Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter"

Transkript

1 Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverket december 2013

2 Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Dnr: /2013 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: eller Fax: E-post: Webbplats: Boverket 2013

3 Innehåll Inledning... 4 Bakgrund och problembeskrivning... 5 Boverkets roll...5 Förordningen behöver förtydligas...5 Boverkets förslag till föreskrifter... 6 Precisering av formen för en ansökan och vilka handlingar som ska bifogas denna...6 Precisering av antal beslutstillfällen...7 Precisering av sökandens rapportering...7 En sammanfattning av de kostnadsmässiga konsekvenserna av förslaget...8 Alternativa lösningar och effekter om reglering inte kommer till stånd.8 Särskilda informationsinsatser... 9 Övrigt Regelförenkling Miljö Jämställdhet, barn samt personer med funktionsnedsättning Regleringens överenstämmelse med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Regleringens effekter på företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt... 10

4 Inledning Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter kommer att utgöra ett komplement till förordning (20xx:x) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Genom föreskrifterna reglerar Boverket verkställigheten av den aktuella förordningen. Ikraftträdandet av Boverkets föreskrifter bör ske samma dag som förordningen om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter, det vill säga den 1 februari Föreliggande konsekvensutredning är framtagen i enlighet med förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen gäller endast för Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Sådana konsekvenser som följer av förordningen (20xx:x) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter tas inte upp.

5 Bakgrund och problembeskrivning I många tätorter finns miljöer som är utformade så att människor känner sig otrygga och ovälkomna. Framför allt i kvinnors och flickors liv får det direkta konsekvenser genom att dessa känner sig begränsade i sina möjligheter att röra sig i vissa miljöer. Regeringen har därför avsatt 33 miljoner kronor för ett nytt stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Stödet, som regleras i förordning (20xx:xx) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter, träder i kraft den 1 februari 2014 och Boverket har fått i uppdrag att administrera stödet. Boverkets roll Ansökningar om stöd skickas till Boverket. Boverket får enligt 9 förordningen prioritera mellan ansökningar och bevilja de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med stödet. I de fall stöd beviljas fattar Boverket ett beslut om stödets storlek och de villkor som sökanden måste uppfylla för att kunna få stödet utbetalt. Boverket sköter även utbetalningar av stödet. Förordningen behöver förtydligas Regeringen har enligt 19 förordningen gett Boverket ett bemyndigande att meddela föreskrifter om verkställigheten av förordningen. Detta innebär att Boverket har en rätt att genom föreskrifter precisera bestämmelserna i förordningen. Den aktuella stödförordningen behöver kompletteras med föreskrifter om bland annat vilka uppgifter och handlingar som en sökande ska komma in med till Boverket. Föreskrifterna är tänkta att underlätta för de sökande, men även borga för en rättsäker och effektiv myndighetshandläggning.

6 Boverkets förslag till föreskrifter Förslaget till föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innebär följande: precisering av formen för en ansökan och vilka handlingar som ska bifogas denna (2 ), precisering av antal beslutstillfällen (3 ), precisering av sökandens rapportering (4-5 ). I förordning (20xx:x) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter finns ingen precisering avseende vem stödet riktar sig till. Eftersom regeringen inte gjort någon direkt avgränsning gällande vem som kan söka stödet kan inte heller Boverket göra en sådan avgränsning. Här nedan följer en exemplifiering av vem som kan komma att söka stödet och därigenom beröras av Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter: kommuner, regionala organ, företag, stiftelser, myndigheter, organisationer, enskilda. Precisering av formen för en ansökan och vilka handlingar som ska bifogas denna Boverket föreslår att det införs en bestämmelse som preciserar formen för en ansökan om stöd (2 ). I bestämmelsen anges att ansökan ska vara skriftlig och göras på speciell blankett. Dessutom ska ansökan fyllas i och skrivas under av någon som är behörig att företräda sökanden. Som en följd av detta krav bör bestämmelsen även innehålla ett krav på att det till ansökan om stöd ska bifogas behörighetshandlingar. De behörighetshandlingar som sökanden ska inkomma med varierar beroende på om sökanden är ett företag eller en kommun. Med stöd av behörighetshandlingarna kan Boverket redan i samband med att ansökan inkommer kontrollera att den som ansöker om stödet är behörig att företräda sökanden, till exempel genom att han eller hon är firmatecknare för ett företag. Genom denna bestämmelse preciseras och likriktas ansökningsförfarandet. Bestämmelsen ger de sökande en precisering av vilka uppgifter som Boverket vill få in. Om samtliga sökande fyller i samma blankett och lämnar samma uppgifter får Boverket ett enhetligt underlag och även goda förutsättningar för en effektiv och rättsäker hantering och prövning av inkomna ansökningar. Ett förtydligande av formerna för ansökan bedöms medföra en minskad administrativ kostnad för den

7 Boverkets förslag till föreskrifter 7 sökande. Boverket uppskattar tidsåtgången för att fylla i ansökningsblanketten i normalfallet till cirka 30 minuter. Precisering av antal beslutstillfällen Boverket föreslår att det införs en bestämmelse i föreskrifterna som närmare anger antal beslutstillfällen för stödet (3 ). Eftersom stödet kommer att börja gälla den 1 februari 2014 och det är svårt att förutsäga ansökningstillströmningen föreslår Boverket att bestämmelsen utformas så att ansökningar om stöd prövas vid maximalt två tillfällen per kalenderår. Denna bestämmelse ger utrymme för ytterligare ett beslutstillfälle per år, utöver det årligen återkommande beslutstillfället, om behov föreligger. Datum för beslutstillfällena kommer att publiceras på Boverket webbplats. Precisering av sökandens rapportering I förordningens 14 föreskrivs bland annat att Boverket ska följa upp de åtgärder som beviljats stöd. För att kunna göra detta under tiden åtgärderna genomförs behöver Boverket få in lägesrapporter. Boverket vill därför införa en bestämmelse i föreskrifterna där det anges att sökande som behöver mer än sex månader för att genomföra en åtgärd ska komma in med lägesrapporter vid de tidpunkter och med det innehåll som bestäms i Boverkets beslut om stöd (4 ). Med denna utformning kan Boverket i det enskilda beslutet ange om det behövs en eller flera lägesrapporter samt styra innehållet i lägesrapporten utifrån vilken typ av åtgärd som ansökan avser. På så sätt behöver en stödmottagare endast lämna uppgifter som är relevanta för den aktuella åtgärden. Att upprätta en lägesrapport och skicka in denna till Boverket medför en mindre administrativ kostnad för en stödmottagare. Mot bakgrund av syftet med bestämmelsen anser Boverket att denna kostnad är motiverad. Boverket kommer troligtvis i de flesta fall inte kräva lägesrapporter som är mer omfattande än att det tar cirka 30 minuter att upprätta dem. I detta sammanhang vill Boverket även införa en bestämmelse (5 ) i föreskrifterna som preciserar vilka uppgifter slutrapporten ska innehålla samt vilka handlingar som ska lämnas in tillsammans med den, bland annat krävs, i de fall sökanden har en revisor, ett intyg från den sistnämnda. Boverket behöver dessa uppgifter och handlingar för att kunna pröva om sökanden uppfyller förordningens bestämmelser och villkoren för stödet. En första utbetalning, högst 75 procent av det beslutade stödet, sker enligt 12 förordningen i samband med att Boverket fattar ett beslut om stöd. Först efter det att slutrapporten inkommit till Boverket kan en stödmottagare få ut resterande belopp (12 förordningen). I vissa fall kan en stödmottagare bli återbetalningsskyldig (17 förordningen). Det är uppgifterna i slutrapporten och de handlingar som inkommer tillsammans med denna som ligger till grund för Boverkets slutliga utbetalning av stöd eller ett eventuellt återkravsbeslut. Dessutom används de aktuella uppgifterna och handlingarna för att följa upp de genomförda åtgärderna, vilket enligt 13 förordningen är en uppgift som åligger Boverket. Tidsåtgången för

8 att upprätta en slutrapport uppskattar Boverket till cirka 4 timmar. Därtill uppkommer i tillämpliga fall externa kostnader för intyg från revisor. Stödmottagaren kan genom stödet få viss ersättning för egen tid som lagts ner på att genomföra åtgärden, varför åtminstone en del av kostnaderna för ovanstående åtgärder kan ersättas genom stödet. En sammanfattning av de kostnadsmässiga konsekvenserna av förslaget En grundprincip för Boverkets prövning av ansökningar slås fast i förordningens 9. Här anges att Boverket får prioritera och bevilja de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med stödet. Härav går att utläsa att alla som söker stödet inte kommer att få ett positivt beslut. Den som söker stödet får stå risken för de kostnader (i tid och pengar) som uppkommer i samband med en ansökan om stöd. Detta gäller för kostnader som uppkommer med anledning av såväl förordningens bestämmelser som Boverkets föreskrifter. Föreskrifterna innebär till viss del ökade administrativa kostnader, exempelvis ska en stödmottagare i vissa särskilt angivna fall komma in med en eller flera lägesrapporter till Boverket. Boverket bedömer dock att syftet med den aktuella bestämmelsen, det vill säga att Boverket får in uppgifter som kommer att ligga till grund för uppföljning, motiverar stödmottagarens administrativa kostnad för lägesrapportering. Dessutom kan stödmottagaren genom stödet få viss ersättning för egen tid som lagts ner på att genomföra åtgärden. Alternativa lösningar och effekter om reglering inte kommer till stånd I och med införandet av en förordning om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter uppstår ett behov av att mer detaljerat beskriva hur förordningens bestämmelser ska tillämpas för att en effektiv och rättsäker handläggning ska kunna säkerställas. Dessutom är det viktigt att förordningens bestämmelser förtydligas i syfte att underlätta för de sökande och minimera de sökandens administrativa kostnader. Boverket har bemyndigats att meddela föreskrifter om verkställigheten av förordningen. Något alternativ till att meddela föreskrifter bedöms inte finnas. En utebliven reglering kan leda till att sökanden i större utsträckning måste lägga tid och resurser på att tolka förordningens bestämmelser samtidigt som en utebliven reglering innebär en ökad risk för att myndighetens hantering av en ansökan försvåras. Ur ett rättsäkerhetsperspektiv är det viktigt att myndigheten har ett likartat underlag för prövning av frågor om stöd. Med föreskrifter och allmänna råd minskar dessutom risken för godtyckliga bedömningar om hur förordningens bestämmelser ska tolkas och tillämpas.

9 Särskilda informationsinsatser I samband med att förordningen och Boverkets föreskrifter börjar gälla kommer en informationsbroschyr om stödet att finnas tillgänglig för sökande, såväl fysiskt som på Boverkets webbplats. På webbplatsen kommer även ansökningsblanketter och allmän information att publiceras. Utöver detta bedömer Boverket att det kan finnas behov av riktade informationsinsatser till särskilda sökandekategorier, om det föreligger oklarheter avseende särregleringar i dels förordningen, dels i Boverkets föreskrifter. Stödmottagare får även information genom Boverkets beslut om stöd.

10 Övrigt Regelförenkling Förslaget till föreskrifter innebär en ökad regelmängd. Den ökade regelbördan bedöms vägas upp av att reglerna kommer att underlätta tolkningen av förordningens bestämmelser och förtydliga för de sökande hur de ansöker och vilka handlingar och uppgifter Boverket behöver få in för att kunna pröva ansökan om stöd och utbetala stödet. Dessutom bedöms de föreslagna reglerna leda till en effektivare och mer rättsäker hantering av stödet. Miljö Förslaget till föreskrifter bedöms inte innebära några särskilda konsekvenser för miljön. Jämställdhet, barn samt personer med funktionsnedsättning Förslaget till föreskrifter har en positiv effekt på jämställdheten mellan kvinnor och män, eftersom föreskrifterna förtydligar bestämmelserna i förordningen, vars syfte är att främja jämställda offentliga miljöer. På samma sätt gynnar föreskrifterna barn och ungdomar, eftersom det finns ett uttalat barnperspektiv i förordningen. Föreskrifterna kommer således att underlätta för sökande i deras arbete för att främja barns roll och jämställdhet i offentliga miljöer. De förslagna reglerna varken gynnar eller missgynnar personer med funktionsnedsättning. Regleringens överenstämmelse med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Boverket gör bedömningen att förslaget till föreskrifter överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Regleringens effekter på företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt Den förslagna regleringen innebär inga tvingande regler som ett företag måste följa. Varje enskilt företag väljer själv om resurser ska satsas på att söka det aktuella stödet. Om ett företag söker stöd sker detta i konkurrens med andra företag, kommuner, organisationer och privatpersoner. Det är inte möjligt att förutspå hur många eller vilken typ av företag som

11 Övrigt 11 kommer att söka stödet eller hur många företag som kommer att beviljas stöd. Den föreslagna regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen behöver därmed inte redovisa en sådan beskrivning som avses i 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Boverket Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Boverket Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning BFS 2018:1. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer

Konsekvensutredning BFS 2018:1. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer Konsekvensutredning BFS 2018:1 s föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer Konsekvensutredning BFS 2018:1 s föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning BFS 2018:xx. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer

Konsekvensutredning BFS 2018:xx. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer Konsekvensutredning BFS 2018:xx s föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer Konsekvensutredning BFS 2018:xx s föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning BFS 2018:xx. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder

Konsekvensutredning BFS 2018:xx. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder Konsekvensutredning BFS 2018:xx s föreskrifter och allmänna råd om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder Konsekvensutredning BFS 2018:xx s föreskrifter och allmänna råd om stöd för innovativt

Läs mer

Konsekvensutredning REN 1. Boverkets föreskrifter (2016:xx) om stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Konsekvensutredning REN 1. Boverkets föreskrifter (2016:xx) om stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Konsekvensutredning REN 1 s föreskrifter (2016:xx) om stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Konsekvensutredning REN 1 s föreskrifter (2016:xx) om stöd till renovering och

Läs mer

Konsekvensutredning REN 1. Boverkets föreskrifter (2016:8) om stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Konsekvensutredning REN 1. Boverkets föreskrifter (2016:8) om stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Konsekvensutredning REN 1 s föreskrifter (2016:8) om stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Konsekvensutredning REN 1 s föreskrifter (2016:8) om stöd till renovering och

Läs mer

Konsekvensutredning BFS 2018:xx. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus

Konsekvensutredning BFS 2018:xx. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus Konsekvensutredning BFS 2018:xx s föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus Konsekvensutredning BFS 2018:xx s föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon

Läs mer

Konsekvensutredning BFS 2018:7. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus

Konsekvensutredning BFS 2018:7. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus Konsekvensutredning BFS 2018:7 s föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus Konsekvensutredning BFS 2018:7 s föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon

Läs mer

Konsekvensutredning BÄL 1. Boverkets föreskrifter (2016:9) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

Konsekvensutredning BÄL 1. Boverkets föreskrifter (2016:9) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer Konsekvensutredning BÄL 1 s föreskrifter (2016:9) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer Konsekvensutredning BÄL 1 s föreskrifter (2016:9) om statligt stöd för

Läs mer

Konsekvensutredning ALL 1. Boverkets föreskrifter (2017:xx) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Konsekvensutredning ALL 1. Boverkets föreskrifter (2017:xx) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler Konsekvensutredning ALL 1 s föreskrifter (2017:xx) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler Konsekvensutredning ALL 1 s föreskrifter (2017:xx) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Information om. stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Information om. stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Information om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Denna information beskriver vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och

Läs mer

Konsekvensutredning ALL 1. Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Konsekvensutredning ALL 1. Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler Konsekvensutredning ALL 1 s föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler Konsekvensutredning ALL 1 s föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Bifogat finns: 1. Missiv, 2. Förslag till föreskrifter och 3. Konsekvensutredning.

Bifogat finns: 1. Missiv, 2. Förslag till föreskrifter och 3. Konsekvensutredning. Från: Statsbidrag.likvärdigskola Skickat: den 18 april 2018 16:09 Ämne: Remiss föreskrifter statsbidrag likvärdig skola Bifogade filer: Missiv Likvärdig skola

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

Rubrik Föreskrifter om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar

Rubrik Föreskrifter om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar Myndighet Myndigheten för press, radio och tv Diarienummer 16/01253 Rubrik Föreskrifter om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om statligt stöd till solceller

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om statligt stöd till solceller Energimyndigheten 2018-10-05 Diarienummer 2018-14133 Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om statligt stöd till solceller 1. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrift för elbusspremien

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrift för elbusspremien Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Skolinspektionens förslag till ändring i;

Skolinspektionens förslag till ändring i; Enligt sändlista Missiv 2014-09-08 Dnr 38-2014:5273 38-2014:5274 38-2014:5275 38-2014:5277 38-2014:5278 1 (2) Skolinspektionens förslag till ändring i; Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2011:154)

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Arbetsutskotttet Bilaga 2017-04-10 Ärende 8 2017-03-14 1 (4) Dnr 2017:00205 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Betyg från årskurs 4 i grundskolan,

Läs mer

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård Konsekvensutredning 2018-06-26 Dnr 4.1-15563/2018 1(5) Rättsavdelningen Jonas Widell jonas.widell@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård Den

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

Ansökan om statligt stöd för innovativt byggande av bostäder för unga (SFS 2013:145)

Ansökan om statligt stöd för innovativt byggande av bostäder för unga (SFS 2013:145) Läs informationsbroschyren om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket tillhanda senast den 1 augusti

Läs mer

Ändringar i Presstödsförordningen (1990:524) kommer att träda i kraft den 1 januari Ändringarna innebär bl.a. en namnändring av nämnden.

Ändringar i Presstödsförordningen (1990:524) kommer att träda i kraft den 1 januari Ändringarna innebär bl.a. en namnändring av nämnden. Myndighet Myndigheten för press, radio och tv Diarienummer 18/04050 Rubrik Föreskrifter om ändring i föreskrifter om presstöd (MPRTFS 2016:1) A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Regeringen

Läs mer

Konsekvensutredning BFS 2018:9 och BFS 2018:10

Konsekvensutredning BFS 2018:9 och BFS 2018:10 Konsekvensutredning BFS 2018:9 och BFS 2018:10 Ändring av s föreskrifter och allmänna råd (2016:10) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande samt s

Läs mer

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt 1(5) 2017-03-06 Dnr 6.2.17-9724/16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland Enligt förordning (2007:1244)

Läs mer

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2018-03-15 Diarienr 2017-8758 Enheten för säker hantering av farliga ämnen Jan Nilsson 010-240 52 11 jan.nilsson@msb.se Konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet

Konsekvensutredning Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet KONSEKVENS- Dnr. 3.2.16-6835/17 UTREDNING 2017-10-16 Stödregelenheten Konsekvensutredning Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet Allmänt 1. BESKRIVNING

Läs mer

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek Kenneth Nordback Rättsenheten Datum: 2010-xx-xx Dnr: 581:2010/509521 Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek En konsekvensutredning ska enligt 6 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 3311 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 1(2) Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Klas

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 27. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd, BBR, avsnitt 6:7412

Konsekvensutredning BBR 27. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd, BBR, avsnitt 6:7412 Konsekvensutredning BBR 27 s föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd, BBR, avsnitt 6:7412 Konsekvensutredning BBR 27 s föreskrifter om ändring i verkets byggregler

Läs mer

Missiv. Bilagor: - Förslag Boverkets föreskrifter (2017:xx) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler,

Missiv. Bilagor: - Förslag Boverkets föreskrifter (2017:xx) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, Myndigheten för sarnhausplanenno, byggande och boende Missiv Datum 2017-02-21 3.2.1 Enligt sändlista Diarienummer 446/2017 Remiss; Förslag till föreskrifter om bidrag till allmänna samlingslokaler Ni får

Läs mer

Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem BESLUT XXXX-XX-XX 1(6) Handläggare Saknas Testkommunen 123 45 Karlskrona Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2018-07-06 Dnr 258-2251-2018 1(3) Lena Norén Enheten för samordning och stöd Trafikverket Region Stockholm c/o Ärendemottagningen Box 810 781 28 Borlänge Polisområde Gotland

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. BESLUT 2014-06-18 1(4) Handläggare Paulina Navréd HSB Produktion AB Box 8310 104 20 Stockholm Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. Boverkets

Läs mer

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Myndigheten för tillgängliga medier Diarienummer A2013/119 Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Konsekvensutredningen utgår från

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Remiss; förslag till Boverkets föreskrifter om stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Remiss; förslag till Boverkets föreskrifter om stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Boverket Myndigheten för samhallsplanenng, byggande och boende Missiv Datum 2016-07-08 3.2.1 Enligt sändlista Diarienummer 2310/2016 Remiss; förslag till Boverkets föreskrifter om stöd till renovering

Läs mer

ram för Allmänt är om Verkställighet livslångt lärande kvalifikationer för medlemsstaterna Kvalitetssäkring av styrdokument anges

ram för Allmänt är om Verkställighet livslångt lärande kvalifikationer för medlemsstaterna Kvalitetssäkring av styrdokument anges 1 (5) Datum: 2015-12-22 Konsekvensutredning över förslag till Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om referens ram för kvalifikationer för livslångt lärande Enligt 4 förordningen (2007:1244) omm

Läs mer

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbruksstöd

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbruksstöd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Konsekvensutredning HYBO 1

Konsekvensutredning HYBO 1 Konsekvensutredning HYBO 1 s föreskrifter och allmänna råd (2016:17) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Konsekvensutredning HYBO 1 s föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Remiss av förslag till föreskrift

Remiss av förslag till föreskrift 2013-05-15 Dnr 15279/2013 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd monica.jacobson@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Yttrande över Lotteriinspektionens förslag till nya föreskrifter (LIFS 2017:2) om registrering av ombud

Yttrande över Lotteriinspektionens förslag till nya föreskrifter (LIFS 2017:2) om registrering av ombud Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) 2015-09-28 Dnr 2.8-19505/2015 1(1) Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Marie Hansson marie.hansson@ivo.se Enligt sändlista Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

Läs mer

Ändring av konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift, samt konkurrensverkets

Ändring av konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift, samt konkurrensverkets KKV2000, v1.2, 2011-02-05 2014-11-04 Dnr 559/2014 1 (6) Ändring av konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift, samt konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Ny text jämfört med förra versionen av konsekvensutredningen är markerad i gult och text som är borttagen anges som överstruken.

Ny text jämfört med förra versionen av konsekvensutredningen är markerad i gult och text som är borttagen anges som överstruken. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (9) Datum 2018-06-29 Diarienr 2017-8758 Enheten för säker hantering av farliga ämnen Jan Nilsson 010-240 52 11 jan.nilsson@msb.se Reviderad

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2018-08-22 Dnr 258-2068-2018 1(3) Lena Norén Enheten för samordning och stöd 010-2239272 Ihrevikens tomtägareförening Håkan Westerlund Primusgatan 64 112 67 Stockholm Trafikverket

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Bilaga 3 2016-07-01 1 (4) Dnr 6.1.2-2016:1067 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan

Läs mer

Konsekvensutredning HYS 1

Konsekvensutredning HYS 1 Konsekvensutredning HYS 1 s föreskrifter och allmänna råd (2016:xx) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande Konsekvensutredning HYS 1 s föreskrifter

Läs mer

SKOLFS. beslutade den XXX.

SKOLFS. beslutade den XXX. SKOLFS 2018-05-18 1 (2) Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:49) om ämnesplan för ämnet tillämpad programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Information om. statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Bild

Information om. statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Bild Information om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vilka åtgärder ni kan söka bidrag

Läs mer

A Allmänt. Konsekvensutredning Föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever

A Allmänt. Konsekvensutredning Föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever KONSEKVENS- Dnr. 3.5.16-1176/2017 UTREDNING 2017-04-28 Stödregelenheten Konsekvensutredning Föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever A Allmänt 1. BESKRIVNING AV PROBLEMET OCH VAD MAN VILL UPPNÅ EU

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 7

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 7 Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 7 Boverket december 2014 Titel: Konsekvensutredning med anledning

Läs mer

Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård

Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård 2014-03-10 Dnr 1301/2014 1(6) Avdelning för regler och behörighet Monica Jacobson Monica.jacobson@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Yvonne Wärnfeldt Väg och järnväg Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Transportstyrelsens

Läs mer

Begäran om slutlig utbetalning för stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder (SFS 2018:199)

Begäran om slutlig utbetalning för stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder (SFS 2018:199) Begäran om slutlig utbetalning för stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder (SFS 2018:199) Inkom till Boverket Formuläret fylls i och skickas till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Obs! Begäran

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd Konsekvensutredning Datum Handläggare 1 (7) Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd

Läs mer

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum.

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum. Innovativa Åtgärder VILLKORSHANDLING Denna handling skall efter undertecknande sändas till huvudsekretariatet för Innovativa Åtgärder, Industriell Dynamik, : Åke Lindén Box 1091 405 23 GÖTEBORG Villkorshandlingen

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Remiss: Förordning om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon

Remiss: Förordning om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-08-14 Tekniska nämnden Samhällsbyggnadskontoret Remiss: Förordning om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon Diarienummer:

Läs mer

Information om. statsbidrag för att rusta upp skollokaler. Bild

Information om. statsbidrag för att rusta upp skollokaler. Bild Information om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Bild I denna informationsbroschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka bidrag, vilka åtgärder som är bidragsberättigade

Läs mer

Anvisningar för att ansöka om statsbidrag för 2019 gällande viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för att ansöka om statsbidrag för 2019 gällande viss verksamhet på funktionshindersområdet 2018-06-12 Dnr 9.1-13381/2018 1(5) Anvisningar för att ansöka om statsbidrag för 2019 gällande viss verksamhet på funktionshindersområdet Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel

Läs mer

Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2017:13) om stöd för mjölk till skolelever

Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2017:13) om stöd för mjölk till skolelever Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning vid omtryck av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.

Konsekvensutredning vid omtryck av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket. Konsekvensutredning 1(6) Datum 2016-10-03 Diarienr 2016/2592 Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd Anders Frisk Box 241, 372 21 Ronneby anders.frisk@skogsstyrelsen.se Tfn 0457-455 183 Remissinstanser

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning till ändring av Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) föreskrifter om återbetalning av annuitetslån och studielån

Konsekvensutredning till ändring av Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) föreskrifter om återbetalning av annuitetslån och studielån Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2017-10-23 Diarienummer 2017-119-7904 Konsekvensutredning till ändring av Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) föreskrifter om återbetalning av annuitetslån och studielån

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler

Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning av H 14

Konsekvensutredning av H 14 Sida 1 av 10 Konsekvensutredning av H 14 Boverket Diarienummer 1201-2467/2012 2012-10-23 Boverket oktober 2012 Sida 2 av 10 Konsekvensutredning av H 14 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice,

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 3311 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 1 (2) Johan Hellgren Östergarn Skags 277 623 68 Katthammarsvik Stig Hellgren Östergarn Skags 281 623 68 Katthammarsvik Trafikverket Region Stockholm Gotlandskontoret (ärendenr:

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PROGRAMINFORMATION Datum Vår referens Sida 2010-03-26 Dnr: 10-2324-4 1(5) Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PTS innovationstävling Kommunikationsmyndigheten PTS efterlyser nya

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Anvisningar för att ansöka om statsbidrag för 2019 till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

Anvisningar för att ansöka om statsbidrag för 2019 till vissa organisationer inom det sociala området m.m. 2018-06-12 Dnr 9.1-13255/2018 1(5) Anvisningar för att ansöka om statsbidrag för 2019 till vissa organisationer inom det sociala området m.m. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel

Läs mer