Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6"

Transkript

1 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr :1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av rektorsområdet...2 Sammanfattande bedömning...2 Bedömning av utbildningsresultaten...3 Bedömning av verksamheten...4 Bedömning av förutsättningarna för utbildningen...6 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt Rappestad/Västerlösa skolor den 27 och 30 september I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för utbildningsinspektionen. Inspektionen riktas mot hur verksamheten genomförs samt dess förutsättningar och resultat. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar för det offentliga skolväsendet. Information om inspektionen finns i separata material och på Skolverkets webbsida (www.skolverket.se/inspektion). Huvudmannen har ansvar för att de brister som inspektörerna lyfter fram i den sammanfattande bedömningen åtgärdas. Åtgärderna skall redovisas till Skolverket vilket framgår av Skolverkets beslut. Skolverket följer också upp effekterna av inspektionen om ca två år. Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömning är dels dokument från kommunen och Rappestad/Västerlösa skolor, dels den information som samlats in under besöket. Även annan information om kommunen och skolan som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat på annat sätt har använts. I Rappestad/Västerlösa skolor intervjuades elever, lärare och rektor samt föräldrar med barn i olika årskurser. Inspektörerna besökte förskoleklass och lektioner i årskurs 1 6. Även andra iakttagelser i skolmiljön och studier av dokument som finns på skolan utgör underlag för kvalitetsbedömningen. 1

2 Beskrivning av rektorsområdet Rappestad/Västerlösa skolor Antal barn/elever Förskola 70 Skolbarnsomsorg 57 Förskoleklass 19 Grundskola 109 Utbildningen i Rappestad skola omfattar förskoleklass och årskurserna 1 och 3 med 62 elever. Skolan ligger i Rappestad samhälle ca 1,5 mil från Linköping. Elever och personal arbetar i ett arbetslag. I huvudbyggnaden finns matsal, tre klassrum och bibliotek. Skolan består av ytterligare två byggnader en där förskoleklassen har sin verksamhet och en med idrottssal. Skolan renoverades På skolgården finns ett s.k. uteklassrum. Avståndet mellan Rappestad skola och Västerlösa skola är ca en mil. Till Västerlösa skola kommer eleverna från Rappestad skola när de börjar i årskurs 4. Utbildningen i Västerlösa skola omfattar årskurs 4 6. Skolan ligger i Västerlösa samhälle ca 2 mil från Linköping. Elever och lärare arbetar i ett arbetslag. Rektorn är även ansvarig för tre förskolor och ett fritidshem. Dessa verksamheter behandlas inte i denna rapport. Sammanfattande bedömning Bedömningarna av kvaliteten i utbildningen vid Rappestad/Västerlösa skolor och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga skolförfattningar. Stämningen i skolorna är god och eleverna i Västerlösa visar att de respekterar och tolererar varandra på ett mycket bra sätt. Båda skolorna arbetar på ett mycket bra sätt för att förebygga kränkande behandling. Rektorn är väl förtrogen med verksamheterna och driver ett medvetet kvalitetsarbete för att utbildningen i skolorna skall bli likvärdiga. Det finns enligt inspektörernas bedömning behov av förbättringsinsatser på skolan inom följande områden: - Sammanställningar av resultat och analyser av dessa bör genomföras för fler ämnen än svenska, engelska och matematik i de lägre åldrarna. I det arbetet bör variationen mellan år och skillnaden mellan pojkars och flickors resultat uppmärksammas. - Föräldrar och elever bör få kännedom om målen i kursplanerna. - Handlingsprogrammet mot kränkande behandling bör förbättras. - Utvärdering av åtgärdsprogram bör ske tätare. 2

3 Bedömning av utbildningsresultaten Inspektörerna har granskat hur väl skolans elever utvecklar kunskaper, normer och värden enligt målen i skollagen och i läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, respektive för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, avsnitten 2.1 och 2.2. Lärarna i förskoleklass följer elevernas utveckling med stöd av de individuella utvecklingsplaner som utarbetas för varje elev. Elever och lärare samlar också arbeten som eleverna är särskilt nöjda med för att eleverna skall kunna se sin egen utveckling. Lärarna i Rappestad skola följer elevernas utveckling mot de lokalt bearbetade nationella kursplanemålen i svenska genom att elever och lärare bedömer vilka mål eleverna nått. Nationella diagnostiska materialet används i svenska och matematik i årskurs 2. Sammanställningar av resultat 2004 visar att i svenska har skolan bedömt att fler pojkar än flickor inte kommer att nå målen i årskurs 5 utan särskilt stöd medan en stor andel av eleverna kommer att nå målen i matematik. År 2005 har skolan bedömt att eleverna kommer i hög grad att nå målen i svenska och matematik i årskurs 5. Sammanställningar av de nationella ämnesproven i årskurs 5 i svenska, matematik och engelska finns i nedanstående tabell. Tabell 1 Andelen elever som har nått målen i årskurs 5 i svenska, engelska och matematik Svenska 90 % 63 % 96 % 83 % Engelska 87 % 67 % 96 % 96 % Matematik 90 % 70 % 100 % 79 % Det finns variation mellan år och mellan ämnen när det gäller måluppfyllelsen. År 2003 var det många elever som inte nådde målen i alla tre ämnena, övriga år har resultaten särskilt i engelska varit bättre. En jämförelse mellan flickors och pojkars resultat 2005 visar att det är pojkar som inte nått målen i svenska medan fördelningen är lika mellan flickors och pojkars resultat i matematik. Skolorna genomför ett antal kommungemensamma test i svenska. I övriga ämnen finns inte några sammanställningar av resultat. Inspektörerna bedömer att skolorna bör utvärdera resultaten när det gäller variationen mellan år samt den skillnad som förekommer mellan flickors och pojkars resultat. I en föräldraenkät 2005 har föräldrar fått svara på om deras barn trivs i skolorna. Många föräldrar har angett att de instämmer helt och några föräldrar instämmer delvis. Eleverna uppger i intervjuer att det finns ingen mobbning men att visst kan det uppstå bråk men det reder de ut i s.k. kompissamtal. Föräldrarna uppger också att deras barn har en trygg och säker miljö i skolan och att de går dit med glädje. I Rappestad skola visar utvärderingar som gjorts i klassråden att rasterna fungerar bra och att eleverna har kamrater att leka med. Resultatet av arbetet med att få en trygg miljö är av god kvalitet. I intervjuerna i Västerlösa skola visar eleverna att de respekterar varandra. De lämnar ordet till varandra så att alla får delta i samtalet. Vidare visar lektionsbesöken att eleverna uppträder respektfullt mot varandra. Skolan har ett mycket bra resultat när det gäller att eleverna visar respekt och tolerans för varandra. 3

4 Sammanfattning Inspektörerna bedömer att skolorna bör sammanställa resultat och analysera dessa för fler ämnen än svenska, engelska och matematik. I det arbetet bör variationen mellan år och skillnaden mellan flickors och pojkars resultat uppmärksammas. Resultatet av arbetet med normer och värden är av god kvalitet i skolorna. I Västerlösa skola är resultatet av arbetet med att få eleverna att visa respekt och tolerans för varandra av mycket god kvalitet. Bedömning av verksamheten Inspektörerna har granskat arbetet med arbetsmiljön, föräldrarnas och elevernas delaktighet i det inre arbetet; innehåll, organisation och arbetssätt i undervisningen; individanpassning och stöd; utvärdering av lärandet, bedömning och betygssättning; kvalitetssäkring och förbättringsarbete; skolledning och intern kommunikation. Nationella riktlinjer för arbetet finns i skollagen, läroplanerna och i andra författningar för respektive skolform. Skolorna beskriver i handlingsprogrammet mot kränkande behandling hur de i det dagliga arbetet strävar efter gott kamratskap, samarbete och vi-känsla. Eleverna i Rappestad skola uppger att s.k. mombus (av skolan utvalda elever som skall stödja sina kamrater) tar hand om dem om de slår sig eller är ledsna. Mombus skall även kontrollera att inga elever utsätts för kränkande behandling. Skolorna arbetar varierat för att förebygga kränkande behandling. Bland annat genomförs s.k. kompissamtal i Rappestad skola och tjej- och killsnack i Västerlösa skola. Skolorna arbetar på ett mycket bra sätt för att förebygga alla former av kränkande behandling. Lärare uppger att det är rutin att föräldrar kontaktas direkt om kränkningar sker. Detta bör även tydligt framgå i handlingsprogrammet mot kränkande behandling. Inspektörerna framhåller dessutom att det av programmet bör framgå vilka åtgärder skolan tänker vidta om kränkningar sker mellan vuxna och elever. Enligt läroplanen skall de demokratiska principerna omfatta alla elever så att de skall kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga. I Rappestad skola organiseras ett antal arbetspass under veckan där eleverna får välja när de vill arbeta med olika uppgifter. Dessa arbetspass kallas Veckans arbete och då arbetar eleverna enskilt. Syftet med det arbetssättet är att eleverna skall få ökat ansvar för sitt eget lärande och att de skall göra uppgifter utifrån individuella behov. Läraren har planerat arbetet och det finns ett antal uppgifter som måste genomföras och en extrauppgift som eleverna kan göra om de hinner. Eleverna upplever detta arbete stressande. De hinner inte alltid med det de skall göra på en vecka. De påpekar också att de oftast inte kan göra det stimulerande arbete som extrauppgiften ger. Skolan bör utvärdera elevernas utsagor och vidta åtgärder så att arbetet för eleverna blir bättre anpassat efter deras behov. I Västerlösa skola har eleverna möjlighet att välja uppgifter under de s.k. färggruppslektionerna. Då skall de arbeta med matematik och läsning. I matematik skall de göra de individuellt bestämda uppgifter som läraren tagit fram utifrån resultat på det förtest som eleverna gjort inför ett nytt avsnitt i matematikboken. I läsning har eleverna möjlighet att välja mellan ett antal texter för att öva på läsförståelse. Dessa texter är anpassade för den enskilde eleven. Eleverna upplever att arbetsuppgifterna stämmer överens med deras behov. 4

5 Eleverna i Västerlösa skola utvärderar sitt arbete utifrån individuella mål som de satt upp tillsammans med läraren för veckans arbete. Dessa mål är i form av uppgifterna i matematikboken som eleverna skall genomföra under veckan och det de skall läsa. De lokalt bearbetade nationella kursplanemålen används inte aktivt när elever och lärare sätter upp mål för arbetet, förutom i svenska i Rappestad skola. För att bedöma att elever har nått målen använder sig lärare av test och nationella prov. Det är av vikt att lärare använder sig av flera bedömningsgrunder för att kunna värdera elevers utveckling. I båda skolorna sätter elever, lärare och föräldrar upp individuella mål för eleverna vid utvecklingssamtalen. Dessa mål utvärderas vid nästa samtal. Föräldrarna uppger dock att de inte känner till kursplanernas mål, vilket kan vara värdefullt för att kunna vara delaktig i sitt barns lärande. Stödet till elever i behov av särskilt stöd ges på olika sätt. Lärare ger elever enskild undervisning eller undervisning i liten grupp vissa lektioner. De kan även få anpassade läromedel. Det finns möjlighet att få särskilt stöd i de flesta ämnena. Åtgärdsprogram skrivs för elever i behov av särskilt stöd. Det finns dock de som inte utvärderats sedan Enligt inspektörerna bör åtgärdsprogrammen utvärderas tätare för att eleven och föräldern skall kunna få information om vilka mål eleven skall arbeta mot. En skolas kvalitetsredovisning skall bygga på nationella mål för utbildningen och innehålla resultat av en kontinuerlig uppföljning och utvärdering. I kvalitetsredovisningen har skolorna kontinuerligt utvärderat de områden som kommunen prioriterat. Bland annat har utvärderingen som ligger till grund för kvalitetsredovisningen gjorts med stöd av självvärderingsinstrumentet BRUK 1 som kommunen centralt påbjudit att skolorna skall använda. I kvalitetsredovisningen har skolorna beskrivet hur man arbetat inom de olika områdena. Dessa innehåller inte alltid några egentliga mål för arbetet för fysiska aktiviteter och elever i behov av särskilt stöd. Inom de områden där mål är formulerade saknas en närmare analys av i vilken mån målen uppfyllts. Resultat av arbetet finns vidare beskrivet och vilka förbättringsåtgärder som skolorna tänker vidta. Inspektörerna anser att skolan har ett väl fungerande kvalitetsarbete men att kvalitetsredovisningen kan ytterligare utvecklas genom att en tydligare analys av måluppfyllelsen genomförs. Rektorn har god legitimitet. Hon upplevs av både föräldrar och personal som ansvarstagande och väl förtrogen med verksamheterna. För att skolorna skall få en mer likvärdig utbildning har rektorn startat ett förbättringsarbete. Bland annat har rektorn fördelat tjänsterna mellan skolorna så att lärare arbetar under ett läsår på båda skolorna. Skolorna samarbetar också med att lokalt bearbeta de nationella kursplanemålen. Sammanfattning Inspektörerna bedömer att rektorn på ett bra sätt leder skolan. Kvalitetsarbetet är av god kvalitet. Skolan bör informera föräldrar och elever om målen för kunskaper i alla ämnen. Åtgärdsprogrammen bör utvärderas tätare så att målen och åtgärderna förändras i förhållande till elevernas behov. Av handlingsprogrammet mot kränkande behandling bör framgå vilka åtgärder skolan tänker vidta 1 BRUK (Bedömning Reflektion Utveckling Kvalitet) ett av Skolverket utarbetat verktyg för kvalitetsarbete i skola och förskola 5

6 om kränkningar sker mellan elever och vuxna och att föräldrar kontaktas utan dröjsmål. Bedömning av förutsättningarna för utbildningen Skolverket tar i inspektionen upp följande förutsättningar för utbildningen: tillgång till den utbildning som skall erbjudas, information om utbildning, personal samt läromedel, pedagogiska material och utrustning. Bestämmelser finns i bl.a. skollagen. Rappestad/Västerlösa skolor erbjuder eleverna elevens val och språkval i tillräcklig omfattning. Omsorgen om eleverna är god i de båda skolorna. Rektorn är behörig lärare och går den statliga rektorsutbildningen. Alla lärare undervisar i de ämnen som motsvarar deras utbildning. För närvarande saknas speciallärare/specialpedagog på grund av sjukdom. Skolorna har dock en lärare som har en kortare utbildning i specialpedagogik. Skolorna saknar en dokumenterad plan när det gäller kompetensutveckling. Rektorn uppger att hon prioriterar kompetensutveckling utifrån de problem som lärare upplever i sina klasser. Dessa problem tas upp på pedagogiska konferenser som skolorna har tillsammans var fjärde vecka. Lärare uppger att dessa konferenser ger dem möjlighet att lösa dilemman. Inspektörerna finner att de pedagogiska konferenserna ger kompetensutveckling med god kvalitet. Skolorna bör dock följa upp behovet av kompetensutveckling för att kunna genomföra en planering av insatser så att utbildningen i skolorna utvecklas ytterligare. Sammanfattning Inspektörerna bedömer att skolorna har förutsättningar att bedriva god utbildning. Datum Ort Linköping Ewa Pettersson Per Lennermark 6

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Götene kommun Lundabyn Dnr 53-2006:3231 Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6

Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 Utbildningsinspektion i Sigtuna kommun S:t Pers skola Dnr 53-2005:3132 Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backa skola, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Backa skola, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Tanums kommun Backa skola Dnr 53-2005:1530 Utbildningsinspektion i Backa skola, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Älta skola Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrängens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5

Utbildningsinspektion i Herrängens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Herrängens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Herrängens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Västra Bodarna skola, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Västra Bodarna skola, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Västra Bodarna skola Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Västra Bodarna skola, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Sandersdalsskolan Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nyvångsskolan Förskoleklass, grundskola årskurs 1 5

Utbildningsinspektion i Nyvångsskolan Förskoleklass, grundskola årskurs 1 5 Utbildningsinspektion i Åstorps kommun Nyvångsskolan Dnr 53-2005:3062 Utbildningsinspektion i Nyvångsskolan Förskoleklass, grundskola årskurs 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kopperskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Kopperskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Stenungsunds kommun Kopperskolan Dnr 53-2005:1527 Utbildningsinspektion i Kopperskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klockargårdens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 3. Inledning

Utbildningsinspektion i Klockargårdens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 3. Inledning Utbildningsinspektion i Lidingö kommun Klockargårdens skola Dnr 53-2007:3312 Utbildningsinspektion i Klockargårdens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 3 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lilla Alby skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5

Utbildningsinspektion i Lilla Alby skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 Utbildningsinspektion i Sundbybergs kommun Lilla Alby skola Dnr 53-2005:788 Utbildningsinspektion i Lilla Alby skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hyllinge skola Förskoleklass, grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Hyllinge skola Förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Åstorps kommun Hyllinge skola Dnr 53-2005:3062 Utbildningsinspektion i Hyllinge skola Förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Lunds Montessorigrundskola Dnr: 44-2009:1675 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 Inledning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ungdomscentrum Gymnasieskola, individuella programmet

Utbildningsinspektion i Ungdomscentrum Gymnasieskola, individuella programmet Utbildningsinspektion i Hässleholms kommun Ungdomscentrum Dnr 53-2005:3060 Utbildningsinspektion i Ungdomscentrum Gymnasieskola, individuella programmet Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun 1 (4) Dnr 43-2010:5177 Täby kommun 183 80 Täby Rektorn vid Skarpängsskolan Ljungmyrsvägen 20-24 187 46 Täby Tillsyn i Skarpängsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Norrköpings kommun Parkskolan Dnr 53-2007:1393 Utbildningsinspektion i Parkskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 3 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-09-30 Dnr 43-2011:2168 Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Finnstaskolan Rektor Agnetha Sjöholm Agnetha.Sjoholm@upplands-bro.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Finnstaskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:737 Beslut Gårdeby Natur och Musikskola 614

Läs mer

Utbildningsinspektion i Östra Torpskolan Förskoleklass, grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Östra Torpskolan Förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Östra Torpskolan Dnr 53-2005:3061 Utbildningsinspektion i Östra Torpskolan Förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Torna Hällestad skola Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Förskoleklass Grundskola, årskurserna 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nickebo skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 och Kärrgruvans skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Nickebo skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 och Kärrgruvans skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Norbergs kommun Kärrgruvans skola och Nickebo skola Dnr 53-2005:3163 Utbildningsinspektion i Nickebo skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 och Kärrgruvans skola, förskoleklass

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 2 Beslut Vittra i Jakobsberg Rektorn vid Vittra i Jakobsberg Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Vittra i Jakobsberg i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Innehåll. Inledning. Underlag

Innehåll. Inledning. Underlag Utbildningsinspektion i Uppsala kommun Fredrika Bremerskolan och Gamla Uppsala skola Dnr 53-2004:2933 Utbildningsinspektion i Fredrika Bremerskolan och Gamla Uppsala skola, förskoleklass och grundskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grycksboskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Grycksboskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gläntan/Höjden och Montessori, förskoleklass och grundskola 1 6

Utbildningsinspektion i Gläntan/Höjden och Montessori, förskoleklass och grundskola 1 6 Utbildningsinspektion i Älvdalens kommun Gläntan/Höjden och Montessori Dnr 53-2005:785 Utbildningsinspektion i Gläntan/Höjden och Montessori, förskoleklass och grundskola 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hanvikens skola

Utbildningsinspektion i Hanvikens skola Utbildningsinspektion i Tyresö kommun Hanvikens skola Dnr 53-2006:3383 Utbildningsinspektion i Hanvikens skola Förskoleklass Grundskola årskurs 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:1946 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad Bes lut Skolrapport Beslut Antonskolan AB Lasarettsboulevarden 22 291 33 Kristianstad

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gottsundaskolan, grundskola årskurs 6 9

Utbildningsinspektion i Gottsundaskolan, grundskola årskurs 6 9 Utbildningsinspektion i Uppsala kommun Gottsundaskolan Dnr 53-2004:2933 Utbildningsinspektion i Gottsundaskolan, grundskola årskurs 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Spår L Förskoleklass och grundskola årskurs 1 9, obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Spår L Förskoleklass och grundskola årskurs 1 9, obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Osby kommun Spår L Dnr 53-2006:1434 Utbildningsinspektion i Spår L Förskoleklass och grundskola årskurs 1 9, obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola

Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Regelbunden tillsyn i Strömstads kommun Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Dnr 43-2008:801 Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Förskoleklass Grundskola

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Haninge Montessoriskola i Haninge

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Haninge Montessoriskola i Haninge Inspektionsrapport från Skolverket 2006:70 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Haninge Montessoriskola i Haninge Bes lut S kolrapport Beslut Haninge Montessoriskola AB Skyttens gata 542

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Utbildningsinspektion i Folkungaskolan grundskola årskurs 4 9 och gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Folkungaskolan grundskola årskurs 4 9 och gymnasieskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Folkungaskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Folkungaskolan grundskola årskurs 4 9 och gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Tyresö skola

Utbildningsinspektion i Tyresö skola Utbildningsinspektion i Tyresö kommun Tyresö skola Dnr 53-2006:3383 Utbildningsinspektion i Tyresö skola Förskoleklass Grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Källbrinksskolan torsten.ingers@huddinge.se för grundskola efter tillsyn av Källbrinksskolan i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Utbildningsinspektion i Paulinska skolan grundskola årskurs 6 9

Utbildningsinspektion i Paulinska skolan grundskola årskurs 6 9 Utbildningsinspektion i Strängnäs kommun Paulinska skolan Dnr 53-2005:3355 Utbildningsinspektion i Paulinska skolan grundskola årskurs 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Skolenhet Syd Dnr 53-2006:1435 Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Granskningsrapport fristående förskola. Tillsyn av. Mån... år 20

Granskningsrapport fristående förskola. Tillsyn av. Mån... år 20 2012-06-20 Rapport. Granskningsrapport fristående förskola Tillsyn av. Mån... år 20 2012-06-20 Sammanfattning Förskola Stadsdelsförvaltningen har ansvar för att kontrollera att fristående verksamhet bedrivs

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:9299 Eda kommun Kommun@eda.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gunnarsbyskolan i Eda kommun 2 (6) Dnr 43-2015:9299 Tillsyn i Gunnarsbyskolan grundsärskola har genomfört tillsyn av Eda

Läs mer

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola Skolbeslut Fristående grundskolan Runstycket Husie Kyrkoväg 96 2010-05-24 Dnr 44-2010:114 212 38 Malmö Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runstyckets skola i Husie stadsdel,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 2: 7-9 helena.rivel@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan 2:

Läs mer

Kontroll av lämnade uppgifter i samband med pågående tillsyn vid Källskolan i Upplands-Bro

Kontroll av lämnade uppgifter i samband med pågående tillsyn vid Källskolan i Upplands-Bro Kontroll av lämnade uppgifter i samband med pågående tillsyn vid Källskolan i Upplands-Bro Bifogat arbetsmaterial är ett underlag för det pågående arbetet att upprätta beslut efter tillsyn av Källskolan.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Inspira förskolor & skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Snäckbackens skola Marina.Blomkvist@inspira-fos.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Snäckbackens skola i Sollentuna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 1:7-9 margaretha.lindman@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ytterbyns och Pålänge skolor, förskoleklass och grundskola 1-6

Utbildningsinspektion i Ytterbyns och Pålänge skolor, förskoleklass och grundskola 1-6 Utbildningsinspektion i Ytterbyns och Pålänge skolor, förskoleklass och grundskola 1-6 Utbildningsinspektion i Kalix Ytterbyns och Pålänge skolor Dnr 53-2005: 1544 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Nordens Teknikerinstitut AB christine.johnson@academedia.se Rektorn vid NTI-gymnasiet michael.ericsson@nti.se Sollentuna kommun uan@sollentuna.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NTI-gymnasiet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Korrespondensgymnasiet

Utbildningsinspektion i Korrespondensgymnasiet Utbildningsinspektion i Torsås kommun Korrespondensgymnasiet Dnr 53-2005:3351 Utbildningsinspektion i Korrespondensgymnasiet i Torsås Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-12-20 I Ur och Skur Mullekojan ekonomisk förening Rektorn vid I Ur och Skur Mullekojan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i I Ur och Skur Mullekojan i Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Östbergaskolan, förskoleklass, grundskola 1 6

Utbildningsinspektion i Östbergaskolan, förskoleklass, grundskola 1 6 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Östbergaskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Östbergaskolan, förskoleklass, grundskola 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-29 Dnr:43-2013:4722 Västerås kommun info@vasteras.se, buf@vasteras.se Rektorn vid Lövängsskolan F-6 lena.hising@vasteras.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vanstaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Vanstaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nynäshamns kommun Vanstaskolan Dnr 53-2005:783 Utbildningsinspektion i Vanstaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Gårda Kristna Skola i Öckerö kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Gårda Kristna Skola i Öckerö kommun Inspektionsrapport från Skolverket 54-2008:0221 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Gårda Kristna Skola i Öckerö kommun Bes lut Skolrapport Gårda Kristna Skola Hemvärnsvägen 7 430 91 HÖNÖ

Läs mer

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan Blankettanvisningar, se sista sidan! 1 Förutsättningar Skola Svågadalens skola Verksamhetsansvarig Annica Eriksdotter Antal elever 15 oktober 28 2 Antal årsarbetare, totalt,33 Telefon 65-55 68 3 Kvalitetsredovisning/årsberättelse

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skoiinspektionen Beslut 2014-08-15 Håslövs byaskola Rektorn vid Håslövs byaskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Håslövs byaskola i Vellinge kommun Skoiinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer