KVALITETSREDOVISNING, Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson

2 Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla särskild utbildning för vuxna Hemkommunen ansvarar för att de som enligt 11 har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå och önskar det, också får delta i sådan utbildning. 13 Varje kommun ska erbjuda utbildning på gymnasial nivå. Kommunerna ska sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. Enligt 4, 21 kapitlet i skollagen ska utbildningen på grundläggande nivå syfta till att ge vuxna de kunskaper som motsvaras av den utbildning som ges i grundsärskolan och utbildningen på gymnasial nivå syfta till att ge vuxna de kunskaper som motsvaras av den utbildning som ges på nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan. Information om skolformen Kommunerna har även skyldighet att aktivt verka för att människor med behov av och förutsättningar för att läsa kurser på särskild utbildning för vuxna får information om kursutbud och skrivs in vid skolan. 10 Varje kommun ska aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå och för att motivera dem att delta i sådan utbildning.

3 14 Varje kommun ska informera om möjligheterna till utbildning på gymnasial nivå och aktivt verka för att de vuxna i kommunen som är behöriga deltar i sådan utbildning. 21 kap. Skollagen Individuella studieplaner Enligt 8, 21 kapitlet i Skollagen ska det för varje elev; finnas en individuell studieplan. Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om den individuella studieplanen. 2 Betygssättning Enligt 18, 21 kapitlet ska det på varje avslutad kurs sättas betyg, dock inte på kurser som motsvarar träningsskolan inom grundsärskolan. Inom den del av särskild utbildning för vuxna som motsvarar träningsskolan ska, i stället för betyg, ett intyg om att eleven har deltagit i kursen utfärdas efter avslutad kurs. Vidare ska enligt 20, 21 kapitlet: betyg på kurser i utbildning på grundläggande nivå [ ] grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner. Betyg på kurser i utbildning på gymnasial nivå ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i ämnesplaner. Enligt 23 ska även den som genomgått en kurs i särskild utbildning för vuxna och vill få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg ha möjlighet att få ett intyg.

4 Validering 21 En elev i särskild utbildning för vuxna kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Organisationen Organisationen Särskild utbildning för vuxna i Hagfors kommun är organiserad under vuxenutbildningen. Därtill finns studie- och yrkesvägledare. 3 Elever På Särskild utbildning för vuxna i Hagfors kommun finns 8 elever inskrivna januari, I deras studieplaner för året 2015 finns kurser på träningskolenviå, grundläggande särskolenivå samt lärlingsutbildning. 1 elev, kurs Biologi. delkurs människokroppen, grundläggande särskolenivå 2 elever Svenska på grundläggande särskolenivå 3 elever Skriv och läsinlärning, grundläggande särskolenivå 1 elev, delkurs Tid och pengar, träningskolenivå 2 elever, delkurs, Mat och Hälsa, träningsskolenivå 7 elever på orienteringskurs validering och utveckling, grundläggande särskolenivå Tre elever har ansökt om att få börja lärlingsutbildning och läsa för deras respektive inriktningar anpassade kurser på halvtid. Inriktningarna Vård och friskvård, Odling och Bygg.

5 Underlag för rutiner att ta fram kvalitetsredovisning Uppföljning görs utifrån studieresultat. Uppföljning sker utifrån analys av de individuella studieplanerna. Uppföljning sker utifrån standardiserade utvecklingssamtal. Uppföljning av årscykeln för det systematiska kvalitetsarbetet. Analys av hur verksamheten följer de för skolformen gällande nationella målen. Målsättning De viktigaste ledorden för utvecklingsarbetet av Särskild utbildning för vuxna i Hagfors kommun är; 4 Tillgänglighet, Samverkan, Individanpassning, Flexibilitet och Inflytande. 1. Ytterligare tillgängliggöra informationen om Särskild utbildning för vuxna inom Hagfors kommun, såväl på grundläggande nivå som på gymnasial nivå. Uppdatering av informationsfolder och kurskatalog liksom informationen på kommunens webbplats. Foldrar och kataloger delas ut till boenden, daglig verksamhet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. För att vidare tillgängliggöra informationen om Särskild utbildning för vuxna utformas informationsfolder och kurskatalog med bildstöd. Tidsaspekt: Kontinuerligt under 2015, Informationsfolder och kurskatalog med bildstöd färdigt augusti Ansvarig: Lärare vid Särskild utbildning för vuxna 2. Tillgängliggöra likabehandlingsplanen för eleverna vid Särskild utbildning för vuxna. Skapa en likabehandlingsplan som är mer tillgänglig för och tar hänsyn till elevernas utvecklingsnivå och ålder, liksom till behov av bildstöd vid läsning och konkretisering av abstrakta värdegrundsord. Tidsaspekt: augusti, 2015

6 Ansvarig: Lärare vid Särskild utbildning för vuxna 3. Tillgängliggöra elevernas individuella studieplaner och se till att planerna få en aktiv roll i undervisningen. Utforma mallen för de individuella studieplanerna, så att den bättre går samman med Skolverkets riktlinjer och undervisningen på Särskild utbildning för vuxna. Finna en modell för hur de individuella studieplanerna på ett än mer konkret sätt kan utgöra en aktiv del i den dagliga undervisningen och på så sätt ständigt finnas till hands för att inför såväl lärare som elever tydliggöra de mål undervisningen strävar efter. 5 Tidsaspekt: juni, 2015 Ansvarig: Lärare vid Särskild utbildning för vuxna 4. Samordna utbildning för elever på särskild utbildning för vuxna, gymnasiesärskolan och grundläggande vuxenutbildning för att kunna erbjuda det kursutbud som kommunen är ålagd, liksom verka för att möta det behov och den efterfrågan som finns inom kommunen. Fortsatta samverkansmöten med representanter för kommunal vuxenutbildning och gymnasiesärskolan. I verksamhetsplanen för Särskild utbildning för vuxna samt övrig kommunal vuxenutbildning liksom särgymnasiet skriva ner hur strukturerna för samverkan skulle kunna se ut. Tidsaspekt: augusti, 2015 Ansvarig: Rektor

7 5. Lärlingsutbildning på Särskild utbildning för vuxna inom Hagfors kommun. Se över hur lärlingsutbildningen kan utformas och hur utbildningen kan implementeras i rådande verksamhet. Samverkan med övriga skolformer samt daglig verksamhet Björkdungen (LSS) och AME. Ansvarig: Lärare vid Särskild utbildning för vuxna, Studie- och yrkesvägledare och rektor Tidsaspekt: mars, Ge eleverna ett reellt inflytande över utformning av undervisning och utbildning. Fortsätta att hålla kontinuerliga utvecklingssamtal med alla elever vid Särskild utbildning för vuxna och om de så önskar även deras gode män/kontaktpersoner. Fortsätta att varannan månad bjuda in till möte för trivsel och inflytande, medverkande elever och lärare vid Särskild utbildning för vuxna. Ansvarig: Lärare Tidsaspekt: Kontinuerligt Långsiktigt mål Tillsammans med AF, AME, den dagliga verksamheten Björkdungen (LSS), Försäkringskassan samt IMAS och Särgymnasiet verka för att skapa en modell för studier och utveckling mot yrkesverksamhet / meningsfull sysselsättning. Syfte och mål är att skapa en modell som följer eleverna från grundsärskolan och vidare in i en meningsfull sysselsättning i vuxen ålder. Tidsaspekt: Ansvarig: Lärare vid Särskild utbildning för vuxna samt rektor

8 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Redovisas separat och tillgängliggörs på kommunens webbplats. Uppföljning av planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen Se likabehandlingsplanen. Beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen Lasse Eklund 7

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer