Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av"

Transkript

1 1 (6) Dnr : : :298 Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av Bakgrund 1. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog, 2. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning, och 3. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen. Mot bakgrund av bestämmelsen i 3 kap. 16 skollagen (2010:800) avser Skolverket att ändra sina föreskrifter om betygskataloger så att det blir tydligt att fler än en person ska signera betygskatalogen om den eller de enligt 3 kap. 16 ska besluta om betyg. Betygskatalogen utgör del av den officiella dokumentationen över de betyg som har satts och det är av vikt att dessa dokument förs på ett rättssäkert och likvärdigt sätt över landet samt i enlighet med författningarna. Skolverket avser även att ändra i bilagan till föreskrifterna (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen då bilagan innehåller flera felaktigheter. Konsekvensutredning Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1) I Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog samt i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning regleras i 7 att den som beslutat om betyg ska signera betyget. Enligt bestämmelserna i 3 kap. 16 framgår att det kan vara fler än en person som beslutar om betyg och det bör därför tydliggöras i Skolverkets föreskrifter om betygskataloger att i de fall det är fler än en person som beslutar om betyg ska betygskatalogen signeras av samtliga personer som beslutade om betyget, d.v.s. fler än en. I Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) föreslås också att begreppet skolkod ändras till skolenhetskod. Det föreslås även en ändring i bilaga 2 till föreskrifterna under avsnitt 2, punkten C. Om betyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inte har kunnat sättas enligt 15 kap. 27 eller 18 kap. 26 skollagen (2010:800) så ska det enligt 8 kap. 8 gymnasieförordningen (2010:2039) markeras med ett horisontellt streck. Det föreslås därför att ordet kurs tas bort för att tydliggöra att regleringen även gäller för gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet. Det föreslås även en ändring av 12 i föreskrifterna om betygkatalog som innebär att om en elev i gymnasiesärskolan inte når upp till betyget E ska markeringen *** anges istället för betyg. För särskild utbilning för vuxna gäller enligt 21 kap. 19 skollagen (2010:800) att intyg utfärdas för den elev som inte uppnår betyget E och dessa uppgifter ska enligt 4 kap. 11 förordningen

2 2 (2011:1108) om vuxenutbildning dokumenteras i betygskatalogen. Enligt Skolverkets bedömning är det därför inte nödvändigt att införa samma ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning. I Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) föreslås genom ändring att de ämnen som inte har någon motsvarighet i någon äldre kurs helt tas bort från bilagan för att göra bilagan mer hanterlig. Detta innebär att om ett ämne inte har någon motsvarighet i en eller flera äldre kurser så finns de heller inte med i bilagan. Utöver detta föreslås följande ändringar i bilagan: 1. Den äldre kursen Form, BF1204, 150 poäng, föreslås motsvarar den nya kursen Form, BILFOM0, 100 poäng. 2. Poängen för Dans och gestaltning A, DNS1201, i nu gällande föreskrift anges 150, detta är felakatigt och ändrat till 100 under ämnet dansteknik. Poängen för Dans och gestaltning B, DNS1202, anges felaktigt med 100 och ändrad till 150 poäng under ämnena dansteknik och dansgestaltning. 3. Kurskoden för Entreprenörskap ENTENP0 har ändrats till ENTENR0. 4. Kurskoden för Entreprenörskap och företagande ENTENR0 har ändrats till FÖRENT0, och kursen är även flyttad till ämnet företagande. 5. Den äldre kursen Fysik A motsvarar idag kursen Fysik 1a, genom ändring avser Skolverket att införa att Fysik A motsvarar Fysik 1a eller Fysik 1b1 och Fysik 1b2. 6. Den äldre kursen Grafisk illustration, GKO1204 föreslås motsvara Grafisk illustration, GRAGRI0. I den nu gällande föreskriften står det felaktigt att Grafisk kommunikation A motsvarar Grafisk illustration. 7. Den äldre kursen Historia A motsvarar idag kursen Historia 1b, genom ändring avser Skolverket att införa att Historia A motsvarar Historia 1b eller Historia1a1 och Historia 1a2. 8. Kurskoden för kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets, HUAHUM0, inom ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning har ändrats till HUAHUM00S. Kurskoden för den äldre kursen Tematisk specialisering har ändrats till korrekta koden TSF. 9. På den äldre kursen Byggnadsträ och betong, HUS1206, har teori och praktik tagits bort. Detta har varit ett skrivfel. Genom ändring föreslås kursen Byggnadsträ och betong, HUS1206, motsvara kursen Husbyggnadsprocessen eller kursen Husbyggnad Poängen för Praktisk marknadsföring B, HNDL1211, har ändrats till Kurskoden för Idrott och hälsa 1- specialisering IDRIDR01S har ändrats till IDRIDO01.

3 3 12. Kurskoden för Idrott och hälsa 2- specialisering IDRIDR02S har ändrats till IDRIDO Poängen för Modersmål aktiv tvåspråkighet ML1201 har ändrats till Kurskoden för kursen arrangering och komposition 1 har ändrats till MUIARA01. Kurskoderna för Kurserna instrument och sång 1-3 har ändrats genom att ett S har lagts till. Genom ändring motsvarar den äldre kursen instrument/sång nivå 2 Instrument och sång 2. För de äldre kurserna instrument/sång har dessutom nivå 1-3 lagts till. 15. Kurskoderna för Målerinprocessen (MÅLMÅL0) och Måleri 1-5 (MÅLMÅL01-05) har ändrat till MARMAL0 och MARMAL01-MARMAL Kurskoden för kursen naturvetenskaplig spets, NAENAT0, inom ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning har ändrats till NAENAT00S. 17. Kurskoden för GY2000 kursen Hydrauliska bromssystem har ändrats till PBTE1205, i nu gällande föreskrift står det felaktigt PBTE På den äldre kursen Lödning och skärning, SVST1206, har ett A lagts till. 19. Kurskoderna för kurserna processmätteknik 1 och 2 inom ämnet processautomation är felaktiga och har ändrats från PROPRC0 och PROPRC2, till PROPRC01 och PROPRC Kurskoden för Religionskunskap B, som motsvarar Religionskunskap 2, RELREL02, har ändrats till RE Kurskoden för kursen Svetsgrund SAASVT00S inom ämnet sammanfogningstekniker har ändrats till SAASVT Den äldre kursen Samhällskunskap A motsvarar idag kursen Samhällskunskap 1b, genom ändring avser Skolverket att införa att Samhällskunskap A motsvarar Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap1a1 och Samhällskunskap 1a Kurskoden för kursen Jakt och viltvård- specialisering SKOJAK0S inom ämnet Skog, mark och vatten har ändrats till SKOJAK00S. 24. Kurskoden för kursen Skötsel av utemiljöer- specialisering, SKÖSKÖ0S, inom ämnet Skötesel av utemiljöer har ändrats till SKÖSKÖ00S. 25. Svenska för döva 1-3, (SVNSVN01-03) införs i motsvarande listan och anses motsvara svenska för döva A, B och C tillsammans med litteratur och litteraturvetenskap, i likhet med kurserna inom ämnet svenska.

4 4 26. Sceniskt karaktärsarbete 1 har bytt namn till Sceniskt karaktärsarbete- text och där med fått en ny kurskod, TEASCN0, kursen scenisk karaktärsarbete 2 har bytt namn till sceniskt karaktärsarbete, och därmed ny kod, TEASCI0. Den äldre kursen Sceniskt karaktärsarbete TEA1208, har sin motsvarighet i kursen Sceniskt karakärsarbete, TEASCI0 eller Sceniskt karaktärsarbete- text, TEASCN Den äldre kursen Teknikutveckling och företagande har fel kurskod i den nu gällande föreskriften och är ändrad till TEU Kursen besöksnäringen, TURBEÖ0, motsvarar kurserna Turism, TURI1205 och Turism och resor TURI1207. Kurskoden för kursen Turism har ändrats till 1205 i bilagan. 29. Kurskoden för GY2000 kursen Turism natur, kultur och miljö har ändrats till TURI1206, i nu gällande föreskrift står det felaktigt TURI Kurskoden för kursen vattenbruk-specialisering, VANVAE0S, inom ämnet vattenbruk har ändrats till VANVAE00S. 31. Den äldre kursen Våtrum, MÅL 1208, har även sin motsvarighet i Tätskikt våtrum, TÄTTÄT Vård och omsorgsarbete 1 och 2 motsvarar bland annat datakunskap. Den gamla kurskoden är ändrat till DAA1201. I nu gällande versionen står det felaktigt DA1201. Bilagan kommer att justeras ytterligare avseende utformningen då Skolverket har valt att låta spår av ändringar synas i remissversionen så att remissinstanserna tydligare kan se vilka ändringar som föreslås. 2. Alternativa lösningar (6 2). Det är Skolverkets bedömning att så viktiga dokument som betygsdokument inte kan regleras på något annat sätt än genom föreskrifter. Att istället endast rekommendera skolorna hur betygsdokumenten bör utformas skulle leda till rättsosäkerhet. Detta gäller även för den s.k. motsvarandelistan som kan påverka elevers möjlighet att få tillgodoräkna sig äldre kurser i en gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning och gymnasieskolan för en längre tid framöver. 3. Berörda (6 3) Föreskrifterna om betygskataloger berör huvudmän, rektorer och lärare för samtliga skolformer inom skolväsendet, med undantag för förskolan. Även Kriminalvården och enskilda utbildningsanordnare som beviljats betygsrätt berörs då föreskrifterna (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildningen, enligt 5 kap. 16 och 6 kap. 16 förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, även ska tillämpas för utbildning motsvarande kommunal

5 5 vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Indirekt berörs också de företag som tar fram mallar och dataprogram för betygskataloger och utformning av skolans dokument. Föreskrifterna om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen berör gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning och elever. För läsåret 2012/13 fanns det 4114 kommunala grundskolor (exklusive 5 sameskolor), 790 fristående grundskolor, 593 kommunala grundsärskolor, 37 fristående grundsärskolor, 768 kommunala gymnasieskolor, 485 fristående gymnasieskolor, 264 kommunala gymnasiesärskolor och 38 fristående gymnasiesärskolor. För läsåret 2012/13 bedrev 257 kommuner kommunal vuxenutbildning och 203 kommuner särskild utbildning för vuxna. Året 2012 bedrev 243 kommuner utbildning i svenska för invandrare och 13 folkhögskolor var huvudmän för utbildning i svenska för invandrare. 4. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser (6 4) Skolorna är redan i dag skyldiga att föra en betygskatalog. Enligt Skolverkets bedömning kan de föreslagna ändringarna endast medföra en försumbar kostnad för administration. Även ändringarna i föreskrifterna om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen medför enligt Skolverkets bedömning inga ökade kostnader då föreskrifterna främst innebär en revidering av skrivfel. 5. Överensstämmelse med EU-lagstiftning (6 5) Föreskrifterna på detta område har ingen anknytning till de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till EU. 6. Ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser (6 6) Föreskrifterna kommer förutom att publiceras i Skolverkets författningssamling (SKOLFS) även finnas tillgängliga på Skolverkets webbplats. Skolverket planerar att informera om de nya föreskrifterna och vad de innebär på webbplatsen och i nyhetsbrev mm. 7. Antal berörda företag och vilka branscher de är verksamma i samt storleken på företagen (7 1) 790 fristående grundskolor, 37 fristående grundsärskolor och 485 fristående gymnasieskolor berörs av ändringarna i föreskrifterna om betygskatalog. Enskilda utbildningsanordnare som beviljats betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare berörs av ändringarna i föreskrifterna om betygskatalog inom vuxenutbildningen. Det är idag det ca 100 enskilda utbildningsanordnare som beviljats betygsrätt och storleken på dessa företag varierar. Indirekt berörs också de företag som tar fram mallar och dataprogram för betygskataloger och utformning av skolans dokument. Ändringarna i föreskrifterna om vilka kurser enligt kursplaner

6 6 som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen berör 485 fristående gymnasieskolor. 8. Vilken tidsåtgång kan regleringen föra med sig för företagen och vad innebär den för företagens administrativa kostnader (7 2) Enligt Skolverket kan de föreslagna ändringarna komma att innebära en försumbar administrativ kostnad. Detta för att eventuellt ändra i de administrativa system som skolorna har i dag. 9. Följer några andra kostnader för företagen och vilka förändringar kan de behöva vidta till följd av regleringen (7 3) Utöver det som nämns ovan bedömer Skolverket att de föreslagna ändringarna inte medför några andra direkta kostnader för företagen. 10. Påverkan på konkurrensförhållanden för företagen (7 4) Enligt Skolverkets bedömning påverkar de nya föreskrifterna inte företagens konkurrensförhållanden. 11. Övrig påverkan på företagen (7 5) De nya föreskrifterna innebär ingen övrig påverkan på företagen.

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (5) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare 1. Beskrivning av problemet och syftet 1.1 Överordnade bestämmelser Ansökan om registrering som fastighetsmäklare

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg

Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg 1 (14) Styrelsen för Törnskogens Utbildning AB Box 27703 115 91 STOCKHOLM Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg Beslut Skolverket återkallar med

Läs mer

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Dnr Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare 1. Beskrivning av problemet och syftet 1.1 Överordnade bestämmelser

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Handbok för gymnasieantagning 2015-2016 GÄLLANDE BESTÄMMELSER SAMT KOMMENTARER OM MOTTAGANDE/ANTAGNING TILL GYMNASIESKOLAN

Handbok för gymnasieantagning 2015-2016 GÄLLANDE BESTÄMMELSER SAMT KOMMENTARER OM MOTTAGANDE/ANTAGNING TILL GYMNASIESKOLAN Handbok för gymnasieantagning 2015-2016 GÄLLANDE BESTÄMMELSER SAMT KOMMENTARER OM MOTTAGANDE/ANTAGNING TILL GYMNASIESKOLAN 1 2 Förord Föreliggande handbok innehåller en sammanställning av gällande bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (34)

Konsekvensutredning 1 (34) Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin 1(5) Dnr 6.2.16-11874/14 2015-01-29 Regelenheten Anders Johansson Tfn: 036-15 59 71 E-post: anders.johansson@jordbruksverket.se Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring

Läs mer

Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om re gistrering som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om re gistrering som fastighetsmäklare tå Fastiqhetsm~kIarInspektIonen Remiss 2012-12-18 Dm Enligt sändlista Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om re gistrering som fastighetsmäklare Fastighetsmäklarinspektionen har arbetat

Läs mer

Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats

Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats 1 (7) Konsekvensutredning Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Pensionsmyndigheten har för avsikt att införa ett krav

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer