MISSIV (2) Dnr: 2015:00697

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MISSIV (2) Dnr: 2015:00697"

Transkript

1

2

3

4

5 MISSIV (2) Dnr: 2015:00697 Remiss avseende framtagande av ny kursplan i svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och utveckling av nationella delkurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Uppdraget Skolverket ska på uppdrag av regeringen (U2015/2595/S) utarbeta en ny kursplan för kursen svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå i enlighet med den bedömning som gjordes i propositionen Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85). Skolverket ska i enlighet med den bedömning som gjordes i propositionen också utveckla nationella delkurser för de kurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå som omfattar mer än 200 verksamhetspoäng. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj Uppdraget från regeringen (U2015/2595/S) innebär att Skolverket ska utarbeta en ny kursplan i svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, samt utveckla nationella delkurser i de kurser som omfattar mer än 200 verksamhetspoäng inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Riksdagen beslutade den 16 juni 2015 propositionen 2014/15:85, Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning. I propositionen görs bedömningen att kursen svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning inte längre bör finnas kvar i sin nuvarande form. En ny kursplan behöver tas fram vars språkliga nivå bör ligga över den som utvecklas inom utbildning i svenska för invandrare. Regeringen har vidare gjort bedömningen att endast en utbildning i svenska för invandrare bör finnas inom skolväsendet och att utgångspunkten för en sådan utbildning bör vara kursplanen i sfi. Den nya kursplanen bör relatera till såväl kurserna i sfi som till kurserna i svenska som andraspråk på gymnasial nivå. Skolverket får i uppdrag att utarbeta en ny kursplan för svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

6 Skolverket (2) I propositionen görs vidare bedömningen att nationella delkurser bör införas inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå för de kurser som omfattar mer än 200 verksamhetspoäng. Ett system med nationellt utformade delkurser skulle, enligt regeringens bedömning, underlätta och främja användningen av delkurser samt få till följd att elever inte längre behöver läsa de delar av en kurs som han eller hon inte är i behov av. Avgränsade delkurser kan därigenom bidra till att öka individanpassningen av elevens studier genom att eleven exempelvis i dialog med läraren kan välja vilka delkurser som ska läsas. På så sätt kan studietiden kortas och eventuell skuldsättning i form av studielån minskas. Skolverket får i uppdrag att utarbeta nationella delkurser i de kurser som berörs. Så lämnas synpunkterna Skolverket vill härmed ge remissinstanserna tillfälle att lämna synpunkter på förslag till ny kursplan i svenska som andraspråk samt förslag till nationella delkurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. I underlaget bifogas även de nationella kursplanerna för svenska, engelska och matematik då det till följd av utarbetandet av de nationella delkurserna har gjorts vissa smärre justeringar, framför allt av språklig karaktär, i de nationella kurserna. Eventuella synpunkter ska vara Skolverket tillhanda senast den 8 mars Skicka gärna svar som e-post till: Vid eventuella frågor hänvisas till undertecknad som nås på telefon Förslagen återfinns på Skolverkets webbplats: På Skolverkets vägnar Maria Skoglöf Undervisningsråd Bilagor Sändlista Konsekvensutredning Följebrev Översikt kursplaner Förslag till kursplaner

7 (3) Dnr 2015:00697 Följebrev med information avseende framtagande av förslag till ny kursplan i svenska som andraspråk samt förslag till nationella delkurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Uppdraget Skolverket ska på uppdrag av regeringen (U2015/2595/S) utarbeta en ny kursplan för kursen svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå i enlighet med den bedömning som gjordes i propositionen Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85). Skolverket ska i enlighet med den bedömning som gjordes i propositionen också utveckla nationella delkurser för de kurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå som omfattar mer än 200 verksamhetspoäng. Detta innebär att det är för kurserna svenska, engelska och matematik som vardera omfattar mer än 200 verksamhetspoäng som de nationella delkurserna utvecklats. Den nya kursen i svenska som andraspråk som utarbetats föreslås omfatta mer än 200 verksamhetspoäng och därmed har nationella delkurser tagits fram parallellt med den nationella kursen även för detta ämne. Se översikt över nationella kurser samt nationella delkurser i bilaga. Generella utgångspunkter I arbetet med att ta fram förslagen har följande utgångspunkter varit centrala: Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna de kunskaper de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet samt för att möjliggöra fortsatta studier. Detta syfte har haft stor betydelse för utformningen av kursplaneförslagen och dess skrivningar och det är utifrån vuxenperspektivet och vuxnas lärande som arbetet tagit sitt avstamp. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå vänder sig till vuxna som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan och är en rättighetslagstiftad utbildning. På grund av detta så har likvärdigheten med grundskolans kursplaner varit en central aspekt. Detta visar sig till exempel i att kursplaneförslagen speglar grundskolans kursplaner nivåmässigt vad gäller slutnivån samt även innehållsmässigt när det gäller det centrala innehållet. Vuxenutbildningen har en heterogen målgrupp med elever som har olika behov och förutsättningar och individanpassning är en bärande tanke i all vuxenutbildning. Förslaget till ny kurs i svenska som andraspråk och försla-

8 Skolverket (3) gen till de nationella delkurserna syftar därför till att möjliggöra flexibilitet och individanpassning i så stor utsträckning som möjligt. Avvägningar har gjorts vad gäller detaljeringsgraden i kursplanerna samtidigt som en tydlighet har eftersträvats i skrivningarna. Uppdraget vad gäller utvecklingen av nationella delkurser har i sin tur fått till följd att vissa smärre justeringar av framför allt språklig karaktär gjorts i de nationella kursplaner som berörs. I remissen skickas därför de nationella kursplanerna ut för samtliga ämnen tillsammans med de nationella delkurserna i respektive ämne. Den nya kursplanen i svenska som andraspråk har, i enlighet med uppdraget, utformats enligt den bedömning som görs i propositionen Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85). Detta innebär att den nya kursplanen ansluter till kurs D i utbildning i svenska för invandrare. De överlappande delar som identifierats vad gäller den grundläggande läs- och skrivinlärningen i kursplanen i sfi och kursplanen i svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå har bearbetats i förslaget till den nya kursen. Vidare har svenskämnets innehåll skrivits fram tydligare och anpassningar gjorts för att möjliggöra en smidig övergång till den gymnasiala nivån. Eftersom den nya kursen i svenska som andraspråk enligt uppdraget ska ansluta till kursplanen i sfi och bearbetningar av den karaktär som nämns ovan gjorts är det rimligt att kursen minskar i omfattning från nu gällande 1000 verksamhetspoäng. Den nya kursen omfattar enligt förslaget totalt 700 verksamhetspoäng och då omfattningen överstiger 200 verksamhetspoäng så har förslag till nationella delkurser utarbetats även för kursen svenska som andraspråk. De nationella delkurser som utvecklats bygger på progression. När det gäller delkurs 1a och delkurs 1b i svenska respektive svenska som andraspråk (se bilaga) så har de utformats som parallella kurser på en viss språklig nivå. Dessa kurser har utformats för att möjliggöra för verksamheter att kunna möta de elever som uppvisar ojämna förmågor inom olika områden i ett ämne. Den ena kursen har därmed fokus på läs- och skrivfärdigheter medan den andra fokuserar på muntliga färdigheter. Kurserna är tänkta att kunna användas flexibelt utifrån den enskilde individens behov. De kan läsas tillsammans och utgör då gemensamt en språklig nivå men kan även med fördel kombineras på olika sätt med andra kurser på såväl grundläggande nivå som gymnasial nivå, till exempel i kombination med ett yrkesämne. Kurserna ska dock inte förväxlas med eller ges istället för stöd i form av extra anpassning inom ramen för den ordinarie undervisningen. Delkurserna 1a och 1b i svenska och svenska som andraspråk samt delkurserna 1 och 2 i matematik respektive engelska är mindre omfattande än delkurs 3 och delkurs 4 i de fyra ämnena. Detta syftar dels till att möjliggöra olika ingångsnivåer med anpassning till den heterogena målgruppens behov, dels till att en elev som har behov av att tillgodogöra sig de kunskaper som finns i dessa kurser ska uppleva kursens mål som överkomliga.

9 Skolverket (3) För de nationella kurserna i engelska respektive svenska så har vissa justeringar gjorts av den nuvarande verksamhetspoängen i relation till det befintliga centrala innehållet. Verksamhetspoängen för kursen i engelska har reviderats från tidigare 450 verksamhetspoäng till 600 verksamhetspoäng medan kursen i svenska reviderats från 1000 verksamhetspoäng till 700 verksamhetspoäng. Det centrala innehållet i kurserna har dock inte förändrats. Bilaga

10 Modell över nationella kurser samt nationella delkurser i svenska som andraspråk, svenska, engelska och matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Svenska som andraspråk Svenska Engelska Matematik 700 p 700 p 600 p 600 p Delkurs 4: 200 p Delkurs 4: 200 p Delkurs 4: 200 p Delkurs 4: 200 p Delkurs 3: 200 p Delkurs 3: 200 p Delkurs 3: 200 p Delkurs 3: 200 p Delkurs 2: 200 p Delkurs 2: 200 p Delkurs 2: 100 p Delkurs 2: 100 p Dk 1a: 50 p Dk 1b: 50 p Dk 1a: 50 p Dk 1b: 50 p Delkurs 1: 100 p Delkurs 1: 100 p

11 Bilaga (8) Dnr 2015:00697 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om kursplaner för nationella delkurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt en ny nationell kursplan i svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Bakgrund Skolverket har på uppdrag av regeringen (U2015/2959/S) utarbetat ett förslag till en ny nationell kursplan för kursen svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå i enlighet med den bedömning som gjordes i propositionen Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85). Vidare omfattar ovanstående regeringsuppdrag att Skolverket, i enlighet med den bedömning som gjordes i nämnda proposition, ska utveckla nationella delkurser för de kurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå som omfattar mer än 200 verksamhetspoäng. Skolverket har således utarbetat förslag på nationella delkurser i följande kurser; svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. A Allmänt 1.Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå I den proposition som ligger till grund för uppdraget, Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85), anför regeringen att nationella delkurser ska utformas så att utbildningen i högre grad kan individanpassas. Individanpassningen av elevens studier beskrivs som det främsta syftet med att inrätta delkurser på nationell nivå. Genom att införa nationellt utformade delkurser är förhoppningen att eleven i dialog med lärare urskiljer de delkurser som eleven är i behov av att läsa. Därigenom kan studietiden kortas och eventuell skuldsättning i form av studielån minska. Enligt nuvarande reglering är flera av de nationella kurserna inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå mycket omfattande. Av rådande bestämmelser framgår att svenska respektive svenska som andraspråk omfattar verksamhetspoäng, matematik 600 verksamhetspoäng och engelska 450 verksamhetspoäng. Enligt 2 kap. 2 1 (8)

12 förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning motsvarar 800 verksamhetspoäng en årsstudieplats. Nämnda nationella kurser är tillsammans med samhällskunskap de kurser som har flest elever inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Nationella kurser inom kommunal vuxenutbildning får redan enligt dagens reglering delas upp i delkurser. Däremot finns det inte något nationellt utformat och formaliserat sätt att bryta ner dem i mindre delar. Beslutet huruvida en kurs ska delas upp och hur många verksamhetspoäng varje delkurs ska omfatta, tas av rektor, vilket följer av 2 kap. 10 punkten 3 förordningen om vuxenutbildning. Således kan delkurser enligt gällande bestämmelser ha stora variationer avseende innehåll och omfattning. Ytterligare syften med att införa nationella delkurser i de nationella kurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå som överstiger 200 verksamhetspoäng är att skapa en enhetlig reglering, främja jämförbarheten över landet och underlätta för elever som flyttar och byter utbildningsanordnare innan en kurs är slutförd. Införandet av nationella delkurser bedöms även kunna ha positiv inverkan på elevens självförtroende då eleven fortare kan komma att se resultat i sina studier. Vidare har, i enlighet med propositionen Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85), ett förslag till en ny kursplan i svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå utarbetats. Omfattningen av den föreslagna kursen har minskat och den delvisa innehållsmässiga överlappning som tidigare förelegat gentemot utbildning i svenska för invandrare har bearbetats. Således är förhoppningen att eleven undviker att upprepa likartade delar och istället kan slutföra sina studier fortare och följaktligen minska en eventuell lånebörda genom en effektiviserad utbildning. Det härigenom presenterade förslaget på ny kursplan i svenska som andraspråk har utformats så att den relaterar till såväl kurserna inom utbildning i svenska för invandrare som till kurserna i svenska som andraspråk på gymnasial nivå. Detta innebär att den nya kursplanen i svenska som andraspråk ansluter till kurs D i utbildning i svenska för invandrare. Vidare har svenskämnets innehåll skrivits fram tydligare och anpassningar har gjorts för att underlätta övergången till den gymnasiala nivån. Kursen, med dess nationella delkurser, kommer även fortsatt ha karaktären av en kommunikativ språkutbildning med den språkliga nivån över den som utvecklas inom utbildning i svenska för invandrare. Slutligen har den nya kursplanen i svenska som andraspråk utformats så att den bör svara mot syftet med kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, det vill säga att ge vuxna motsvarande kunskaper som normalt uppnås i grundskolan och ge sådana kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet samt att möjliggöra fortsatta studier. Sammanfattningsvis har de framlagda förslagen till delkurser fått sin utformning och omfattning utifrån ämnets karaktär och de behov och förutsättningar som finns hos målgruppen framför allt gällande de inledande delkurserna i respektive ämne. Utgångspunkten är tydlighet avseende delkursernas innehåll i syfte att möjliggöra individanpassade studier så att eleven enbart behöver läsa de delar av kurserna där behovet finns. De nationella delkurser som utarbetats bygger på progression. Gällande delkurs 1a och delkurs 1b i svenska respektive svenska som andraspråk, har de emellertid utformats som parallella kurser på en viss språklig nivå. Dessa delkurser har utvecklats för att underlätta för verksamheterna att möta behovet som finns hos de elever som uppvisar ojämna förmågor inom olika områden i ett ämne. Den ena delkursen har därmed fokus på läs- och skrivfärdigheter medan den andra delkursen fokuserar på muntliga färdigheter. Delkurserna 1a och 1b är avsedda att kunna användas flexibelt utifrån den enskilde individens behov. Nämnda delkurser avses kunna läsas tillsammans och utgör då 2 (8)

13 gemensamt en språklig nivå men de kan med fördel även kombineras med andra kurser eller delkurser på såväl grundläggande som gymnasial nivå, till exempel i kombination med ett yrkesämne. Dessa delkurser ska dock inte förväxlas med eller ges istället för det stöd i form av extra anpassning inom ramen för den ordinarie undervisningen, som verksamheterna ska tillhandahålla. Delkurserna 1a och 1b i svenska och svenska som andraspråk samt delkurserna 1 och 2 i matematik respektive engelska är till verksamhetspoäng mindre omfattande än delkurs 3 och delkurs 4 i de fyra ämnena. Detta syftar dels till att möjliggöra olika ingångsnivåer med anpassning till den heterogena målgruppens behov, dels till att en elev som har behov av att tillgodogöra sig de kunskaper som finns i dessa kurser ska uppleva kursens mål som överkomliga. Kurserna svenska och svenska som andraspråk har innehållsmässigt förts närmare varandra och har likartad struktur och samma antal verksamhetspoäng, emellertid förblir den språkliga nivån inte helt överensstämmande. Skillnaden i språklig nivå beror bland annat på att den nya kursplanen i svenska som andraspråk ska anknyta till kursplanen i utbildning i svenska för invandrare. Vidare bygger delkurserna i engelska på den stegmodell som Skolverket tillämpar för moderna språk och engelska. Delkursplanerna i engelska är även anpassade efter den europeiska referensramen för språk GERS. Enligt det framlagda förslaget utökas omfattningen av den nationella kursplanen för engelska från 450 till 600 verksamhetspoäng, till följd av ett identifierat behov av detta. Likaså har en justering av verksamhetspoäng skett för den nationella kursen i svenska i relation till det befintliga centrala innehållet. Det centrala innehållet i de nationella kurserna engelska respektive svenska har emellertid inte reviderats. De nationella kursplanerna för svenska respektive svenska som andraspråk föreslås minskas från till 700 verksamhetspoäng. Eftersom den nya nationella kursplanen i svenska som andraspråk enligt regeringsuppdraget ska ansluta till kursplanen i utbildning i svenska för invandrare och bearbetningar har gjorts av den karaktär som redovisats ovan, har kursen minskat i omfattning. Då omfattningen av förslaget till ny kursplan i svenska som andraspråk överstiger 200 verksamhetspoäng har som ovan nämnts även nationella delkurser utarbetats. Gällande den nationella kursplanen för matematik finns det i nuvarande förslag inga parallellspår med förmågeuppdelning som i de övriga förslagen till kursplaner. Omfattningen av kursplanen för matematik gällande antal verksamhetspoäng föreslås förbli oförändrad. 2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd En alternativ lösning vore att enbart ge stöd till utbildningsanordnarna gällande hur de ska inrätta delkurser i syfte att skapa en likvärdig hantering. Skolverket anser emellertid att föreskrifter på området är nödvändigt då enbart informationsinsatser inte bedöms vara tillräckligt för att stödja verksamheterna att nå en enhetlig reglering. Ett av de främsta syftena med att inrätta delkurser på nationell nivå beskrivs ovan vara individanpassningen av elevens studier. Detta syfte riskerar att gå förlorat om föreskrifterna inte kommer till stånd. 3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen De föreslagna föreskrifterna avseende kursplaner berör främst kommunala huvudmän som bedriver kommunal vuxenutbildning samt rektorer, studie-och yrkesvägledare och lärare vid kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Även enskilda utbildningsanordnare och folkhögskolor med betygsrätt samt Kriminalvården som bedriver 3 (8)

14 utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning och andordnar dessa kurser, berörs av de föreslagna ändringarna. Likaså berörs de elever som läser en eller flera av de behandlade kurserna. Kalenderåret 2014 bedrev 238 kommuner kommunal vuxenutbildning. Vidare finns det cirka 100 utbildningsanordnare som beviljats betygsrätt inom vuxenutbildningen. 4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på Med stöd av förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning avser Skolverket att besluta om föreskrifter avseende kursplaner för nationella delkurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Gällande inrättandet av nationella delkurser kan detta ske under förutsättning att regeringen bemyndigar Skolverket att föreskriva om nationella delkurser. 1 Nuvarande utformning baseras på propositionen Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85) och tas fram på uppdrag av regeringen (U2015/2959/S). Skolverket avser även att i enlighet med ovan nämnda regeringsuppdrag och med stöd av 2 kap. 11 förordningen om vuxenutbildning, besluta om en ny nationell kursplan i svenska som andraspråk inklusive ändring av verksamhetspoäng, inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Enligt 20 kap. 6 skollagen (2010:800) ska det för varje kurs inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finnas en kursplan. Av bestämmelsen följer vidare att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om kursplaner, ämnesplaner och gymnasiepoäng. Sådana föreskrifter får innebära att kursplaner eller ämnesplaner inte ska finnas eller att gymnasiepoäng inte ska beräknas för vissa kurser. Motsvarande bestämmelse finns i 2 kap. 11 förordningen om vuxenutbildning i vilken det utöver nämnda reglering även stipuleras vad som ska framgå av en kursplan. Vidare framgår av 2 kap. 3 förordningen om vuxenutbildning att inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns det nationella kurser och orienteringskurser. Av 2 kap. 4 förordningen om vuxenutbildning följer vidare att nationella kurser inom kommunal vuxenutbildning får delas upp i delkurser. Huruvida nationella kurser ska delas upp i delkurser och antalet verksamhetspoäng varje delkurs ska omfatta, beslutas enligt nuvarande reglering, av rektorn, vilket följer av 2 kap 10 punkten 3 förordningen om vuxenutbildning. Vidare kommer rektorn fortsättningsvis kunna besluta om att inrätta delkurser för de nationella kurser som Skolverket inte har inrättat nationella delkurser, det vill säga gällande de nationella kurser som understiger 200 verksamhetspoäng. I övrigt ska de av Skolverket framtagna nationella delkurser följas då en nationell kurs delas upp. 5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen Enligt Skolverkets bedömning kan de föreslagna föreskrifterna komma att minska den administrativa bördan då föreskrifterna tillhandahåller framtagna nationella delkurser som innebär att varje utbildningsanordnare inte längre måste utforma egna indelningar av nationella kurser. Däremot kan den administrativa hanteringen komma att öka för lärarna 1 För att en myndighet skall få meddela föreskrifter krävs alltid att regeringen har gett myndigheten ett särskilt bemyndigande att göra det. Skolverket har i detta skede inte blivit bemyndigad att föreskriva om nationella delkurser, varför exakt bestämmelse inte kunnat anges. Föreskrifterna för framtagna förslag på nationella delkurser har således ej heller bifogats underlaget. 4 (8)

15 som undervisar i berörda kurser, dels genom administreringen av ett större antal kurser dels då betyg ska sättas efter varje avslutad delkurs. Enligt nuvarande reglering kan dock delkurser inrättas efter beslut av rektorn. Antalet tillfällen då betyg ska sättas behöver därmed inte öka jämfört med innan inrättandet av nationella delkurser. Vidare revideras kursplanen i svenska som andra språk på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning. Den innehållsmässigt delvisa överlappning som tidigare förelegat gentemot utbildning i svenska för invandrare har setts över. Således är förhoppningen att elever undviker att upprepa likartade delar och istället kan slutföra sina studier fortare och följaktligen minska en eventuell lånebörda genom en effektiviserad utbildning. Därmed kan införandet av nationella delkurser även komma att bli fördelaktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Gällande de föreslagna föreskrifternas överensstämmelse med EU-lagstiftning finns det en icke-bindande gemensam europeisk referensram för språk GERS, att förhålla sig till. Skolverket har beaktat detta ramverk i utarbetandet av förslag till kursplaner för nationella delkurser i engelska. I övrigt har föreskrifterna på detta område ingen anknytning till de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till EU. 7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Skolverket har under hösten 2015 börjat genomföra informationsinsatser om de kommande förändringarna inom vuxenutbildningen med anledning av de förslag som har lagts fram i propositionen Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85), för att ge huvudmännen möjlighet att förbereda sina organisationer på de förändringar som föreslås. Revideringar av kursplaner har då översiktligt berörts. Informationsinsatser kommer fortsatt pågå under Utöver detta regeringsuppdrag (som följer av regleringsbrev U2015/04701/S) har Skolverket fått i uppdrag att ta fram ett material för att stödja likvärdig bedömning och betygssättning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå i kurserna svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap. Detta uppdrag beräknar Skolverket att redovisa för Regeringskansliet i januari Vidare har regeringen gett Skolverket i uppdrag (U2015/3358/GV) att genomföra en kampanj med två syften. Ett syfte är att attrahera fler individer att vilja bli lärare inom utbildning i svenska för invandrare. Uppdragets andra syfte är att motivera lärare som redan idag arbetar med utbildning i svenska för invandrare och svenska som andraspråk inom den kommunala vuxenutbildningen, att fördjupa sin kompetens inom ämnet svenska som andraspråk. Det sagda genomförs för att öka utbildningsanordnares möjlighet att rekrytera behöriga lärare. Föreskrifterna avseende nationella delkurser föreslås träda i kraft den 1 juli Skolverket bedömer att det finns ett behov av att informera huvudmän, utbildningsanordnare och andra berörda om föreskrifterna bland annat på Skolverkets webbplats, vid konferenser, i nyhetsbrev och på sociala medier. Skolverket bedömer även att kompetensutvecklingsinsatser för undervisande personal kan komma att aktualiseras. 5 (8)

16 B Kommuner och landsting Markera med x ( ) Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting. ( x ) Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller landsting. Beskrivning av effekter för kommuner eller landsting utöver det som framkommer under avsnitt A ovan Skolverket bedömer, i enlighet med 14 kap. 3 regeringsformen, att de redovisade förslagen till föreskrifter om kursplaner inte innebär någon inskränkning i det kommunala självstyret. Däremot lämnar förslagen till kursplaner för nationella delkurser inte samma utrymme för huvudmännen att inrätta egenutformade delkurser, utan rektor kommer enbart att kunna besluta om att dela upp nationella kurser i delkurser i de fall då nationella delkurser inte har fastställts av Skolverket. Vidare kan smärre administrativa justeringar behöva göras till följd av ändrade kurskoder och benämningar. Dessa ändringar bedöms dock inte medföra några betydande kostnader. C Företag Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett. Markera med x ( x) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i avsnitt C. ( ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkterna i avsnitt C. 1. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen Skolverket bedömer att föreskrifterna om kursplaner inte kommer att ha någon direkt inverkan på företag. Det finns cirka 100 utbildningsanordnare som beviljats betygsrätt inom vuxenutbildningen. Storleken på dessa företag varierar. Smärre administrativa justeringar kan behöva göras till följd av ändrade kurskoder och benämningar. Dessa ändringar bedöms dock inte medföra några betydande kostnader. 6 (8)

17 2. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader. De föreslagna föreskrifterna om kursplaner föranleder att varje nationell delkurs kommer att få en ny benämning och kurskod. Dessa ändringar bedöms dock inte medföra några betydande kostnader eller någon administrativ börda. 3. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen Föreskrifterna bedöms inte medföra att utbildningsanordnarna måste vidta några särskilda kostnadsdrivande åtgärder, såsom att investera i nya datorprogram, anlita experthjälp eller anställa ytterligare personal. Föreskrifterna bedöms inte heller föranleda ändrade skattesatser eller avgifter. 4. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen Skolverket bedömer det inte vara sannolikt att föreskrifterna skulle leda till konkurrensnackdelar eller andra kostnadsmässiga konsekvenser för något enskilt företag. 5. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen Föreskrifterna torde inte innebära någon övrig påverkan på företagen. 6. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Skolverket bedömer att föreskrifterna inte föranleder att särskild hänsyn behöver tas till små företag vid kursplanernas utformning. D Samråd Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd Skolverket har med anledning av de föreslagna ändringarna av kursplaner organiserat ett flertal samrådsförfaranden för olika berörda målgrupper. Ett antal hearings har under tiden för utarbetandet av kursplanerna genomförts dels med lärare i svenska, svenska som 7 (8)

18 andraspråk, engelska och matematik, dels med berörda myndigheter, organisationer och lärosäten samt med rektorer. Skolverket har även organiserat fokusgruppträffar med olika lärare. Vidare har till varje kurs kopplats en expertgrupp bestående av legitimerade yrkesverksamma lärare. I processen med utarbetandet av kursplaner har även ett antal referenspersoner anslutits till varje kurs, som under det pågående arbetet haft till uppgift att bidra med synpunkter och kommentarer på de framtagna kursplaneförslagen. Sammantaget har antalet referenspersoner uppgått till ett tjugotal och cirka 15 expertlärare har medverkat. E Kontaktperson Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor Vid frågor kontakta projektledare undervisningsråd Maria Skoglöf, , eller jurist Alida Aspelund-Liljequist, (8)

19 Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 600p Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett internationellt studie- och arbetsliv. Syfte Undervisningen i ämnet engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda engelska i olika situationer och för skilda syften i vardags-, samhälls-, studieoch arbetsliv. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. I mötet med talat språk och texter ska eleven ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. Eleven ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevens intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på engelska. 1

20 Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Centralt innehåll Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleven välbekanta ämnesområden med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor. Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i sammanhang och delar av världen där engelska används. Lyssna och läsa reception Talad engelska, även med viss regional och social färgning, och texter från olika medier som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande. Olika former av samtal och sammanhängande talat språk, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar. Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och dramatiserad form, samt sånger och dikter. Sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar. Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte. Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk på engelska från Internet och olika medier. Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer och satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck, i det språk eleven möter. Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang. Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter. Tala, skriva och samtala produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften. Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner i sammanhängande tal och skrift. 2

21 Samtal och diskussioner samt argumentation för kommunikation och kontakt i olika situationer. Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar. Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet. Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer och satsbyggnad. Kunskapskrav Kunskapskrav för betyget E Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i talad och skriven engelska väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar eleven sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker eleven sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Kunskapskrav för betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kunskapskrav för betyget C Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i talad och skriven engelska väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnade och läsning. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 3

22 I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar eleven sig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Kunskapskrav för betyget B Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. Kunskapskrav för betyget A Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo och i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i talad och skriven engelska kan eleven i viss utsträckning väljer och använder strategier för lyssnande och läsning. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar eleven sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker eleven sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Betyget E Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i Betyget C Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i Betyget A Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo och i lättillgängliga texter i 4

23 måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i talad och skriven engelska väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar eleven sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker eleven sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven diskuterar översiktligt några måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i talad och skriven engelska väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnade och läsning. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar eleven sig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i talad och skriven engelska kan eleven i viss utsträckning väljer och använder strategier för lyssnande och läsning. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar eleven sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker eleven sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl 5

24 företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. 6

25 Engelska Nationell delkurs 1 Kurskod: GRNENG2xx Verksamhetspoäng: 100p Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett internationellt studie- och arbetsliv. Syfte Undervisningen i ämnet engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda engelska i olika situationer och för skilda syften i vardags-, samhälls-, studieoch arbetsliv. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. I mötet med talat språk och texter ska eleven ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. Eleven ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevens intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på engelska. 1

26 Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Centralt innehåll Kommunikationens innehåll Personlig information. Ämnesområden som är välbekanta för eleven. Intressen, vardagliga situationer, personer och platser; åsikter och känslor. Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Lyssna och läsa reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande. Olika former av enkla samtal och dialoger. Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form, samt sånger. Muntlig och skriftlig information samt meddelanden, till exempel skyltar och reklam. Språkliga strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse. Olika sätt att orientera sig i och välja bland texter och talat språk från Internet och andra medier. Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation och stavning, i det språk eleven möter. Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i talat språk och texter i olika situationer. Tala, skriva och samtala produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation. Språkliga strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel omformuleringar, gester och frågor. Språkliga företeelser som uttal och intonation samt ord, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck. Kunskapskrav Kunskapskrav för betyget E 2

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

OBS! Inga lexikon eller liknande hjälpmedel är tillåtna..

OBS! Inga lexikon eller liknande hjälpmedel är tillåtna.. Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Roma'hredovisnihg (både muntlig och skriftlig)

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Ämnet engelska behandlar kommunikation på engelska samt kunskaper om de områden där engelska används. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teckenspråk för hörande

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teckenspråk för hörande Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Prövning i Moderna språk 3

Prövning i Moderna språk 3 Prövning i Moderna språk 3 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Prövning i Moderna språk 1

Prövning i Moderna språk 1 Prövning i Moderna språk 1 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2

PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2 prövning grnengz Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2 Innan du anmäler dig till en prövning i Grundläggande engelska, bör du göra ett språktest på Vägledningscentrum,

Läs mer

Betygsskalan och betygen B och D

Betygsskalan och betygen B och D Betygsskalan och betygen B och D Betygsstegen B och D grundar sig på vad som står under och över i kunskapskraven för betygen E, C och A. Betygen B och D speglar en kunskapsprogression där eleven har påvisbara

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk 2012-11-06 Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk Grundläggande svenska som andraspråk innehåller fyra delkurser: Del 1, delkurs 1 (200 poäng) GRNSVAu Del 1, delkurs 2 (200 poäng) GRNSVAv Del

Läs mer

Inför prövning i Moderna språk steg 4

Inför prövning i Moderna språk steg 4 Inför prövning i Moderna språk steg 4 Prövningsansvarig lärare: Franska: Christoffer Gehrmann, email: Christoffer.Gehrmann@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: Antonio.S.Vazquez@vellinge.se Tyska:

Läs mer

Moderna språk. Ämnets syfte

Moderna språk. Ämnets syfte Moderna språk MOD Moderna språk Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Prövning i Moderna språk 5

Prövning i Moderna språk 5 Prövning i Moderna språk 5 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk 3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Judar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk jiddisch är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella

Läs mer

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk 3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

Matris för engelska, åk 7-9

Matris för engelska, åk 7-9 HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka innehållet i talat engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk grundläggande nivå våren 2016

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk grundläggande nivå våren 2016 prövning svenska som andraspråk grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Kurs: Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Innan du anmäler dig till en särskild prövning i Grundläggande

Läs mer

Centralt innehåll. Tala och samtala. Lyssna och läsa. Skriva. Kultur och samhälle. Tala och samtala. Lyssna och läsa.

Centralt innehåll. Tala och samtala. Lyssna och läsa. Skriva. Kultur och samhälle. Tala och samtala. Lyssna och läsa. ENGELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Gymnasiepoäng 200 Läromedel Läromedel anpassat för Svagrund t.ex. Språkporten Bas, (2011) (kapitel 1-5, bok och webb)

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning

Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Uppdraget Utgångspunkter Komvux

Läs mer

Prövning i Moderna språk 2

Prövning i Moderna språk 2 Prövning i Moderna språk 2 Prövningsansvarig lärare: Franska: Christoffer Gehrmann, email: Christoffer.Gehrmann@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: Antonio.S.Vazquez@vellinge.se Tyska: Jeanette

Läs mer

Utbildningsavdelningen (6) Dnr 2012:00084

Utbildningsavdelningen (6) Dnr 2012:00084 Utbildningsavdelningen 2012-02-15 1 (6) Dnr 2012:00084 Konsekvensutredning avseende Skolverkets förslag till kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för

Läs mer

Kursplanen i ämnet engelska

Kursplanen i ämnet engelska DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet engelska Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

Terminsplanering i Engelska årskurs 7 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Engelska årskurs 7 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Wings. I årskurs 7 arbetar vi med arbetsområdena musik, kläder, mat, i hemmet, i staden samt att leva i Storbritannien. Dessa arbetsområden berör allas vardag och

Läs mer

Information angående särskild prövning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Information angående särskild prövning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå Information angående särskild prövning i på grundläggande nivå Prövningen omfattar lyssna och läsa reception samt tala, skriva och samtala produktion och interaktion. Skriftlig del Uppsatsprov. Läsförståelseprov.

Läs mer

LPP i Engelska ht. 2016

LPP i Engelska ht. 2016 LPP i Engelska ht. 2016 Varför läser vi Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut Hur skall vi visa att vi når målen? jan 30 14:41 1 Varför läser vi engelska, samhällskunskap? Eleverna

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå; SKOLFS 2012:18 Utkom från trycket den 31 maj 2012 beslutade

Läs mer

Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 6 vt 2016 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 6 vt 2016 Ärentunaskolan I undervisningen utgår vi hela tiden för att utveckla nedan presenterade förmågor. I de allra flesta moment tränas majoriteten av förmågorna. I tabellen (kolumn 3) presenteras de förmågor som området främst

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för årskurs 8 i ämnet moderna språk - spanska

Lokal pedagogisk planering för årskurs 8 i ämnet moderna språk - spanska Annerstaskolan Lokal pedagogisk planering för årskurs 8 i ämnet moderna språk - spanska Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter händelser. Strategier för att uppfatta betydelsebärande

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena; Utkom från trycket den 1 mars 2011 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Pedagogisk planering Engelska årskurs 8, vecka 45-49 Television Broadcast och oregelbundna verb Varför: Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Kursplaner och kommentarer

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Kursplaner och kommentarer vuxenutbildningen Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kursplaner och kommentarer Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 e-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Ansvariga lärare: Mimi Säverman Annika Fällman Felipe Sanhueza mimi.saverman@edu.upplandsvasby.se annika.fallman@edu.upplandsvasby.se felipe.sanhueza@edu.upplandsvasby.se

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för svenskundervisning för invandrare; SKOLFS 2012:13 Utkom från trycket den 13 april

Läs mer

Förmågor och kunskapskrav i Engelska år 9 Reading kunskapskrav 2, 4, 6 och 7 i Infomentor E C A

Förmågor och kunskapskrav i Engelska år 9 Reading kunskapskrav 2, 4, 6 och 7 i Infomentor E C A Förmågor och kunskapskrav i Engelska år 9 Reading kunskapskrav 2, 4, 6 och 7 i Infomentor 1. Eleven kan förstå det innehållet och uppfatta tydliga detaljer i Eleven kan förstå det innehållet och uppfatta

Läs mer

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien Instruktioner Part 1: Glosor - träna på att uttala, stava samt veta vad den svenska motsvarigeten till ordet är. Glosorna får du i pappersform varannan måndag (jämna veckor), för att sätta i din läxpärm.

Läs mer

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk Grundsärskolan Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2

Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2 Spanska år 7 Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2 Inledning I kapitel 5 ska du få lära dig att berätta om du har något husdjur och om du har något annat favoritdjur. Du ska även få lära dig alfabetet

Läs mer

Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 7 vt 2016 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 7 vt 2016 Ärentunaskolan I undervisningen utgår vi hela tiden för att utveckla nedan presenterade förmågor. I de allra flesta moment tränas majoriteten av förmågorna. I tabellen (kolumn 3) presenteras de förmågor som området främst

Läs mer

MODERSMÅL FINSKA 1. Syfte

MODERSMÅL FINSKA 1. Syfte MODERSMÅL FINSKA 1 Sverigefinnar, judar, tornedalingar och romer är nationella minoriteter med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk finska, jiddisch, meänkieli och romani chib är officiella nationella

Läs mer

Kursplanen i ämnet teckenspråk för hörande

Kursplanen i ämnet teckenspråk för hörande DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet teckenspråk för hörande Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Bilaga 1 Konsekvensutredning 2017-05-22 1 (7) Dnr 6.1.1-2017:00341 och 6.1.1-2017: 413 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner

Läs mer

Food - Role play. Crime Presentation

Food - Role play. Crime Presentation Vecka 6-7 Food - Role play Or Crime Presentation Kommunikationens innehåll Lyssna och läsa reception Förstå talad engelska samt texter från olika medier. Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Läs mer

Engelska 7, ENGENG07, 100 p

Engelska 7, ENGENG07, 100 p Prövning Engelska 7, ENGENG07, 100 p Lärobok och litteratur McKay/Brodin/Clayton/Webster, Blueprint C, ISBN: 978-91-47-9196-6 En list på litterära verk skickas ut av läraren till studenterna. Romanerna

Läs mer

Prövning i Engelska 5, ENGENG05, 100 poäng

Prövning i Engelska 5, ENGENG05, 100 poäng Prövning i Engelska 5, ENGENG05, 100 poäng Här följer information om prövning, skriftlig och muntlig del, kursplan samt länkar till Skolverkets sida med exempel från tidigare nationella prov. 1. Skriftlig

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Syfte 1. KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 85 Centralt innehåll DEl 1. grundläggande läs och skrivfärdigheter

Läs mer

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000 Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Bilaga 3 2016-07-01 1 (4) Dnr 6.1.2-2016:1067 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Gemensam utbildningsplan för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF)

Gemensam utbildningsplan för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF) 2013-12-11 ALL 2014/2 Gemensam utbildningsplan för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF) Inledning TUFF ska bland annat syfta till att föräldrar till barn, som för sin kommunikation är beroende

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Ansvariga lärare: Mimi Säverman Annika Fällman Felipe Sanhueza mimi.saverman@edu.upplandsvasby.se annika.fallman@edu.upplandsvasby.se felipe.sanhueza@edu.upplandsvasby.se

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Studie- och yrkesvägledning i undervisningen Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. I en vid definition innefattar studie- och yrkesvägledning

Läs mer

LPP ENGELSKA LAG NORD ÅK 7 MAKING A NEWSPAPER

LPP ENGELSKA LAG NORD ÅK 7 MAKING A NEWSPAPER LPP ENGELSKA LAG NORD ÅK 7 MAKING A NEWSPAPER Detta arbetsområde kommer innehålla några olika delar. De olika delarna syfte är att ni ska fortsätta träna på de olika momenten som språkträning innebär.

Läs mer

Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 7 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 7 Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Allez Hop. I årskurs 7 arbetar vi med arbetsområden som handlar om att kunna berätta om sig själv, tala om vad klockan är, kunna kroppsdelar och kunna beställa på restaurang.

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Ramkursplan i teckenspråk för syskon till döva och hörselskadade barn

Ramkursplan i teckenspråk för syskon till döva och hörselskadade barn Ramkursplan 2013-06-19 ALL 2013/743 Fastställd av generaldirektör Greger Bååth den 24 juni 2013 Framtagen av Carin Lindgren, Malin Johansson och Helena Foss Ahldén Ramkursplan i teckenspråk för syskon

Läs mer

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1)

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1) Konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i läroplanen för förskolan - med anledning av regeringsuppdrag till om nationella it-strategier för skolväsendet Innehållet i konsekvensutredningen utgår

Läs mer

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev.

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Styrkedjan Regleringsbrev Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Regeringen anger vilka mål Skolverket ska arbeta mot och hur verksamheten ska finansieras och återrapporteras.

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Engelska 7 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod ENGENG07 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Skriftligt prov Teoretiskt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med examinator Bifogas Hedencrona m.fl Progress

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Allez Hop. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområden som handlar om att leva i olika fransktalande länder, att göra resor,om mode och kläder mm. Dessa arbetsområden berör allas

Läs mer

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning.

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning. SVENSKT TECKENSPRÅK Ett välutvecklat teckenspråk är av betydelse för dövas och hörselskadades lärande i och utanför skolan. När språket utvecklas ökar förmågan att reflektera över, förstå, värdera och

Läs mer

Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 7 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 7 Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Allez Hop. I årskurs 7 arbetar vi med arbetsområden som handlar om att kunna berätta om sig själv, tala om vad klockan är, kunna kroppsdelar och kunna beställa på restaurang.

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Nösnäsgymnasiet Prövning Engelska 5 och Engelska 6

Nösnäsgymnasiet Prövning Engelska 5 och Engelska 6 Nösnäsgymnasiet Prövning Engelska 5 och Engelska 6 2014-03-28 Ämne : Engelska 5 och Engelska 6 Kurskod: ENGENG05, ENGENG06 Poäng: 100 Information om vad prövningen innehåller och vilka förberedelser som

Läs mer

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO.

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. I planeringen nämns en mängd saker som berörs under arbetsområdets gång. Jag vill

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer