Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning"

Transkript

1 Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun

2 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren fattade den 29 april 2015 beslut efter tillsyn för vuxenutbildningen. har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som Nordmalings kommun inkom med den 30 oktober 2015 och kompletteringar som kommunen inkommit med därefter. Uppföljningen bygger även på uppgifter från ett uppföljningsbesök som genomförde den 16 och 17 november Sammanfattning av kvarstående brister Enligt s bedömning är nedanstående brister ännu ej tillfullo åtgärdade. konstaterar att Nordmalings kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: s ingripande Arbetsområde 2. Utveckling av vuxenutbildningen vid skolenheterna - Typ av ingripande Senaste datum för redovisning Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna uppföljning. Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planerin:en och 1 i, 1 i Ii i ( ,,, i,,,,,,

3 3(14) åtgärderna dokumenteras. Huvudmannen ser till att det i verksamheterna bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever s bedömningar och datum för när huvudmannen senast ska ha åtgärdat bristerna anges längre fram i detta beslut. Sammanfattning av avhjälpta brister Arbetsområde Typ av ingripande 1. Förutsättningar för vuxenutbildningen vid skolenheterna Hemkommunen verkar aktivt för att nå ut till dem i kommunen som har rätt till kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå, och för att motivera dem att delta i sådan utbildning. Hemkommunen ser till att de vuxna som är behöriga till och önskar delta i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå får delta i sådan utbildning. Hemkommunen informerar om möjligheterna till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, och verkar aktivt för att vuxna i kommunen deltar i sådan utbildning. Hemkommunen ser till att de vuxna som är behöriga till och önskar delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på

4 4(14) gymnasial nivå får delta i sådan utbildning. Huvudmannen ser till att utbildningen inom svenska för invandrare är utformad så att den enskildes studier kan kombineras med förvärvsarbete och andra studier inom andra skolformer inom skolväsendet. Huvudmannen tar emot anmälningar från rektorer om angivna kränkningar mot elever, utreder skyndsamt omständigheterna kring de angivna kränkningarna och vidtar i förekommande fall de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 2. Utveckling av vuxenutbildningen vid skolenheterna Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är att de nationella mål och krav som anges i styrdokumenten uppfylls. Ytterligare brist A Se till att ta emot elever till särskild utbildning för vuxna enligt författningarnas krav samt även se till att elevernas kunskaper inom särskild utbildning för vuxna bedöms och att intyg och betyg utfärdas enligt författningarnas krav. s avslutar tillsynen avseende de brister som har avhjälpts. s beslut Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar att huvudmannen inte avhjälpt samtliga påtalade brister. förutsätter att huvudmannen skyndsamt vidtar åtgärder för att avhjälpa de brister som kvarstår. Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Nordmalings kommun att senast den 15 mars 2017 vidta åtgärder för att

5 5(14) avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för. Utveckling av vuxenutbildningen vid skolenheterna Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra vuxenutbildningen vid skolenheterna, i syfte att främja ökad likvärdighet och kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget inom väsentliga områden vid skolenheterna. Nulägesbilden bör beskrivas utifrån det syfte och uppdrag som kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare har: att ge eleverna sådana kunskaper de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet, att möjliggöra fortsatta studier och att stödja och stimulera eleverna i deras lärande. I utvecklingsarbetet ingår också att följa upp de centrala förutsättningar som huvudmannen ger skolenheterna. Huvudmannen analyserar sedan orsakerna till bristande måluppfyllelse, resultat och förutsättningar, vilka förbättringsåtgärder som behövs samt vidtar dessa åtgärder. När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som rektorerna tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete vid skolenheterna, men också på uppgifter huvudmannen själv insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, anmälningar om kränkande behandling, etc). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som rektorn tillsammans med lärare och elever leder vid skolenheterna. I arbetet med att utveckla utbildningen, så att den blir likvärdig och av god kvalitet, ingår även ett målinriktat arbete mot kränkande behandling och en behovsstyrd resursfördelning. Huvudmannen ska arbeta för att rektorn och skolpersonalen vid skolenheterna arbetar förebyggande och åtgärdande när det gäller kränkande behandling av elever. Fördelningen av ekonomiska och personalmässiga resurser ska utgå från elevernas skiftande behov och förutsättningar, samt följas upp och utvärderas. Bedömning av brist konstaterar att Nordmalings kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: Huvudmarmen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 skollagen) Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 g skollagen) Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och 6-7 g skollagen) Huvudmannen ser till att det i verksamheterna bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. (6 kap. 6-9 skollagen)

6 6(14) Åtgärder bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristerna. Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som uppfyller författningarnas krav. I det ingår att: a) följa upp resultat av värdegrundsarbetet i relation till de nationella målen, b) utifrån uppföljningen av resultaten analysera vad som påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen, c) utifrån analysen identifiera utvecklingsområden, besluta om utvecklingsåtgärder som ska genomföras för att de nationella målen ska uppfyllas och planera och genomföra de beslutade utvecklingsåtgärderna, d) följa upp om utvecklingsåtgärderna ledde till ökat resultat samt e) dokumentera kvalitetsarbetet på ett sådant sätt att det kan ligga till grund för analys och beslut om utvecklingsåtgärder. - Säkerställa att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling. Motivering till bedömning av brist Bakgrund fattade beslut efter tillsyn av vuxenutbildningen i Nordmalings kommun den 29 april I beslutet förelade Nordmälings kommun att se till att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som uppfyller författningarnas krav. Föreläggandet omfattade att resultat inom utbildningen följs upp, att huvudmannen utifrån en analys beslutar om och vidtar nödvändiga åtgärder för att utveckla verksamheten samt att kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Vidare förelade Nordmalings kommun att se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling. Nordmalings kommun har den 30 oktober 2015 inkommit med en redovisning över vidtagna åtgärder. Redovisningen har kompletterats med ytterligare uppgifter som kommunen inkommit med därefter. Uppföljningen bygger även på uppgifter från ett uppföljningsbesök som genomförde den 16 och 17 november 2016.

7 7(14) Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete omfattar inte värdegrundsarbetet s bedömnin. g är att huvudmannen fortfarande har brister i sitt systematiska kvalitetsarbete. Utredningen visar att huvudmannen inte följer upp resultatet av värdegrundsarbetet, analyserar resultatet eller fattar beslut om utvecklingsåtgärder. Visserligen visar utredningen att huvudmannen numera följer upp kunskapsresultat och utifrån en analys av resultaten fattar beslut om åtgärder för att utveckla verksamheten. Vidare visar utredningen att kvalitetsarbetet gällande kunskapsresultaten dokumenteras. bedömer dock att huvudmannen inte har ett tillräckligt underlag för att fatta beslut om åtgärder i och med att resultatet av värdegrundsarbetet saknas. Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete genom att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. I förarbetena till skollagen anges bland annat följande. Arbetet med att utveckla verksamheten är en process där en analys och värdering bland annat av skolans resultat och redan vidtagna åtgärder måste ligga till grund för beslut om åtgärder för förbättring. Det innebär att huvudmannen ska ha ett kvalitetssystem med struktur, rutiner, processer och resurser, vilket är en förutsättning för ledning och styrning av verksamheten. Syftet med kvalitetsarbetet är att det ska leda till förbättringar. Det är därför ytterst angeläget att kunskapen om eventuella brister i en verksamhet verkligen följs av åtgärder för förändring och förbättring (prop. 2009/10:165 s ). Av utredningen framkommer att huvudmannen inte följer upp resultatet av värdegrundsarbetet, analyserar resultatet eller fattar beslut om utvecklingsåtgärder. Rektor medger i s intervju att det är ett utvecklingsområde att hitta former för det systematiska kvalitetsarbetet gällande resultatet av värdegrundsarbetet. Rektorn och lärarna uppger i s intervjuer att skolan har planerat att kartlägga verksamheten genom en enkät. Även barn- och utbildningschefen uppger i s intervju att vuxenutbildningens rektor arbetar med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet gällande uppföljning av resultatet av värdegrundsarbetet. Av utredningen framkommer att huvudmannen numera följer upp kunskapsresultat inom utbildningen och utifrån en analys av resultaten fattar beslut om åtgärder för att utveckla verksamheten. Företrädare för barn- och utbildningsutskottet uppger i s intervju att de tar del av

8 8(14) kvalitetsredovisningen för sektor utbildning där vuxenutbildningen ingår. Vidare uppger de att utskottet till exempel har fattat beslut om att utöka studieoch yrkesvägledarens tjänst. Barn- och utbildningschefen och rektorn för vuxenutbildningen bekräftar i s intervju att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i vuxenutbildningen gällande kunskapsresultaten som aggregeras upp till huvudmannanivå. Även lärare uppger i s intervju att rektor numera följer upp alla kunskapsresultat och att resultaten analyseras. Av utredningen framkommer att huvudmannen numera dokumenterar kvalitetsarbetet gällande kunskapsresultaten. Företrädare för barn- och utbildningsutskottet, barn- och utbildningschefen och rektor uppger i s intervju att huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är dokumenterat i dokumentet Skolväsendet i Nordmalings kommun Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret har tagit del av dokumentet och kan bland annat utläsa en uppföljning av måluppfyllelsen gällande kunskapsresultaten, analys av resultaten och prioriterade utvecklingsåtgärder. Huvudmannen har inte säkerställt att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling s bedömning är att huvudmannen fortfarande brister i att säkerställa att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling. Utredningen visar att det inte bedrivs något målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling på vuxenutbildningen. Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det inom ramen för varje enskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete mot kränkande behandling. Huvudmannen har en skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling och därför också se till att det varje år utarbetas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Av utredningen framkommer att det inte bedrivs något målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling. Rektorn uppger i s intervju att vuxenutbildningen i nuläget saknar ett målinriktade arbete för att motverka kränkande behandling. Vidare uppger rektorn att i framtiden ska verksamheten kartläggas genom en enkät och åtgärder därefter vidtas. Detta bekräftas av lärare och barn- och utbildningschefen.

9 9(14) Motivering till val av verktyg Då Nordmaling kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Nordmalings kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. Avhjälpta brister i verksamheten Förutsättningar för vuxenutbildningen vid skolenheterna Hemkommunen ska bland annat informera, nå ut till och motivera de elever som har rätt till kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare, och sedan erbjuda denna utbildning till dem som önskar delta i den. Utan att dessa förutsättningar är uppfyllda kan inte de elever som är i behov av vuxenutbildning ges sådan utbildning. Andra förutsättningar för vuxenutbildningen är att den huvudman som bedriver utbildningen ser till att vissa grundläggande krav på till exempel utbud och omfattning uppfylls. Vidare ska huvudmannen se till att det finns sådan utbildning och kompetens hos rektorn och övrig skolpersonal, så att de kan leda och bedriva utbildningen på ett professionellt sätt. Huvudmannen ska också ha ett fungerande system för att ta emot anmälningar om kränkande behandling av elever. 1 de fallen utreds kränkningarna och åtgärdas vid behov. Bedömning av brist konstaterade i tidigare beslut att Nordmalings kommun inte uppfyllde författningskraven avseende att: Hemkommunen verkar aktivt för att nå ut till dem i kommunen som har rätt till kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå, och för att motivera dem att delta i sådan utbildning. (20 kap. 10 och 21 kap. 10 skollagen) Hemkommunen ser till att de vuxna som är behöriga till och önskar delta i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå får delta i sådan utbildning. (20 kap. 10 och 21 kap. 10 skollagen) Hemkommunen informerar om möjligheterna till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, och verkar aktivt för att vuxna i kommunen deltar i sådan utbildning. (20 kap. 17 och 21 kap. 14 skollagen) Hemkommunen ser till att de vuxna som är behöriga till och önskar delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå får delta i sådan utbildning. (20 kap. 16 och 19 och 21 kap. 13 skollagen)

10 10 (14) Huvudmannen ser till att utbildningen inom svenska för invandrare är utformad så att den enskildes studier kan kombineras med förvärvsarbete och andra studier inom andra skolformer inom skolväsendet. (1 kap. 3 förordningen om vuxenutbildning) Huvudmannen tar emot anmälningar från rektorer om angivna kränkningar mot elever, utreder skyndsamt omständigheterna kring de angivna kränkningarna och vidtar i förekommande fall de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. (6 kap. 10 skollagen) Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Nordmalings kommun avhjälpt denna brist. Motivering Bakgrund fattade beslut efter tillsyn av vuxenutbildningen i Nordmalings kommun den 29 april I beslutet förelade Nordmalings kommun att se till att - informera om möjligheterna och motivera dem i kommunen som har rätt till kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå att delta i sådan utbildning, - det vid behov blir möjligt för elever inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) att kombinera sina studier inom sfi med studier inom skolväsendets andra skolformer, - det finns rutiner för att ta emot anmälningar från rektor om kränkningar, utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling. Nordmalings kommun har den 30 oktober 2015 inkommit med en redovisning över vidtagna åtgärder. Redovisningen har kompletterats med ytterligare uppgifter som kommunen inkommit med därefter. Uppföljningen bygger även på uppgifter från ett uppföljningsbesök som genomförde den 16 och 17 november 2016.

11 11(14) Huvudmannen informerar om möjligheterna och motiverar dem i kommunen som har rätt till kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå att delta i sådan utbildning s bedömning är att huvudmannen har vidtagit åtgärder så att bristen har avhjälpts. Utredningen visar att huvudmannen aktivt arbetar med att informera och motivera dem som har rätt till kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Rektorn och studie- och yrkesvägledaren uppger vid s intervjuer att studie- och yrkesvägledaren har ett samarbete med arbetsförmedlingen och socialtjänsten, till exempel deltar studie- och yrkesvägledaren vid informationsträffar för arbetsförmedlingens klienter. Studie- och yrkesvägledaren erbjuder även alla som är intresserade ett vägledningssamtal och handlägger ansökningar till enstaka kurser. Vidare framkommer av intervjuerna att informationen på skolans hemsida är förtydligad. Rektorn uppger också att skolan deltar i mässor och att socialtjänstens LSS-handläggare har fått en folder med information som de ska dela ut till vuxna som skulle kunna vara aktuella för särskild utbildning för vuxna som kommunen tar emot på boenden. Huvudmannen ger elever möjlighet inom sfi att kombinera sina studier inom sfi med studier inom skolväsendets andra skolformer s bedömning är att huvudmannen har vidtagit åtgärder så att bristen har avhjälpts. Utredningen visar att eleverna numera ges möjlighet att kombinera studier inom sfi med andra studier. Rektorn uppger i s intervju att skolan har komprimerat schemat för eleverna vilket medför att eleverna från och med detta läsår slutar undervisningen inom sfi vid lunch. Detta möjliggör för eleverna att delta i andra utbildningar på eftermiddagarna. Huvudmannen har rutiner för att ta emot anmälningar från rektor om kränkningar, utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling s bedömning är att huvudmannen har vidtagit åtgärder så att bristen har avhjälpts. Utredningen visar att huvudmannen numera har rutiner för att ta emot anmälningar från rektor om kränkningar, utreda omständigheterna och vidta åtgärder. Rektor uppger i s intervju att planen mot kränkande behandling är reviderad, att den omfattar rutinen för anmälan, utredning och dokumentation av kränkande behandling och att rutinen är implementerad hos lärarna. Detta bekräftas av lärarna som uppger att det numera finns rutiner som är väl kända av lärarna.

12 12 (14) har tagit del av vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling. kan av planen utläsa att det finns rutiner för anmälan till rektor, utredning och vidtagande av åtgärder för att förhindra kränkande behandling. kan dock inte av planen utläsa rutinen för huvudmannen att ta emot anmälningar om kränkningar men rektor uppger att hen rapporterar varje månad till barn- och utbildningschefen som i sin tur rapporterar till barn- och utbildningsutskottet. Detta bekräftas av företrädare för barn- och utbildningsutskottet som uppger att anmälningarna skickas direkt till barn- och utbildningschefen som informerar utskottet vid varje sammanträde. Utveckling av vuxenutbildningen vid skolenheterna Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra vuxenutbildningen vid skolenheterna, i syfte att främja ökad likvärdighet och kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget inom väsentliga områden vid skolenheterna. Nulägesbilden bör beskrivas utifrån det syfte och uppdrag som kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare har: att ge eleverna sådana kunskaper de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet, att möjliggöra fortsatta studier och att stödja och stimulera eleverna i deras lärande. I utvecklingsarbetet ingår också att följa upp de centrala förutsättningar som huvudmannen ger skolenheterna. Huvudmannen analyserar sedan orsakerna till bristande måluppfyllelse, resultat och förutsättningar, vilka förbättringsåtgärder som behövs samt vidtar dessa åtgärder. När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som rektorerna tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete vid skolenheterna, men också på uppgifter huvudmannen själv insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, anmälningar om kränkande behandling, etc). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som rektorn tillsammans med lärare och elever leder vid skolenheterna. I arbetet med att utveckla utbildningen, så att den blir likvärdig och av god kvalitet, ingår även ett målinriktat arbete mot kränkande behandling och en behovsstyrd resursfördelning. Huvudmannen ska arbeta för att rektorn och skolpersonalen vid skolenheterna arbetar förebyggande och åtgärdande när det gäller kränkande behandling av elever. Fördelningen av ekonomiska och personalmässiga resurser ska utgå från elevernas skiftande behov och förutsättningar, samt följas upp och utvärderas. Bedömning av brist konstaterade i tidigare beslut att Nordmalings kommun inte uppfyllde författningskraven avseende att: Inriktningen för huvudmarmens kvalitetsarbete är att de nationella mål och krav som anges i styrdokumenten uppfylls. (4 kap. 3 och 5 g skollagen)

13 13 (14) Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Nordmalings kommun avhjälpt denna brist. Motivering Bakgrund fattade beslut efter tillsyn av vuxenutbildningen i Nordmalings kommun den 29 april I beslutet förelade Nordmalings kommun att se till att inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är att de nationella mål och krav som anges i styrdokumenten uppfylls. Nordmalings kommun har den 30 oktober 2015 inkommit med en redovisning över vidtagna åtgärder. Redovisningen har kompletterats med ytterligare uppgifter som kommunen inkommit med därefter. Uppföljningen bygger även på uppgifter från ett uppföljningsbesök som genomförde den 16 och 17 november s bedömning är att huvudmannen har vidtagit åtgärder så att bristen har avhjälpts. Utredningen visar att inriktningen på huvudmannens kvalitetsarbete är att de nationella mål och krav som anges i styrdokumenten uppfylls. Företrädare för barn- och utbildningsutskottet och rektorn uppger i s intervjuer att rutiner för kvalitetsarbetet, som är inriktat på att de nationella mål och krav som anges i styrdokumenten uppfylls, har utarbetats och ska genomföras under detta läsår. har även tagit del av den skriftliga rutinen, Huvudmannens styrnings- och ledningsmodell för det systematiska kvalitetsarbetet Ytterligare brist Bedömning av brist konstaterade i tidigare beslut att Nordmalings kommun inte uppfyllde författningskraven avseende att: Se till att ta emot elever till särskild utbildning för vuxna enligt författningarnas krav samt även se till att elevernas kunskaper inom särskild utbildning för vuxna bedöms och att intyg och betyg utfärdas enligt författningarnas krav. (3 kap g och 21 kap. 10, 13, 18-20, 23 skollagen samt 2 kap. 11, 13 och 4 kap. 6 förordningen om vuxenutbildning)

14 14 (14) Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Nordmalings kommun avhjälpt denna brist. Motivering Bakgrund fattade beslut efter tillsyn av vuxenutbildningen i Nordmalings kommun den 29 april I beslutet förelade Nordmalings kommun att se till att klargöra vilken nivå eleverna inom särskild utbildning för vuxna får sin utbildning inom, att undervisningen planeras och genomförs utifrån aktuell nivås kursplaner eller ämnesplaner. Vidare föreläggande var att se till att elevernas kunskaper bedöms i förhållande till de uppställda kunskapskrav i de kursplaner respektive ämnesplaner som gäller för särskild utbildning för vuxna samt att intyg och betyg utfärdas i enlighet med författningarna. Nordmalings kommun har den 30 oktober 2015 inkommit med en redovisning över vidtagna åtgärder. Redovisningen har kompletterats med ytterligare uppgifter som kommunen inkommit med därefter. Uppföljningen bygger även på uppgifter från ett uppföljningsbesök som genomförde den 16 och 17 november s bedömning är att huvudmannen vidtagit åtgärder för att avhjälpa bristerna. Utredningen visar att huvudmannen inte längre bedriver särskild utbildning för vuxna i egen regi. Rektor och barn- och utbildningschef uppger i intervjuer att särskild utbildning för vuxna inte längre bedrivs av Nordmalings kommun. Vidare uppger de att om kommunen skulle få tänkbara elever så har kommunen ett samarbete med närliggande kommuner som bedriver sådan utbildning. avslutar härmed tillsynen avseende de brister som bedöms som avhjälpta. På S olinspektion s vägnar, Mårten Petersson Beslutsfattare Sara Carlsson Föredragande

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Värmdö kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Värmdö kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn i Värmdö kommun genomförde tillsyn av Värmdö kommun under hösten 2015. fattade den

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun 2 (5) Uppföljning av tillsyn i Borlänge kommun genomförde tillsyn av Borlänge kommun under hösten 2015. fattade

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Skolinspektionen Växjö kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun 2 (5) Uppföljning av tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen genomförde tillsyn av Växjö kommun under

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Skolinspektionen Hässleholms kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Hässleholms kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222

Läs mer

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman 1 (6) Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för vuxenutbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola rn I Beslut Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för gymnasieskola efter tillsyn i Stockholms kommun 2(6) Uppföljning av tillsyn i Stockholms kommun genomförde tillsyn av Stockholms kommun under

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Stockholms kommun 2(7) Uppföljning av tillsyn i Stockholms kommun genomförde tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8221 Nordmalings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun Tillsyn i Nordmalings kommun Beslut 2(15) Dnr 43-2014:8221 har genomfört tillsyn av Nordmalings kommun

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning rn Nme. i Beslut Nynäshamns kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 2(12) Uppföljning av tillsyn i Nynäshamns kommun genomförde tillsyn av Nynäshamns kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola rin Beslut Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. Org. nr. 769602-9995 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola efter tillsyn i Stockholms Estetiska Gymnasium belägen i Stockholms kommun 2 (5) Uppföljning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8184 Nacka kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Nacka kommun Tillsyn i Nacka kommun Beslut 2 (7) har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola Norrtälje kommun Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (5) Uppföljning av tillsyn i Norrtälje kommun genomförde tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Orsa kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Orsa kommun 2 (6) Tillsyn i Orsa kommun har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning - Beslut Skolinspektionen Trelleborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Trelleborgs kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Trelleborgs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Trelleborgs

Läs mer

Bes ut för vuxenutbildning

Bes ut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8533 Södertälje kommun Bes ut för vuxenutbildning efter tillsyn i Södertälje kommun 2(10) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola 'N Beslut Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola efter tillsyn i Stockholms hotell & restaurangskola, gymnasiesärskola belägen i Stockholms kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Kalix kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Kalix kommun Tillsyn i Kalix kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Kalix kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola n Beslut Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Bredängsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn i Bredängsskolan genomförde tillsyn av Stockholms

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Vaxholms kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Vaxholms kommun Tillsyn i Vaxholms kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Vaxholms kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Gävle kommun Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Alborga skola belägen i Gävle kommun 2 (5) Uppföljning av tillsyn i Alborga skola genomförde tillsyn av Gävle kommun

Läs mer

r'n Beslut för gym nasiesärskola Skolinspektionen efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU Beslut

r'n Beslut för gym nasiesärskola Skolinspektionen efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU Beslut r'n Beslut Dnr 43-2014:8230 Norra VäsImanlands utbildningsförbund, NVU Beslut för gym nasiesärskola efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU 2 (8) Tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund,

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola efter tillsyn i Stockholms byggtekniska gymnasium, gymnasiesärskola belägen i Stockholms kommun 2 (6) Uppföljning av tillsyn i Stockholms

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut efter uppföljning för fritidshem, förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola samt vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för fritidshem, förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola samt vuxenutbildning 2915-11-17 1 (9) Kils kommun kommun@kil.se Beslut efter uppföljning för fritidshem, förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola samt vuxenutbildning efter tillsyn i Kils kommun Uppföljning av

Läs mer

Tillsyn av huvudman. Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Tillsyn av huvudman. Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Tillsyn av huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 2 (5) STYRNING

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun 2(10) Tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun har genomfört tillsyn av Skövde kommun under

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola n Beslut Linköpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Linköpings kommun Tillsyn i Linköpings kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Linköpings kommun under hösten 2016. Tillsynen har

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

gymnasiesärs,(oia Skolinspektionen efter tii[syn i Fågelviksgymnasiet i Tibro kommun Beskot Tibro kommun Dnr :9290

gymnasiesärs,(oia Skolinspektionen efter tii[syn i Fågelviksgymnasiet i Tibro kommun Beskot Tibro kommun Dnr :9290 Beskot Tibro kommun kommun@tibro.se BesOut efter uppfö nng fä"- gymnasiesärs,(oia efter tii[syn i Fågelviksgymnasiet i Tibro kommun Box 2320. 403 15 Göteborg Beskått 2 (9) Uppföljning av tiiyi i Fageiuj

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola f in Beslut Stockholms Estetiska Gyrnnasium ekonomisk förening Org.m.. 769602-9995 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Stockholms Estetiska Gymnasium beläget i Stockholms kommun 2 (10) Tillsyn i Stockholms

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning ein Beslut Håbo kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Håbo kommun 1 Tillsyn i Håbo kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Håbo kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Vikens Montessori Aktiebolag Org.nr. 556497-7121 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vikens Montessori Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Kulturskolan raketen AB Org.nr. 556548-4796 Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kulturskolan Raketen belägen i Stockholms kommun 2 (5) Uppföljning av tillsyn i Kulturskolan

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun.

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun. Dnr 43-2014:8269 Nynäshamns kommun barn-och-utbildningsnamnden@nynashamn.se Beslut för förskola efter tillsyn i Nynäshamns kommun 2 (16) Tillsyn i Nynäshamns kommun har genomfört tillsyn av Nynäshamns

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Upplands Väsby kommun. Beslut Dnr :8634. Upplands Väsby kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Upplands Väsby kommun. Beslut Dnr :8634. Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (9) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Marks kommun markskommun@mark.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Marks kommun 2(20) Tillsyn i Marks kommun har genomfört tillsyn av Marks kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

rn, Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen efter tillsyn i Orsa kommun Beslut Orsa kommun Dnr :4836

rn, Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen efter tillsyn i Orsa kommun Beslut Orsa kommun Dnr :4836 rn, Beslut Orsa kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (6) Tillsyn i Orsa kommun har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola Mora kommun Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Noretskolan 6-9 belägen i Mora kommun 2 (7) Uppföljning av tillsyn i Noretskolan 6-9 genomförde tillsyn av Mora kommun under hösten

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Skövde kommun Beslut 2(15) Tillsyn i Skövde kommun har genomfört tillsyn av Skövde kommun under hösten 2016. Detta

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter uppföljning av förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning av förskoleklass och grundskola Norrtälje kommun Beslut efter uppföljning av förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Drottningdals skola belägen i Norrtälje kommun 2 (5) Uppföljning av tillsyn i Drottningdals skola genomförde tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola Gävle kommun Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2 (5) Uppföljning av tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola genomförde tillsyn av Gävle

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn av Praktiska Sverige AB Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Skolinspektionen Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster per.g.jonsson@saabgroup.com för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun Skolinspektionen

Läs mer

ion Beslut för förskola Skolinspektionen efter tillsyn i Södertälje kommun Beslut Södertälje kommun Dnr :8528

ion Beslut för förskola Skolinspektionen efter tillsyn i Södertälje kommun Beslut Södertälje kommun Dnr :8528 ion Beslut Dnr 43-2014:8528 Södertälje kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Södertälje kommun 2 (9) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Huvudmannabeslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10988 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för gymnasieskola efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10988 2(6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Landstinget Dalarna Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Landstinget Dalarna Tillsyn i Landstinget dalarna Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Landstinget Dalarna under hösten 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola Östhammars kommun Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öregrunds skola belägen i Östhammars kommun ' i Beslut 2 (7) Uppföljning av tillsyn i Öregrunds skola genomförde

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9643 Kulturskolan raketen AB Org.nr. 556548-4796 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kulturskolan Raketen belägen i Stockholms kommun 2 (13) Tillsyn i Kulturskolan Raketen

Läs mer

fin Beslut efter riktad tillsyn Tallboskolan vid SiS särskilda ungdomshem Nereby i Kungälvs kommun Skolinspektionen Beslut

fin Beslut efter riktad tillsyn Tallboskolan vid SiS särskilda ungdomshem Nereby i Kungälvs kommun Skolinspektionen Beslut fin Skolinspektionen Statens institutionsstyrelse (SiS) Satu Molander satuartolandergstat-inst.se Rektor för Tallboskolan Hans Koljonen harts.koljonen@stat-inst.se efter riktad tillsyn Tallboskolan vid

Läs mer

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2016-08-31 BUN 2016/0652 0480-45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen fritidshem Förslag

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola Gävle kommun Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Tallbo grundsärskola belägen i Gävle kommun 2 (5) Uppföljning av tillsyn i Tallbo grundsärskola genomförde tillsyn av Gävle kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Mora kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(15) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem n Beslut Huddinge kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2(5) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem NN, Skolinspektionen Dnr 44-2015:9878 Stiftelsen Sverigefinska skolan i Järva Org.nr. 802400-7380 för fritidshem efter tillsyn av Stiftelsen Sverigefinska skolan i Järva Skolinspektionen Box 23069, 104

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2014:8687 Åmåls kommun Bam.utbildning@amal.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av skolformen gymnasiesärskola i Åmåls kommun 2(13) Tillsyn av skolformen gymnasiesävslwia Åmåls kommun har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Botkyrka kommun. Beslut. Botkyrka kommun Dnr :4973

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Botkyrka kommun. Beslut. Botkyrka kommun Dnr :4973 Botkyrka kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Botkyrka kommun 2(11) Tillsyn i Botkyrka kommun har genomfört tillsyn av Botkyrka kommun under höstterminen 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola ein Beslut Lär i Värmdö AB Org.m. 556593-4279 Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Skolan Lär belägen i Värmdö kommun 2 (5) Uppföljning av tillsyn i Skolan Lär genomförde

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola e> Beslut Göteborgs kommun ostragoteborg@ostra.goteborg.se Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Gamlestadsskolans särskola i Göteborgs kommun 2 (9) Uppföljning av tillsyn i Gamlestadsskolans

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Huddinge kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (3) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen

Läs mer