Utbildningsavdelningen (6) Dnr 2012:00084

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsavdelningen (6) Dnr 2012:00084"

Transkript

1 Utbildningsavdelningen (6) Dnr 2012:00084 Konsekvensutredning avseende Skolverkets förslag till kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå Bakgrund Skolverket avser att med stöd av 2 kap. 11 förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning att föreskriva om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. Riksdagen beslutade den 19 februari 2009 om proposition 2008/2009:66, En ny betygsskala, Beslutet innebar att en ny betygsskala infördes i det offentliga skolväsendet. Som ett resultat av det bedömde regeringen att det krävdes en översyn av befintliga kursplaner, samt att Skolverket fick i uppdrag att utarbeta nationella kriterier för de nya betygsstegen A, C och E i samtliga skolformer. Skolverket fick under hösten 2010 i uppdrag av regeringen (U2010/5853/SV) att göra en översyn av kursplanerna för viss vuxenutbildning. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 1 september Skolverket skulle enligt uppdraget göra en översyn av kursplanerna för grundläggande vuxenutbildning och grundläggande vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Vid översynen skulle Skolverket dessutom utarbeta betygskriterier för betygsstegen A, C och E, vilket även omfattade svenskundervisning för invandrare. Även om den nya betygsskalan ska tillämpas från och med den 1 juli 2012 för utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå samt utbildning i svenska för invandrare har beslut ännu inte fattats om att införa kunskapskrav för dessa skolformer och därför gäller tillsvidare betygskriterier enligt gällande förordning. Skolverket har dock valt att utforma förslagen till kursplaner med kunskapskrav. Förslagen kan dock endast beslutas om under förutsättning att en ändring i skollagen (2010:800) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning sker. Förslagen, som genererades fram ur ovan nämnda uppdrag, har i ett tidigare skede remitterats till olika berörda instanser och fanns även tillgängliga på Skolverkets webbplats under perioden 16 juli-5 augusti Tidigare inkomna synpunkter har beaktats i möjligaste mån. Konsekvensutredning Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

2 Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1) 1.1 Inledning Riksdagen beslutade den 19 februari 2009 om propositionen 2008/09:66, En ny betygsskala. Beslutet innebar att en ny betygsskala infördes i det offentliga skolväsendet. Som ett resultat av det bedömde regeringen att det krävdes en översyn av befintliga kursplaner samt att Skolverket fick i uppdrag att utarbeta nationella kriterier för de nya betygsstegen A, C och E i samtliga skolformer. Även om den nya betygsskalan ska tillämpas på utbildning inom grundläggande vuxenutbildningen, grundläggande vuxenutbildning för utvecklingsstörda samt svenskundervisning för invandrare har beslut ännu inte fattats om att införa kunskapskrav för kommunal vuxenutbildningen på grundläggande nivå, särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå samt för utbildning i svenska för invandrare. I proposition 2011/12:50, En gymnasiesärskola med hög kvalitet, föreslås dock att kunskapsmål ska ersättas med kunskapskrav när det gäller såväl kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna som utbildning i svenska för invandrare. Även betygskriterier ersätts med kunskapskrav när det gäller kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå och utbildning i svenska för invandrare. Med anledning av detta har förslagen till kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå utformats med kunskapskrav. Skolverket har dessutom utformat förslagen enligt samma struktur och kunskapsnivå som grundskolans och grundsärskolans kursplaner med en ämnesintroduktion, syftestext och centralt innehåll. Skolverket har i översynen av kursplaner sett det angeläget att ta fram tydliga, moderna kursplaner anpassade för vuxenutbildningen som också ger stöd för ett inspirerande och individanpassat lärande. Därför har det i förslagen förts in motsvarande kursplanestruktur med syftestext och centralt innehåll som återfinns i grund- och gymnasieskolans kursplaner. Skolverket föreslår nya och ändrade ämnesområden inom särskild utbildning för vuxna. Kurserna hem- och konsumentkunskap och teknik föreslås kunna erbjudas inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. Dessutom föreslås en förändring och tillägg inom kurserna som motsvarar träningsskolan i grundsärskolan. Ämnesområdet kommunikation breddas i sitt innehåll och ändras till kursen språk och kommunikation. Ämnesområdet verklighetsuppfattning och omvärldskunskap föreslås bli uppdelat i två ämnesområden natur och miljö och individ och samhälle Förslag till kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, med kunskapskrav för betygsstegen A, C och E. Strukturen är densamma som för grundskolan: en kort introduktion, syfte, centralt innehåll, kunskapskrav. Kunskapskrav anger vad som gäller för nivåerna A, C och E. I förslagen finns även angivet vad som gäller för de mellanliggande betygsstegen. Förslagen till kursplaner följer nivåmässigt de nya kursplanerna för grundskolan, men ser delvis annorlunda ut beroende på att kursplanerna är skrivna utifrån såväl ett vuxen-, ett individ- som ett målgruppsperspektiv. Vuxen-/individperspektivet är centralt i vuxenutbildningen, vilket tydligt framgår av både skollag och läroplan. Därför skrivs eleven (ändrat från studerande i nu gällande kursplan) i singular i förslagen. Samma perspektiv finns i utformningen av det centrala innehållet, som är

3 Bilaga något mer detaljerat än i nu gällande kursplaner, men mer allmänt hållet i jämförelse med motsvarande dokument för grundskolan. Detta har gjorts för att den enskilda elevens behov måste vara utgångspunkten vid studieplaneringen. Målgruppsperspektivet innebär att till exempel fostransuppdraget som finns när det gäller barn och ungdomar inte finns med i kursplanerna för grundläggande komvux. Målgruppsperspektivet gäller även den stora andelen utlandsfödda elever. Inom grundläggande komvux är 88 procent av eleverna födda utomlands enligt Skolverkets sammanställda statistik för 2010, vilket återspeglas i kursplaneförslagen på olika sätt, till exempel i svenska som andraspråk, som fått en annan utformning än i den nu gällande kursplanen, och även jämfört med samma ämne i grundskolan. Förslaget utgår från ett främmande språkperspektiv och följer gymnasieskolans ämnesplan för moderna språk/engelska (gymnasieskolans ämnesplan i stället för grundskolans kursplan, eftersom den har ett tydligare vuxentilltal). Ett annat skäl är att många som läst sfi fortsätter lära sig svenska i ämnet svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. I förslaget till utformning av ämnet har viss hänsyn tagits till de tankar som finns om tidsbegränsning av sfi och Skolverket har eftersträvat en harmoniering mellan sfi och svenska som andraspråk, för en smidigare övergång mellan de bägge skolformerna. I den nu föreslagna kursplanen för svenska som andraspråk finns, liksom tidigare, en första del som handlar om läs- och skrivinlärning, men nu framskriven inom ramen för det centrala innehållet och inte som tidigare som en separat del. Samma struktur föreslås för kursen i svenska, eftersom det känns naturligt att personer med svenska som modersmål studerar inom kursen svenska, vilket är en skillnad mot vad som gäller för närvarande. Ett språkperspektiv i alla ämnen är också nytt. Språket är en förutsättning för lärande och måluppfyllelse och att arbeta med språkliga aspekter av ett ämne, till exempel ämnets specifika ordförråd, är något som gynnar såväl elever med svenska som modersmål som elever med annat modersmål. I varje kursplan anges även hur många verksamhetspoäng kursen omfattar. 1.3 Förslag till kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå Strukturen är densamma som för grundsärskolan: en kort introduktion, syfte, centralt innehåll, kunskapskrav. Nivåmässigt motsvarar förslagen till kursplaner inom särskild utbildning för vuxna grundsärskolans kursplaner, men innehållet kan se olika ut, beroende på att kursplanerna är skrivna utifrån ett tydligt vuxen- respektive målgruppsperspektiv: Det centrala innehållet är inte lika detaljerat utformat som i grundsärskolan. En viktig utgångspunkt har varit vuxenutbildningens särart, som bland annat innebär, att man inte kan räkna med att all undervisning sker med en sammanhållen grupp. Det är vanligt att vuxna elever inte läser hela ämnen utan bara delar av ämnen, kurserna är därför utformade för att kunna delas upp i delkurser. Ett alltför detaljerat centralt innehåll riskerar att fungera alltför styrande för att passa den vuxne elevens mål med studierna. De nu föreslagna skrivningarna tillåter att eleven läser antingen hela ämnet eller delar av ämnet och att det är möjligt att anpassa efter

4 individuella behov, vilket också är en av utgångspunkterna i de nationella målen för vuxnas lärande. Skolverket föreslår nya och ändrade ämnesområden inom särskild utbildning för vuxna. Kurserna hem- och konsumentkunskap och teknik föreslås kunna erbjudas inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. Dessutom föreslås en förändring och tillägg inom kurserna som motsvarar träningsskolan. Ämnesområdet kommunikation breddas i sitt innehåll och ändras till kursen språk och kommunikation. Ämnesområdet verklighetsuppfattning och omvärldskunskap föreslås bli uppdelat i två ämnesområden natur och miljö och individ och samhälle. Utöver översynen av nu gällande kursplaner lämnas också förslag på nya kursplaner. Hem- och konsumentkunskap erbjuds inom grundläggande komvux och bör också kunna erbjudas inom särskild utbildning för vuxna. Ämnet teknik återfinns i grundsärskolan och i arbetet med kursplaneöversynen har behov uppmärksammats för en motsvarande kurs inom särskild utbildning för vuxna. För utbildning på den nivå som motsvarar träningsskolan i grundsärskolan finns idag två ämnesområden; kommunikation samt verklighetsuppfattning och omvärldskunskap. Vad begreppen verklighetsuppfattning och omvärld syftar till är oklart och saknar anknytning till annat utbildningsinnehåll i särskild utbildning för vuxna. I föreliggande översyn av kursplaner och betygskriterier för särskild utbildning för vuxna har därför uppkommit behov av att anpassa kursplanerna till dagens behov av utbildning för vuxna med utvecklingsstörning. Ämnesområdet kommunikation föreslås ändra namn till språk och kommunikation för att betona vikten av att eleven, förutom att utveckla förmågan till kommunikation, också ges möjligheter att uppleva och utveckla förståelse för olika texter och därigenom öka sin förmåga att använda olika ord, begrepp och symboler. I utbildningen utvecklas också kunskaper i engelska genom att utbildningen använder engelska ord och begrepp som den vuxne möter i sitt vardagsliv. För elever med ett annat modersmål kan utbildningen bidra till att ord- och begreppsförståelse utvecklas både på svenska och på modersmålet. Ämnesområdet verklighetsuppfattning och omvärldskunskap föreslås bli uppdelat i två ämnesområden natur och miljö och individ och samhälle. Genom att ha två olika kursplaner blir utbildningen lättare att anpassa till den enskilde elevens behov av utbildning. De nya benämningarna talar på ett tydligt sätt om vilka kunskapsområden som ingår i ämnesområdena. De två ämnesområdena tydliggör dessutom möjligheter för kommunerna att erbjuda en mer varierad utbildning med större bredd för vuxna med utvecklingsstörning och möta det faktiska utbildningsbehov som finns. Nuvarande ämnesområde verklighetsuppfattning och omvärldskunskap innehåller utbildning som främst ingår i det föreslagna ämnesområdet natur och miljö. Ämnesområdet individ och samhälle ska ge eleven förutsättningar att utveckla förmågan att påverka den egna livssituationen. I ämnesområdet individ och samhälle ingår att utveckla kunskaper om samhällets tjänster och service och ge möjligheter till att utveckla kunskaper och rutiner som ingår i vardagen. Omvärldskunskap kommer till uttryck i ämnesområdets utbildning som utvecklar elevens kunskaper om sin närmiljö, historiskt och geografiskt samt olika religioner och livsfrågor. Kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska processer ingår också i ämnesområdet

5 Bilaga individ och samhälle. En vuxen med utvecklingsstörning har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå om det saknas sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan avser att ge och om den vuxne har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Den framtida utbildningen inom särskild utbildning för vuxna behöver breddas även för vuxna med utvecklingsstörning på tidig utvecklingsnivå. Utbildningen ska öka den vuxnes förutsättningar att möta samhällets snabba förändringar och möjliggöra en optimal kunskapsutveckling för individen. Genom de två ämnesområdena språk och kommunikation samt individ och samhälle ges möjligheter att inom respektive ämnesområde motsvara den enskilde individens utbildningsbehov. Särskild utbildning för vuxna kan inom ämnesområdena språk och kommunikation samt individ och samhälle med fördel anordnas som delkurser för att utbildningen ska komplettera den erfarenhet och de kunskaper som eleven fått genom sitt vuxna liv. 2. Alternativa lösningar (6 2). Bestämmelser om betygsskalan finns i skollagens respektive skolformskapitel. Där framgår att betyg ska sättas för betygstegen A, C och E. Av Skolverkets instruktion framgår att myndigheten ska främja att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning. En del i att öka likvärdig betygsättning är att fastställa vilka kunskapskrav/betygskriterier som ska användas vid betygssättning. Enligt Skolverkets bedömning är det nödvändigt att fastställa kunskapskrav för berörda skolformer och myndigheten anser även att föreslagna ändringar i kursplanerna är en förutsättning för att en ny betygsskala ska kunna tillämpas inom vuxenutbildningen. Vidare bedömer myndigheten att det är nödvändig med föreskrifter för att få tydliga kursplaner som ökar kvaliteten i undervisningen och som överensstämmer med införandet av en ny betygsskala och andra förändringar i samband med införandet av den nya skollagen (2010:800). Därmed är det enligt Skolverkets bedömning inte möjligt med en alternativ lösning då detta skulle motverka syftet med nationellt fastställda betygskriterier och kursplaner. 3. Berörda (6 3) De föreslagna föreskrifterna kommer främst att beröra kommunala huvudmän som enligt skollagen (2010:800) är huvudmän för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare, men även enskilda utbildningsanordnare som beviljats betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särvux och sfi. Även landsting och Kriminalvården som bedriver utbildning kan beröras. Föreskrifterna kommer även att beröra lärare och elever. Indirekt kommer även utbildningsanordnare på uppdrag av kommunala huvudmän att beröras. 4. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser (6 4) Skolverket bedömer att det till följd av föreslagna kursplaner och kunskapskrav kommer att uppstå ett behov av genomförande- och kompetensutvecklingsinsatser vilket kan medföra kostnader för huvudmännen. Skolverket avser att genom flera insatser att sprida relevant

6 information som når ut till berörda för att stödja implementeringen av de nya styrdokumenten. 5. Överensstämmelse med EU-lagstiftning (6 5) Regleringen berör inte några skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 6. Ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser (6 6) Under förutsättning att de förslagna föreskrifterna beslutas om anser Skolverket att de bör träda i kraft den 1 juli 2012 men ges ut i Skolverkets författningssamling (SKOLFS) ca 2 månader före ikraftträdandet för att ge huvudmännen en möjlighet att planera utbildningen inför den 1 juli 2012 då den nya Skollagen (2010:800) ska tillämpas på utbildning inom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Skolverket bedömer att det kommer att finnas behov av speciella informationsinsatser för att implementera den nya kursplanen samt den nya betygsskalan. Skolverket avser att genom flera olika implementeringsinsatser sprida relevant information om kursplaner, betygsskalan, kunskapskrav och andra reformer som blir tillämpliga för vuxenutbildningen från och med den 1 juli Information kommer att ges vid konferenser, tryck stödmaterial och via Skolverkets webbplats. 7. Antal berörda företag och vilka branscher de är verksamma i samt storleken på företagen (7 1) Det är främst kommunala huvudmän som anordnar kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare som berörs av föreslagna föreskrifter. Det finns dock även enskilda utbildningsanordnare och som beviljats betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. I dagsläget är de ca 46 st anordnare som beviljats betygsrätt. Storleken på utbildningsanordnarna varierar kraftigt, från större koncerner till mindre verksamheter. 8. Vilken tidsåtgång kan regleringen föra med sig för företagen och vad innebär den för företagens administrativa kostnader (7 2) Skolverket bedömer att de nya kursplanerna samt kunskapskrav kan komma att innebära planerings- och kompetensutvecklingsarbete för lärare och andra berörda anordnare av vuxenutbildning, vilket kan medföra kostnader för huvudmännen.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Bilaga 1 Konsekvensutredning 2017-05-22 1 (7) Dnr 6.1.1-2017:00341 och 6.1.1-2017: 413 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner

Läs mer

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1)

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1) Konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i läroplanen för förskolan - med anledning av regeringsuppdrag till om nationella it-strategier för skolväsendet Innehållet i konsekvensutredningen utgår

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1) Dnr :1608

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1) Dnr :1608 Konsekvensutredning avseende förslag till förändringar i styrdokument med anledning av regeringsuppdrag till Skolverket om nationella it-strategier för skolväsendet Innehållet i konsekvensutredningen utgår

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av 1 (6) Dnr 6.1.2-2014:296 6.1.2-2014:297 6.1.2-2014:298 Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av Bakgrund 1. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog, 2. Skolverkets föreskrifter

Läs mer

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev.

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Styrkedjan Regleringsbrev Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Regeringen anger vilka mål Skolverket ska arbeta mot och hur verksamheten ska finansieras och återrapporteras.

Läs mer

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Arbetsutskotttet Bilaga 2017-04-10 Ärende 8 2017-03-14 1 (4) Dnr 2017:00205 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Betyg från årskurs 4 i grundskolan,

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Bilaga 3 2016-07-01 1 (4) Dnr 6.1.2-2016:1067 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om utbildning för nyanlända elever Bilaga 2015-11-04 1 (5) Dnr 2015:00597 Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om utbildning för nyanlända elever Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244)

Läs mer

Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning

Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Uppdraget Utgångspunkter Komvux

Läs mer

Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S

Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S Regeringskansliet 1 (10) Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S Härmed redovisas uppdraget att utarbeta förslag på kursplaner för de

Läs mer

Skolverket ska vid utförandet av uppdraget utgå från att aktuella författningsändringar

Skolverket ska vid utförandet av uppdraget utgå från att aktuella författningsändringar Regeringsbeslut I:4 2015-06-17 U2015/03529/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Regeringens

Läs mer

En ny betygsskala UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Handläggare: Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: Till Utbildningsnämnden

En ny betygsskala UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Handläggare: Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: Till Utbildningsnämnden UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-03-06 Handläggare: Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 33 010 Till Utbildningsnämnden 2008 04 17 En ny betygsskala Svar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Ur En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola, m.m.

Ur En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola, m.m. Bilaga BUN au 2008-11-26 Ur En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola, m.m. Promemoria En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare,

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning; SFS 2001:159 Utkom från trycket den 19 april 2001 utfärdad den 1 mars 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Tryck: Wikströms tryckeri Upplaga: 5 000 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Foto, omslag: Dan Lepp/Johnér, Michael McLain, s. 5 Juliana Wiklund/Johnér

Läs mer

MISSIV (2) Dnr: 2015:00697

MISSIV (2) Dnr: 2015:00697 MISSIV 2016-02-08 1 (2) Dnr: 2015:00697 Remiss avseende framtagande av ny kursplan i svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och utveckling av nationella delkurser i

Läs mer

Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet

Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet YTTRANDE 2013-10-08 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Stockholms universitet Utbildningsdepartementet Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut 2012-09-25 Dnr 43-2011:1859 Linköpings kommun bildningsnamnden@linkoping.se Rektorerna för vuxenutbildning Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Linköpings kommun 2 (12)

Läs mer

Kommittédirektiv. Den framtida gymnasiesärskolan. Dir. 2009:84. Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009

Kommittédirektiv. Den framtida gymnasiesärskolan. Dir. 2009:84. Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009 Kommittédirektiv Den framtida gymnasiesärskolan Dir. 2009:84 Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en framtida utformning av gymnasiesärskolan.

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Yttrande över betänkandet "Svenska för invandrare

Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (6) över betänkandet "Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning" (SOU 2013:76) (Dnr2013/6517/GV) Inledande synpunkter Skolinspektionen

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

Kursplaner och kunskapskrav i grundskolan, specialskolan och sameskolan

Kursplaner och kunskapskrav i grundskolan, specialskolan och sameskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-01-18 Handläggare: Betina Hellström Telefon: 08-508 335 92 Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 330 10 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Individperspektivet i styrdokumenten

Individperspektivet i styrdokumenten Att utvecklas så långt som möjligt om hur den individuella studieplanen kan användas som ett verktyg för att i högre grad individualisera utbildningen och öka individens möjlighet till andraspråksutveckling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om vuxenutbildning; SFS 2011:1108 Utkom från trycket den 15 november 2011 utfärdad den 3 november 2011. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till ändrade föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m

Konsekvensutredning avseende förslag till ändrade föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m 2012-07-13 Dnr 62-2012:750 1 (9) Konsekvensutredning avseende förslag till ändrade föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m Generell beskrivning av problemet och vad som

Läs mer

Besvarande av remiss om kursplaner och kunskapskrav i grundskolan och motsvarande skolformer

Besvarande av remiss om kursplaner och kunskapskrav i grundskolan och motsvarande skolformer Skolverket 106 20 STOCKHOLM 2010-02-05 1 (6) Dnr 02-2009:4330 Besvarande av remiss om kursplaner och kunskapskrav i grundskolan och motsvarande skolformer Sammanfattning Skolinspektionen har tagit del

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola

Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola Utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU14 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2009/10:68 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola

Läs mer

Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram. Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket.

Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram. Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket. Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket 3 februari 2015 Vuxenutbildningen Målet är att vuxna ska stödjas och stimuleras

Läs mer

Kommittédirektiv. Omprövning av betyg inom skolväsendet. Dir. 2009:102. Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2009

Kommittédirektiv. Omprövning av betyg inom skolväsendet. Dir. 2009:102. Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2009 Kommittédirektiv Omprövning av betyg inom skolväsendet Dir. 2009:102 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2009 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda och föreslå hur en rätt för elever

Läs mer

Nyheter Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 1. Gunilla Näsström Pedagogiska institutionen

Nyheter Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 1. Gunilla Näsström Pedagogiska institutionen Nyheter 2011 Pedagogiska institutionen 2010-11-04 Alla gör olika Likvärdig utbildning: 1994 Alla elever ska få möjlighet 2010 Alla elevers möjlighet att uppnå alla målen Resultatkontroll Pedagogisk frihet

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om programmering mm

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om programmering mm Bilaga 1 Bilaga 1 till riktlinjer beslutade den 15 november 2010. Reviderade den 22 februari 2017. 1 (7) Dnr 1.1-2017:109 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om programmering mm ändring

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Läs mer

Komvux och sfi: uppgifter i den nationella uppföljningen. Att hitta fram med rätt siffror

Komvux och sfi: uppgifter i den nationella uppföljningen. Att hitta fram med rätt siffror Komvux och sfi: uppgifter i den nationella uppföljningen Att hitta fram med rätt siffror Efterfrågade uppgifter Statistiken tas fram av SCB på uppdrag av Skolverket och används av Skolverket årlig officiell

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4458 Älvkarleby kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rotskärsskolan belägen i Älvkarleby kommun 2 (7) Tillsyn i Rotskärsskolan har genomfört tillsyn av Älvkarleby kommun under vårterminen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Innehållet i den här konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i den här konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredning Förslag till allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan Innehållet i den här konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Läs mer

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringsbeslut I:5 2013-02-21 U2013/1101/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringens beslut Regeringen uppdrar

Läs mer

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas PM 2013: RIV (Dnr 001-687/2013) Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (DS 2013:23) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 24 juli 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor; SFS 2011:326 Utkom från trycket den 5 april 2011 utfärdad den 17 mars 2011.

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Boverket Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Promemoria om en individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen

Promemoria om en individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 08-000/231 SID 1 (5) 2008-01-30 Handläggare: Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 33 010 Till Utbildningsnämnden 2008-03-13 Promemoria

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux juni 2012 Ansvarig rektor Namn Elisabeth Wikberg Datum 2012-06-19 Tjörn Möjligheternas ö Verksamhetens namn Särvux särskild utbildning för vuxna Viktigaste lagar,

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad Senast uppdaterad 2016-02-29 Ansvar och uppdrag Grundsärskola och gymnasiesärskolan Grundsärskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. I Sverige

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska Regeringsbeslut I:2 2015-06-04 U2015/3356/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:458 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket Kalmar februari 2017 Ingela Aksell, Helena Karis Skolverket Nya skrivningar i läroplanerna Övergång och samverkan Förskoleklassen Fritidshemmet Uppdraget Ökad kvalitet och likvärdighet för elever. Avsnitten

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Förslaget. 1. Bakgrund U2013/983/UH

Förslaget. 1. Bakgrund U2013/983/UH Promemoria 2013-02-18 U2013/983/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande Förslaget Ämnet svenskt teckenspråk

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning BESLUT AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 1 (7) Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll Innehåll... 1 1. INLEDNING... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Rätten att sätta och utfärda betyg, Ds 2005:35

Rätten att sätta och utfärda betyg, Ds 2005:35 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ulf Carlsson, Lena Johannesson Margaretha Löfving, Anna Övergaard Tel:031-613584 2005-10-18 Dnr: 113/2005 Rätten att sätta och utfärda betyg, Ds 2005:35 Sammanfattning Göteborgs kommun

Läs mer

Nyheter från Skolverket

Nyheter från Skolverket Nyheter från Skolverket Helena Karis & Jenny Lindblom 20 juni 2016 Dagens agenda Utökad undervisningstid i matematik Delkurser i vuxenutbildningen Internationella studier Nationella prov Obligatoriska

Läs mer

Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU4 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Sammanfattning I betänkandet behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:137 Obligatoriska

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal. vuxenutbildning. Innehåll

Riktlinjer för intag till kommunal. vuxenutbildning. Innehåll BESLUT AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 1 (8) Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll Innehåll... 1 1. INLEDNING... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Redovisning av uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 Dnr Fi2016/01355/SFÖ (delvis)

Redovisning av uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 Dnr Fi2016/01355/SFÖ (delvis) Regeringskansliet Justitiedepartementet samt Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Redovisning av uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Sigys-konferens februari 2010

Sigys-konferens februari 2010 Sigys-konferens februari 2010 Varje samhälle har skyldighet att ge alla ungdomar en utbildning som förbereder dem för ett liv som vuxna. Människor växer med kunskap. Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år Marcello Marrone

Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år Marcello Marrone Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år 2017 Marcello Marrone Innehåll Bakgrundsinformation och statistik Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildning EN språkutbildning i svenska för invandrare Rätt

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer