Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning"

Transkript

1 Utbildningsinspektion i Österåkers kommun Komvux Österåker Dnr :3315 Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Skolinspektionen (tidigare Skolverket) har granskat verksamheten i och besökt Komvux Österåker den april I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för utbildningsinspektionen. Inspektionen riktas mot tre huvudområden: Kunskaper, Normer och värden samt Ledning och sarbete. Bedömningarna av en och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar för det offentliga skolväsendet. Information om inspektionen finns i separata material och på Skolinspektionens webbplats ( Huvudmannen har ansvar för att de brister som inspektörerna lyfter fram i helhetsbedömningen åtgärdas. Åtgärderna ska redovisas till Skolinspektionen vilket framgår av Skolinspektionens beslut. Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömning är dels dokument från kommunen och vuxenutbildningen, dels den information som samlats in under besöket. Även information från kommunen och verksamheten, i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. I vuxenutbildningen intervjuades rektorn, utbildningsledare, lärare, studerande samt studie- och yrkesvägledare. Även andra iakttagelser i miljön och studier av dokument som finns i verksamheten utgör underlag för bedömningen. Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Österåkers vuxenutbildning Beskrivning av verksamheten Antal studerande Grundläggande vuxenutbildning 61 Gymnasial vuxenutbildning (heltidsplatser/individer) 219/319 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) 25 Svenskundervisning för invandrare (sfi) 83 Källa:Uppgifter från kommunen 1

2 2 (14) I Komvux Österåker finns grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi), särvux samt uppdragsutbildningar. Komvux Österåker är underställd Produktionsstyrelsen i Österåker. All vuxenutbildning inom kommunen sker i egen regi. För studerande som önskar kurser som inte kan erbjudas inom den egna verksamheten kan Komvux Österåker köpa studieplatser i andra kommuner. Komvux Österåker ligger i ett område som heter Båtstorp några kilometer norr om centralorten Åkersberga. Helhetsbedömning Inspektionen visar att Komvux Österåker som helhet erbjuder utbildning en av god. Inspektörerna bedömer att eleverna vid skolan ges goda förutsättningar att nå målen för utbildningen. Skolverkets officiella statistik visar också att skolan presterar något bättre än riket i övrigt vad gäller kunskapsresultat. Komvux Österåker erbjuder enligt inspektörernas bedömning en studiemiljö gynnsam för lärande. Skolan erbjuder eleverna stöd och vägledning på ett förtjänstfullt sätt. Skolan bedriver också ett i stort väl fungerande värdegrundsarbete. För de studerande erbjuds och organiseras ett gott och varierat stöd för vuxnas lärande. Dock bör skolans arbete med bedömning och betygssättning förbättras. Vid inspektörernas intervjuer med eleverna framkommer att de samfällt är nöjda med undervisningen såtillvida att de tycker att den är omväxlande och intressant. Inspektörerna bedömer å sin sida att undervisningen väl följer de anvisningar och mål som finns i läro- och kursplaner. Vidare finns inom skolan ett väl fungerande ledarskap som kontinuerligt följer upp verksamhetens resultat och elevernas kunskapsutveckling, samt arbetar för att måluppfyllelsen ska öka i förhållande till de nationella målen. Skolledningen sörjer också för att skolan bedriver ett sarbete av god, även om sredovisningen inte uppfyller förordningens krav. Brister som måste åtgärdas Inspektörerna bedömer att nedan angivna brister snarast måste åtgärdas. - Betyg sätts inte i samband med avslutad kurs (4 kap. 1 förordningen om kommunal vuxenutbildning och 4 kap. 1 förordningen om vuxenutbildning för utvecklingsstörda). - Individuella studieplaner upprättas inte för alla studerande (2 kap. 13 förordningen om kommunal vuxenutbildning). - Likabehandlingsplanen för komvux Österåker uppfyller inte de krav som ställs på en sådan plan. (6 lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling samt 2 förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med likabehandlingsplanen). 2

3 3 (14) - Verksamheten erbjuder inte samtliga kunskapsområden inom grundläggande vuxenutbildningen (2 kap förordningen om kommunal vuxenutbildning). - Kvalitetsredovisningen uppfyller inte förordningens krav (3, 3 a och 4 förordningen om sredovisning inom skolväsendet m.m.). Bedömningar Nedan redovisas inspektionens bedömningar utifrån en fyrgradig sskala enligt följande: - innebär att styrdokumentens mål och krav väl uppfylls. - God innebär att styrdokumentens mål och krav i huvudsak uppfylls. - innebär att styrdokumentens mål och krav endast delvis uppfylls. - innebar en avsevärd avvikelse från styrdokumentens mål och krav. 1 KUNSKAPER Inom detta granskningsområde behandlas verksamhetens kunskapsresultat och arbetet för att varje studerande ska nå de nationella målen för lärandet uttryckta i skollag, läroplan och kursplaner. Vidare granskas vilka förutsättningar kommun och skola ger för att de studerande ska nå målen. 1.1 Kunskapsresultat om de studerande tillhör utbildningarnas målgrupp, om de studerande fullföljer sina studier, om de studerande tillägnar sig kunskaper i enlighet med läroplanens och kursplanernas mål. Tabell. Nationell betygsstatistik för gymnasial vuxenutbildning. Andel betyg Icke Godkänt i engelska A, matematik A och svenska A, angivna i procent. Österåker Riket Kurs Engelska A Matematik A Svenska A Källa: Skolverkets statistik 3

4 4 (14) Kommentar: Av tabell 1 framgår att andelen elever inom gymnasial vuxenutbildning med betyget Icke Godkänt ligger under riksgenomsnittet för åren 2006 och Dock utgör Engelska A år 2007 ett undantag, vilket har uppmärksammats och analyserats av rektorn och lärare och anses bero på tillfälliga omständigheter. Värdena i tabellen måste dock betraktas utifrån att det finns elever på skolan som konkurrenskompletterar. I Österåkers komvux tillåts elever att läsa om kurser där de har högst betyget Godkänt från gymnasieskolan. Enligt rektorn är det ett mindre antal elever som konkurrenskompletterar, dock finns inga exakta uppgifter att tillgå i detta avseende. Inom sfi är andelen studieavbrott lägre än rikssnittet enligt nationell statistik för år Av de elever som börjat i sfi 2003/04 avbröt 27 procent sina studier senast 2005/06. I riket avbröt motsvarande 34 procent studierna. Nationell statistik saknas för år Andelen studerande inom den grundläggande vuxenutbildningen som avbryter sina studier är 26 procent år 2007, vilket är strax under riket. För den gymnasiala vuxenutbildningen är andelen avbrott 17 procent år Motsvarande värde för riket är 20 procent. På skolan finns rutiner för att följa upp och analysera skälen till studieavbrotten. Rektorn uppger att eleverna i många fall avbryter sina studier då de fått arbete eller av skäl som ligger utanför skolans påverkan. Sammantaget framträder en bild ur nationell statistik av resultaten i Komvux Österåker där skolan generellt sett presterar något bättre än riksgenomsnittet. 1.2 Uppföljning och kommunikation av resultat om resultaten av verksamheten följs upp fortlöpande så att undervisningsmål och metoder kan prövas och utvecklas i förhållande till styrdokumentens krav, om kunskapsutvecklingen för varje studerande följs upp kontinuerligt i samtliga ämnen, kurser och kunskapsområden, om lärarna fortlöpande ger varje studerande information om utvecklingsbehov och framgångar i studierna, om de studerande i komvux och särvux har en individuell studieplan. Bedömning av området Uppföljning och kommunikation av resultat: God 4

5 5 (14) Med hänvisning till vad som nedan redovisas bedömer inspektörerna att området Uppföljning och kommunikation av resultat sammantaget är av god. Lärarna gör regelbundna avstämningar av de studerandes kunskapsutveckling mot de nationella kursplanerna. Lärarna håller vanligen ett samtal med eleverna i början, i mitten och i samband med avslutad kurs eller termin. Eleverna får då återkoppling på sina studieframgångar och en individuell utvecklingsplan upprättas alternativt revideras. Samtliga elever som inspektörerna talat med är nöjda med hur deras studieresultat följs upp och kommuniceras. Vid samtalet ges också eleverna tillfälle att meddela synpunkter på hur undervisningen bedrivs. Efter avslutad kurs görs alltid skriftliga kursutvärderingar av eleverna. Rektorn tar del av dessa utvärderingar och inspektionen visar att resultatet av utvärderingarna också används för att förbättra undervisningen. Inom nedanstående område bedömer dock inspektörerna att kraven i gällande bestämmelser inte uppfylls. Individuell studieplan Enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning ansvarar rektorn för att individuella studieplaner upprättas för samtliga deltagare. Av planen skall den enskildes utbildningsmål och verksamhetspoäng framgå. Den individuella studieplanen skall utarbetas i samverkan med den enskilde. Planen skall upprättas i nära anslutning till intagningen och skall vid behov revideras. Målen för individuella kurser skall framgå av den individuella studieplanen. I Österåkers komvux upprättas individuella studieplaner för vuxenutbildningen av studie- och yrkesvägledaren i samband med intagningen. Dessa planer förvaras sedan hos studie- och yrkesvägledaren och revideras ej. För studerande inom enstaka kurser upprättas inte alltid individuella studieplaner. I verksamheten hålls många vägledningssamtal av lärare, individuella utvecklingsplaner upprättas och utvärderas av lärare tillsammans med studerande. Dessa planer uppfyller dock inte förordningens krav. Inspektörerna bedömer att individuella studieplaner måste upprättas och vid behov revideras för alla studerande i enlighet med förordningens krav. 1.3 Bedömning och betygssättning om läraren vid betygsättningen beaktar även sådana kunskaper som den studerande tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen och gör en allsidig bedömning av kunskaperna, om betyg sätts och intyg utfärdas enligt författningarna, om lärarna vid bedömning och betygssättning utgår från målen i kursplanerna och från betygskriterierna, om vuxna har möjlighet till prövning enligt författningarna, om betygskatalog förs enligt bestämmelserna. 5

6 6 (14) Bedömning av området Bedömning och betygssättning: God I skolan finns en så kallad studiehandledning för varje kurs som delas ut till eleverna i samband med kursstart. Dessa studiehandledningar, som regelbundet revideras, ger bland annat information om kursinnehåll, arbetssätt och betygskriterier. Inspektionen visar vidare att skolan gör allsidiga bedömningar av elevernas kunskaper och nationella prov används överlag som stöd för bedömningar. Elever ges möjlighet till prövning och validering genomförs i första hand inom omvårdnadsutbildningen. Det varierar i vilken grad lärarna diskuterar och utbyter erfarenheter för att nå en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning. Sådana erfarenhetsutbyten sker oftast genom enskilda initiativ inom skolan. Dock förekommer samarbete kring bedömnings- och betygsättningsfrågor inom de flesta ämnen, även om inspektörerna bedömer att skolan kan göra detta mer systematiskt. Sammantaget och på grund av till de brister i betygssättningen som redovisas nedan, bedömer inspektörerna att området Bedömning och betygssättning är av mindre god. Inom nedanstående område bedömer inspektörerna att kraven i gällande bestämmelser inte uppfylls. Betyg och intyg utfärdas enligt författningarna Enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning ska betyg sättas på genomförd kurs. I Komvux Österåker förekommer att betygssättning fördröjs bland annat beroende på att lärare väntar in arbeten från studerande. Det förekommer även att betyg ges i augusti på kurser som avslutats i maj. I betygskatalogerna finns flera anteckningar om arbeten som eleverna ska lämna in vid senare tillfälle. Inspektörerna bedömer att detta inte är förenligt med förordningen och något som skolan därför måste åtgärda. Enligt förordningen om vuxenutbildningen för utvecklingsstörda ska betyg sättas på varje avslutad kurs eller delkurs inom den del av grundläggande särvux som motsvarar grundsärskolan och inom gymnasial särvux. För den elev som inte uppnår betyget Godkänt utfärdas ett intyg om att eleven har deltagit i kursen. I särvux i Österåker sätts inte alltid betyg efter avslutad kurs inom den del av utbildningen som motsvarar grundsärskolan eller inom gymnasial särvux. På skolan finns ingen betygskatalog för särvux daterad senare än Lärarna uppger att betyg inte alltid sätts på grund av svårigheter med att bedöma elevernas kunskaper utifrån de givna kriterierna. Detta är inte förenligt med förordningen och således något som skolan måste åtgärda. 6

7 7 (14) 1.4 Genomförande av utbildningen om mål i läroplanen och kursplanerna anger inriktningen för verksamheten, om vuxenutbildningen ger utrymme för olika kunskapsformer, om alla studerande ges möjlighet till inflytande över hur deras utbildning utformas och till att påverka, vara delaktiga och ta ansvar, om verksamheten strävar mot att varje studerande i komvux och särvux utvecklar sin självkännedom och sin förmåga till individuell studieplanering, om utbildningen är allsidig och saklig, om de som arbetar i komvux och särvux samverkar för att göra verksamheten till en god miljö för lärande, om de studerande får vägledning och de studerande i komvux och särvux får individuell studieplanering, om den studerandes tidigare utbildning och erfarenhet kartläggs/valideras, om planeringen utgår från individens utbildningsbehov. Bedömning av området Genomförande av utbildningen: God Inspektörerna bedömer sammantaget att området Genomförande av utbildningen är av god. Utbildningen styrs överlag utifrån de nationella målen i läroplanen, programmålen och kursplanerna. Vid inspektörernas lektionsbesök och vid deras intervjuer med eleverna framkommer att eleverna uppmuntras att framföra synpunkter och att de får pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Eleverna uppger samfällt att lärarna tar tillvara på deras erfarenheter och lyssnar till deras synpunkter bland annat vid vägledningssamtalen runt de individuella utvecklingsplanerna. Inspektionen visar att eleverna ges inflytande över hur deras utbildning utformas. I skolan finns även ett elevråd. Inspektörerna ser i inspektionen flera goda exempel på såväl saklighet och allsidighet som på hur de studerandes erfarenheter och bakgrund tas tillvara i undervisningen. Studie- och yrkesvägledning erbjuds för dem som önskar och tester används ibland i samband med kursstart för att hitta rätt nivå i studierna. Eleverna erbjuds vidare utbildning i studieteknik. Inspektionen visar att flera kurser kan läsas på distans och vid behov köper kommunen plats i andra kommuner åt studerande. 7

8 8 (14) 1.5 Anpassning av verksamheten till de studerandes behov om utbildningarna är flexibla och anpassade till de studerandes individuella förutsättningar och livssituation, om deltagare som behöver det får tillgång till stöd enligt författningarna. Bedömning av området Anpassning av verksamheten till de studerandes behov: God Utbildningarna är flexibla och anpassade till de studerandes individuella förutsättningar och livssituation. De studerande uppger att lärarna gärna ställer upp och är tillgängliga om de skulle behöva extra hjälp och stöd i något ämne. Det finns också möjlighet att få extrahjälp bland annat i matematik vid speciella tidpunkter under veckan. Inspektionen visar vidare att skolan vid behov organiserar undervisningen så att elever som behöver extra stöd eller extra hjälp kan få detta. Det finns snabbare och långsammare matematikkurser med samma innehåll och inom sfi omprövas ständigt i vilka grupper eleverna skall undervisas och vilka grupper som bedöms behöva mer stöd, tid och lärarhjälp. Sammantaget bedömer inspektörerna att området Anpassning av verksamheten till de studerandes behov är av god. 2 NORMER OCH VÄRDEN Inom detta granskningsområde behandlas verksamhetens arbete för att påverka och stimulera de studerande att både omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i vardaglig handling. 2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro om vuxenutbildningen bedriver ett aktivt värdegrundsarbete, om likabehandlingsplanen är upprättad i enlighet med författningarna och dess mål och åtgärder är synliga i det dagliga arbetet. Bedömning av området Normer i studiemiljö och samvaro: God 8

9 9 (14) Den dagliga undervisningen innehåller inslag av normer och värden och personalen arbetar aktivt för att erbjuda en studiemiljö som är inriktad på lärande. Det framkommer tydligt vid inspektörernas intervjuer och verksamhetsbesök att Komvux Österåker är en verksamhet där man bemöter varandra med ömsesidig respekt och att frågor kring normer och värden ges utrymme i verksamheten. Sammantaget bedömer inspektörerna att området Normer och värden i studiemiljö och samvaro är av god. Dock måste åtgärder vidtas avseende skolans likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ska kommunen eller den kommunen bestämmer se till att det finns en likabehandlingsplan för varje verksamhet. Denna plan ska utgå från aktuell kartläggning av verksamheternas behov. Komvux Österåkers likabehandlingsplan, som inspektörerna tagit del av, måste utvecklas såtillvida att den tydligt utgår från en aktuell kartläggning av verksamhetens behov. 3 LEDNING OCH KVALITETSARBETE Inom detta granskningsområde behandlas tillgång till utbildning samt verksamhetens ledning och personal och hur kommunen och vuxenutbildningen följer de nationella bestämmelserna som om fattar vuxenutbildningen. Inspektionen granskar dessutom rektors och personalens ansvarstagande för verksamhetens målinriktning och myndighetsutövning samt hur kommunens och vuxenutbildningens uppföljningssystem fungerar för att säkra och förbättra en i utbildningen. 3.1 Likvärdig tillgång till utbildning om vuxna har tillgång till vuxenutbildning enligt författningarna, om rekrytering sker enligt författningarna, om bedömning av sökandes behörighet, intagning till utbildningarna och urvalet mellan behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning och gymnasial särvux sker enligt förordningarna, om beslut om studiernas upphörande fattas enligt författningarna, om lokal utformning av utbildningen överensstämmer med författningarnas krav. om utbildningen för alla studerande är avgiftsfri, med de undantag som författningarna medger. 9

10 10 (14) Bedömning av området Likvärdig tillgång till utbildning: God Inom den gymnasiala vuxenutbildningen erbjuds såväl teoretiska kurser som yrkesutbildning inom omvårdnad. De sfi-studerande kan vanligen påbörja sina studier en kort tid efter anmälan och senast inom tre månader. Vid tidpunkten för inspektionen fanns studerande på alla de fyra olika sfi-kurserna (A-D). Inom Särvux anordnas kurser bland annat inom matematik, engelska, samhällskunskap, datorkunskap och teckenkommunikation. Skolans lärare bedriver uppsökande verksamhet i samband med besök vid arbetsplatser och informerar om kurserna vid Komvux Österåker. Enligt inspektörernas bedömning har vuxna i stort tillgång till vuxenutbildning enligt författningarna och rekrytering sker aktivt. Området bedöms sammantaget vara av god trots nedanstående brist. Inom nedanstående område bedömer inspektörerna att kraven i gällande bestämmelser inte uppfylls. Vuxnas tillgång till vuxenutbildning Enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning är kunskapsområdena inom grundläggande vuxenutbildning svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi och hem- och konsumentkunskap. Undervisning ska erbjudas i samtliga dessa ämnen. Komvux Österåker erbjuder endast svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap i utbudet i den grundläggande vuxenutbildningen. Övriga kunskapsområden ges endast i det fall den sökande själv efterfrågar dem. Inspektörerna bedömer därmed att skolans tillgång till utbildning inte lever upp till förordningens krav, vilket måste åtgärdas. 3.2 Personalens utbildning och kompetensutveckling om lärarna inom utbildning i egen regi och upphandlad utbildning har utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver, om lärarna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som styr utbildningarna, om lärarna får den kompetensutveckling som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt, om rektorn genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. 10

11 11 (14) Bedömning av området Personalens utbildning och kompetensutveckling: God Enligt Skolverkets officiella statistik har 95 procent av lärarna i Komvux Österåker pedagogisk högskoleexamen läsåret 2007/08. Rektorn uppger att så gott som alla lärare har utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. Eleverna inom särvux och sfi har tillgång till lärare med specialpedagogisk högskoleexamen och eleverna har också tillgång till utbildad studie- och yrkesvägledare. Lärarna får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt kunna utföra sina arbetsuppgifter. Inspektörerna bedömer vidare att rektorn genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. Sammantaget bedömer inspektörerna att Komvux Österåkers verksamhet inom området Personalens utbildning och kompetensutveckling är av god. 3.3 Styrelsens ansvar om styrelsen fattar beslut enligt bestämmelserna. Bedömning av området Rektors ansvar: God I inspektionen framkommer att rektorn har uppfattat att det finns två gällande delegationsordningar avseende de beslut som rör verksamheten. Då inspektörerna granskar dessa delegationsordningar visar det sig att de i stort sett avser samma beslut och att en av dessa delegationsordningar således inte kan vara aktuell eller att annan oklarhet råder. Den styrelsen väljer att fatta beslut i dess ställe, i detta fall rektorn, har ett ansvar att anskaffa information om ansvarsområden och befogenheter. Likaså har styrelsen för utbildningen ett ansvar som bland annat gäller att tydliggöra vad som gäller kring beslut som delegerats och hur återrapportering av dessa beslut ska ske. I detta fall har styrelsen, enligt inspektörernas bedömning, inte till fullo levt upp till sitt ansvar. Se vidare den övergripande kommunrapporten där huvudmannens informationsansvar gentemot rektor behandlas. 11

12 12 (14) 3.4 Rektors ansvar om rektorn håller sig förtrogen med det dagliga arbetet i verksamheten, om rektorn som pedagogisk ledare tar ansvar för verksamhetens utveckling, om rektorn tar ansvar för att verksamhetens resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen, om rektorn fattar beslut enligt bestämmelserna. Bedömning av området Rektors ansvar: God Komvux i Österåker leds av en rektor som bland annat ansvarar för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, sfi och särvux. Till sin hjälp har hon två utbildningsledare. Inspektionen visar att rektorn följer upp verksamheten bland annat genom lektionsbesök och kursutvärderingar som sammanställs av lärarna. Lärarna uppger att rektorn återkommer till dem i det fall en kursutvärdering tyder på att det finns anledning att diskutera kursens innehåll eller utförande. Vidare följer rektorn upp de kunskapsresultat som nås i verksamheten och diskuterar dessa med sin personal. Pedagogisk utveckling sker i verksamheten, bland annat har så kallade studiehandledningar framtagits för varje kurs. Lärarna träffas regelbundet genom skolledningens försorg för gemensamma pedagogiska diskussioner, något som på skolan benämns pedagogiska torg. I inspektionen framkommer vidare att rektorn fattar beslut enligt författningarna. Rektorn har, enligt egen uppgift, själv informerat sig om till vilka nämnder som olika delegationsbeslut ska återrapporteras till där detta är oklart enligt kommunens delegationsordningar. Sammantaget bedömer inspektörerna att området Rektors ansvar är av god. 3.5 Kvalitetsarbete om vuxenutbildningen bedriver ett systematiskt sarbete, det vill säga planerar, följer upp och utvärderar sin verksamhet samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen, 12

13 13 (14) om sarbetet dokumenteras i en sredovisning som innehåller bedömningar av i vilken mån de nationella målen för utbildningarna nåtts och redogörelser för vilka åtgärder vuxenutbildningen avser att vidta för att öka måluppfyllelsen, om det, för genomförande av de fastställda målen för utbildningarna i komvux och särvux, finns en arbetsplan som uppfyller författningarnas krav. Bedömning av området Kvalitetsarbete: God Sammantaget bedöms att området Kvalitetsarbete är av god. För Komvux Österåker finns en arbetsplan som fyller författningarnas krav. Komvux Österåker utvärderar sin verksamhet bland annat genom kursutvärderingar, en enkät som eleverna får fylla i efter varje kurs. Såväl kunskapsresultaten som de resultat som framkommer ur skolans sredovisning används i förbättringsarbetet. Vidare används också i det systematiska sarbetet den information som framkommer i de vägledningssamtal lärarna har med eleverna. Inom nedanstående område bedömer inspektörerna att kraven i gällande bestämmelser inte uppfylls. Kvalitetsredovisning Enligt förordningen om sredovisning ska varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem årligen upprätta en skriftlig sredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen, utvärderingen och utvecklingen av verksamheten. Kvalitetsredovisningen ska innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse. Kvalitetsredovisningen ska utarbetas under medverkan av lärare och elever. Arbetet med sredovisningen syftar till att ge information samt redovisa och bedöma skolans resultat i förhållande till nationella mål. Inspektörerna har följande invändningar att göra mot Komvux Österåkers sredovisning för 2007 och arbetet kring denna. Grunden för Komvux Österåkers sredovisning är en undersökning av elevers och personals nöjdhet i områden som exempelvis inflytande, kunskaper och färdigheter och normer och värden, nöjd personal och personalhälsa. Nöjd personal och personalhälsa är områden som behandlas i skolans sredovisning, men som inte ryms inom de nationella målen för skolan. Vid inspektörernas intervjuer framkommer också att lärarna vid Komvux Österåker betraktar sredovisningen som ett slags resultat ur statistiskt material de skickar in till kommunen och som kommunen och rektorn sedan sammanställer. 13

14 14 (14) Enligt inspektörernas bedömning bör lärarnas medverkan i upprättandet av sredovisningen sträcka sig längre än så. Slutligen saknas en redovisning, uppföljning och utvärdering av skolans likabehandlingsplan. Sammantaget bedömer inspektörerna att sredovisningen inte fyller förordningens krav Stockholm Lars Svensson Bellita Torén 14

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Utbildningsinspektion i Östhammars kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2007:3316 Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning Utbildningsinspektion i Jönköpings kommun Kålgårdens skola Dnr 53-2007:3295 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola Grundskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan Forsmarks skola. Inledning

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan Forsmarks skola. Inledning Utbildningsinspektion i Östhammars kommun Forsmarks skola Dnr 53-2007:3316 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan Forsmarks skola Inledning Skolverket har granskat verksamheten i Östhammars kommun och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Norrköpings kommun Parkskolan Dnr 53-2007:1393 Utbildningsinspektion i Parkskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 3 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Herrgärdsskolan Dnr 43-2008:0138 Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Lunds Montessorigrundskola Dnr: 44-2009:1675 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 Inledning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klockargårdens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 3. Inledning

Utbildningsinspektion i Klockargårdens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 3. Inledning Utbildningsinspektion i Lidingö kommun Klockargårdens skola Dnr 53-2007:3312 Utbildningsinspektion i Klockargårdens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 3 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Beslut Hudik Friskoleutbildning AB Box 1190 824 14 Hudiksvall 2008-12-08

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sollentuna musikklasser, grundskola årskurs 4 9. Inledning

Utbildningsinspektion i Sollentuna musikklasser, grundskola årskurs 4 9. Inledning Utbildningsinspektion i Sollentuna kommun Sollentuna musikklasser Dnr 53-2007:3311 Utbildningsinspektion i Sollentuna musikklasser, grundskola årskurs 4 9 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lexby skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Lexby skola. Inledning Utbildningsinspektion i Partille kommun Lexby skola Dnr 53:2007:3779 Utbildningsinspektion i Lexby skola Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i Partille kommun och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola

Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola Regelbunden tillsyn i Strömstads kommun Tjärnö skola Dnr 43-2008:801 Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Strömstads

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut 2012-09-25 Dnr 43-2011:1859 Linköpings kommun bildningsnamnden@linkoping.se Rektorerna för vuxenutbildning Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Linköpings kommun 2 (12)

Läs mer

Utbildningsinspektion i Solna gymnasium. Inledning

Utbildningsinspektion i Solna gymnasium. Inledning Utbildningsinspektion i Solna kommun Solna gymnasium Dnr 53-2006:3381 Utbildningsinspektion i Solna gymnasium Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt Solna gymnasium den 9-12 oktober

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Regelbunden tillsyn i Söderköpings kommun Sankt Anna skola Dnr 43-2008:657 Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Förskoleklass Grundskola 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Söderköpings

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Folkuniversitetets Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Folkuniversitetets Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Folkuniversitetets Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:358 Beslut Folkuniversitetets Gymnasium i Karlstad

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:697 Beslut Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Svanens skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Svanens skola. Inledning Utbildningsinspektion i Norrköpings kommun Svanens skola Dnr 53-2007:1393 Utbildningsinspektion i Svanens skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Öckerö gymnasieskola. Inledning

Utbildningsinspektion i Öckerö gymnasieskola. Inledning Utbildningsinspektion i Öckerö kommun Öckerö gymnasieskola Dnr 53-2007:3781 Utbildningsinspektion i Öckerö gymnasieskola Gymnasieskola Inledning Verksamheten i Öckerö gymnasieskola har granskats och besökts

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge Utbildningsinspektion i Ronneby Dnr 53-2007:1808 Utbildningsinspektion i i Blekinge Gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av...2 Bedömningar...2 Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola

Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola Regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Ängelholms gymnasieskola Dnr 53-2008:1910 Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i och besökt Ängelholms

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Utbildningsinspektion i Johansfors skola

Utbildningsinspektion i Johansfors skola Utbildningsinspektion i Emmaboda kommun Johansfors skola Dnr 53-2007:578 Utbildningsinspektion i Johansfors skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde

Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde Regelbunden tillsyn i Vänersborg kommun Brålanda rektorsområde Dnr 43-SV2008:537 Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat

Läs mer

Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Tranås kommun Rektorsområde 5 Dnr 53-2008:198 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan Grundskola årskurserna 1 5 Obligatorisk särskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Regelbunden tillsyn i Vellinge kommun Skanörs skola Dnr 43-2008:437 Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Vellinge

Läs mer

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux Beslut 2011-08-16 Dnr 43-2010:5177 Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux efter tillsyn av Täby gymnasiesärskola och Täby Lärvux i Täby kommun Skolbeslut Datum: 2011-08-16 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Täby

Läs mer

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning Beslut 2011-05-13 Dnr 43-2010:6094 Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning efter tillsyn av Nils Holgersson Entreprenörcentrum i Skurups kommun Beslut Tillsyn i Nils Holgersson Entrepenörcentrum 2011-05-13

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Gårda Kristna Skola i Öckerö kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Gårda Kristna Skola i Öckerö kommun Inspektionsrapport från Skolverket 54-2008:0221 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Gårda Kristna Skola i Öckerö kommun Bes lut Skolrapport Gårda Kristna Skola Hemvärnsvägen 7 430 91 HÖNÖ

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ahlafors Fria Skola i Ale kommun

Utbildningsinspektion i Ahlafors Fria Skola i Ale kommun Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:3832 Utbildningsinspektion i Ahlafors Fria Skola i Ale kommun Bes lut Skolrapport Beslut Ahlafors Fria Skola Ekonomisk förening Box 3006 449 14 Alafors 2008-05-30

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola)

Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola) Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola) Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Dingtuna skolor Dnr 43-2008:0138 Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-05-27 Lidköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lidköpings kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola

Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Regelbunden tillsyn i Strömstads kommun Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Dnr 43-2008:801 Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Förskoleklass Grundskola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Svartbjörnsbyns skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Svartbjörnsbyns skola. Inledning Utbildningsinspektion i Bodens kommun Svartbjörnsbyns skola Dnr 53-2007: 3627 Utbildningsinspektion i Svartbjörnsbyns skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Skolbeslut för Gymnasieskola

Skolbeslut för Gymnasieskola Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm Datum: 2010-04-26 1 (14) Dnr 2010:4181 Skolbeslut för Gymnasieskola efter tillsyn av Rudbecksgymnasiet i Tidaholm kommun 2010-04-26 Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sofielundsskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9. Inledning

Utbildningsinspektion i Sofielundsskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9. Inledning Utbildningsinspektion i Sollentuna kommun Sofielundsskolan Dnr 53-2007:3311 Utbildningsinspektion i Sofielundsskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nolskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Nolskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Ale kommun Nolskolan Dnr 53-2007:3776 Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Utbildningsinspektion i Nolskolan Inledning Verksamheten i Nolskolan har granskats och besökts den

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium Mjölby kommun Datum 2009-11-06 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vialundskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Vialundskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Kumla kommun Vialundskolan Dnr 53-2007:3872 Utbildningsinspektion i Vialundskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i Kumla och besökt Vialundskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under läsåret 2011/2012. Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4458 Älvkarleby kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rotskärsskolan belägen i Älvkarleby kommun 2 (7) Tillsyn i Rotskärsskolan har genomfört tillsyn av Älvkarleby kommun under vårterminen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Furulidsskolan

Regelbunden tillsyn i Furulidsskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Furulidsskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Furulidsskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:737 Beslut Gårdeby Natur och Musikskola 614

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Götene kommun Lundabyn Dnr 53-2006:3231 Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola

Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Rinkaby och Viby skola Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola Rinkaby skola Förskoleklass, Grundskola årskurserna 1 5 Viby skola Förskoleklass,

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2011-12-20 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid Kumlaby 6-9 viktoria.holmgren@kumla.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Kumlaby skola 6 9 Kumla kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bergaskolan

Regelbunden tillsyn i Bergaskolan Regelbunden tillsyn i Smedjebackens kommun Bergaskolan Dnr 43-2008:694 Regelbunden tillsyn i Bergaskolan årskurs 5-9 Grundsärskola årskurs 1-10 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Smedjebackens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8221 Nordmalings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun Tillsyn i Nordmalings kommun Beslut 2(15) Dnr 43-2014:8221 har genomfört tillsyn av Nordmalings kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan A.R.T. Institutets skola i Uppsala. Beslut och rapport. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1816

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan A.R.T. Institutets skola i Uppsala. Beslut och rapport. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1816 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan A.R.T. Institutets skola i Uppsala Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:1816 Beslut A.R.T Institutet Friskola Uppsala AB Banérgatan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Melleruds kommun Dahlstiernska gymnasiet Dnr 53-2006:1621 Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer