Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad Vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning"

Transkript

1 Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla ska kunna hitta ett lämpligt sätt att studera på. Studietakten kan vara snabb eller långsam, studierna kan bedrivas på dag- och kvällstid eller kanske helt på distans. Kommunen ansvarar för att de invånare som har rätt till vuxenutbildning och vill studera får det. Kommunen kan själv ordna utbildningen, eller köpa den av en annan utbildningsanordnare. 1/16

2 Publicerad Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Vuxenutbildningar Med vuxenutbildning menar vi i det här sammanhanget: Grundläggande vuxenutbildning. Gymnasial vuxenutbildning. Svenskundervisning för invandrare (sfi). Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux). Påbyggnadsutbildning. Kompletterande utbildning. Grundläggande vuxenutbildning Studierna i den grundläggande vuxenutbildningen är på samma nivå som den 9-åriga obligatoriska grundskolan. Utformningen skiljer sig emellertid åt. Utbildningen ordnas i kurser inom olika kunskapsområden: Svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi och hem- och konsumentkunskap. Utbildningen ska ge sådana kunskaper och färdigheter som behövs för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den ska också göra det möjligt att fortsätta att studera. Det är en rättighet att gå i grundläggande vuxenutbildning från och med den 1 juli det år man fyller 20 år. Det är varje studerandes erfarenheter, kunskaper och behov som avgör på vilken nivå som studierna ska påbörjas. Studierna kan kombineras med andra studier, arbete eller praktik, eftersom den som studerar själv väljer sin studietakt. Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning ska ge kunskaper och färdigheter på gymnasienivå. Behörighet till gymnasial vuxenutbildning har man: Från och med den 1 juli det år man fyller 20 år eller 2/16

3 Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad när man slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan. För varje kurs måste man också: Sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen ska ge. Ha förutsättningar att följa kursen. Gymnasial vuxenutbildning vänder sig först och främst till de som har missat hela eller delar av gymnasiet, men även de som redan har slutfört en utbildning kan gå. Målet kan då vara att skaffa sig bättre betyg eller läsa något ämne som inte ingick i den tidigare utbildningen. Svenskundervisning för invandrare (sfi) Svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Alla som är folkbokförda i en kommun och som inte har grundkunskaper i svenska har rätt att studera i sfi från och med den 1 juli det år de fyller 16 år. Den som vill studera sfi ska vända sig till sin kommun. Kommunens studieoch yrkesvägledare inom vuxenutbildningen kan hjälpa till med att planera studierna. Sfi kan kombineras med annan utbildning, arbetslivsorientering eller praktik. Sfi kan studeras samtidigt som eleven får ersättning från sjukkassan och kan också kombineras med aktiviteter som erbjuds inom hälso- och sjukvården. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) Särvux är utbildning för vuxna med en utvecklingsstörning som vill komplettera sin utbildning. Man får studera på särvux från och med den första juli det år man fyller 20 år. Utbildningen består av fristående kurser och ska ge kunskaper som motsvarar de som ges i den obligatoriska särskolan och i gymnasiesärskolans nationella program. Man kan välja att studera en enda kurs, eller olika kombinationer av kurser. Grundläggande särvux är en rättighet för den som har en utvecklingsstörning och saknar de kunskaper som utbildningen i den obligatoriska särskolan ska ge. 3/16

4 Publicerad Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Gymnasial särvux vänder sig till den som har slutfört sin utbildning i gymnasiesärskolan. Utbildningen på gymnasial särvux motsvarar utbildningen på nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan. Påbyggnadsutbildning Påbyggnadsutbildning är yrkesutbildning som erbjuds genom den kommunala vuxenutbildningen. Utbildningen ska ge vuxna utbildningar som leder till en ny nivå inom ett yrke eller till ett nytt yrke. Exempel på påbyggnadsutbildning är trafiklärare, yrkesförare persontransporter, buss, elevassistent och barnskötare. Utbildningarna kan variera mellan 10 och 60 veckor och sker i samverkan med näringslivet. Kompletterande utbildning Kompletterande utbildningar är en utbildningsform som ligger helt utanför det offentliga utbildningssystemet. De kompletterande utbildningarna bedrivs inte av kommunen, utan av fristående utbildningsanordnare som staten stöder. Utbildningarna ger inte någon formell behörighet till fortsatta studier, utan kan ses som ett komplement till gymnasial utbildning och koncentrerar sig ofta på ett ämnes- eller yrkesområde. Det finns cirka 150 utbildningsanordnare som erbjuder utbildningar inom till exempel konst, hantverk och teater De flesta av utbildningarna har en avgift och för vissa av dem kan man få studiestöd. Mer information om elevavgifter och studiestöd lämnas av respektive utbildningsanordnare. Studera i vuxenutbildningen Man söker eller anmäler sig genom att kontakta vuxenutbildningen i sin hemkommun. I de flesta fall finns det information på kommunens webbplats om hur det går till. För det mesta är det möjligt att få sina tidigare kunskaper testade för att kunna välja rätt nivå på sina studier, eller för att eventuellt förkorta utbildningstiden. 4/16

5 Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen kan hjälpa till med att planera studierna. Den som vill gå en kompletterande utbildning måste vända sig direkt till utbildningsanordnaren. Mer information: På Sveriges Kommuner och Landstings webbplats finns adresser till alla kommuner i Sverige. Arbetsmiljö En bra arbetsmiljö är viktig för att man ska trivas och klara av att genomföra utbildningen. Arbetsmiljön beror på många olika saker. Rummen, möblerna, ljus, ljud och luft har stor betydelse. Även studietakten, skrivna och oskrivna regler samt samarbetet mellan olika grupper och individer påverkar hur vi mår. Arbetsmiljölagen gäller för alla utbildningar, precis som för vilken annan arbetsplats som helst. Mer information: På Arbetsmiljöverkets webbplats kan man läsa mer om arbetsmiljölagen och arbetsmiljön för de som studerar. Avgifter Undervisningen för den kommunala vuxenutbildningen är avgiftsfri, men utbildningen har rätt att ta betalt för faktiska kostnader för sådana läromedel, verktyg, skyddskläder och andra hjälpmedel som varje studerande har för sitt eget bruk och behåller som sin egendom. 5/16

6 Publicerad Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Utbildningen har även rätt att ta ut mindre avgifter i samband med till exempel studiebesök. De kompletterande utbildningarna har däremot en kursavgift. Betyg Betyg sätts av läraren. Före betygssättningen ska läraren berätta hur den som studerar ligger till och informera om vad som krävs för att nå de olika betygsstegen. Läraren ska kunna motivera det betyg som sätts. Det är inte möjligt att överklaga ett betyg men det finns en möjlighet att göra en prövning i kursen. Samlat betygsdokument Den som har slutfört olika kurser har rätt att få ett betygsdokument som visar vilka kurser eller delkurser som man har slutfört och vilka betyg som man har fått på de olika kurserna. Den som har gått en individuell kurs eller en orienteringskurs, eller som vill få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg, har rätt att få ett intyg. Intyg utfärdas av rektorn. Grundläggande vuxenutbildning Betyg sätts på genomförd kurs eller delkurs. Studerande med betyg från samtliga delkurser av en kurs ska få ett sammanfattande betyg på hela kursen. Det finns tre betygssteg: G (Godkänt), VG (Väl godkänt) och IG (Icke godkänt). När den som studerar har nått målen i alla kärnämnen ska ett slutbetyg utfärdas. Att nå målen betyder att man ska ha fått minst G. Till kärnämnena räknas svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap, men även andra ämnen finns i utbildningen. Gymnasial vuxenutbildning Betyg sätts på genomförd kurs eller delkurs och på projektarbete. Den som har betyg från samtliga delkurser av en kurs ska få ett sammanfattande betyg på hela kursen. I gymnasial vuxenutbildning finns fyra betygssteg: G (Godkänt), VG (Väl godkänt), MVG (Mycket väl godkänt) och IG (Icke godkänt). Betygen sätts efter de mål och betygskriterier som finns i kursplanerna. 6/16

7 Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad Den som har slutfört samtliga kärnämneskurser (600 gymnasiepoäng) och andra kurser, delkurser eller projektarbeten som enligt kursplanerna når sammanlagt minst gymnasiepoäng, har rätt till slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning (sammanlagt gymnasiepoäng). Kärnämnen inom gymnasial vuxenutbildning är samma kärnämnen som finns i samtliga nationella program i gymnasieskolan, utom idrott och hälsa och estetisk verksamhet. Påbyggnadsutbildning Kurser inom påbyggnadsutbildningen redovisas i ett slutbetyg. Till slutbetyget ska det bifogas en översikt som visar utbildningens syfte och yrkesinriktning. Betyg ska sättas på varje avslutad kurs. Som betyg används beteckningarna Godkänt (G), Väl godkänt (VG) eller Icke godkänt (IG). Kompletterande utbildning Deltagare i kompletterande utbildningar får ett betyg eller intyg från utbildningsanordnaren med omdömen som varje skola själv bestämmer. Många skolor utfärdar också diplom. Eftersom skolorna inte följer några nationella kursplaner har utbildningsbevisen ingen officiell status. Slutomdömet ger därför inte poäng i ansökan till högre utbildning. Svenska för invandrare I svenska för invandrare finns två betygssteg: G (Godkänt) och VG (Väl godkänt). Om en elev inte når betyget G ska läraren i ett intyg ange vad eleven kan i förhållande till kursens mål. Särvux Betyg sätts på varje avslutad kurs eller delkurs inom den del av grundläggande särvux som motsvarar grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Inom den del av grundläggande särvux som motsvarar träningsskolan i grundsärskolan ska ett intyg om att eleven har deltagit i kursen utfärdas efter avslutad kurs. Betygsskalan i särvux är tvågradig och omfattar betygen Godkänt (G) och Väl godkänt (VG). Betyget ersätts med intyg för de elever som inte når betyget G. 7/16

8 Publicerad Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Extra stöd Den som känner sig i behov av extra stöd ska ta kontakt med en lärare eller en studie- och yrkesvägledare. Tillsammans kan man komma överens om en plan för studierna och bestämma vilka mål som ska uppnås och hur det ska gå till. Kanske löser sig problemen om kurserna kan läsas i en annan studietakt eller om en kurs tas bort eller byts mot en annan. Den som har barn eller arbete eller både och har möjlighet att läsa på kvällstid eller på deltid. För studerande inom den kommunala vuxenutbildningen är det också ofta möjligt att läsa på distans. Studie- och yrkesvägledarna inom den kommunala vuxenutbildningen har information om vilka möjligheter som finns. Många vuxna har kanske varit borta från studier under en lång tid och kan behöva hjälp med sin studieteknik. För att få hjälp kan man tala med sin lärare eller en studie- och yrkesvägledare. Individuell studieplan Alla som studerar i vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. Planen ska tas fram när studierna inleds och kan förändras under studietiden. I studieplanen ska det bland annat stå om vilka utbildningsmål den som studerar har och hur många poäng man läser. Det är lärarna eller studie- och yrkesvägledarna som tillsammans med de som studerar tar fram den individuella planen. Rektorn vid skolan ansvarar för att det görs. Prövning Den som vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har rätt att göra en prövning i alla ämnen utom orienteringskurser, individuella kurser och projektarbeten. Det innebär att man läser en kurs på egen hand och genomgår en examination. Varje prövning kostar högst 500 kronor per kurs. Avgift får inte tas ut för prövning om den som studerar har fått betyget Icke godkänt (IG) på den kurs som prövningen gäller. Man kan göra hur många prövningar man vill. Ett betyg kan inte sänkas, även om man misslyckas på prövningen. Prövningar får bara göras i en kommun som ordnar den aktuella kursen. 8/16

9 Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad Styrdokument Vuxenutbildningen ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Det är kommunerna som har huvudansvar för verksamheten. För att styra verksamheten finns olika styrdokument och här ges några exempel: Skollag Skollagen, som stiftas av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om vuxenutbildningen. Förordningar En förordning innehåller bestämmelser och beslutas av regeringen. Det finns flera förordningar för vuxenutbildningen, till exempel förordningen för vuxenutbildning och förordningen om utbildning vid kriminalvård i anstalt. Läroplan (Lpf 94) All läroplaner är också förordningar. Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) bestäms av regeringen och anger vad vuxenutbildningen har för uppgifter, övergripande mål, samt de värden som ska ligga till grund för undervisningen. Kursplaner Kursplanerna anger kraven i utbildningen. För varje nationell kurs i vuxenutbildningen ska det finnas en kursplan som beslutas av Skolverket. Kursplanen beskriver syfte och mål med kursen, och vilken kunskapsnivå alla ska ha nått vid kursens slut. För lokala kurser beslutar styrelsen för utbildningen om kursplaner. Skolplaner Varje kommun ska ha en skolplan som visar hur kommunens utbildning ska organiseras och utvecklas. I den ska det stå vad kommunen tänker göra för att skolorna ska nå de nationella målen. Mer information: På Skolverkets webbplats kan man läsa mer om de dokument som styr vuxenutbildningen. 9/16

10 Publicerad Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Välja utbildning Vad man väljer att läsa beror förstås på vad man vill uppnå med sina studier. Någon kanske har missat grundskolan och vill läsa in kunskaper för att sedan skaffa sig gymnasiekompetens och därefter söka vidare till högskola eller annan utbildning. Någon annan vill få ett högre betyg i till exempel engelska och historia. Andra orsaker kan vara att man vill skaffa sig en yrkesutbildning eller gå vidare inom sitt yrke. Den som känner sig osäker på sitt val kan ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare i den kommunala vuxenutbildningen. Det är vägledarens uppgift att hjälpa till med att ta reda på vilka behoven är. Hon eller han kan också svara på frågor om vad som krävs för att senare komma in på olika utbildningar. Fortsatta studier Behörighet Många som har slutfört eller kompletterat sin utbildning inom den gymnasiala vuxenutbildningen söker vidare till högskola, kvalificerad yrkesutbildning, påbyggnadsutbildning eller folkhögskola. Beroende på vad man vill studera brukar man behöva vissa speciella kunskaper, så kallad behörighet. Det kan vara vissa gymnasiekurser man ska ha läst, färdigheter inom ett visst område eller arbetslivserfarenhet. Urval När antalet sökande är större än antalet platser måste ett urval göras. I regel går platsen till den med högst poäng. Poängen eller meritvärdet kan grunda sig på slutbetyget från den kommunala vuxenutbildningen eller resultat på högskoleprovet. Även intervjuer, personliga brev och arbetsprover kan användas. Studie- och yrkesvägledaren på utbildningen kan hjälpa till med att ta reda på vad som gäller för olika utbildningar. En god idé är att ta kontakt med vägledaren i god tid för att diskutera olika intresseområden och planera studierna. Observera att nya regler för tillträde till högskolan kommer att träda i kraft från och med höstterminen /16

11 Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad Mer information: En samlad information om all utbildning i Sverige hittar man på Skolverkets webbplats Utbildningsinfo.se På Högskoleverkets webbplats studera.nu finns mer information om högskolestudier och om högskoleprovet. Information om folkhögskolor finns på Folkhögskolornas informationstjänst. Information om kvalificerad yrkesutbildning finns på Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. Information om olika yrken och arbetsmarknadsutsikter finns hos Arbetsförmedlingen. 11/16

12 Publicerad Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Påverka utbildningen Det står i läroplanen att alla studerande ska kunna påverka, vara delaktiga och ta ansvar för utbildningen. Det räcker inte att undervisa om demokrati, utbildningen ska också arbeta på ett demokratiskt sätt. 12/16

13 Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad Hur kan man påverka? Om man har synpunkter på utbildningen vänder man sig till: Lärare och annan personal - om det gäller frågor som handlar om klassen eller gruppen och det som händer en vanlig dag i utbildningen. Rektor - om det handlar om ekonomiska frågor eller om personalen inte kan hjälpa till. Ansvarig tjänsteman eller politiker i kommunen - om det gäller större frågor som rektorn inte kan göra något åt. Hit vänder man sig också om man tycker att rektorn inte lyssnar på åsikterna. Den som fortfarande inte är nöjd med hanteringen av situationen eller kanske anser att en kommun inte följer de bestämmelser som gäller kan kontakta Skolverket. Skolverket är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att alla huvudmän för den offentliga skolverksamheten uppfyller alla krav. I vissa frågor kan man också ta kontakt med Skolväsendets överklagandenämnd som är en egen myndighet som kan pröva vissa överklagade beslut. De flesta ärenden handlar om mottagande av elever i gymnasieskolan och mottagande av elever i kommunal vuxenutbildning (komvux). Mer information: Skolverkets webbplats. Skolväsendets överklagandenämnds webbplats. Om fler tycker likadant Ju fler som tycker likadant om något, desto lättare är det att förändra. Ett bra sätt att få igenom sina idéer är att engagera sig tillsammans med andra. 13/16

14 Publicerad Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning I vuxenutbildningen är klassråd och studeranderåd inte obligatoriska, utan det är upp till dem som studerar att organisera sig. En bra idé är att ta reda på om det finns klassråd eller studeranderåd. Välja utbildning Ett sätt att påverka är via möjligheten att kunna välja utbildningsanordnare. Denna möjlighet ställer krav utbildningarnas kvalitet. Det bästa man kan göra är att ta kontakt med utbildningsanordnaren, ställa frågor, gå på besök, prata med rektor, personal och andra som studerar. Alla utbildningsanordnare ska skriva arbetsplaner och kvalitetsredovisningar som man kan läsa. Man kan också fråga efter resultat från olika utvärderingar av verksamheten. Vad kan man påverka? De studerandes rätt till inflytande och ansvar gäller inte bara undervisningen, utan också arbetsmiljö och till exempel läroböcker och schema. Arbetsmiljön Arbetsmiljölagen gäller för alla utbildningar, precis som för vilken annan arbetsplats som helst. En trygg arbetsmiljö är en förutsättning för de studerandes kunskapsutveckling. I arbetsmiljölagen står det att de som studerar har rätt till inflytande över sin arbetsmiljö och sin arbetssituation. Den som är missnöjd med arbetsmiljön, till exempel stress, buller, städning eller ventilation, kan vända sig till elevrådet eller elevskyddsombudet. Elevskyddsombudet kan ta ärendet vidare till rektor. Inom vuxenutbildningen bestäms antalet elevskyddsombud med hänsyn till de studerandes antal och arbetsförhållanden. Om inget händer kan man gå vidare till den tjänsteman eller politiker i kommunen som är ansvarig för vuxenutbildningen eller till utbildningens styrelse, och i sista hand till Arbetsmiljöverket. 14/16

15 Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad Likabehandlingsplan Alla har rätt att känna sig trygga under sin utbildning. Lärare och annan personal är skyldiga att aktivt förebygga mobbning och kränkande behandling och snabbt få slut på detta om det förekommer. Varje utbildningsanordnare måste också ha en likabehandlingsplan där det står hur man ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen ska tas fram och följas upp tillsammans med de som studerar. Den som känner sig mobbad eller kränkt under sin utbildning ska berätta det för sin lärare. Om det inte blir bättre ska man kontakta rektor. Om man upplever att utbildningsanordnaren inte gör tillräckligt kan man ta kontakt med Barn- och elevombudet som kan driva ärendet vidare. Dit kan man också vända sig om man känner sig kränkt av en lärare. Barn- och elevombudet finns på Skolverket och jobbar för de studerandes rättigheter i vuxenutbildningen. Det är utbildningsanordnarens ansvar att få slut på mobbning och kränkande behandling, inte den studerandes. Mer information: På Arbetsmiljöverkets webbplats kan man läs mer om arbetsmiljölagen, elevskyddsombud och arbetsmiljön för den som studerar. Här finns också tips på hur man kan arbeta för att förbättra arbetsmiljön. Läs mer om Barn- och elevombudet, barn- och elevskyddslagen och likabehandlingsplaner. Eget ansvar Att kunna vara delaktig och ha möjlighet att påverka hänger ihop med att ta ansvar. Som studerande inom vuxenutbildningen förväntas man ta personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö och med hjälp av lärare och studieoch yrkesvägledare aktivt jobba för att utbildningen ska bli så lyckad som möjligt. 15/16

16 Publicerad Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Att närvara vid lektioner, sköta grupparbeten och egna inlämningsuppgifter är den studerandes eget ansvar. Det finns ingen obligatorisk närvaro i vuxenutbildningen, men den som får studiestöd riskerar att bli av med det om inte kurserna slutförs. Undervisningen I läroplanen och skollagen står det att de som studerar har rätt till inflytande över undervisningen. De studerandes rätt till inflytande Som studerande inom vuxenutbildningen har man stor möjlighet att påverka sin undervisning, till exempel vad man vill läsa och på vilken nivå. Man har också rätt att påverka undervisningens form och innehåll, och pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Stor hänsyn ska tas till individuella förutsättningar och behov. Lärarna ska bland annat: Planera och utvärdera undervisningen tillsammans med de som studerar. Uppmuntra de studerande som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det. Se till att alla får ett verkligt inflytande, oavsett social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning. 16/16

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning; SFS 2001:159 Utkom från trycket den 19 april 2001 utfärdad den 1 mars 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kommunal vuxenutbildning; SFS 2002:1012 Utkom från trycket den 13 december 2002 utfärdad den 21 november 2002. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Gymnasieskola Publicerad 01.11.2007

Det svenska skolsystemet: Gymnasieskola Publicerad 01.11.2007 Det svenska skolsystemet: Gymnasieskola Publicerad 01.11.2007 Gymnasieskola Nästan alla elever i grundskolan går vidare till gymnasieskolan. Den svenska gymnasieskolan ger grundläggande kunskaper för yrkes-

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om vuxenutbildning; SFS 2011:1108 Utkom från trycket den 15 november 2011 utfärdad den 3 november 2011. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:1090 Utkom från trycket den 12 september 2006 utfärdad den 31 augusti 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Utbildningsinspektion i Östhammars kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2007:3316 Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Upprättad i april 2011 2 Gymnasiesärskolan - Kvalitetsredovisning för år 2010 Gymnasiesärskolan ska utifrån varje

Läs mer

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev.

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Styrkedjan Regleringsbrev Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Regeringen anger vilka mål Skolverket ska arbeta mot och hur verksamheten ska finansieras och återrapporteras.

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut 2012-09-25 Dnr 43-2011:1859 Linköpings kommun bildningsnamnden@linkoping.se Rektorerna för vuxenutbildning Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Linköpings kommun 2 (12)

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01 Grundskola Grundskolan, eller grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan, är obligatorisk i Sverige. Det betyder att alla barn har skolplikt

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Skolans styrdokument Riksdagen Regeringen - nationella program - programmens struktur - programmens omfattning

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Växjö kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2005:1199 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2 Sammanfattande

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för läsåret 2015 2016 HITTA TILL OSS Vår expedition finns på Brogårdsskolan Gamla Kyrkogatan 2, Kristinehamn Studie- och yrkesvägledare 0550-874

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2014-15 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

i skolan och i fritidshemmet

i skolan och i fritidshemmet KALMAR Rättigheter och skyldigheter i skolan och i fritidshemmet Om dina rättigheter och skyldigheter Skolan ska upplysa dig och dina föräldrar om vilka rättigheter och skyldigheter ni har, vilka krav

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

Utbildningsavdelningen (6) Dnr 2012:00084

Utbildningsavdelningen (6) Dnr 2012:00084 Utbildningsavdelningen 2012-02-15 1 (6) Dnr 2012:00084 Konsekvensutredning avseende Skolverkets förslag till kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux juni 2012 Ansvarig rektor Namn Elisabeth Wikberg Datum 2012-06-19 Tjörn Möjligheternas ö Verksamhetens namn Särvux särskild utbildning för vuxna Viktigaste lagar,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Reviderad februari 2015 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna; SFS 2010:2016 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning Carlbeck-kommittén har utrett utbildningen för personer med utvecklingsstörning. Kommittén skrev ett delbetänkande

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Utbildningsinspektion i Österåkers kommun Komvux Österåker Dnr 53-2007:3315 Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Skolinspektionen (tidigare

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Skolhuvudmän Publicerad 01.11.2007 Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning I Sverige delas ansvaret för förskolan, skolan och vuxenutbildningen mellan riksdag, regering,

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet Introduktionsprogrammet Från och med höstterminen 2011 får gymnasieskolan fem introduktionsprogram som ersätter det individuella programmet (IV) för dem som inte är behöriga till ett nationellt program.

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna

Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna 2013-2014 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö. Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada kan läsa

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige och andra länder, höstterminen 2012.

Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige och andra länder, höstterminen 2012. Extra försättsblad med kodnummer. Studenten fyller i sitt namn och personnummer. Detta blad rivs loss av skrivvakten då studenten lämnar in skrivningen. Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning

Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Uppdraget Utgångspunkter Komvux

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:530 Utkom från trycket den 23 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer