Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014"

Transkript

1 Utvecklingsavdelningen Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer som tidigare beviljats bidraget. Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med entreprenörskap i skolan genom att bl.a. fördela verksamhetsbidrag till organisationer. Statsbidraget regleras i förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan. Syftet med bidraget är att stödja utvecklingen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom skolväsendet 1. Ansökan ska vara Skolverket tillhanda senast den 1 december 2013 Vilka organisationer kan beviljas verksamhetsbidrag? Enligt förordningen får statsbidrag lämnas till organisationer som saknar vinstsyfte och som inte är huvudmän inom skolväsendet, är demokratiskt uppbyggda och erbjuder insyn i verksamheten, i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt, arbetar riksomfattande med lokal eller regional förankring eller bedriver verksamhet av riksintresse, helt eller delvis är inriktade mot att främja entreprenörskap i skolan inom skolväsendet, har barn, elever eller skolpersonal som målgrupp, och har andra inkomster förutom statsbidraget. Vidare får bidrag inte lämnas till sådana organisationer som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatta i konkurs. 1 Enligt skollagen (2010:800) omfattar skolväsendet skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer.

2 2 (5) Skolverket Ansökan om statsbidrag 2014 Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan ska göras i en särskild ansökningsblankett. Det finns två olika ansökningsblanketter: en för organisationer som ansöker om bidraget för första gången och en ansökningsblankett för organisationer som tidigare beviljats bidraget. Ansökningsblanketterna kan laddas ner på Skolverkets webbplats: Läs informationen nedan innan ni fyller i ansökningsblanketten! Information om ansökningsblanketten för organisationer som tidigare beviljats bidraget. Uppgifter om organisationen Fyll i samtliga uppgifter om den ansökande organisationen. Ange organisationens bank-/plusgirokonto som bidrag ska utbetalas till. Kontaktperson för ansökan Fyll i uppgifter om den som är kontaktperson för ansökan. Finansiering A. Om organisationen har sökt statsbidrag från en annan statlig myndighet 2013 ska ni ange vilken myndighet, om ni har beviljats bidrag och vilket belopp som beviljats. B. Uppge om organisationen under 2014 avser att ansöka om bidrag från annan statlig myndighet. Ange vilken myndighet ni har skickat eller kommer skicka ansökan till samt det bidragsbelopp ni ansöker om. Redovisning av verksamhet 2012 Här ska organisationen lämna uppgifter om senaste avslutade verksamhetsår. För organisationer som har kalenderår som verksamhetsår är det senaste avslutade verksamhetsåret Medlemmar Redovisa hur många medlemmar som organisationen hade senaste avslutade verksamhetsår. Antalet medlemmar avser den sista dagen på verksamhetsåret. Medlemmar är de som har betalat medlemsavgift eller aktivt har tagit ställning för medlemskap genom en skriftlig eller elektronisk handling. Ange medlemsavgiften. Ange även typ av medlemmar.

3 Skolverket Information 3 (5) 2. Arbetstimmar Redovisa antalet avlönade arbetstimmar och uppskatta antalet oavlönade arbetstimmar inom verksamheten. Målgruppens eventuella fortsatta arbete med organisationens koncept räknas inte som oavlönade arbetstimmar. 3. Andel verksamhet med entreprenörskap i skolan Ange om organisationens verksamhet helt eller delvis varit inriktad mot att främja entreprenörskap i skolan. Om organisationens verksamhet endast delvis haft den inriktningen ska ni beräkna hur stor del av verksamheten som varit inriktad på att främja entreprenörskap i skolan. Ange i procent. 4. Deltagare Uppskatta antalet deltagare verksamheten nått inom respektive område. En person kan förekomma inom flera områden. Planerad verksamhet Berörda skolformer Sätt ett kryss för den eller de skolformer inom skolväsendet som organisationen planerar att bedriva verksamhet inom. 6. Målgrupp Sätt ett kryss för de målgrupper som organisationens verksamhet kommer att ha. Elev avser den som deltar i utbildning (enligt skollagen) med undantag för barn i förskolan. Om målgruppen är övrig skolpersonal ange i sådant fall vilka personalkategorier, t.ex. skolledare, SYV. 7. Verksamhet med entreprenörskap i skolan Organisationen ska redogöra för på vilket sätt verksamheten kommer att bidra till att främja entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan under Observera att statsbidrag kan beviljas organisationer som bedriver verksamhet inom ett eller flera områden. Organisationen bedöms inom samtliga områden som fylls i och dessa bedömningar ger ett sammanlagt snittvärde. Verksamhet inom flera områden ger alltså inte extra poäng. Svara på en eller flera av delfrågorna beroende på var er organisation lägger er tyngdpunkt och vilka aktiviteter som ni planerar att genomföra under Beskriv utifrån konkreta exempel från planerad verksamhet under 2014 metoder och motiv till val av metoder. Svaren ska vara kortfattade, max 2000 tecken per delfråga. A. På vilket sätt kommer verksamheten att bidra till att inom skolväsendet utveckla kunskaper om projekt och företagande?

4 4 (5) Skolverket B. På vilket sätt kommer verksamheten att bidra till att inom skolväsendet stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt? C. På vilket sätt kommer verksamheten att stimulera skolors samarbete med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och ideella organisationer? D. På vilket sätt kommer organisationen att bidra till att inom skolväsendet främja flickors och unga kvinnors entreprenörskap? Intygande och underskrift Organisationens ordförande och firmatecknare ska intyga att uppgifterna som lämnas i ansökan är riktiga. Observera att kopia av protokoll som visar vem som är ordförande resp. firmatecknare ska bifogas ansökan. Bilagor Till ansökan ska bilagor från senaste avslutade verksamhetsår bifogas. Bifoga följande: 1. Aktuella stadgar 2. Verksamhetsberättelse 3. Årsbokslut/årsredovisning samt revisionsberättelse 4. Revisionsberättelse 5. Kopia av protokoll som visar vem som är ordförande resp. firmatecknare 6. Lista över lokalföreningar eller kommuner/län där verksamhet bedrivits Beslut om statsbidrag 2014 Skolverket gör en prövning av organisationernas ansökningar i förhållande till grundläggande villkor enligt förordningen och syftet med statsbidraget. Statsbidrag lämnas i mån av medel. I februari 2014 kommer Skolverket att besluta om fördelningen av bidraget. Vid fördelningen av bidraget tas hänsyn till om organisationen får statsbidrag för verksamheten på annat sätt. Redovisning av bidrag Alla organisationer som beviljas statsbidrag av Skolverket är skyldiga att lämna en ekonomisk redovisning och annan redovisning som Skolverket begär. Redovisning av hur bidraget använts görs genom att en årsredovisning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för senaste avslutade verksamhetsår skickas till Skolverket. Av underlaget ska det framgå hur det beviljade statsbidraget har använts. Detta är viktigt för att Skolverket ska kunna ta ställning till om bidraget har använts enligt syftet. Skolverket efterfrågar även ytterligare redovisning av hur bidraget har använts. Myndigheten ska årligen lämna en samlad redogörelse till regeringen för vad bidragen har använts till samt bör också redovisa bidragens effekter i förhållande till syftet med bidraget enligt förordningen.

5 Skolverket Information 5 (5) Revisorsintyg Enligt förordningen ska en revisor granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg som bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp 2 ( kronor bidragsår 2013) ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Återbetalning av bidrag Skolverket kan komma att besluta om återbetalning av bidrag om det framkommer att organisationen beviljats bidrag på felaktiga grunder eller om bidraget inte använts enligt syftet. Det är viktigt att organisationen sparar dokumentation som kan styrka de uppgifter som lämnats i ansökan. Skolverket rekommenderar att dokumentationen sparas i minst fem år. Sista ansökningsdag 1 december 2013 Ansökan med bilagor ska vara Skolverket tillhanda senast den 1 december Den digitala ansökan (excel-fil) skickas med e-post till: 2. Den av ordförande och firmatecknare undertecknade ansökan skickas till Skolverket, Statsbidragsenheten, Stockholm. Bilagorna kan skickas med e-post eller post. Frågor om ansökan? Kontakta Lisa Holmberg tel: , e-post: 2 Prisbeloppet för 2013 är kronor.

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (5) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 23 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Frösunda omsorg AB om godkännande som huvudman för IKASUS gymnasiesärskola

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare

Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare Regeringsbeslut II:8 2007-04-19 U2007/3168/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer