Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen"

Transkript

1 Utbildningsinspektion i Växjö kommun Vuxenutbildningen Dnr :1199 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2 Sammanfattande bedömning...3 Bedömning av resultaten...3 Bedömning av verksamheten...5 Bedömning av förutsättningarna...7 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i Vuxenutbildningen och besök har genomförts under perioden den 5-9 september samt den 13 september I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för utbildningsinspektionen. Inspektionen riktas mot hur verksamheten genomförs samt dess förutsättningar och resultat. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån läroplan och övriga skolförfattningar. Information om inspektionen finns i separata material och på Skolverkets hemsida Huvudmannen har ansvar för att de brister som inspektörerna lyfter fram i den sammanfattande bedömningen åtgärdas. Åtgärderna skall redovisas till Skolverket vilket framgår av Skolverkets beslut. Skolverket följer också upp effekterna av inspektionen om ca två år. Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömningar är dels dokument från kommunen och Vuxenutbildningen, dels den information som samlats in under besöket. Även annan information om kommunen och skolan som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat på annat sätt har använts. I Vuxenutbildningen intervjuades representanter för skolledning, lärare, studerande, vägledare samt personal som svarar för introduktionsfrågor i Växjö kommun. Även andra iakttagelser i skolmiljön och studier av dokument som finns på skolan utgör underlag för kvalitetsbedömningen. 1

2 Beskrivning av skolan/rektorsområdet Vuxenutbildningen Kommunal vuxenutbildning, gymnasial nivå 2 Antal studerande Heltidsplatser 595 Antal studerande Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Heltidsplatser 140 Antal studerande 437 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda, särvux 55 Svenskundervisning för invandrare, sfi 200 Vuxenutbildningen i Växjö kommun bedrivs dels i egenregi genom gymnasienämnden och Komvux Växjö, dels i form av entreprenadsatt vuxenutbildning på gymnasial nivå och egenregi inom ramen för enheten för arbete och utveckling. Enheten arbete och utveckling svarar, sedan den 1 januari 2005, för all beställning och upphandling av vuxenutbildning. Enheten är organiserad direkt under kommunstyrelsen. Enheten uppdrar åt gymnasienämnden att genomföra all grundläggande vuxenutbildning, all särvux, all sfi samt cirka 60 procent av den gymnasiala vuxenutbildningen. Gymnasienämndens uppdrag utförs av Komvux Växjö. Resterande 40 procent av den gymnasiala vuxenutbildningen drivs dels på entreprenad genom fem olika anordnare, dels i egenregi (arbetsmarknadsenheten) i form av orienteringskurser (30 helårsplatser) och datautbildning (40 helårsplatser). Den entreprenadsatta gymnasiala vuxenutbildningen genomförs av: Utbildningsanordnare Heltidsplatser Drivkraft, restaurang och storhushåll. 10 Folkuniversitetet, moderna språk 10 Lernia, omvårdnad, industri, bygg, hantverk 50 NTI-skolan, distansutbildning 6 Tid och tanke, ekonomiutbildning 20 Kommunens infrastruktur för vuxenutbildning innehåller förutom utbildning också central antagning till all gymnasial och grundläggande vuxenutbildning. Central vägledning inför studier finns på Centralen och öppet handledningsstöd för studerande på kommunens lärcentrum Studeum. Dessa infrastrukturella delar är organiserade under enheten för arbete och utveckling. Den entreprenadsatta delen av verksamheten samt den verksamhet som utförs av enheten arbete och utveckling leds av en centralt placerad rektor organiserad under enheten arbete och utveckling. Huvuddelen av vuxenutbildningen uppdras åt gymnasienämnden och genomförs av Komvux Växjö. Komvux Växjös verksamhet inom området leds av tre rektorer. På Komvux Växjö finns ytterligare en rektor med ansvar för kvalificerad yrkesutbildning och uppdragsutbildning.

3 Sammanfattande bedömning Inspektörerna bedömer att verksamheten övergripande är av god kvalitet och har under besöken hos utbildningsanordnare mött en lugn och trygg miljö präglad av goda normer och värden hos såväl personal som studerande. Inspektörerna vill särskilt framhålla positiva faktorer som en väl utbyggd och fungerande infrastruktur, kompetent och behörig lärarpersonal samt samverkan mellan Komvux Växjö och kommunens integrationshandläggare kring sfi-utbildningen. Det finns enligt inspektörernas bedömning behov av förbättringsinsatser i verksamheten inom följande områden: - Kursplanemål och betygskriterier i den enskilda kursen bör, i alla skolformer, behandlas kontinuerligt under hela kursen samt tydligt kopplas till olika arbetsområden och bedömningstillfällen. - Komvux Växjö bör analysera orsakerna till kunskapsresultaten på gymnasial nivå i syfte att nå en högre grad av måluppfyllelse inom den gymnasiala delen. Vidare bör Komvux Växjö vidta ytterligare insatser för att möjliggöra en mer likvärdig betygssättning. - Bedömningsmetoderna inom vårdutbildningen på Komvux Växjö bör struktureras så att varje bedömningstillfälle ger de studerande möjlighet att nå alla betygsnivåer - Rektorernas pedagogiska ledning av verksamheten på gymnasial nivå bör förbättras och ansvarsfördelningen mellan rektorerna för Komvux Växjös vårdutbildning måste bli tydligare. - Studerandeinflytandet bör förbättras, såväl formellt som reellt. - Sfi-undervisningen bör organiseras så att de studerande ges möjlighet att kombinera studier med arbete eller praktik. Inspektörerna bedömer att nedan angivna brister snarast skall åtgärdas: - Kursuppläggning och betygssättning inom särvux måste ses över. (12 kap. 1 skollagen, 2 kap. 1 och 4 kap. 1 särvuxförordningen). Bedömning av resultaten Inspektörerna har granskat hur skolans studerande utvecklar kunskaper, normer och värden enligt målen i läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, avsnitten 2.1 och 2.2 Någon övergripande och samlad resultatredovisning för kommunens vuxenutbildning finns inte vid tiden för besöket. Komvux Växjö redovisar ett urval av resultat, framförallt på gymnasial nivå, i sin kvalitetsredovisning. Resultat för sfi redovisas i form av antal satta betyg men ger ingen information om genomströmning eller antal avhopp. Kommunen har under inspektionens gång redovisat att kvalitetsredovisningen för 2005 kommer att innehålla en tydlig redovisning av hela verksamhetens resultat. De resultat som redovisas på gymnasial nivå av Komvux Växjö för våren 2005 visar att en hög andel, 14 procent jämfört med ett riksgenomsnitt på 9 procent, av eleverna får betyget Icke Godkänd. Skolans betygsstatistik visar att betygen 3

4 varierar kraftigt mellan olika kurser. Andelen studerande med betyget Icke Godkänd är låg (6-7 procent) i A-kurserna i matematik, svenska och engelska medan den är hög (25-40 procent) exempelvis i samhällsorienterande A-kurser som historia, religion och samhällskunskap. Den stora variationen mellan betygssättningen i olika kurser kan indikera att det finns tveksamheter kring likvärdigheten i betygssättningen. Inspektörerna bedömer därför att ytterligare insatser krävs för att stärka likvärdigheten i betygssättningen. Enligt lärare och skolledning beror den höga andelen studerande med betyget Icke Godkänd till stor del på att studerande som gör avbrott sent i en kurs inte registreras som avbrott utan får betyget Icke Godkänd. Skolledningen menar att det efter ett fastställt datum under kursen finns tillräckligt underlag för att sätta betyg. Förordningen om kommunal vuxenutbildning anger att betyg skall sättas efter slutförd kurs, skolan bör därför grunda avgörandet om avbrott eller betyg på när kursen kan anses slutförd för den enskilde eleven. En jämförelse mellan nationell statistik och skolans resultat visar att resultatnivån på Komvux Växjös gymnasiala kurser ligger under riksgenomsnittet. Hanteringen av avbrott på gymnasial nivå kan vara en stor del av förklaringen men inspektörerna bedömer att Komvux Växjö bör analysera om det finns fler förklaringar och om registreringen av avbrott hanteras på ett korrekt sätt. Kunskapsresultaten som inspektörerna tagit del av i den entreprenadsatta gymnasiala vuxenutbildningen visar goda resultat och en mycket låg andel studerande med betyget Icke Godkänd. Den redovisning inspektörerna har tagit del av är dock inte fullständig och det är därför svårt att dra några säkra slutsatser av denna. Kunskapsresultaten i sfi är svårtolkade men huvuddelen av de studerande fullföljer utbildningen fram till ett betyg på C eller D-nivå. Komvux Växjö bör också sammanställa en tydlig redovisning av kunskapsresultaten i sfi. Kunskapsresultat för särvux redovisas inte alls och är inte mätbara eftersom betyg inte sätts. De studerande informeras om kursplanemål och betygskriterier i början av kursen och en återkoppling sker oftast i slutet av kursen i samband med motivering av satta betyg. Mål och betygskriterier bör löpa som en röd tråd genom hela kursen och kontinuerligt kopplas till olika arbetsområden och bedömningstillfällen. Processinriktat arbetssätt används i hög utsträckning i den gymnasiala utbildningen men inspektörerna bedömer att processen oftast kopplas till den enskilde lärarens planering snarare än till kursplanemål. Kontinuerlig koppling till mål och betygskriterier avser att ge den studerande en klar bild av sambandet mellan det pedagogiska arbetet och kursplanemålen. Inspektörerna bedömer med detta som grund att verksamheten bör sträva efter att tydligare koppla kursplanemål och betygskriterier till olika arbetsområden och bedömningstillfällen inom kursens ram. Verksamheten har ingen struktur för att mäta hur väl läroplansmålen, exempelvis normer och värden, uppfylls. Enkäter och utvärderingar i olika delar av verksamheten ger till del svar på måluppfyllelsen men en samlad bild saknas. 4

5 Inspektörerna bedömer att verksamheten bör skapa en struktur för att följa upp i vilken grad läroplansmålen nås. Sammanfattning Inspektörerna bedömer att verksamhetens kunskapsresultat är av god kvalitet i sfi. Resultaten på Komvux Växjös gymnasiala kurser ligger under riksgenomsnittet. Komvux Växjö bör analysera orsakerna till dessa resultat i syfte att nå en högre grad av måluppfyllelse inom den gymnasiala delen. Vidare bör Komvux Växjö vidta ytterligare insatser för att möjliggöra en mer likvärdig betygssättning. Kursplanemål och betygskriterier i den enskilda kursen bör, i alla skolformer, behandlas kontinuerligt under hela kursen samt tydligt kopplas till olika arbetsområden och bedömningstillfällen. Bedömning av verksamheten Inspektörerna har granskat arbetet med arbetsmiljön, studerandes delaktighet i det inre arbetet; innehåll, organisation och arbetssätt i undervisningen; individanpassning och stöd; utvärdering av lärandet, bedömning och betygssättning; kvalitetssäkring och förbättringsarbete; skolledning och intern kommunikation. Nationella riktlinjer för arbetet finns i läroplanen, Lpf 94, och i andra författningar för vuxenutbildningen. Inspektörerna bedömer att verksamheten fungerar väl inom de granskade områdena men vill särskilt ta upp följande. Arbetsmiljö och delaktighet Studerandeinflytande i formella fora finns inte i någon del av vuxenutbildningen och det reella studerandeinflytandet i den enskilda kursen varierar från kurs till kurs. Inspektörerna bedömer att kommunen bör hitta former för det formella elevinflytandet både vad gäller utbildningar i egenregi och utbildningar på entreprenad. Inspektörerna bedömer vidare att det reella studerandeinflytandet över innehåll och arbetssätt i den enskilda kursen bör stärkas på Komvux Växjö. Innehåll, organisering och arbetssätt i undervisningen Inspektörerna har under besöken sett exempel på god pedagogisk verksamhet och mött en engagerad personal. Sfi-utbildningen på Komvux Växjö har ett nära samarbete med kommunens integrationshandläggare. Sex handläggare är placerade i Komvux Växjös lokaler och har ett nära samarbete med både personal och studerande som har introduktionsersättning. Dessa studerande har heltidssysselsättning inom ramen för introduktionen och kombinerar studier med praktik. Intervjuer visar att denna samverkan leder till färre avhopp, bättre närvaro och effektivare utbildning för de studerande. Inspektörerna bedömer att detta är ett exempel på samverkan av mycket god kvalitet. Ett annat exempel på framgångsrik samverkan inom sfi-utbildningen är akademikerspåret, en introduktionsutbildning för invandrare med akademisk bakgrund där Vuxenutbildningen i Växjö samverkar med Komvux Växjö, Växjö 5

6 universitet och Länsarbetsnämnden. Utbildningen har lett till en snabb språkutveckling för denna målgrupp. Särvux bedrivs av Komvux Växjö på uppdrag av enheten för arbete och utveckling. Särvux bedrivs på alla nivåer men huvuddelen av de studerande läser kurser på en nivå som motsvarar grundsärskolan. Verksamheten består helt av lokala kurser och betygssättning sker inte efter avslutad kurs. De studerande deltar i snitt 3,2 timmar per vecka i verksamheten och har i flera fall genomgått gymnasiesärskolan med godkända betyg. Inspektörerna bedömer att den verksamhet som bedrivs är av god pedagogisk kvalitet men att den inte uppfyller särvux syfte att ge kunskaper och färdigheter motsvarande obligatoriska särskolan och nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan. Inspektörerna bedömer att kommunen måste se över hur verksamheten organiseras både avseende kursernas uppläggning och avseende vilken tidsomfattning som erbjuds de studerande i syfte att nå utbildningsmålen. Efter genomförd kurs skall betyg sättas eller intyg utfärdas. Individanpassning, individuell studieplanering och stöd Studerande inom vuxenutbildningen har god tillgång till stödinsatser vid behov, såväl på Komvux Växjö genom den öppna handledningsverksamheten läroverket som hos övriga anordnare och centralt genom lärcentret Studeums möjligheter till handledningsstöd. Individuella studieplaner upprättas för alla studerande och inspektörerna har sett goda exempel på studieplaner i alla delar av verksamheten. Inom den grundläggande vuxenutbildningen på Komvux Växjö fanns vid inspektionstillfället en lokal skriv- och läskurs som till stora delar hade formen av stödundervisning. Detta stöd har under inspektionens gång lagts in i ordinarie kurser i svenska och engelska. Utvärdering av lärandet, bedömning och betygssättning Bedömning av de studerandes kunskaper inom vårdutbildningen sker direkt mot betygskriterierna. Lärarna bedömer mot tre målnivåer där bedömningen mot betyget Godkänd alltid är obligatorisk medan bedömningen mot högre betyg i många fall är frivillig. Inspektörerna bedömer att bedömningen alltid måste ske mot kursplanemålen och att det är lärarens professionella uppgift att bedöma vilken kvalitativ nivå den studerandes kunskaper motsvarar. Verksamheten måste därför se över rutiner för bedömning så att de studerande vid varje bedömningstillfälle har möjlighet att bedömas mot alla kvalitativa betygsnivåer. Kvalitetssäkring och förbättringsarbete Kvalitetsredovisning upprättas för den del av verksamheten som uppdragits åt gymnasienämnden men inte för entreprenadsatt verksamhet. Kommunen har under inspektionens gång redovisat att man för 2005 kommer att upprätta en gemensam kvalitetsredovisning för hela vuxenutbildningen i Växjö. Kvalitetsredovisningen kommer, enligt kommunen, att upprättas av enheten för arbete och utveckling i nära samverkan med Komvux Växjö. 6

7 Ledning Kommunen har enligt organisationsplanen tre rektorer som ansvarar för den del av vuxenutbildningen som uppdragits åt gymnasienämnden, vid inspektionstillfället fanns det dock endast två rektorer för ledningen av denna verksamhet. Dessutom finns en rektor för den entreprenadsatta gymnasiala vuxenutbildningen samt data- och orienteringskurser i egenregi under enheten för arbete och utveckling. Inspektörerna bedömer att samtliga rektorer är väl förtrogna med verksamheten och att den pedagogiska ledningen av sfi och grundläggande vuxenutbildning fungerar väl. Läroplanen anger att rektor som pedagogisk ledare har det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas på att nå de nationella målen och skollagen anger att det åligger rektor att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Intervjuerna visar dock att det pedagogiska arbetet på gymnasial nivå oftast utvecklas och leds av lärare och enskilda entreprenörer medan rektorerna i huvudsak fokuserar på att ge organisatoriska förutsättningar för verksamheten. Inspektörerna bedömer därför att rektorernas pedagogiska ledning av gymnasial vuxenutbildning bör förbättras, både inom verksamheten som drivs i egen regi av Komvux Växjö och inom den entreprenadsatta verksamheten. Vårdutbildningen har till stora delar uppdragits åt gymnasienämnden och utförs av Komvux Växjö. Komvux Växjö har i sin tur lagt ut 75 procent av vårdutbildningen på en av kommunens gymnasieskolor. Komvux Växjös rektor svarar för pedagogisk ledning och betygssättning medan gymnasieskolans rektor svarar för ledning av personalen. Inspektörerna bedömer att ansvarsfördelningen mellan rektorerna är oklar och måste ses över. Sammanfattning Inspektörerna bedömer att den pedagogiska verksamheten övergripande är av god kvalitet. Inspektörerna vill framhålla samverkan mellan Komvux Växjö och kommunens integrationshandläggare samt akademikerspåret som exempel på mycket god verksamhet. Kursuppläggning och betygssättning inom särvux är inte i enlighet med förordningen och måste ses över. Bedömningsmetoderna inom vårdutbildningen på Komvux Växjö bör struktureras så att varje bedömningstillfälle ger de studerande möjlighet att nå alla betygsnivåer. Rektorernas pedagogiska ledning av verksamheten på gymnasial nivå bör förbättras och ansvarsfördelningen mellan rektorerna för Komvux Växjö vårdutbildning måste bli tydligare. Studerandeinflytandet bör förbättras, såväl formellt som reellt. Bedömning av förutsättningarna Skolverket tar i inspektionen upp följande förutsättningar för utbildningen: tillgång till den utbildning som vuxenutbildningen skall erbjuda, information 7

8 om utbildning; personal samt läromedel, pedagogiska materiel och utrustning. Bestämmelser finns i skollagen och förordningar för vuxenutbildningen. Inspektörerna bedömer att kommunen har en väl utvecklad infrastruktur för vuxnas lärande samt att funktioner som central vägledning, central antagning och lärcentret Studeums öppna handledningsverksamhet är av god kvalitet. Vuxenutbildningen bedriver en aktiv uppsökande verksamhet på olika nivåer, allt från särvux-utbildning som är utlokaliserad till olika dagcenter som mer traditionell uppsökande verksamhet via arbetsförmedling, försäkringskassa och företagsbesök. En hög andel av verksamhetens lärare, 93 procent, är behöriga. Andelen är särskilt hög, 96 procent, hos den egna anordnaren Komvux Växjö. Inspektörerna bedömer att den höga andelen behöriga lärare ger förutsättningar för en kvalitativt god pedagogisk verksamhet. Den grundläggande vuxenutbildningen saknade vid inspektionstillfället ett flertal kunskapsområden i utbudet. Kommunen har under inspektionens gång angett att samtliga kunskapsområden kommer att finnas i utbudet Sfi-undervisningen är förlagd till 15 timmar per vecka och genomförs i halvdagspass, antingen för- eller eftermiddag. Studerande inom sfi erbjuds inte undervisning kvällstid och har därmed svårt att kombinera arbete med studier. Inspektörerna bedömer att kommunen bör organisera sfi-undervisningen så att de studerande ges möjlighet att kombinera studier med arbete eller praktik. I avtalen med entreprenörerna inom gymnasial vuxenutbildning finns inget krav på behöriga lärare inskrivet. Entreprenörerna har visserligen i anbuden angett att behöriga lärare kommer att användas och en hög andel av de lärare som används är behöriga men inspektörerna framhålla att skyldigheten att använda sig av behöriga lärare enligt skollagen även omfattar vuxenutbildning på entreprenad. Sammanfattning Inspektörerna bedömer att verksamheten övergripande ger goda förutsättningar för att nå målen. Infrastrukturen är väl genomtänkt och utbyggd. Verksamheten bör tydliggöra entreprenörernas skyldighet att använda behöriga lärare för undervisningen. Sfi-undervisningen bör organiseras så att de studerande ges möjlighet att kombinera studier med arbete eller praktik. Datum Ort Lund Peter Ekborg Michael Erenius 8

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9

Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9 Utbildningsinspektion i Staffanstorps kommun Hagalidskolan Dnr 53-2006:3275 Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Utbildningsinspektion i Östhammars kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2007:3316 Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen i Umeå kommun

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen i Umeå kommun Utbildningsinspektion i Umeå kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2005: 1543 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen i Umeå kommun Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Utbildningsinspektion i Munkedals kommun Bruksskolan Dnr 53-2005:1528 Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut 2012-09-25 Dnr 43-2011:1859 Linköpings kommun bildningsnamnden@linkoping.se Rektorerna för vuxenutbildning Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Linköpings kommun 2 (12)

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Melleruds kommun Dahlstiernska gymnasiet Dnr 53-2006:1621 Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge Utbildningsinspektion i Ronneby Dnr 53-2007:1808 Utbildningsinspektion i i Blekinge Gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av...2 Bedömningar...2 Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ungdomscentrum Gymnasieskola, individuella programmet

Utbildningsinspektion i Ungdomscentrum Gymnasieskola, individuella programmet Utbildningsinspektion i Hässleholms kommun Ungdomscentrum Dnr 53-2005:3060 Utbildningsinspektion i Ungdomscentrum Gymnasieskola, individuella programmet Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Utbildningsinspektion i Österåkers kommun Komvux Österåker Dnr 53-2007:3315 Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Skolinspektionen (tidigare

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildning och gymnasieskola

Utbildningsinspektion i vuxenutbildning och gymnasieskola Utbildningsinspektion i Karlsborgs kommun Komvux och gymnasieskolan Dnr 53-2005:1531 Utbildningsinspektion i vuxenutbildning och gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av utbildningen...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Edenryds och Gualövs skolor Dnr 53-2006:1437 Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Götene kommun Lundabyn Dnr 53-2006:3231 Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan Forsmarks skola. Inledning

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan Forsmarks skola. Inledning Utbildningsinspektion i Östhammars kommun Forsmarks skola Dnr 53-2007:3316 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan Forsmarks skola Inledning Skolverket har granskat verksamheten i Östhammars kommun och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Komvux

Utbildningsinspektion i Komvux Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Birgittaskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Sågtorpsskolan Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Skolbeslut för Gymnasieskola

Skolbeslut för Gymnasieskola Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm Datum: 2010-04-26 1 (14) Dnr 2010:4181 Skolbeslut för Gymnasieskola efter tillsyn av Rudbecksgymnasiet i Tidaholm kommun 2010-04-26 Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm

Läs mer

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Stenungsunds kommun Jörlandaskolan Dnr 53 2005:1527 Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux Beslut 2011-08-16 Dnr 43-2010:5177 Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux efter tillsyn av Täby gymnasiesärskola och Täby Lärvux i Täby kommun Skolbeslut Datum: 2011-08-16 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Täby

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6

Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 Utbildningsinspektion i Sigtuna kommun S:t Pers skola Dnr 53-2005:3132 Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning Beslut 2011-05-13 Dnr 43-2010:6094 Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning efter tillsyn av Nils Holgersson Entreprenörcentrum i Skurups kommun Beslut Tillsyn i Nils Holgersson Entrepenörcentrum 2011-05-13

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut Vittra utbildning AB Box 12267 102 26 Stockholm 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Korrespondensgymnasiet

Utbildningsinspektion i Korrespondensgymnasiet Utbildningsinspektion i Torsås kommun Korrespondensgymnasiet Dnr 53-2005:3351 Utbildningsinspektion i Korrespondensgymnasiet i Torsås Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Lunds Montessorigrundskola Dnr: 44-2009:1675 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 Inledning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sigfridsborgs skola, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Sigfridsborgs skola, förskoleklass och årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Sigfridsborgs skola Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Sigfridsborgs skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1 3

Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1 3 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Ektorp och Borgvalla skolor Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Krokslättsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Krokslättsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Mölndals Kommun Krokslättsgymnasiet Dnr 532006:1618 Utbildningsinspektion i Krokslättsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Beslut Hudik Friskoleutbildning AB Box 1190 824 14 Hudiksvall 2008-12-08

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Finnvedens gymnasium, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Finnvedens gymnasium, gymnasieskola och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Värnamo kommun Finnvedens gymnasium Dnr 53-2007:435 Utbildningsinspektion i Finnvedens gymnasium, gymnasieskola och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning Uppsala kommun Huvudmannabeslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10984 2 (4) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Långängsskolan, förskoleklass, årskurs 1 4 och Stocksundsskolan, förskoleklass, årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Långängsskolan, förskoleklass, årskurs 1 4 och Stocksundsskolan, förskoleklass, årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Danderyds kommun Långängsskolan och Stocksundskolan Dnr 53-2006:3380 Utbildningsinspektion i Långängsskolan, förskoleklass, årskurs 1 4 och Stocksundsskolan, förskoleklass, årskurs

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrängens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5

Utbildningsinspektion i Herrängens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Herrängens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Herrängens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Innehåll. Inledning. Underlag

Innehåll. Inledning. Underlag Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Hägerstensåsens och Hägerstenshamnens skolor Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Hägerstensåsens skola, förskoleklass och grundskola årskurserna 1 6 samt Hägerstenshamnens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Töcksfors skola, grundskola F 9

Utbildningsinspektion i Töcksfors skola, grundskola F 9 Utbildningsinspektion i Årjängs kommun Töcksfors skola Dnr 53-2005:1525 Utbildningsinspektion i Töcksfors skola, grundskola F 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lilla Adolf Fredriks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5

Utbildningsinspektion i Lilla Adolf Fredriks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Lilla Adolf Fredriks skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Lilla Adolf Fredriks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ångelstaskolan, Årstaskolan, förskoleklass årskurs 1 6 samt Årsta särskola, årskurs 1 10

Utbildningsinspektion i Ångelstaskolan, Årstaskolan, förskoleklass årskurs 1 6 samt Årsta särskola, årskurs 1 10 Utbildningsinspektion i Uppsala kommun Ångelstaskolan, Årstaskolan och Årsta särskola Dnr 53-2004:2933 Utbildningsinspektion i Ångelstaskolan, Årstaskolan, förskoleklass årskurs 1 6 samt Årsta särskola,

Läs mer

Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan

Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Beslut Lunds fordonstekniska gymnasium AB Fältspatsvägen 2 224 78 Lund 2005-11-17 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Lunds fordonstekniska gymnasium i Skolverket

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev.

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Styrkedjan Regleringsbrev Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Regeringen anger vilka mål Skolverket ska arbeta mot och hur verksamheten ska finansieras och återrapporteras.

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Gillevägen 5 131 33 Nacka 2010-12-22 Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av i Nacka kommun 2010-12-21 Skolbeslut Tillsyn i Datum: 2010-12-22 1 (2) Rektor Ingela Lenkert

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning Utbildningsinspektion i Jönköpings kommun Kålgårdens skola Dnr 53-2007:3295 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola Grundskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kunskapskällan, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Kunskapskällan, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Herrljunga kommun Kunskapskällan Dnr 53-2006:3232 Utbildningsinspektion i Kunskapskällan, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Skolbeslut för fristående gymnasieskola

Skolbeslut för fristående gymnasieskola Beslut 2010-05-04 Dnr 44-2010:170 Skolbeslut för fristående gymnasieskola efter tillsyn i Elajo Technical gymnasuim i Oskarshamns kommun Skolbeslut 2010-05-04 1 (3) Dnr 44-2010:170 Elajo Technical Education

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer