Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare"

Transkript

1 Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013: (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare m.m. Med stöd av bemyndigande i 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen) avser Skolverket fatta beslut om föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare m.m.. Härmed genomförs en sådan konsekvensutredning som enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska genomföras innan nya föreskrifter beslutas. Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Nedanstående konsekvensutredning omfattar föreskrifterna i dess helhet, inklusive förslag om ändringar. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1) I skollagen och behörighetsförordningen framgår vilka kategorier av lärare och förskollärare som kan meddelas lärar- eller förskollärarlegitimation. Regeringen har i behörighetsförordningen föreskrivit att ytterligare lärarkategorier ska kunna meddelas legitimation. 1 Dessa regler träder ikraft den 1 och 2 december I propositionen 2012/13:187: Vissa skolfrågor framgår att kraven på behörighet i skollagen och behörighetsförordningen kan komma att omfatta ytterligare kategorier av lärare och förskollärare. Enligt propositionen beräknas även de nya reglerna att träda ikraft den 1 och 2 december Eftersom Skolverkets föreskrifter om hur man ansöker om legitimation bör omfatta alla lärare och förskollärare måste föreskrifterna ändras så att de omfattar även de nya kategorierna. Föreskrifterna reglerar två olika slags ansökningsförfaranden; en för att meddelas legitimation och en för att komplettera legitimationen med ytterligare behörighet. Skolverket behöver få in dokument som visar att sen sökande har den behörighet som krävs för att beviljas legitimation eller komplettering av en sådan med ytterligare behörighet. Utan dokumentation kan Skolverket varken handlägga ärenden eller fatta beslut i ärenden om legitimation eller komplettering av en sådan. Av föreskrifterna behöver det därför framgå vilka dokument Skolverket behöver för att kunna bedöma lärarens eller förskollärarens behörighet. Ansökningsförfarande när det gäller legitimation Lärare och förskollärare kan ansöka om legitimation via Skolverkets webbplats från den 1 augusti Legitimationen gäller för den skolform eller fritidshem, de årskurser och de ämnen som läraren eller förskolläraren har i sin examen. 1 Genom SFS 2013:693 och SFS 2013:694.

2 Konsekvensutredning 2 (8) Skolverket Av föreskrifterna framgår att ansökan kan göras elektroniskt på Skolverkets webbplats eller i pappersform via post. Till ansökan ska bifogas efterfrågade dokument. Dessa kan bifogas i samband med elektronisk ansökan alternativt sändas in via post. Möjlighet finns således att antingen göra en helt elektronisk ansökan, en delvis elektronisk ansökan eller en ansökan helt och hållet i pappersform utom vad gäller ansökan om legitimation som avser behörighet i yrkesämne, som ska ges in skriftligen på blankett som tillhandahålls av Skolverket. I bifogad ändringsföreskrift har Skolverket valt att ta bort kravet på elektronisk signatur för att underlätta ansökningsförfarandet för lärare och förskollärare. Vilka dokument som ska ge sin till Skolverket regleras på tre sätt; i lagen (2010:801) om införande av skollagen (införandelagen), i behörighetsförordningen eller genom Skolverkets föreskrifter. Av förskrifterna framgår att en lärare och förskollärare till en ansökan om legitimation för ska bifoga följande: 1) examensbevis, utbildningsbevis eller motsvarande över avslutad lärar- eller förskollärarutbildning, 2) ett studieintyg utfärdat av det lärosäte där utbildningen har genomförts som visar samma uppgifter som det dokument som avses i 1, 3) ett behörighetsbevis utfärdat av Högskoleverket, eller 4) en behörighetsförklaring enligt skolförordningen (1971:235). Av 2 kap. 16 skollagen framgår att en sökande, utöver en behörighetsgivande examen, även måste ha genomfört en så kallad introduktionsperiod och vara lämplig att bedriva undervisning. För att visa detta ska sökande i vissa fall ge in yttrande om tjänstgöring enligt bestämmelser i införandelagen och i behörighetsförordningen. I vissa fall ska sökande även, enligt behörighetsförordningen, även ge in yttrande om lämplighet att undervisa. Utöver vad som framgår av införandelagen och behörighetsförordningen framgår av förslaget till föreskrifter (9 ) att fritidspedagoger som avses i 2 kap. 35 behörighetsförordningen ska bifoga ett yttrande över sådan tjänstgöring som de har genomfört i enlighet med 4 kap. 4 behörighetsförordningen. Ett sådant intyg bör i sådana fall utfärdas av den rektor där fritidspedagogen har tjänstgjort inom ramen för sin nya behörighet. Ansökningsförfarande när det gäller komplettering av legitimation med ytterligare behörighet En legitimation kan kompletteras med ytterligare behörighet i ämnen, årskurser och skolformer eller fritidshem. En lärares eller förskollärares legitimation ska kunna kompletteras med behörighet som följer av en behörighetsgivande utbildning som slutförts före, samtidigt som eller efter lärarens eller förskollärarens behörighetsgivande examen. Legitimationen ska även kunna kompletteras med behörighet att bedriva viss undervisning om läraren eller förskolläraren på annan grund ska anses

3 Skolverket Konsekvensutredning 3 (8) ha sådan behörighet. En legitimation kan kompletteras med ytterligare behörighet såväl i samband med ansökan om legitimation som efter en senare ansökan. Ansökan om komplettering av legitimation med ytterligare behörighet kan göras på samma sätt som vid ansökan om legitimation. Genom den föreslagna ändringsföreskriften ska det vid ansökan om komplettering av legitimation med ytterligare behörighet av ansökan framgå vilka ämnen, årskurser och skolformer eller fritidshemmet som den sökande önskar bli behörig att undervisa i. Syftet med ett yrkandeförfarande vid ärenden om komplettering av legitimation med ytterligare behörigheter är att Skolverket endast ska pröva det den sökande önskar och därmed effektivisera handläggningen och snabbt kunna besluta i ärendena. I behörighetsförordningen kommer det att införas bestämmelser om vilka intyg sökande ska bifoga ansökan i de fall då kompletteringen av legitimationen grundar sig på att läraren eller förkolläraren har lång erfarenhet av undervisning i skolväsendet. En ny grund för ansökan är att läraren har fått en så kallad behörighetsförklaring enligt skolförordningen (1971:235). För att kunna fatta beslut i dessa ärenden föreskriver Skolverket att en sökande som ansöker med en behörighetsförklaring som grund måste bifoga beslutet om behörighetsförklaring. 2. Alternativa lösningar (6 2). Skolverket har, som framgår ovan, fått bemyndigande att utfärda föreskrifter om ansökningsförfarande när det gäller legitimation och komplettering av legitimation med ytterligare behörighet. Skolverket skulle kunna meddela sökande hur ansökan om legitimation ska gå till på annat sätt än genom föreskrifter. Skolverket anser dock att föreskrifter är det bästa sättet då dessa regler är bindande. Detta är av betydelse eftersom det möjliggör för Skolverket att begära in kompletteringar i ärenden där sökande inte har gett in de handlingar som Skolverket behöver för att kunna fatta beslut om legitimation. 3. Berörda (6 3) Föreskrifterna om ansökningsförfarande berör först och främst alla lärare och förskollärare som önskar ansöka om legitimation eller komplettering av legitimation med ytterligare behörighet. Hittills har Skolverket behandlat cirka ansökningar i om legitimation. Det är vanskligt att bedöma hur många som omfattas av de föreslagna ändringarna i föreskrifterna men Skolverket uppskattar att det rör sig om personer. Skolverket grundar sitt antagande dels på hur många lärare som har fått delvis avslag på sin ansökan och som bedöms ha kurser utöver examen som kan komma att motsvara kraven för kompletterande behörighet, dels på en statistisk bedömning av hur många lärare som har en pedagogisk examen och har arbetat minst 15 år som lärare och som enligt egen uppgift undervisar i ämnen som de saknar utbildning för. Dessutom berörs samtliga huvudmän inom skolväsendet samt samtliga rektorer och förskolechefer.

4 Konsekvensutredning 4 (8) Skolverket Indirekt berörds även lärosäten som måste utfärda bevis över olika utbildningar. Syftet med införandet av legitimation för lärare och förskollärare är att höja kvaliteten på undervisningen i skolväsendet vilket berör alla barn och elever i det svenska skolväsendet. 4. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser (6 4) Lärare och förskollärare Tidsåtgång: Lärare och förskollärare som vill ansöka om legitimation eller om komplettering av legitimationen med ytterligare behörighet behöver skicka in de efterfrågade dokumenten till Skolverket. I vissa fall har den sökande tillgång till alla nödvändiga dokument men i vissa fall kommer hon eller han att behöva kontakta ett lärosäte för att kunna styrka sin utbildning. Av föreskrifterna framgår att den sökande behöver skicka in dokument som styrker hans eller hennes utbildning (5 ). I de fall då den sökande inte har dessa dokument torde det inte krävas en tidsåtgång på mer än 15 minuter för att begära ut sådana dokument från ett lärosäte. I vissa fall kommer den sökande även att behöva kontakta sin rektor eller förskolechef för att få ett lämplighetsintyg eller tjänstgöringsintyg. I princip samtliga sådana dokument regleras i införandelagen eller i behörighetsförordningen och följer alltså inte av Skolverkets föreskrifter. De enda dokument som Skolverket kräver att den sökande ska skicka in, utöver vad som följer av införandlagen och behörighetsförordningen, är intyg om fritidspedagogers tjänstgöring (9 2 st föreskrifterna) och beslut om behörighetsförklaring enligt skolförordningen (1971:235) (24 föreskrifterna). För en sökande borde det ta cirka 10 minuter att begära ett tjänstgöringsintyg från den rektor där den sökande har gjort sin tjänstgöring. Om en sökande inte har sin behörighetsförklaring måste han eller hon kontakta Riksarkivet (landsarkivet). Skolverket gör bedömningen att det kan ta cirka minuter för en sökande att få tag på en behörighetsförklaring. Skolverket grundar sin bedömning på hur lång tid det tar att göra en beställning via Riksarkivets hemsida. Kostnader: Bortsett från eventuellt porto vid pappersansökan, torde förslaget inte medföra några kostnader för lärare eller förskollärare. Huvudmän, rektorer och förskolechefer För att styrka lärares och förskollärares lämplighet och att de tjänstgjort i en omfattning som motsvarar kravet på introduktionsperiod måste rektorer och förskolechefer utfärda yttranden och intyg till de sökande. Kravet på yttrande om intyg regleras främst i införandelagen och behörighetsförordningen. Förordningskraven innebär ytterligare en arbetsuppgift för rektorer och skolhuvudmän eftersom de måste utfärda sådana intyg som förordningen kräver. För varje intyg krävs att de bakomliggande kraven kontrolleras. Tidsåtgången för detta är svår att bedöma och är starkt beroende av i vilken utsträckning de aktuella uppgifterna är möjliga få fram ur befintlig dokumentation. Komplexiteten ökar i de fall lärare bytt arbetsgi-

5 Skolverket Konsekvensutredning 5 (8) vare en eller flera gånger under tidsperioden. I föreskriften hänvisas till dessa bestämmelser, men Skolverkets beräkningar nedan utgår endast från de krav som Skolverket ställer i föreskriften och inte från de krav som följer av lag och förordning. Yttrande över tjänstgöring enligt 4 kap. 4 behörighetsförordningen, (9 föreskrifterna) De yttranden och intyg som rektorer måste utfärda till följd av Skolverkets föreskrifter är endast sådana som rör tjänstgöringen för fritidspedagoger eller motsvarande som har avlagt en examen som är avsedd enbart för arbete i fritidshem och som är behörig att som lärare eller förskollärare undervisa i skolväsendet, om han eller hon genom att ha kompletterat sin utbildning har fått kunskaper och förmågor som motsvarar en utbildning som ger sådan behörighet (dvs. sådana fritidspedagoger som regleras i 2 kap. 35 behörighetsförordningen, vars tjänstgöring regleras i 4 kap. 4 samma förordning). I dagsläget finns 8433 fritidspedagoger. Skolverket uppskattar att högst 75 % av dessa (6325 st) kommer att ansöka om en sådan behörighet som anges i 2 kap. 35 behörighetsförordningen. Skolverkets uppskattning grundar sig på att många av fritidspedagogerna enbart vill ansvara för undervisningen i fritidshem och därför kommer de inte att behöva komplettera sin utbildning enligt 2 kap. 35 behörighetsförordningen. Skolverket uppskattar att i de fall det finns sådan grundläggande dokumentation som man har anledning att förvänta sig bör tidsåtgången per intyg uppgå till sammanlagt ca 10 minuter. En rektor tjänar i snitt kr enligt SCB. Det finns dock anledning att anta att skolans administrativa personal tar fram ett underlag som rektorn skriver under. En administratör har i snitt kr i månaden i lön. För att räkna ut den administrativa kostnaden för att ta fram intyg måste man först räkna ut hur mycket rektorn respektive administratören kostar per minut enligt följande uträkning: månadslönen/22 arbetsdagar/minuter (10560). Då kostar rektorn 3,60 kr/minut och administratören kostar 2,65 kr/minut. Eftersom ett intyg beräknas ta 10 minuter att skriva blir kostanden 37,60 kr per intyg som rektorn utfärdar och 26,50 kr per intyg som administratören tar fram. De fritidspedagoger som avses här kommer främst att arbeta på en grundskola eller ett fritidshem kopplat till en grundskola. Om man tar antalet i dagsläget berörda fritidspedagoger (6325 st) och fördelar dessa på varje grundskola (ca 4600 st) blir det knappt 1,5 fritidspedagoger per grundskola, vilket alltså motsvarar antalet intyg som en rektor i snitt kan komma att behöva utfärda vad gäller dessa sökande. Den administrativa kostnaden per skolenhet blir antalet intyg per skolenhet (1,5 st) x kostnaden per intyg (mellan 26,50 kr och 37,60 kr) vilket enligt denna modell innebär en kostnad på mellan 39,75 kr och 56,40 kr. Denna kostnad drabbar huvudmannen som betalar rektorns lön. För att underlätta för såväl intygsgivare som för lärare avser Skolverket att utforma en blankett som kommer att vara tillgänglig på Skoverkets webbplats och som är

6 Konsekvensutredning 6 (8) Skolverket tänkt att underlättar processen genom att tydliggöra vilka uppgifter som ska styrkas. Det kommer dock inte att vara tvingande att använda blanketten. 5. Överensstämmelse med EU-lagstiftning (6 5) Varje medlemsstat i Europeiska unionen har exklusiv kompetens när det gäller utbildning och skola. Frågan om legitimation för lärare och förskollärare är således upp till medlemsstaterna att reglera. Föreskrifterna om ansökningsförfarande har dock EU-anknytning såtillvida att personer med utländsk lärar- eller förskollärarutbildning kan ansöka om legitimation i Sverige i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer. Föreskrifterna harmonierar väl med direktivet. 6. Ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser (6 6) Under förutsättning att riksdag och regering har beslutat om ändringar i skollagen respektive behörighetsförordningen innan dess planerar Skolverket att föreskrifterna träder i kraft den 10 december Ikraftträdandet styrs av när bestämmelserna i skollagen och behörighetsförordningen träder ikraft. Information om hur ansökningsförfarande går till och vad de nya bestämmelserna innebär för olika målgrupper läggs fortlöpande ut på Skolverkets hemsida och kommer även att ges i Skolverkets nyhetsbrev. Information om ansökningsförfarande och ansökningsblanketter kommer att finnas på Skolverkets webbplats där ansökan om legitimation och ansökan om komplettering av legitimation med ytterligare behörighet görs. Skolverket kommer under hösten 2013 genomföra riktade informationsinsatser till lärare och förskollärare, rektorer och förskolechefer, huvudmän och lärosäten. 7. Antal berörda företag och vilka branscher de är verksamma i samt storleken på företagen (7 1) De företag som berörs av Skolverkets föreskrifter om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare är de fristående skolor, förskolor och fritidshem som berörs av förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare m.m. Enligt Skolverkets statistik för utbildningsområdet fanns det läsåret 2010/ fristående förskolor, 640 fristående fritidshem, 782 fristående grundskolor inklusive grundsärskola och förskoleklass samt 523 fristående gymnasieskolor inklusive gymnasiesärskolor. Det finns ca 600 enskilda skolhuvudmän som driver grundskola varav ca 550 endast har 1 skolenhet. Drygt 40 har upp till 10 skolenheter och en har knappt 50 skolenheter. Dessa huvudmän berörs av det krav på intyg som Skolverket ställer upp i 9 föreskrifterna.

7 Skolverket Konsekvensutredning 7 (8) 8. Vilken tidsåtgång kan regleringen föra med sig för företagen och vad innebär den för företagens administrativa kostnader (7 2) Skolverkets föreskrifter om ansökningsförfarande beräknas i sig inte bidra till ökad tidsåtgång eller administrativa kostnader utöver de konsekvenser som redan följer av förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Under punkten 4 framgår vilken tidsåtgång och vilka administrativa kostnader som föreskrifterna kommer att medföra för rektorerna och därmed utgöra en kostnad för huvudmannen. Under punkten 4 framgår att kostnaden för att utfärda ett sådant intyg som Skolverket kräver kostar mellan 39,75 kr och 56,40 kr i snitt per skolenhet. De flesta fristående huvudmän som driver grundskola har bara en skolenhet (550 st). Den administrativa kostnaden för huvudmannen är då den som framgår under punkten 4 dvs. 39,75 kr 56,40 kr. För de fyrtio huvudmän som har upp till 10 skolenheter blir kostnaderna högst 397,5-564 kr. För den huvudman som har 50 skolenheter blir den beräknade kostnaden blir mellan 1987, kr. 9. Följer några andra kostnader för företagen och vilka förändringar kan de behöva vidta till följd av regleringen (7 3) Utöver vad som framkommer ovan beräknas inte Skolverkets föreskrifter bidra till några andra kostnader utöver de konsekvenser som redan följer av förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Med tanke på att det rör sig om så få yttranden som varje skolenhet kan behöva utfärda finns det inte anledning att tro att ens de minsta huvudmännen kan behöva vidta några förändringar till följd av föreskrifterna. 10. Påverkan på konkurrensförhållanden för företagen (7 4) Skolverkets föreskrifter kommer inte att påverka konkurrensförhållandena, eftersom såväl offentliga som fristående huvudmän (med undantag av Waldorfskolefederationen) berörs och då det inte rör sig om kostnader i sådan utsträckning att konkurrensförhållandena mellan företagen förändras. 11. Övrig påverkan på företagen (7 5) Skolverket anser inte att dessa föreskrifter medför någon ytterligare påverkan på företag eftersom de förändringar som tillkommer inte är relaterade till ansökningsföreskrifterna utan till själva legitimationsreformen som sådan. Ansökningsföreskrifterna anger endast vilka uppgifter som den sökande måste bifoga en ansökan och är utformade utifrån de krav som författningarna anger. 12. Om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning (7 6) De fristående skolor som har endast en skolenhet kopplad till sig och som omfattas av de krav som Skolverket ställer i föreskriften är 550 stycken. Eftersom kostnaderna som följer av föreskrifterna är så ringa anser Skolverket inte att det är nödvändigt att ta någon särskild hänsyn till små företag.

8 Konsekvensutredning 8 (8) Skolverket

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Arbetsutskotttet Bilaga 2017-04-10 Ärende 8 2017-03-14 1 (4) Dnr 2017:00205 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Betyg från årskurs 4 i grundskolan,

Läs mer

2 a kap. Nationella krav

2 a kap. Nationella krav Dnr: 2013:1116 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:36) om villkor för behörighet för lärare och förskollärare med utländsk utbildning; beslutade den xx xx 2014. Med stöd av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor; SFS 2011:326 Utkom från trycket den 5 april 2011 utfärdad den 17 mars 2011.

Läs mer

Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare

Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare Promemoria 2013-12-17 U2013/7686/S Utbildningsdepartementet Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare Sammanfattning I promemorian föreslås ändringar i skollagen

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; SFS 2013:830 Utkom från trycket den 19 november 2013 utfärdad den

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av 1 (6) Dnr 6.1.2-2014:296 6.1.2-2014:297 6.1.2-2014:298 Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av Bakgrund 1. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog, 2. Skolverkets föreskrifter

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:144

Regeringens proposition 2011/12:144 Regeringens proposition 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna Prop. 2011/12:144 Regeringen överlämnar denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare; SFS 2013:70 Utkom från trycket den 5 mars 2013 utfärdad den 21 februari 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1)

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1) Konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i läroplanen för förskolan - med anledning av regeringsuppdrag till om nationella it-strategier för skolväsendet Innehållet i konsekvensutredningen utgår

Läs mer

Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor

Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor Skollagen 2010:800 2 kap, 13-19 reglerar vilka som får undervisa i skolväsendet. Det är endast den som har legitimation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier; SFS 2016:100 Utkom från trycket den 23 februari 2016 utfärdad den 11 februari 2016.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:458 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård

Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård 2014-03-10 Dnr 1301/2014 1(6) Avdelning för regler och behörighet Monica Jacobson Monica.jacobson@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra

Läs mer

Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare Cirkulärnr: 11:23 Diarienr: 11/2514 Arbetsgivarpolitik: 11-2:11 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Lärare, förskollärare, legitimation, behörighet, arbetsrätt Ulla Gummeson, Phia Moberg,

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

Huvudman; Dnr :6993 Rektor: Beslut

Huvudman; Dnr :6993 Rektor: Beslut Beslut Huvudman; 2017-05-24 peter.bergstrom@futuraskolan.se Dnr 400-2016:6993 Rektor: catharina.tornberg@futuraskolan.se Beslut för Futuraskolan Rådan i Sollentuna kommun efter kvalitetsgranskning av undervisningens

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor

Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-141-4 Grafisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Boverket Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Bilaga 3 2016-07-01 1 (4) Dnr 6.1.2-2016:1067 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Legitimation för lärare och förskollärare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Legitimation för lärare och förskollärare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-23 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Legitimation för lärare och förskollärare

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

2013-04-05 U2013/2230/S

2013-04-05 U2013/2230/S Promemoria 2013-04-05 U2013/2230/S Utbildningsdepartementet Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverket december 2013 Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Bilaga 1 Konsekvensutredning 2017-05-22 1 (7) Dnr 6.1.1-2017:00341 och 6.1.1-2017: 413 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Beslut. för Södertälje friskola i Södertälje kommun efter kvalitetsgranskning av undervisningens organisation på skolor där det finns obehöriga lärare

Beslut. för Södertälje friskola i Södertälje kommun efter kvalitetsgranskning av undervisningens organisation på skolor där det finns obehöriga lärare Huvudman för Södertälje friskola expedition@sodertaljefriskola.se Beslut 2017-05-05 Dnr 400-2016:6993 Rektor Leif Åhlin leif.ahlin@sodertaljefriskola.se Beslut för Södertälje friskola i Södertälje kommun

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:9299 Eda kommun Kommun@eda.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gunnarsbyskolan i Eda kommun 2 (6) Dnr 43-2015:9299 Tillsyn i Gunnarsbyskolan grundsärskola har genomfört tillsyn av Eda

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Redovisning av uppdrag om lärarlegitimation Dnr U2010/930/S

Redovisning av uppdrag om lärarlegitimation Dnr U2010/930/S Delredovisning av regeringsuppdrag Utbildningsdepartementet 1 (5) Redovisning av uppdrag om lärarlegitimation Dnr U2010/930/S Härmed redovisas de uppgifter som anges under Återrapportteringskrav när det

Läs mer

Universitetskanslersämbetets yttrande över Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Universitetskanslersämbetets yttrande över Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) YTTRANDE 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se Reg.nr Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Universitetskanslersämbetets yttrande över Utbildning,

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 Lärarlönelyftet Rev 201605120 Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 1 Lärarlönelyftet i korthet En regeringssatsning på kvalitet och attraktivitet

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till ändrade föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m

Konsekvensutredning avseende förslag till ändrade föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m 2012-07-13 Dnr 62-2012:750 1 (9) Konsekvensutredning avseende förslag till ändrade föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m Generell beskrivning av problemet och vad som

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag Org.nr. 556851-5372 etikhonova3@hotmail.com Beslut för fritidshem efter tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag 2 (7) Tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Mål- och resultatorienterade styrsystemet står fast. - på något område tendenser till ökad statlig kontroll

Mål- och resultatorienterade styrsystemet står fast. - på något område tendenser till ökad statlig kontroll Den nya skollagen Mål- och resultatorienterade styrsystemet står fast - på något område tendenser till ökad statlig kontroll Ingen förskjutning i adressatfrågan - dock vissa nya beslutstyper direkt på

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Cirkulärnr: 14:34 Diarienr: 14/4662 P-cirknr: 14-2:14 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:34 Diarienr: 14/4662 P-cirknr: 14-2:14 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:34 Diarienr: 14/4662 P-cirknr: 14-2:14 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Lärare, förskollärare, legitimation, behörighet, övergångsbestämmelser, arbetsrätt Ulrika Wallén,

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt 1(5) 2017-03-06 Dnr 6.2.17-9724/16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland Enligt förordning (2007:1244)

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m.

Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-12-12 Handläggare: Anahitta Shaghoie Telefon: 08 508 33 664 Till Utbildningsnämnden 2013-01-17 Fritidspedagogers, speciallärares

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola en Beslut Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag Beslut 2 (7) Tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar

Läs mer

En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Promemoria 2013-07-03 U2013/4305/S Utbildningsdepartementet Enligt sändlista En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Sammanfattning Inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Föräldra- och personalkooperativet i Ur och Skur Org.nr. 769602-6090 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föräldra- och personalkooperativet i Ur och Skur Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2016:11056 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för grundskola efter tillsyn i Internationella Engelska Skolan Tyresö i Tyresö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104

Läs mer

Carl Josefsson (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Carl Josefsson (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa skolfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 maj 2013 Maria Arnholm Carl Josefsson (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f \ Beslut ' Skolinspektionen 2014-11-03 Leksands kommun Rektorn vid Djura skoia Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Djura skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Utbildningsavdelningen (6) Dnr 2012:00084

Utbildningsavdelningen (6) Dnr 2012:00084 Utbildningsavdelningen 2012-02-15 1 (6) Dnr 2012:00084 Konsekvensutredning avseende Skolverkets förslag till kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek Kenneth Nordback Rättsenheten Datum: 2010-xx-xx Dnr: 581:2010/509521 Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek En konsekvensutredning ska enligt 6 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Legitimation för lärare och förskollärare

Legitimation för lärare och förskollärare Utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU5 Legitimation för lärare och förskollärare Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Gäller från och med

Gäller från och med Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2011-07-01 1 FRISTÅENDE

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier; SKOLFS 2016:61 Utkom från trycket den 15 juni

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer