genomföra investeringen. 7. Plats för den verksamhet som utvecklas genom investeringen. 8. Utgift och total anskaffningsutgift för investeringen och hur investeringen ska finansieras. 9. Slutdatum för investeringen. 10. Vilket år investeringen ger full effekt inom verksamheten och hur många år investeringen ska användas. 11. EU-indikatorer och nationella indikatorer, i de fall sådana finns. 12. Företagets nuvarande verksamhet. 13. Förväntad ekonomisk livslängd för investeringen. 14. Investeringens påverkan på ekonomin och arbetstiden. 15. Andra planerade investeringar. 16. Konsekvenser om sökande inte får stöd. Motivering till varför uppgiften behövs 1. Uppgifterna krävs för handläggning av ansökan. Vi måste veta vem som sökt och vem som ska få beslut och vem vi ska skicka begäran om kompletteringar till. (S) 2. Uppgift behövs för att vi ska kunna bestämma åtgärd och fokusområde för ansökan om stöd. Vi behöver veta vad stödansökan avser för att kunna jämföra med andra ansökningar. (A) 3. Bedöms för underlag för bedömning av stödbelopp. (S) 4. Görs för att kontrollera att stödmottagaren inte får dubbelt stöd. Stödvillkor enligt art. 65 punkt 11 EUförordning 1303/2013. (S) 5. Underlag för urval. (A) 6. Underlag för urval. (A) 7. Bestämmer vem som ska handlägga stöd och kopplad till urvalskriterier och stödnivå. Krävs också för uppföljning av stöd. (A) 8. Underlag för stödbelopp och för urval av ärenden. (A) 9. Krävs för budget och för att kunna planera och genomföra kontroller. (S) 10. Krävs för urval och utvärdering. (S) 11. EU-krav och krav i landsbygdsprogrammet. (S) 12. Urval och uppföljning. (A) 13. Urval och uppföljning. (A) 14. Urval och uppföljning. (A) 15. Urval och uppföljning. (A) 16. Urval och uppföljning. (A)

4 Jordbruksverket Dnr /14 4(8) För investering i jordbruk Uppgift om 1. Hur många djur och hur stor areal som påverkas av investeringen. 2. Sökanden kommer att göra extra åtgärder för att öka djurvälfärden. 3. Sökanden kommer göra extra åtgärder för att öka miljönyttan. 4. Sökanden kommer köpa in kompetens vid genomförandet av sin investering. I så fall vilken. 5. Större delen av gården brukas ekologiskt. 6. Företaget deltar i ett produktionsuppföljningsprogra m och resultatet av uppföljningen. 7. Energianvändning per producerad enhet om investeringen avser om-, till-, eller nybyggnad som påverkar energianvändningen i företaget. 8. Producerad mängd för den produktionsgren som påverkas mest av investeringen om investeringen avser om-, tilleller nybyggnad som påverkar energianvändningen i företaget. 1. Urval. (A) 2. Urval. (A) 3. Urval. (A) 4. Urval. (A) 5. EU-indikator. (A) 6. EU-indikator. (A) 7. Krävs för underlag för EUindikatorer. (A) 8. EU-indikator. (A)

5 Jordbruksverket Dnr /14 5(8) Bilagor som sökande ska bifoga beroende på vad ansökan om företagsstöd inom landsbygdsprogrammet avser 1. Företagets senaste balansoch resultaträkning alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska sökande bifoga öppningsbalansräkning som också bifogas om det är ett nystartat företag. 2. Tillstånd eller godkännande som krävs för investeringen. 3. Ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad. 4. Vid köp av byggnad, intyg om att byggnaden inte fått stöd från offentliga medel under de senaste tio åren. 5. Vid köp av byggnad, taxeringsvärde från Skatteverket. 6. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån. 7. Kopior av offerter eller annan redovisning av att utgifterna för investeringen är rimliga.8. Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om sökanden sökt eller beviljats sådant. 9. Andra bilagor som har betydelse för ansökan. 1. Urval. (A) 2. Stödvillkor. (S) 3. Urval. (S+A) 4. Stödvillkor. (S) 5. Stödvillkor. (S) 6. Som underlag för att bedöma riktigheten i finansieringsplanen. (S) 7. För rimlighetsbedömning av kostander, EU-krav. Delegerad akt till (EU) nr 1306/2013. (S) 8. Underlag för bedömning av dubbelfinansiering. EU-regel. (S) 9. Urval eller särskilda stödvillkor kopplade till en viss typ av investering. (S+A)

6 Jordbruksverket Dnr /14 6(8) Stöd Projektstöd för bredband inom landsbygdsprogrammet Uppgifter som krävs i ansökan om stöd Uppgift om 1. Namn, organisations- eller personnummer och övriga kontaktuppgifter. 2. Vad ansökan avser. 3. Sökanden är skyldig att redovisa moms för projektet. 4. Sökanden har ansökt om eller beviljats andra stöd för hela eller delar av samma projekt utöver det som framgår av finansieringsplanen. 5. Vilka som ska genomföra projektet, deras roller och kompetenser. 6. Var projektet ska genomföras inklusive karta. 7. Antal km bredband. 8. Antal timmar ideellt arbete i projektet. 9. Terrängförhållanden där projektet genomförs. 10. Antal beräknade anslutningar. 11. Sökanden kommer att äga investeringen efter investeringen är byggd. 12. Budget och finansiering. 13. Tidsplan för genomförande av projektet inklusive slutdatum. Motivering till varför uppgiften behövs 1. Uppgifterna krävs för handläggning av ansökan. Vi måste veta vem som sökt och vem som ska få beslut och vem vi ska skicka begäran om kompletteringar till. (S) 2. Uppgift behövs för att vi ska kunna bestämma åtgärd och fokusområde för ansökan om stöd. Vi behöver veta vad stödansökan avser för att kunna jämföra med andra ansökningar. (P) 3. Bedöms för underlag för bedömning av stödbelopp. (S) 4. Görs för att kontrollera att stödmottagaren inte får dubbelt stöd. Stödvillkor enligt art. 65 punkt 11 EUförordning 1303/2013. (S) 5. Urval. (P) 6. Urval och uppföljning. (P) 7. Underlag för rimlighetsbedömning. (S) 8. För uppföljning. (S) 9. Underlag för rimlighetsbedömning. (S) 10. Underlag för rimlighetsbedömning. (S) 11. Stödvillkor. (S) 12. Underlag för att bestämma stödnivån och för urval av ärenden. (P) 13. Krävs för budget och för att kunna planera och genomföra kontroller. (S)

7 Jordbruksverket Dnr /14 7(8) Bilagor som sökande ska bifoga ansökan om projektstöd för bredband inom landsbygdsprogrammet 1. Tillstånd eller godkännande som krävs för investeringen. 2. Karta. 3. Om stödet blir under euro, kopior av offerter eller annan redovisning av att utgifterna för investeringen är rimliga. 4. Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om sökanden sökt eller beviljats sådant. 5. Andra bilagor som har betydelse för ansökan. 1. Stödvillkor. (S) 2. Urval och uppföljning. (P) 3. Underlag för rimlighetsbedömning. (S) 4. Görs för att kontrollera att stödmottagaren inte får dubbelt stöd. Stödvillkor enligt art. 65 punkt 11 EUförordning 1303/2013. (S) 5. Urval eller särskilda stödvillkor kopplade till en viss typ av investering. (S+A)

8 Jordbruksverket Dnr /14 8(8) Stöd Förberedande stöd för lokalt ledd utveckling Ansökan om stöd ska innehålla 1. Namn, organisationseller personnummer och övriga kontaktuppgifter. 2. Vad ansökan avser. 3. Avsiktsförklaring från alla ingående kommuner om att de står bakom strategiskrivningen. 4. Kort beskrivning av tänkt partnerskap och vilka fonder man har tänkt ska ingå. 5. Beskrivning av geografiskt område som omfattas av strategin. Vilka kommuner som ingår i området. Om delar av kommuner ingår ska de preciseras. 6. Hur många invånare det finns i området. 7. Budget för att skriva strategin. Motivering till varför uppgiften behövs 1. Uppgifterna krävs för handläggning av ansökan. Vi måste veta vem som sökt och vem som ska få beslut och vem vi ska skicka begäran om kompletteringar till. (S) 2. Underlag för urval. (P) 3. Samtliga kommuner måste vara överens om att leaderområde ska bildas och att de är beredda på att medfinansiera insatser inom området. (S) 4. Underlag för urval för val av leaderområden. (P) 5. Underlag för urval för val av leaderområden. (P) 6. Underlag för urval för val av leaderområden. (P) 7. Underlag för att bestämma stödnivån. (S)

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 (med svenska namn på åtgärderna) CCI Programtyp Land Region 2014SE06RDNP001 Landsbygdsutvecklingsprogram Sverige SE - National Programperiod 2014-2020

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2015:406 Utkom från trycket den 26 juni 2015 Utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Gemensamma

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer