Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2. Begrepp och definitionslista."

Transkript

1 Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga begrepp och hur man kan definiera begrepp. Begrepp Definition Synonymer Källa/användargrupp eller system Ansökan Antagningsdatum Antagningsstatus En elev gör en ansökan till en antagningsperiod, t ex 2012 Ansökan består av ett antal ansökanrader/valrader Datum då antagningsbeslutet fattades Anger om den sökande har antagits eller står på reservplats Behörighetskrav Definierat program Behörighetskrav till utbildningen Skolverkets definition av innehåll och utformning av ett gymnasieprogram. Definierad Inriktning Examen Faktiskt antal Inriktning Idrottsgymnasium Kurskod Kurs Kurs eller Program Kurspaket Kurstyp Skolverkets definition av innehåll och utformning av en inriktning för ett gymnasieprogram. Inriktningen kan starta år ett, två eller tre (Lärling). Vad man kan uppnå efter att ha genomgått utbildningen, uttryckt som examen. Faktiskt antal antagna Gymnasieprogrammets inriktning Idrottsgymnasium enligt Riksidrottsförbundet Kod för önskad kurs Utbildningen är en kurs Anger om utbildningen är en kurs, ett program, etc. Utbildningen består av ett antal specifika kurser Typ av valbar kurs

2 Lärlingsutbildning Namn Nationellt program Planerad andel Planerat antal Program Prioritet Studerande Studievägskod Studievägsval Särskild inriktning Termin Ungdom Utbildning Utbildningsform Utbildningskod Utbildningsnivå Utbildningstillstånd Utbildningens officiella benämning Det nationella gymnasieprogram som studievägen ingår i Planderad andel som gruppen utgör av totala antalet platser Planerat antal antagna i gruppen Utbildningen är ett program bestående av mer eller mindre specifika kurser Den sökandes förstahandsval markeras med 1, andrahandsvalet med 2 osv. Person som är antagen och under utbildning Gymnasieprogram eller en särskild variant av ett sådant och i förekommande fall en inriktning eller gymnasial lärlingsutbildning inom detta program. Definerar den studieväg som avses Formell inriktning för utbildningen (t ex idrottsgymnasium) eller informell inriktning för utbildningen (t ex Dans) Termin Person som inte är inskriven i skolan Den utbildning som utbildningen avser Den organisatoriska form inom utbildningsväsendet där utbildningen är avsedd att genomföras, t ex Grundskola, vuxenutbildning eller högskola Koder som används för att identifiera utbildningen ex. kurskod Utbildningens nivå enligt en viss klassificering Tillstånd för skola att bedriva utbildning. Utfärdas av skolverket per program och inriktning för friskolor. Kommunala skolor har automatiskt tillstånd för alla nationella program och inriktningar men måste ha tillstånd för andra slags utbildningar (idrott, särskilda varianter, spetsutbildningar etc)

3 Utbildningsplatser Webbplats Yrkesutbildning Ämneskategori Önskad kurs Andel eller antal utbildningsplatser. Kan ges som totalt antal eller son andel eller antal platser eller som andel eller antal platser för en viss kvotgrupp t ex antagna utifrån högskoleprov Länk till information om utbildningen Anges som true om utbildningen är en yrkesutbildning Ämnen och ämnesområden som karaktäriserar utbildnings innehåll De valbara kurser den sökande önskar ska ingå i utbildningen Meritvärde Från och med antagningen till läsåret 2014/15 gäller: Meritvärdet är summan av värdet för de 16 bästa ämnesbetygen plus eventuellt betyg i ett modernt språk. Maximalt betyg eller meritvärde, som det kallas, är 320 poäng eller om man har betyg i ett modernt språk, 340 poäng. Antagningsår Definition för skolans begrepp om ÅR september till september - Introduktionsprogram Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan enligt de behörighetsregler som kommer att gälla från och med hösten APL Arbetsplatsförlagd lärande Antagen Antagningsår Avbrott Betygsmedelvärde Betygsmedelvärde=meritvärde. Meritvärde och SBV=Summa betygsmedelvärde Ej Antagen Ej påbörjat studierna Används av CSN:s Frånvaro Används av CSN:s Händelsen används då skolan anser att en studerande som har studiemedel inte följer studierna på ett tillfredsställande sätt, alltså inte längre är studieaktiv. Det är skolan som gör denna bedömning. Händelsen används om den studerande gör helt uppehåll i sina studier

4 Fullföljt gymnasiestudierna Förlängd gymnasiestudietid Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år Gymnasieexamen Händelsedatum Inflyttade Inskrivning Läsår Obehöriga Planerat uppehåll Rapporteringsdatum Samlat under mer än 14 kalenderdagar i följd. Gäller inte uppehåll på grund av sjukdom, tillfällig vård av barn eller tillfällig vård av närstående. Inte heller om en studerande beviljats ledighet av skolan. Fått slutbetyg eller Gymnasieexamen inom 4 år. Elev som ej fullföljt 3 åriga gymnasiestudier under 3 år. Förlängd studietid kan bl a bero på ej avklarade kurser eller programbyte. SCB:s definition. Mäts som andelen (%) av kommunens folkbokförda elever år 1 i gymnasieskolan som inte fanns i gymnasieskolan något av de två närmast föregående åren och som erhållit slutbetyg eller motsvarande inom loppet av tre läsår. Källa: SCB De som börjar i gymnasieskolan läsåret 2011/12 börjar i en förändrad gymnasieskola, Gy I Gy 2011 får man en gymnasieexamen om man fått betyg (A-F) från ett nationellt program på de poäng som utbildningen omfattar. Kurser om minst gymnasiepoäng ska vara minst godkända (A-E). I de poängen ska gymnasiearbetet och vissa poäng på kurser i svenska (svenska som andraspråk), engelska och matematik ingå, lite olika för yrkesprogram respektive högskoleförberedande program. När eleven har uppnått kraven för gymnasieexamen ska ett examensbevis utfärdas. För den elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen ska i stället ett studiebevis utfärdas. Inflyttad till kommun eller region. Avisering från tex befolkningsregister. Används av skola. Indelning i hösttermin och vårtermin. Från augusti till december resp. januari till juli. T ex 13/14. Det finns 4 olika behörighet till gymnasieskolans program. En behörighet till yrkesprogrammen, en behörighet till estetiska programmet, en till ekonomihumanist- och samhällsvetenskapsprogrammet samt en behörighet till naturvetenskap och teknikprogrammet. Elev kan som lägst vara behörig till yrkesprogrammen och då obehörig till övriga program. När händelsen rapporteras Ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan (eller gymnasial Studieuppehåll

5 betygsdokument Skolbyte Skolk Slutbetyg Studerande Studieuppehåll Studievägsbyte Summa betygsvärde (SBV) Utflyttade Utskrivning Årskurs Ändrad omfattning Genomfört skolbyte vuxenutbildning) är en förteckning över en elevs samtliga avklarade kurser med uppgift om betyg för dessa. Ett samlat betygsdokument kan en elev t.ex. få om han eller hon inte får slutbetyg från gymnasieskolan eller begär ett intyg över vissa kurser vid gymnasial vuxenutbildning (Källa: HSV). Skolbyte används när den studerande avbrutit sina studier vid gymnasieskola och tänker börja på en annan gymnasieskola inom en nära framtid. CSN. Händelsen används om en studerande skolkar, alltså utan giltigt skäl är frånvarande från studierna. Händelsen får endast användas för yngre studerande. Det betyder att en skolkperiod inte får starta efter den 30 juni det år den studerande fyller 20 år. Slutbetyg från gymnasieskolan får elever som påbörjat gymnasieskolan innan 2011 och som uppnått grundläggande behörigheten, d v s tagit 2250 poäng och fått godkänt i svenska, engelska och matte. För elever som påbörjat gymnasieskolan 2011/12 ersätts Slutbetyg med Gymnasieexamen. Slutfört studier. Används av CSN i information gentemot studerande. Studieuppehåll som varat längre än sju dagar eller mer under terminen ska anmälas till CSN. CSN:s definition. Händelsen används när en studerande byter studieväg (program eller inriktning), årskurs eller klass. Ändrad studieväg Se betygsmedelvärde Utflyttad från kommun eller region. Avisering från t ex befolkningsregister. CSN:s definition. Händelsen används om den studerande läser med olika omfattning under olika delar av läsåret. Omfattningen kan vara 100, 75, 50 eller 20 procent av heltid. När den studerande börjar läsa deltid ska du rapportera Ändrad omfattning med startdatum för omfattningsförändringen. Planerat uppehåll Ändrad studieväg

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Bilaga C (informativ) Översikt och exempel

Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Exemplet i denna bilaga är avsett att ge en översikt över den datastruktur och det datainnehåll som standarden anvisar. Exemplet är inte avsett att vara helt

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (5) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Handbok för gymnasieantagning 2015-2016 GÄLLANDE BESTÄMMELSER SAMT KOMMENTARER OM MOTTAGANDE/ANTAGNING TILL GYMNASIESKOLAN

Handbok för gymnasieantagning 2015-2016 GÄLLANDE BESTÄMMELSER SAMT KOMMENTARER OM MOTTAGANDE/ANTAGNING TILL GYMNASIESKOLAN Handbok för gymnasieantagning 2015-2016 GÄLLANDE BESTÄMMELSER SAMT KOMMENTARER OM MOTTAGANDE/ANTAGNING TILL GYMNASIESKOLAN 1 2 Förord Föreliggande handbok innehåller en sammanställning av gällande bestämmelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Antagningsguiden 2011 för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun innehåll Antagningsguiden 2011 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-11-06 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA Högskolan i Jönköping är en av tre stiftelsehögskolor i Sverige som har enskild huvudman och rätt att ge forskarutbildning.

Läs mer

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter?

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Omvärldsanalys för högskolan Arbetsrapport nr 5 www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/ omvarldsrapporter.html Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Av Eivor Johansson och Leif Strandberg 1 2 Kan

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011 Vad du behöver veta inför Gymnasievalet linköping 2010 2011 Välkommen till gymnasieskolan! Öppet hus! Kommunala gymnasieskolor Anders Ljungstedts Gymnasium 4/11 Berzeliusskolan 11/11 Birgittaskolan 5/11

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer