Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning"

Transkript

1 Utbildningsinspektion i Östhammars kommun Vuxenutbildningen Dnr :3316 Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt verksamheterna den april I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för utbildningsinspektionen. Inspektionen riktas mot tre huvudområden: Kunskaper, Normer och värden samt Ledning och sarbete. Bedömningarna av en och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar för det offentliga skolväsendet. Information om inspektionen finns i separata material och på Skolverkets webbplats ( Huvudmannen har ansvar för att de brister som inspektörerna lyfter fram i helhetsbedömningen åtgärdas. Åtgärderna ska redovisas till Skolverket vilket framgår av Skolverkets beslut. Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömning är dels dokument från kommunen och vuxenutbildningen, dels den information som samlats in under besöket. Även information från kommunen och verksamheten, i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller publicerad på annat sätt, har använts. I vuxenutbildningen intervjuades rektorn, lärare, studie- och yrkesvägledare samt studerande. Inspektörerna besökte även lektioner. Även andra iakttagelser i miljön och studier av dokument som finns i verksamheten utgör underlag för bedömningen. Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Beskrivning av verksamheten Vuxenutbildningen Antal studerande Grundläggande vuxenutbildning 14 Gymnasial vuxenutbildning 94 Svenskundervisning för invandrare (sfi) 54 Grundläggande särvux 26

2 2 (13) Vuxenutbildningen i Östhammar kommun är ett av arbetsmarknadskontorets fyra ansvarsområden vilka ligger direkt under kommunstyrelsens ansvar. Vuxenutbildningen bedrivs dels i egen regi och dels av fyra externa utförare via upphandling. Kommunens gymnasieskola genomför all grundläggande vuxenutbildning utom svenska som andra språk samt mer är hälften av den gymnasiala vuxenutbildningen både vad gäller allmänna ämnen och yrkesutbildningar. De externa utförarna genomför gymnasial vuxenutbildning bestående av både allmänna ämnen, orienteringskurser och yrkesutbildningar. Särvux är en del av vuxenutbildningsenheten. Helhetsbedömning Inspektionen visar att den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare som helhet erbjuder utbildning av god. De studerande ges goda möjligheter att genom undervisningen och ett varierat stöd nå kunskapsmålen. Resultaten avseende andelen studerande som når godkända betyg inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har ökat mellan år 2006 och år Läsåret 2006/07 uppnådde, enligt skolans uppgifter, 40 procent av de studerande målen för kurserna inom sfi. Samma läsår var andelen sfi-studerande som avbröt sina studier 5 procent. Inspektörerna finner det dock angeläget att undervisningen för svenska för invandrare följs upp samt att anpassningen till den studerandes behov utökas. De studerande uppger att de upplever betygssättningen som rättvis och att lärarna ger god information om respektive studerandes kunskapsutveckling. Nationella prov används i de flesta fall för att säkra likvärdig bedömning. I de praktiska utbildningarna ges de studerande goda möjligheter att arbeta i enlighet med läroplanens intentioner, däremot framkommer det att i flera av de övriga utbildningarna är variationerna stora när det exempelvis gäller att ge utrymme för olika kunskapsformer. Det råder en god stämning som präglas av ett ömsesidigt gott bemötande och undervisningen ger utrymme för värdegrundsfrågor. Det sker ett kontinuerligt sarbete av god i syfte att förbättra verksamheterna. Uppföljning och utvärdering av resultaten görs kontinuerligt för att förbättra måluppfyllelsen och genomföra förändringar i kursutbudet. Brister som måste åtgärdas Inspektörerna bedömer att nedan angivna brister snarast måste åtgärdas. - Verksamheternas likabehandlingsplaner uppfyller inte de krav som ställs på sådana planer (6 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn). - Samtliga kunskapsområden inom grundläggande vuxenutbildningen erbjuds inte (2 kap förordningen om kommunal vuxenutbildning). - Kvalitetsredovisningen uppfyller inte förordningens krav (3 förordningen om sredovisning inom skolväsendet).

3 3 (13) Områden som är i behov av förbättringsinsatser Det finns enligt inspektörernas bedömning behov av förbättringsinsatser inom följande områden: - Samverkan kring betygssättning bör utvecklas. - De studerandes möjlighet till inflytande över hur utbildningen utformas bör förbättras. - Styrelsen bör upprätta en aktuell delegationsordning avseende vuxenutbildningen. - Samarbetet mellan den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen bör utvecklas. Bedömningar Nedan redovisas inspektionens bedömningar utifrån en fyrgradig sskala enligt följande: - innebär att styrdokumentens mål och krav väl uppfylls. - God innebär att styrdokumentens mål och krav i huvudsak uppfylls. - innebär att styrdokumentens mål och krav endast delvis uppfylls. - innebar en avsevärd avvikelse från styrdokumentens mål och krav. 1 KUNSKAPER Inom detta granskningsområde behandlas verksamhetens kunskapsresultat och arbetet för att varje studerande ska nå de nationella målen för lärandet uttryckta i skollag, läroplan och kursplaner. Vidare granskas vilka förutsättningar kommun och skola ger för att de studerande ska nå målen. 1.1 Kunskapsresultat om de studerande tillhör utbildningarnas målgrupp, om de studerande fullföljer sina studier, om de studerande tillägnar sig kunskaper i enlighet med läroplanens och kursplanernas mål.

4 4 (13) Tabell. Nationell betygsstatistik för gymnasial vuxenutbildning. Andel betyg Icke Godkänt i engelska A, matematik A och svenska A, angivna i procent. Östhammar Riket Kurs Engelska A Matematik A Svenska A Källa: Skolverkets statistik Kommentar: Av sredovisningen för vuxenutbildningen år 2007 framgår att 95 procent (100 procent 2006) av deltagarna på grundläggande vuxenutbildning fick betyg efter avslutad kurs. Motsvarande siffra för den gymnasiala delen var 93 procent (98 procent 2006). Av tabell 1 framgår att andelen studerande inom gymnasial vuxenutbildning med betyget icke godkänd i engelska A och matematik A har minskat under åren År 2007 redovisas att samtliga studerande har nått målen för engelska A, matematik A och svenska A. Enligt officiell statistik för grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning avbröt 33 respektive 21 procent av de studerande läsåret 2006/07 sina studier. Rektorn uppger att det finns en avbrottsblankett i vilken de studerande anger anledningen till studieavbrottet. De studerande som fått arbete följs inte upp, anger däremot den studerande studiesvårigheter, missnöje med kursens genomförande och upplägg kontaktas denne av vägledaren. Vid en analys av orsakerna till studieavbrott framkommer att de flesta har fått arbete eller flyttat från kommunen. Läsåret 2006/07 uppnådde, enligt skolans uppgifter, 40 procent av de studerande målen för kurserna inom sfi. Samma läsår var andelen sfi-studerande som avbröt sina studier 5 procent. Avslutningssamtal med studerande inom sfi genomförs och uppföljning av orsakerna till avbrott av studierna görs. Orsakerna till avbrott är enligt skolan att de studerande får arbete eller slutar på grund av personliga skäl. 1.2 Uppföljning och kommunikation av resultat om lärarna fortlöpande följer upp resultaten av verksamheten så att undervisningsmål och metoder kan prövas och utvecklas i förhållande till styrdokumentens krav, om kunskapsutvecklingen för varje studerande följs upp kontinuerligt i samtliga ämnen, kurser och kunskapsområden, om lärarna fortlöpande ger varje studerande information om utvecklingsbehov och framgångar i studierna,

5 5 (13) om de studerande i komvux och särvux har en individuell studieplan. Bedömning av området Uppföljning och kommunikation av resultat: God Uppföljning och kommunikation av resultat sammantaget är av god. Lärarna gör regelbundna avstämningar av de studerandes kunskapsutveckling mot de nationella målen Lärarna ger också de studerande omdömen efter prov och avslutade avsnitt. Alla studerande har individuella studieplaner. 1.3 Bedömning och betygssättning om läraren vid betygsättningen beaktar även sådana kunskaper som den studerande tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen och gör en allsidig bedömning av kunskaperna, om betyg sätts och intyg utfärdas enligt författningarna, om lärarna vid bedömning och betygssättning utgår från målen i kursplanerna och från betygskriterierna, om vuxna har möjlighet till prövning enligt författningarna, om betygskatalog förs enligt bestämmelserna. Bedömning av området Bedömning och betygssättning: God Bedömning och betygssättning sammantaget är av god. Under inspektionen framkommer att lärarna diskuterar kursplanemål och betygskriterier tillsammans med de studerande. Vid intervjuer uppger de studerande att de upplever betygssättningen som rättvis och att lärarna ger god information om respektive studerandes kunskapsutveckling. Nationella kursprov används i de flesta fall för att säkra likvärdig bedömning. Betyg sätts, intyg utfärdas och de studerande har möjlighet till prövning. Dock framkommer i intervjuer att ett antal studerande är osäkra på vilka de nationella målen är i olika ämnen och hur de ska arbeta för att nå

6 6 (13) bättre resultat. Inspektörerna finner därför anledning att påpeka vikten av att alla studerande har kännedom om vilka mål de förväntas nå. Inom nedanstående område bedömer inspektörerna att styrdokumentens mål och krav inte uppfylls Utgångspunkt vid bedömning och betygssättning Enligt förordning om kommunal vuxenutbildning ska lärarna använda de betygskriterier som finns fastställda för nationella och lokala kurser samt för projektarbeten. I intervjuer med lärare och rektorn framkommer att lärare använder sig av nationella betygskriterier men att det inte sker några gemensamma diskussioner på verksamhetsnivå mellan lärarna för att säkerställa en gemensam syn på tolkningar av dessa kriterier. Inspektörerna bedömer därför att samverkan kring betygssättning bör utvecklas. 1.4 Genomförande av utbildningen om mål i läroplanen och kursplanerna anger inriktningen för utbildningen, om vuxenutbildningen ger utrymme för olika kunskapsformer, om alla studerande ges möjlighet till inflytande över hur deras utbildning utformas och till att påverka, vara delaktiga och ta ansvar, om verksamheten strävar mot att varje studerande i komvux och särvux utvecklar sin självkännedom och sin förmåga till individuell studieplanering, om utbildningen är allsidig och saklig, om de som arbetar i komvux och särvux samverkar för att göra verksamheten till en god miljö för lärande, om de studerande får vägledning och de studerande i komvux och särvux får individuell studieplanering, om den studerandes tidigare utbildning och erfarenhet kartläggs/valideras, om planeringen utgår från individens utbildningsbehov. Bedömning av området Genomförande av utbildningen: God

7 7 (13) Genomförande av utbildningen sammantaget är av god. Utbildningen planeras och genomförs utifrån de nationella målen i läroplanen, programmålen och kursplanerna. I intervjuer och samtal med de studerande framkommer att studierna är målinriktade och upplevs ha ett relevant innehåll för ett yrkesverksamt liv. Många av de studerande går vidare till högre studier eller arbete. Alla studerande har en individuell studieplan och får vägledning av studie- och yrkesvägledare. Vidare kartläggs och valideras de studerandes tidigare utbildning och erfarenheter. Planeringen av studierna utgår till största del från denna kartläggning. Vid lektionsbesök och vid intervjuer med studerande erfar inspektörerna att innehållet varieras i undervisningen, men att det till stor del bestäms av läraren. Inspektörerna påpekar vikten av en flexibel undervisning, där utrymme ges för de studerandes tankar och erfarenheter. Inom nedanstående områden bedömer dock inspektörerna att styrdokumentens mål och krav inte uppfylls. De studerandes inflytande och ansvar Enligt författningarna ska de studerande ha inflytande på såväl innehåll som former i utbildningen. I intervjuer med studerande, lärare och rektorn framkommer att det inte finns några formella råd för inflytande, eller andra former av samverkan. I undervisningen är det, förmedlar de studerande, oftast lärarna som bestämmer innehåll och former för arbetet. Inspektörerna bedömer därför att de studerandes inflytande över hur utbildningen utformas bör förbättras. 1.5 Anpassning av verksamheten till de studerandes behov om utbildningarna är flexibla och anpassade till de studerandes individuella förutsättningar och livssituation, om deltagare som behöver det får tillgång till stöd enligt författningarna. Bedömning av området Anpassning av verksamheten till de studerandes behov: God Anpassning av verksamheten till de studerandes behov sammantaget är av god. Den utbildning som erbjuds är flexibel och överlag anpassad till de studerandes

8 8 (13) individuella förutsättningar och livssituation. Vid sfi-utbildningen delas undervisningen in i en nybörjar- och en fortsättningskurs. Efter lektionsbesök och samtal med studerande i dessa grupper är inspektörernas intryck att undervisningen i ännu högre grad kan anpassas till den enskilda individens behov. Inom alla utbildningar finns det fungerande rutiner för att upptäcka studerande i behov av särskilt stöd, bland annat kan de studerande besöka studieverkstäder för engelska, matematik och svenska. Det finns även en specialpedagog knuten till vuxenutbildningen med god tillgång till specialpedagogiskt material. De studerande som inspektörerna möter är överlag mycket nöjda med lärarnas sätt att hjälpa dem i deras studier. Inspektörerna vill dock uppmärksamma skolan på att det finns en variation mellan lärarna i vilken grad de medvetet arbetar för att tillgodose varje studerandes behov av olika studieformer och studietakt. 2 NORMER OCH VÄRDEN Inom detta granskningsområde behandlas verksamhetens arbete för att påverka och stimulera de studerande att både omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i vardaglig handling. 2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro om vuxenutbildningen bedriver ett aktivt värdegrundsarbete, om likabehandlingsplanen är upprättad i enlighet med författningarna och dess mål och åtgärder är synliga i det dagliga arbetet. Bedömning av området Normer och värden i studiemiljö och samvaro: God Normer och värden i studiemiljö och samvaro sammantaget är av god. Vid inspektionstillfället och vid samtal med såväl de studerande som personal framkommer att det råder en god stämning som präglas av ett ömsesidigt gott bemötande. Detta bekräftas även i skolans årliga studerandeenkät. Det framkommer i inspektionen att värdegrundsfrågor diskuteras och ges utrymme i undervisningen vid behov. Inom nedanstående område bedömer dock inspektörerna att styrdokumentens mål och krav inte uppfylls. Likabehandlingsplaner Som en följd av lagen (SFS 2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ska huvudmannen eller den huvudman-

9 9 (13) nen bestämmer se till att varje enskild verksamhet har en likabehandlingsplan. Planen ska arbetas fram under medverkan av de studerande. I likabehandlingsplanen som ska utgå från en kartläggning av den egna verksamhetens behov, ska åtgärder redovisas och den ska följas upp varje år i sredovisningen, vilket inte sker inom vuxenutbildningen i Östhammars kommun. De studerande har inte varit delaktiga i arbetet med planen, vidare framkommer i inspektionen att alla anordnare inte har upprättat likabehandlingsplaner. Inspektörerna bedömer att vuxenutbildningens likabehandlingsplaner inte uppfyller författningens krav vilket måste åtgärdas. 3 LEDNING OCH KVALITETSARBETE Inom detta granskningsområde behandlas tillgång till utbildning samt verksamhetens ledning och personal och hur kommunen och vuxenutbildningen följer de nationella bestämmelserna som om fattar vuxenutbildningen. Inspektionen granskar dessutom rektors och personalens ansvarstagande för verksamhetens målinriktning och myndighetsutövning samt hur kommunens och vuxenutbildningens sarbete fungerar för att säkra och förbättra en i utbildningen. 3.1 Likvärdig tillgång till utbildning om vuxna har tillgång till vuxenutbildning enligt författningarna, om rekrytering sker enligt författningarna, om bedömning av sökandes behörighet, intagning till utbildningarna och urvalet mellan behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning och gymnasial särvux sker enligt förordningarna, om beslut om studiernas upphörande fattas enligt författningarna, om lokal utformning av utbildningen överensstämmer med författningarnas krav. om utbildningen för alla studerande är avgiftsfri, med de undantag som författningarna medger. Bedömning av området Likvärdig tillgång till utbildning: God Likvärdig tillgång till utbildning sammantaget är av god. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen erbjuds samhällsvetenskapligt basår, naturvetenskapligt basår samt två yrkesutbildningar, svetsutbildning och grundkurs

10 10 (13) för motviktstruck och ledtruck. Vidare anordnas distanskurser för de som inte har möjlighet att läsa dag- och kvällskurser De sfi-studerande kan påbörja sina studier en kort tid efter anmälan. Samtliga tre studievägar (kurserna A-B, B-C och C-D) erbjuds. De studerande erbjuds att kombinera studierna med språkpraktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning. Särvux anordnas i kommunen och uppsökande verksamhet bedrivs. De kurser som erbjuds är svenska, samhällsorientering, matematik, engelska, samt naturorientering. De studerande i särvux läser kurser motsvarande gymnasiesärskolan. Inom nedanstående område bedömer inspektörerna att styrdokumentens mål och krav inte uppfylls. Vuxnas tillgång till vuxenutbildning Varje kommuninvånare har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning från och med kalenderåret det år han fyllt 20 år, om han saknar sådana färdigheter som normalt uppnås i grundskolan och är bosatt i landet. Den som har denna rätt, har även rätt att delta i sådan undervisning i en annan kommun om utbildningen finns där. Kunskapsområden inom grundläggande vuxenutbildning är enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi och hem- och konsumentkunskap. Vid inspektionstillfället erbjöds endast svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap vilket inte är i enlighet med förordningen och därför måste åtgärdas. 3.2 Personalens utbildning och kompetensutveckling om lärarna inom utbildning i egen regi och upphandlad utbildning har utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver, om utbildningens pedagogiska personal har nödvändiga insikter i de föreskrifter som styr utbildningarna, om personalen får den kompetensutveckling som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt, om rektorn genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. Bedömning av området Personalens utbildning och kompetensutveckling: God Personalens utbildning och kompetensutveckling sammantaget är av god. Rektorn uppger att flertalet lärare har utbildning för den undervisning de i huvud-

11 11 (13) sak bedriver. De externa anordnarna har dock en lägre grad av behörighet bland annat inom sfi. I de olika upphandlingarna finns krav på att lärarna ska vara behöriga men detta går, enligt rektorn, inte alltid att uppfylla. Kompetensutveckling genomförs både utifrån individernas behov som utifrån gemensamma övergripande behov. 3.3 Styrelsens ansvar om styrelsen fattar beslut enligt bestämmelserna. Bedömning av området Styrelsens ansvar: God Styrelsens ansvar sammantaget är av mindre god. Inom nedanstående område bedömer inspektörerna att styrdokumentens mål och krav inte uppfylls. Styrelsens beslutsfattande I Östhammars kommun finns en besvärsordning för Kommunal vuxenutbildning. Av den framgår vilka beslut som den studerande kan överklaga. Det framgår dock inte vilka ärenden som rektorn har på delegation. Vidare anges att delegat är enhetschefen, någon sådan finns inte i den nuvarande organisationen. Inspektörerna bedömer därför att styrelsen bör upprätta en aktuell delegationsordning avseende vuxenutbildningen. 3.4 Rektors ansvar om rektorn håller sig förtrogen med det dagliga arbetet i verksamheten, om rektorn som pedagogisk ledare tar ansvar för verksamhetens utveckling, om rektorn tar ansvar för att verksamhetens resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen, om rektorn fattar beslut enligt bestämmelserna. Bedömning av området Rektors ansvar: God

12 12 (13) Rektors ansvar sammantaget är av god. Vuxenutbildningen i Östhammars kommun leds av en rektor som ansvarar för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, sfi och särvux. Rektorn har det övergripande budget- och ledningsansvaret och myndighetsansvaret vilket dock ej är delegerat, vilket beskrivits ovan. Vidare ansvarar rektorn för de olika skolformerna, men de verksamheter som utförs av gymnasieskolan leds av en gymnasierektor. Rektorn följer kontinuerligt upp de studerandes kunskapsresultat och vidtar vid behov åtgärder. Rektorn är även förtrogen med verksamheten genom regelbundna möten med platscheferna för respektive anordnare om utvärderingsresultat, de studerandes kunskapsresultat m.m. Vid inspektionen framkommer dock att samarbetet mellan rektorn för vuxenutbildningen och en anordnare, den kommunala gymnasieskolan, inte fungerar tillfredsställande. Inspektörerna finner att det samarbetet bör utvecklas. 3.5 Kvalitetsarbete om vuxenutbildningen bedriver ett systematiskt sarbete, det vill säga planerar, följer upp och utvärderar sin verksamhet samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen, om sarbetet dokumenteras i en sredovisning som innehåller bedömningar av i vilken mån de nationella målen för utbildningarna nåtts och redogörelser för vilka åtgärder vuxenutbildningen avser att vidta för att öka måluppfyllelsen, om det, för genomförande av de fastställda målen för utbildningarna i komvux och särvux, finns en arbetsplan som uppfyller författningarnas krav. Bedömning av området Kvalitetsarbete: God Kvalitetsarbete sammantaget är av god. Skolans arbetsplan, kallad verksamhetsplan, bygger på sredovisningens sammanfattande utvecklings- och förbättringsområden, bland annat nämns de studerandes inflytande och delaktighet som ett utvecklingsområde. Inspektionen visar att regelbundna uppföljningar och utvärderingar genomförs och att dessa ligger till grund för att förbättra måluppfyllelsen.

13 13 (13) Inom nedanstående område bedömer dock inspektörerna att styrdokumentens mål och krav inte uppfylls. Kvalitetsredovisning Varje skola, förskola och fritidshem ska årligen upprätta en skriftlig sredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen, utvärderingen och utvecklingen av verksamheten. Kvalitetsredovisningen ska innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse. Arbetet med sredovisningen syftar också till att ge information om hur väl verksamheten lyckas med sitt uppdrag. I förordningen ställs krav på studerandes och personals medverkan i arbetet med sredovisningen. Det ställs också krav på att uppföljning och utvärdering av skolans likabehandlingsplan ska redovisas i sredovisningen. I sredovisningen för den kommunala vuxenskolan och svenska för invandrare för 2007 redovisas resultat, analys av resultaten samt åtgärder för att för en ökad måluppfyllelse. I intervjuer med studerande framkommer att de inte varit delaktiga i arbetet med sredovisningen. Det saknas också en uppföljning och utvärdering av skolans likabehandlingsplan i sredovisningen. Inspektörerna bedömer att detta måste åtgärdas. Stockholm Stig Westlund Marita Bergman

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Utbildningsinspektion i Österåkers kommun Komvux Österåker Dnr 53-2007:3315 Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Skolinspektionen (tidigare

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning Utbildningsinspektion i Jönköpings kommun Kålgårdens skola Dnr 53-2007:3295 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola Grundskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan Forsmarks skola. Inledning

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan Forsmarks skola. Inledning Utbildningsinspektion i Östhammars kommun Forsmarks skola Dnr 53-2007:3316 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan Forsmarks skola Inledning Skolverket har granskat verksamheten i Östhammars kommun och

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Norrköpings kommun Parkskolan Dnr 53-2007:1393 Utbildningsinspektion i Parkskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 3 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Beslut Hudik Friskoleutbildning AB Box 1190 824 14 Hudiksvall 2008-12-08

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Herrgärdsskolan Dnr 43-2008:0138 Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klockargårdens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 3. Inledning

Utbildningsinspektion i Klockargårdens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 3. Inledning Utbildningsinspektion i Lidingö kommun Klockargårdens skola Dnr 53-2007:3312 Utbildningsinspektion i Klockargårdens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 3 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Öckerö gymnasieskola. Inledning

Utbildningsinspektion i Öckerö gymnasieskola. Inledning Utbildningsinspektion i Öckerö kommun Öckerö gymnasieskola Dnr 53-2007:3781 Utbildningsinspektion i Öckerö gymnasieskola Gymnasieskola Inledning Verksamheten i Öckerö gymnasieskola har granskats och besökts

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Folkuniversitetets Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Folkuniversitetets Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Folkuniversitetets Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:358 Beslut Folkuniversitetets Gymnasium i Karlstad

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Lunds Montessorigrundskola Dnr: 44-2009:1675 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 Inledning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut 2012-09-25 Dnr 43-2011:1859 Linköpings kommun bildningsnamnden@linkoping.se Rektorerna för vuxenutbildning Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Linköpings kommun 2 (12)

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Utbildningsinspektion i Solna gymnasium. Inledning

Utbildningsinspektion i Solna gymnasium. Inledning Utbildningsinspektion i Solna kommun Solna gymnasium Dnr 53-2006:3381 Utbildningsinspektion i Solna gymnasium Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt Solna gymnasium den 9-12 oktober

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sollentuna musikklasser, grundskola årskurs 4 9. Inledning

Utbildningsinspektion i Sollentuna musikklasser, grundskola årskurs 4 9. Inledning Utbildningsinspektion i Sollentuna kommun Sollentuna musikklasser Dnr 53-2007:3311 Utbildningsinspektion i Sollentuna musikklasser, grundskola årskurs 4 9 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lexby skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Lexby skola. Inledning Utbildningsinspektion i Partille kommun Lexby skola Dnr 53:2007:3779 Utbildningsinspektion i Lexby skola Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i Partille kommun och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:697 Beslut Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Gårda Kristna Skola i Öckerö kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Gårda Kristna Skola i Öckerö kommun Inspektionsrapport från Skolverket 54-2008:0221 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Gårda Kristna Skola i Öckerö kommun Bes lut Skolrapport Gårda Kristna Skola Hemvärnsvägen 7 430 91 HÖNÖ

Läs mer

Utbildningsinspektion i Svanens skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Svanens skola. Inledning Utbildningsinspektion i Norrköpings kommun Svanens skola Dnr 53-2007:1393 Utbildningsinspektion i Svanens skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge Utbildningsinspektion i Ronneby Dnr 53-2007:1808 Utbildningsinspektion i i Blekinge Gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av...2 Bedömningar...2 Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vialundskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Vialundskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Kumla kommun Vialundskolan Dnr 53-2007:3872 Utbildningsinspektion i Vialundskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i Kumla och besökt Vialundskolan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Tranås kommun Rektorsområde 5 Dnr 53-2008:198 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan Grundskola årskurserna 1 5 Obligatorisk särskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket

Läs mer

Utbildningsinspektion i Johansfors skola

Utbildningsinspektion i Johansfors skola Utbildningsinspektion i Emmaboda kommun Johansfors skola Dnr 53-2007:578 Utbildningsinspektion i Johansfors skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Regelbunden tillsyn i Söderköpings kommun Sankt Anna skola Dnr 43-2008:657 Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Förskoleklass Grundskola 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Söderköpings

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium Mjölby kommun Datum 2009-11-06 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola

Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola Regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Ängelholms gymnasieskola Dnr 53-2008:1910 Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i och besökt Ängelholms

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hammars skola

Utbildningsinspektion i Hammars skola Utbildningsinspektion i Kristianstad kommun Hammars skola Dnr 53-2006:3213 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Hammars skola Grundskola årskurserna 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ahlafors Fria Skola i Ale kommun

Utbildningsinspektion i Ahlafors Fria Skola i Ale kommun Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:3832 Utbildningsinspektion i Ahlafors Fria Skola i Ale kommun Bes lut Skolrapport Beslut Ahlafors Fria Skola Ekonomisk förening Box 3006 449 14 Alafors 2008-05-30

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8221 Nordmalings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun Tillsyn i Nordmalings kommun Beslut 2(15) Dnr 43-2014:8221 har genomfört tillsyn av Nordmalings kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sofielundsskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9. Inledning

Utbildningsinspektion i Sofielundsskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9. Inledning Utbildningsinspektion i Sollentuna kommun Sofielundsskolan Dnr 53-2007:3311 Utbildningsinspektion i Sofielundsskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:1946 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad Bes lut Skolrapport Beslut Antonskolan AB Lasarettsboulevarden 22 291 33 Kristianstad

Läs mer

Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Melleruds kommun Dahlstiernska gymnasiet Dnr 53-2006:1621 Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux Beslut 2011-08-16 Dnr 43-2010:5177 Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux efter tillsyn av Täby gymnasiesärskola och Täby Lärvux i Täby kommun Skolbeslut Datum: 2011-08-16 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Täby

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Kalix kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Kalix kommun Tillsyn i Kalix kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Kalix kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Regelbunden tillsyn i Vellinge kommun Skanörs skola Dnr 43-2008:437 Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Vellinge

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Växjö kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2005:1199 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2 Sammanfattande

Läs mer

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning Beslut 2011-05-13 Dnr 43-2010:6094 Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning efter tillsyn av Nils Holgersson Entreprenörcentrum i Skurups kommun Beslut Tillsyn i Nils Holgersson Entrepenörcentrum 2011-05-13

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan A.R.T. Institutets skola i Uppsala. Beslut och rapport. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1816

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan A.R.T. Institutets skola i Uppsala. Beslut och rapport. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1816 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan A.R.T. Institutets skola i Uppsala Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:1816 Beslut A.R.T Institutet Friskola Uppsala AB Banérgatan

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nolskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Nolskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Ale kommun Nolskolan Dnr 53-2007:3776 Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Utbildningsinspektion i Nolskolan Inledning Verksamheten i Nolskolan har granskats och besökts den

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Utbildningsinspektion i Svartbjörnsbyns skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Svartbjörnsbyns skola. Inledning Utbildningsinspektion i Bodens kommun Svartbjörnsbyns skola Dnr 53-2007: 3627 Utbildningsinspektion i Svartbjörnsbyns skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:737 Beslut Gårdeby Natur och Musikskola 614

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Diö skola

Utbildningsinspektion i Diö skola Utbildningsinspektion i Älmhults kommun Diö skola Dnr 53-2007:1822 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Diö skola Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Diö skola...2

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-12-14 Realgymnasiet Gävle Rektorn vid Realgymnasiet Gävle Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Realgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Götene kommun Lundabyn Dnr 53-2006:3231 Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola

Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Rinkaby och Viby skola Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola Rinkaby skola Förskoleklass, Grundskola årskurserna 1 5 Viby skola Förskoleklass,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola

Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola Regelbunden tillsyn i Strömstads kommun Tjärnö skola Dnr 43-2008:801 Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Strömstads

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Utbildningsinspektion i Långängsskolan, förskoleklass, årskurs 1 4 och Stocksundsskolan, förskoleklass, årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Långängsskolan, förskoleklass, årskurs 1 4 och Stocksundsskolan, förskoleklass, årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Danderyds kommun Långängsskolan och Stocksundskolan Dnr 53-2006:3380 Utbildningsinspektion i Långängsskolan, förskoleklass, årskurs 1 4 och Stocksundsskolan, förskoleklass, årskurs

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde

Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde Regelbunden tillsyn i Vänersborg kommun Brålanda rektorsområde Dnr 43-SV2008:537 Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer